محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عدم قطعیت پارامترها باعث می‏شود که رفتار سیستم‏ها نسبت به چیزی که انتظار می‏رود، تغییر کرده و یک ماهیت آماری پیدا کند. بنابراین در سیستم‏های پیچیده و حساس، همچون سازه ماهواره‏ بر و ماهواره متصل به آن، لازم است تاثیر عدم قطعیت بر رفتار دینامیکی بررسی شود. در این مقاله، مدل اجزاء محدود نوینی از سازه ماهواره‏بر و ماهواره شبیه سازی شده است که عدم قطعیت‏های اتصال کمربند گوه‏ای را لحاظ می‏کند. این مدل، بر مبنای روشی است که توزیع سفتی محوری و خمشی معادل اتصال کمربند گوه‏ای را با در نظر گرفتن عدم قطعیت‏ها محاسبه می‏کند. سپس رفتار ارتعاشی سازه با وجود عدم قطعیت‏ها بررسی شده و روشی برای محاسبه توزیع آماری پاسخ فرکانسی سازه کامل ارایه شده است. در نهایت طیف توزیع پاسخ فرکانسی سازه کامل در دو راستای طولی و عرضی (خمشی) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد انحراف معیار توزیع در محدوده فرکانسی نزدیک به فرکانس طبیعی خمشی متاثر از اتصال کمربند گوه ای، بیشترین مقدار را دارد که نشان دهنده تاثیر سفتی محلی این اتصال، بر پاسخ دینامیکی سازه در راستای عرضی است. همچنین انحراف معیار توزیع و در نتیجه تاثیر سفتی اتصال بر پاسخ دینامیکی سازه در راستای طولی، اندک و قابل صرف نظراست.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!