عوامل تنیدگی آور پرستاری در مربیان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران

چکیده:
مقدمه مربیان پرستاری باید علاوه بر آموزش نظری، در آموزش بالینی، تحقیق و کمیته های مختلف مشارکت داشته باشند. این گونه مسوولیت ها در آنها تنیدگی زیادی ایجاد می کند. این پژوهش به منظور تعیین عوامل تنیدگی آور آموزش نظری و بالینی پرستاری در مربیان پرستاری انجام شده است.روش ها. این پژهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و یک گروهی است و روش گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بوده است. نمونه پژوهش شامل 96 نفر از مربیان سه دانشکده پرستاری و مامایی تهران بوده که به صورت تصادفی – طبقه ای انتخاب شده اند.نتایج نتایج نشان داد که در بین عوامل تنیدگی آور آموزش نظری، «فقدان آمادگی تدریس و تجربه آموزشی» بیشترین درجه تنش زایی را برای مربیان پرستاری ایجاد کرده است «تعداد زیاد دانشجویان در کلاس درس» و «کار کردن با کسانی که از نظر عادات و ارزش های کاری متفاوت هستند» و «حفظ سطح دانش حرفه ای» به ترتیب در مرتبه های بعد قرار داشتند. در بین عوامل تنیدگی آور آموزش بالینی، «فشار کار زیاد ناشی از تدریس دروس بالینی، نظری و مسوولیت های اداری و احساس عدم تساوی با دیگران» بیشترین درجه تنش زایی را داشته است و «نظارت کافی بر فرد فرد دانشجویان در بالین»، «واضح نبودن سیاست جانشین سازی مربیان پرستاری در محیط های بالینی» و «فقدان آمادگی و تجربه» نیز به ترتیب از درجه تنش زایی بالایی برخوردار بوده اند.بحث در آموزش دروس نظری و بالینی پرستاری، عوامل زیادی وجود دارد که به عنوان عوامل تنیدگی زا شناسایی شده است. پیشنهاد می شود آموزش دروس نظری به صورت آموزش گروهی انجام شود و برنامه ریزان آموزش پرستاری از حجم کاری مربیان پرستاری بکاهند و در تعیین حجم کار تساوی را راعایت نمایند.
زبان:
فارسی
صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p483812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.