اثر تزریق تری نیتروگلیسیرین بر عوارض زودرس آنژیوگرافی

پیام:
چکیده:
زمینه

امروزه بیماری های ایسکمیک قلبی (IHD)، از بیماری های شایع در جهان است و آنژیوگرافی بهترین راه تشخیص این بیماری هاست. از عوارض آنژیوگرافی می توان به مرگ، بروز سکته میوکارد، تهوع، اسپاسم عروق کرونر، درد قفسه سینه، برادی آریتمی، کاهش و افزایش فشارخون اشاره کرد.

هدف

مطالعه به منظور تعیین اثر تزریق همزمان تری نیتروگلسیرین (TNG) با ماده حاجب بر عوارض زودرس آنژیوگرافی انجام شد.

مواد و روش ها

این کارآزمایی بالینی در سال 1384 در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. پیش از انجام آنژیوگرافی، افراد مورد مطالعه به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله (111 نفر) و دارونما (112 نفر) تقسیم شدند. در گروه مداخله از مخلوط TNG با ماده حاجب و در گروه دارونما از مخلوط آب مقطر با ماده حاجب برای آنژیوگرافی استفاده شد. بروز تهوع، اسپاسم عروق کرونر، برادی آریتمی، درد قفسه صدری و میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در طول و پس از انجام آنژیوگرافی در بیماران دو گروه مقایسه شد. داده ها با آزمون های آماری مجذورکای و تی تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین سنی افراد در گروه مداخله 14/9±93/59 و در گروه دارونما 12/10±37/59 سال بود که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. توزیع جنسیت در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. در دو گروه مداخله و دارونما میزان بروز تهوع %5/4 و % 2/6، اسپاسم عروق کرونر %9/0 و %4/5، درد قفسه صدری % 8/1 و %3/6 و برادی آریتمی در هر دو گروه % 1/7 بود که در هیچ یک از موارد فوق تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین بالاترین و پایین ترین میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران گروه مداخله به طور معنی داری با بیماران گروه دارونما تفاوت داشت (001/0)= p.

نتیجه گیری

با توجه به یافته ها، انجام تحقیقات بیش تر با دوزهای متفاوت TNG، زمان های متفاوت تزریق آن و در نظر گرفتن افراد در معرض خطر توصیه می شود. علاوه بر این بررسی اثر این دارو بر عوارض دیررس آنژیوگرافی، میزان مرگ و میر ناشی از آن و میزان صرف هزینه، از مواردی هستند که باید به آنها توجه کرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p783901 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.