ارزیابی اثر پدیده «انسو»1 بر تغییرپذیری بارش های فصلی استان آذربایجان شرقی با استفاده از «شاخص چند متغیره انسو»2

چکیده:

با استفاده از MEI نقش پدیده جوی- اقیانوسی انسو در تغییرپذیری بارش های فصلی استان آذربایجانشرقی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل همبستگی «پیرسون» بیانگر ارتباط مثبت بین شاخص چند متغیره انسو و بارش ایستگاه های آذربایجان شرقی است که در بین فصول چهار گانه میزان همبستگی فقط در فصل پائیز معنی داربوده و در سایر فصول همبستگی معنی داری بین بارش و پدیده های ال نینو و لانینا مشاهده نگردید. این امر به معنی افزایش میزان بارش های پائیزی به هنگام ال نینو (فاز گرم و مثبت در پدیده انسو) و بر عکس کاهش بارش در فاز لانینا (فاز سرد و منفی) است. در بین ایستگاه های مورد مطالعه بیشترین میزان همبستگی بارش پائیزی با شاخص چند متغیره انسو در ایستگاه سراب و کمترین میزان همبستگی در ایستگاه تسوج مورد محاسبه قرارگرفته است. مقادیر ضریب همبستگی مورد محاسبه بین بارش و MEI بیانگر نقش عوامل جغرافیایی در میزان تاثیر پذیری از پدیده انسو می باشد؛ به این معنی که در استان آذربایجان شرقی از غرب به شرق و از شمال به جنوب بر میزان همبستگی یا به عبارت دیگر بر میزان تاثیرپذیری از پدیده انسو افزوده می گردد که اوج این افزایش در ایستگاه سراب قابل مشاهده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p449273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.