مقایسه فصلی الکترولیت های عمده خون گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی و سنتی ارومیه

چکیده:
غلظت سرمی الکترولیت های عمده سرم خون به همراه مقایسه گله ای، فصلی و ارتباط بین الکترولیت ها و فصل در گاوهای هولشتاین خالص و دورگ در گاوداری های صنعتی (1367 راس) و سنتی (414 راس) ارومیه در چهار فصل سال 1382 مطالعه گردید. غلظت سرمی کلسیم، منیزیم، فسفر و کلر به وسیله دستگاه اتوآنالیزر، سدیم و پتاسیم به روش شعله سنجی ارزیابی گردیدند. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کلر، فسفر، کلسیم و سدیم در گاوداری های صنعتی بطور معنی داری بیشتر (P<0.01) و منیزیم و پتاسیم بطور معنی داری کمتر (P<0.01) از گاوداری های سنتی است. آنالیز واریانس یک طرفه وجود اختلاف گله ای در بین الکترولیت های عمده سرم در گاوداری های صنعتی (P<0.01) و سنتی (P<0.01) را نشان می دهد. میانگین فصلی الکترولیت های عمده سرم گاو در گاوداری های صنعتی به جز کلر و سنتی به جز فسفر و پتاسیم با هم متفاوت بودند (P<0.01). نتایج آنالیز همبستگی بین الکترولیت های عمده سرم گاو نشان می دهد که در گاوداری های صنعتی بین منیزیم و کلر، کلسیم و فسفر، سدیم و پتاسیم رابطه ی مثبت (P<0.01) و بین منیزیم و سدیم رابطه ی منفی مشاهده می شود (P<0.01). در گاوداری های سنتی بین کلسیم و فسفر، سدیم و پتاسیم رابطه مثبت وجود داشت (P<0.01). لذا می توان نتیجه گرفت که بین الکترولیت های عمده در گاوداری های صنعتی و سنتی و فصل اختلاف چشمگیری وجود دارد که در این رابطه منیزیم، کلسیم و پتاسیم در زمستان و بهار اهمیت فراوانی دارند. وجود رابطه بین کلسیم با فسفر و سدیم با پتاسیم و کلسیم با منیزیم اهمیت هماهنگی الکترولیت های عمده را اثبات نموده که لاجرم در تنظیم جیره ی غذائی بایستی منظور گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p592706 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.