فراسنجه های زیستی دوجنسی سن سبز پستهBrachynema signatum Jakovlev (Hemiptera: Pentatomidae) روی مغز پسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پسته مهم ترین محصول باغی است که در مناطق مرکزی ایران به طور گسترده کشت می شود. صادرات سالانه این محصول به 100000 تن می رسد که رتبه دوم پس از درآمد نفتی کشور را دارد. کرمان مهم ترین استان تولید کننده پسته در ایران است. بالاترین سطح زیرکشت از اراضی تولید پسته در این استان به ارقام کله قوچی، احمدآقایی، اوحدی و اکبری اختصاص دارد. درختان پسته توسط بسیاری ازآفات مورد حمله قرار می گیرند. سن سبز پسته Brachynema signatum (Hem.: Pentatomidae) از آفات مهم و کلیدی پسته در ایران است. حشرات بالغ و پوره های این آفت از میوه های در حال رشد پسته تغذیه و خسارت قابل توجهی به قسمت رویی ایجاد می کنند که موجب ریزش میوه می شوند. سن های بدبو ناقل قارچ بیماری زای Nematospora coryli Peglion هستند که باعث چوب پنبه ای شدن پسته و بوی تا حدودی تلخ و بد پسته می گردند. در مناطق پسته کاری ایران، این آفت در باغات پسته سرتاسر استان کرمان وجود دارد و می تواند چهار تا پنج نسل در سال تولید کند. در این پژوهش فراسنجه های جدول زیستی باروری- دو جنسی سن سبز پسته در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی مغز تازه پسته رقم کله قوچی، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه ی جدول زیستی با 100 عدد تخم هم زاد سن انجام شد. تمامی سنین پورگی و حشرات کامل تا پایان عمر، هر روز با مغز تازه پسته رقم کله قوچی تغذیه شدند و داده های بقا و تولید تخم روزانه، جهت تشکیل جدول زیستی باروری- دو جنسی مرحله سنی، ثبت گردید. نتایج نشان داد میانگین کل زمان رشد از تخم تا مرگ افراد بالغ 85/83 روز می باشد. ماده ها در روز 36 شروع به تخم گذاری کردند و در روز 44 به اوج تخم گذاری خود رسیدند و سپس این روند به تدریج کاهش یافت تا اینکه میزان تخم گذاری در روز 86 به صفر رسید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت برابر با 0030/0±084/0 (ماده/ماده/روز)، نرخ خالص تولید مثل برابر با 18/11±78/78 (نتاج/فرد) و نرخ ناخالص تولید مثل برابر با 17/15±14/140 (نتاج/فرد)، مدت زمان یک نسل برابر با 387/0 ± 55/51 (روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت برابر 003/0±088/1 (ماده/ماده/روز) بدست آمد. از جدول زیستی باروری می توان برای تجزیه و تحلیل و درک تاثیر عوامل خارجی و گیاهان میزبان بر رشد، بقا، تولید مثل و نرخ ذاتی افزایش جمعیت حشرات استفاده نمود. کیفیت گیاه میزبان عامل موثری بر باروری و نرخ رشد جمعیت حشرات گیاهخوار است. تجزیه و تحلیل جدول زیستی باروری به دست آمده در این مطالعه نشان داد که B. signatum رشد مناسبی در رژیم غذایی طبیعی داشته است. این نتایج می تواند به درک تغییرات جمعیت حشره مورد مطالعه در شرایط مزرعه و تصمیم گیری و مدیریت بهتر این آفت در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) برای محصول مهم اقتصادی پسته کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
351 تا 361
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!