تخمین جدایش بین لایه ای در کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با پین های فلزی تحت بارگذاری مود I با استفاده از روش آکوستیک امیشن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جدایش بین لایه ای یکی از انواع خرابی شایع در بین کامپوزیت های پلیمری بوده که در انواع بارگذاری از جمله مود I به وقوع می پیوندد. به همین دلیل چندلایه های کامپوزیتی به طریق مختلف از جمله روش استفاده از z-پین های فلزی در راستای ضخامت، جهت به تاخیر انداختن زمان جدایش بین لایه ای و افزایش نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی استفاده می شوند. در مطالعه حاضر، به بررسی عملکرد مکانیکی و آکوستیک امیشن جدایش بین لایه ای در کامپوزیت شیشه/پلی استر و با به کارگیری استاندارد ASTM D5528-01 در ساخت نمونه های آزمون DCB برای مود I پرداخته شده است. ابتدا نمودار نیرو-جابجایی و رشد ترک حاصل از جدایش بین لایه ای برای نمونه های پین گذاری شده از جنس فولاد و مس با نمونه های بدون پین مقایسه شد. بار بحرانی هر یک از نمونه ها برای بدست آوردن چقرمگی شکست بین لایه ای برای رفتار مکانیکی بر طبق استاندارد و همچنین بار بحرانی برای رفتار آکوستیک امیشن متناظر با افزایش ناگهانی و رشد مقداری انرژی سیگنال و جهش انرژی تجمعی آکوستیک امیشن تعیین شد. مشخص شد که نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی با به کار بردن پین های فلزی در راستای ضخامت افزایش می یابد. همچنین چقرمگی شکست بدست آمده از روش مکانیکی با روش آکوستیک امیشن صحت سنجی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538919 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!