شناسایی و تعیین طول دوره کشت گلخانه ها با استفاده از عکس هوایی و تصاویر سنتینل2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کشاورزی در محیط گلخانه برای تولید غذا در مناطق گرم و خشک همراه با کمبود آب و نیز در مناطقی که آب وهوا مانع از کشت در تمام طول سال است؛ یک راه حل پایدار بشمار می رود؛ بنابراین شناسایی گلخانه ها و اطلاع از زمان کشت آنها برای مدیران کشاورزی راهگشا است. از طرفی تخمین مقدار سطح زیر کشت و مقدار آب موردنیاز در یک منطقه برای مدیریت منابع آبی کشاورزی امری حیاتی است. هدف پژوهش حاضر تعیین طول دوره کشت محصولات گلخانه ای با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 است. در مرحله اول، برای شناسایی گلخانه ها با بهره گیری از عکس هوایی با قدرت تفکیک مکانی m1 خوارزمیک های طبقه بندی شی ءگرا و پیکسل مبنا اعمال شدند. در مرحله بعدی، برای تعیین طول دوره کشت گلخانه ها با استفاده از تصاویر سری زمانی سنتینل 2، ابتدا باندهای باندهای NIR، Narrow NIR، Red Edge و SWIR بررسی شدند. سپس شاخص های پوشش گیاهی شامل NDVI، SAVI، OSAVI، MSAVI، GNDVI، RVI، DVI، RGVI، IPVI و شاخص های پوشش پلاستیکی شامل PGI، RPGI، PI، PMLI مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که از میان خوارزمیک های طبقه بندی شی گرا، خوارزمیک Bayes با دقت کلی 87% و ضریب کاپا 83% و خوارزمیک KNN با دقت کلی 87% و ضریب کاپا 0.82 برای شناسایی و تعیین سطح زیر کشت گلخانه ها دقت زیادتری دارند. بازتاب در گلخانه های با پوشش پلاستیکی مانند بازتاب از پوشش گیاهی است، تنها بازتاب گیاه در زیر پوشش پلاستیکی گلخانه در تمام باندها و به مقدر مساوی افزایش می یابد. باند قرمز در محدوده nm665 و باند مادون قرمز نزدیک در محدوده nm705 به عنوان دو باند کلیدی برای مطالعات گلخانه ای کاربرد دارند. با ترکیب اطلاعات تمام شاخص های پوشش گیاهی و شاخص های پوشش پلاستیکی دو دوره کشت مشاهده شد: کشت اول از اوایل اسفند شروع شده، در فروردین به اوج پوشش می رسد و برداشت محصول تا اواسط مرداد ادامه دارد. کشت دوم از اواخر مرداد شروع شده و در آذر به اوج پوشش رسیده تا اینکه برداشت محصول در اواسط بهمن تمام شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده عملکرد خوب تصاویر Sentinel-2 در تعیین طول دوره کشت گلخانه ها است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2597922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!