تاثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از عوامل بیرونی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت‌ها برای تامین منافع همه گروه‌های ذینفع به‌عنوان مشروعیت اجتماعی است. زیرا پذیرش مسیولیت اجتماعی سبب تقویت افشا، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش ریسک تجاری می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد مسیولیت‌پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی می‌باشد. برای این منظور 984 سال-شرکت در فاصله زمانی 1399-1392 انتخاب و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره در نرم‌افزار ایویوز موردتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد شاخص کل مسیولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر مثبتی بر قابلیت مقایسه اطلاعات دارد و سبب افزایش آن می‌شود. همچنین بعد اخلاقی و بعد اقتصادی مسیولیت‌پذیری اجتماعی به‌ترتیب بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر قابلیت مقایسه اطلاعات را دارند در حالی که بعد قانونی مسیولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر معنی‌داری بر قابلیت مقایسه اطلاعات ندارد که می‌تواند ناشی از عدم وجود قابلیت‌های قانونی مورد انتظار برای پاسخگویی نسبت به مسیولیت اجتماعی واحدهای تجاری باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2550244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!