حذف نویز از سیگنال گفتار با استفاده از طیف فرکانسی سیگنال نویزی - بررسی روش های تخمین سیگنال به نویز محلی و کنترل و شکل دهی سطح نویز باقیمانده

چکیده:
دسته ی مهمی از روش های بهبود کیفیت گفتار، طیف فرکانسی دوره کوتاه سیگنال نویزی را تغییر داده و اصلاح مینمایند اصلاحات طیفی این روش ها به صورت یک فیلتر در حوزه فرکانسی بیان می شود و بهره فیلتر میتواند به صورت تابعی از سیگنال به نویز نمایش داده شود. در این مقاله روش های حذف نویر از سیگنال گفتار مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و بهره فیلتر برای برخی از روش های حذف نویز شناخته شده به صورت تابعی از سیگنال به نویز نمایش داده می شود. روش های تخمین سیگنال به نویز بررسی می شود و یک تکنیک جدید برای تخمین سیگنال به نویزپیشنهاد شده و ارزیابی میگردد و برتری آن بر روش های قبلی نشان داده میشود. در این مقاله اصلاح روش های حذف نویز به منظور کم کردن اعوجاج سیگنال گفتار مطرح شده است. در این روش ها اثرات اصلاح فرکانسی طوری تنظیم می گردد که با باقی گذاشتن مقداری از نویز اولیه، بهبود مشخصی در نسبت سیگنال به نویز بدست آید و در عوض اعوجاج سیگنال گفتار حداقل گردد. برای این کار با اعمال یک پارامتر، بهره چند روش حذف نویز برای دستیابی به سطح مشخصی از حذف نویز تنظیم میگردد. همچنین برای خوشایند کردن نویز باقی مانده از شکل دادن نویز باقی مانده استفاده شده است. به منظور ارزیابی این روش ها تستهای شنوایی برای بررسی جنبه های مختلف گفتار از جمله نویز موسیقی، نویز باقیمانده، اکو و آثار غیر طبیعی نویز یاقیمانده طراحی و اجرا شده است. نتایج این تستها در مقاله حاضر برای چند روش حذف نویز گزارش شده است و روش های حذف نویز با یکدیگر مقایسه شده اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p741181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.