واکاوی نقش یقین در تشکیل نظام اجتماعی اخلاق بنیان از منظر ترتیب نزول آیات مکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نظامهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی بشریت اصول و پیشنیازهایی راتعریف مینمایند. عوامل مختلفی جهت تشکیل نظام اجتماعی اخالق بنیان باهدف سعادت بشریت، نقشآفرینی میکنند. دودسته صفات نفسانی هدایتگر وکارگزار ازجمله این عوامل در تشکیل نظام اجتماعی اخالق محور قرآنی است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش صفات نفسانی هدایتگردر شکلگیری نظام اجتماعی اخالق بنیان پرداخته، نقش یقین را بهعنوان یکیاز صفات نفسانی هدایتگر در تشکیل نظام اجتماعی اخالقی تبیین نموده است.با پیگیری ترتیب نزول آیات مکی که دعوت به پایبندی به اخالق از ویژگیهایشاخص این دسته آیات است، احتماالت تفسیری کاهشیافته و معنای دقیق آیاتآشکار و بسیاری از ابهامها از میان میرود. نتیجه حاصل آن است که بشر پس ازشکوفایی و شکلگیری یقین، نهاد و وجودش، جز در پی رضایت و تحقق اوامرالهی گام برنمیدارد و وصول به این مهم تشکیل مجموعهای اجتماعی نظاممند راکه ضامن رشد و کمال فرد و جامعه است، در پی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597440 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!