پراکنش گیاهان د اروئی و وضعیت میکوریزی آنها در پناهگاه حیات وحش موته (استان اصفهان)

چکیده:

میکوریزا ارتباط همزیستی بین ریشه گیاه و قارچ است و به همین د لیل از لحاظ اکولوژیکی، به ویژه در محیط های تنش د ار، خشک و شور نظیر منطقه موته مهم می باشد. پناهگاه حیات وحش 220000 هکتاری موته در شمال غربی استان اصفهان و جنوب استان مرکزی قرار گرفته است. آب و هوای منطقه خشک و نیمه بیابانی با تابستان های گرم است. امروزه مدیریت همزیستی های گیاهی، مانند قارچ های میکوریزایی وزیکولار آرباسکولار برای بازسازی اکوسیستم های د ستخورد ه و نیز پایداری اکوسیستم های طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، این نوع همزیستی در گیاهان د ارویی پناهگاه حیات وحش موته مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های خاک و گیاهان در فصول بهار و پاییز 1382 در ارتفاعات مختلف نمونه برد اری شد ند. نمونه های خاک در آزمایشگاه مورد آنالیزهای شیمیایی، فیزیکی و زیستی قرار گرفتند. برای بررسی همزیستی میکوریزایی، از ریشه های گیاهان منطقه برش های طولی تهیه گردید و توسط لاکتوفنل کاتن بلو رنگ آمیزی شد ند. اسپورهای قارچ های میکوریزایی با روش سانتریفوژ با شیب ساکارزی 50% از هر 10 گرم خاک جد ا شد ند. همچنین گیاهان منطقه با استفاده از منابع فلور شناسایی شده و گیاهان د ارویی تعیین گردید. بر اساس این بررسی، 315 گونه گیاهی در منطقه شناسایی شد که این گونه ها متعلق به 209 جنس و 55 خانوده بودند. از این تعد اد، نزد یک به 51 گونه گیاه د ارویی است که 48 گونه آنها اند ومیکوریزایی است (94%). نتایج آماری نشان د اد که بیشترین درصد گیاهان د ارویی مربوط به خانوده های Cruciferae، Legominosae، Compositae، Poaceae می باشد. اسپور قارچهای میکوریزایی ازجنس Glomus با گونه عمد ه Glomus cf. geosporum بود. تعد اد اسپور ها در 1 گرم خاک در فصل پاییز بیشتر از فصل بهار است. حضور میکوریزا در اجتماعات گیاهان د ارویی نشان د هند هاهمیت این همزیستی متقابل در بهره برد اری پاید ار از این منابع است.

زبان:
فارسی
صفحه:
129
لینک کوتاه:
magiran.com/p570726 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!