مطالعه قطبش اسپینی و خواص الکترونی پیوندگاه های (Co2MnSi/GaAs(001

چکیده:
اخیرا آلیاژ هویسلرCo2MnSi به علت داشتن خاصیت نیم فلزی برای کاربرد در صنعت اسپینترونیک که در آن کمیت اصلی در ترابری، اسپین حامل ها می باشد، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی اثرات سطح مشترک و طراحی سطوح مشترک ایده آل با نیم رسانا که در آنها ماهیت نیم فلزی Co2MnSi حفظ شود برای اهداف صنعتی بسیار حائز اهمیت است. در اینجا خواص الکترونی و مغناطیسی Co2MnSi/GaAs(001) با محاسبات اولیه کوانتومی در چارچوب نظریه تابعی چگالی اسپینی و با استفاده از روش شبه پتانسیل و با تقریب GGA برای انرژی تبادلی- همبستگی ارائه شده است. در این محاسبات تنها پیوندگاه -As MnMn در نظر گرفته شد که در آن با جایگزین کردن Mn به جای Si یک لایه اضافی MnMn در پیوندگاه ایجاد کردیم. در نمودار نوارهای انرژی و منحنی چگالی حالت ها تعداد کمی از حالت های سطح مشترک درگاف حالت اقلیت اسپینی مشاهده شد که بر روی اتم های واقع در پیوندگاه جای گزیده می باشند. با این وجود قطبش اسپینی بالایی، 90%، در سیستم وجود دارد که نسبت به مقدار تجربی، 12%، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین ناپیوستگی نواری و نمودار سد شاتکی درمحل پیوندگاه برای دوکانال اسپینی اکثریت و اقلیت به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p671306 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!