اصلاح پیش بینی فرآیندتوفان حاره ای با انتخاب ویژگی های موثر

پیام:
چکیده:

انتخاب ویژگی های مناسب برای بررسی و پیش بینی هر کمیت جوی مرتبط با یک پدیده هواشناسی از قبیل وقوع توفان حاره ای یکی از چالش های اساسی شناسایی سامانه و مدل سازی آن است. در این تحقیق روش های گوناگون استخراج ویژگی از قبیل جست وجوی پی در پی پیشرو، پسرو، معیار همبستگی متقابل، تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عامل های اصلی برای استخراج کمیت های مرتبط با سرعت باد در ارتفاع 10 متری از سطح زمین در زمان وقوع پدیده توفان حاره ای اعمال شده است. در این بررسی فقط داده های 45 متغیر متفاوت در محدوده فعالیت توفان حاره ای گونو که در اوایل ماه ژوئن 2007 منطقه دریای عرب، دریای عمان و خلیج فارس را در نوردید و خسارت زیادی را به جنوب و جنوب شرقی ایران، شرق کشور عمان وارد ساخت پردازش شده است. ازآنجاکه برای استفاده از شبکه عصبی و منطق فازی نیاز به داده های آزمون و اعتبار سنجی است از داده های توفان حاره ای یمین که در اواخر ماه ژوئن همان سال در خلیج بنگال و خلیج فارس شکل گرفت درحکم داده آزمون و از داده های توفان حاره ای نرجس که در اوایل ماه مه 2008 در خلیج بنگال رخ داده بود به منزله داده اعتبار سنجی استفاده شده است. کمیت های انتخابی نهایی بعد از استخراج ویژگی درحکم ورودی به شبکه استنباط فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) که خروجی آن سرعت باد در ارتفاع 10 متری از سطح زمین است داده شد و مقدار شاخص خطا در حالت های متفاوت آموزش شبکه تعیین و در داخل جدولی آورده شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p990464 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!