فهرست مطالب

دانش گیاه پزشکی ایران - سال چهل و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال چهل و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/07/09
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حسین رنجبر اقدم، محمدرضا عطاران صفحات 1-8
  به منظور انتخاب گونه مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه برداری مستقیم از تخم های کرم سیب و دیگر بال پولک داران فعال در باغ های سیب و استفاده از تله های تخم، از باغ های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع آوری و شناسایی شدند. آزمایش هایی در قالب طرح کاملا تصادفی در راستای ارزیابی و مقایسه میزان باروری و طول عمر زنبورها در سه دمای 22، 24 و 26 درجه سلسیوس با استفاده از تخم بید غلات به عنوان میزبان واسط انجام گرفت. علاوه بر این، میزان پذیرش تخم های کرم سیب توسط گونه های تحت بررسی بعد از پنج نسل پرورش روی میزبان واسط آزمایشگاهی، از نظر آماری ارزیابی شد. سه گونه زنبور انگل واره تخم با نام های Trichogramma brassicae، T. pintoi و T. embryophagum از باغ های دماوند و رودهن جمع آوری و شناسایی شدند. بر اساس نتایج، باروری زنبورهای تحت بررسی در دماهای 24 و 26 درجه سلسیوس از نظر آماری بیشتر از دمای 22 درجه سلسیوس بود. بیشترین مقدار باروری زنبورهای T. pintoiو T. embryophagumبه ترتیب 93 /30 و 46/ 26 تخم به ازای ماده در طول بازه زمانی تحت بررسی تعیین شد. در راستای ارزیابی میزان پذیرش تخم کرم سیب توسط کلنی های آزمایشگاهی زنبور، درصد پارازیتیسم تخم های کرم سیب توسط گونه های یادشده به ترتیب 70 /17 و 64/ 73 درصد تعیین شد. با در نظر گرفتن همه نتایج، سوش بومی زنبور انگل واره T. embryophagum گزینه مناسبی برای توسعه برنامه های کنترل بیولوژیک کرم سیب در منطقه تحت مطالعه معرفی شد.
  کلیدواژگان: اکوتیپ، انگل واره تخم، کرم سیب، کنترل بیولوژیک
 • منیره رجبی، حسن رحمانی، محمدعلی اکرمی صفحات 9-18
  فون کنه های اریباتید شهرستان زنجان طی سال های 1392-1391 بررسی شد. کنه ها با استفاده از قیف برلز جداسازی شدند و پس از شفاف سازی در محلول نسبیت، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شد. 46 گونه از 35 جنس متعلق به 24 خانواده به شرح زیر شناسایی شد. همه گونه ها برای نخستین بار از استان زنجان گزارش می شوند.
  Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; Carabodidae: Austrocarabodes sp.; Cosmochthoniidae: Cosmochthonius foliatus، C. sp. nr. reticulatus; Damaeidae: Belba sp.; Damaeolidae: Fosseremus laciniatus; Epilohmanniidae: Epilohmannia cylindrica cylindrica; Euphthiracaridae: Acrotritia ardua; Gymnodamaeidae: Jacotella frondeus; Galumnidae: Allogalumna sp.; Galumna iranensis، G. karajica، Pergalumna sp.; Haplochthoniidae: Haplochthonius sanctaeluciae، H. simplex; Haplozetidae: Haplozetes fusifer، Peloribates sp.; Hypochthoniidae: Hypochthonius luteus; Licnodamaeidae: Licnodamaeus fissuratus، Licnodamaeus sp. nr. itsukushima; Lohmanniidae: Papillacarus aciculatus; Nothridae: Nothrus biciliatus; Oppiidae: Anomaloppia mazandaranica، A. ozkani، Corynoppia sp.، Multioppia wilsoni laniseta، Oppia denticulata، Oppia sp.، Oppiella (Oppiella) nova nova، Rhinoppia bipectinata، Ramusella (Ramusella) puertomonttensis، R. (Rectoppia) damavandica، R. (Rectoppia) faciata، Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexa، O. (Oribatula) pallida، O. (Zygoribatula) sp. nr. skrjabini; Passalozetidae: Passalozetes africanus; Phthiracaridae: Phthiracarus sp. nr. incredibilis; Protoribatidae: Liebstadia similis، Protoribates (Protoribates) paracapucinus، Sicaxylobates sp.; Scheloribatidae: Scheloribates praeincisus، Scheloribates sp.; Sphaerochthoniidae: Sphaerochthonius splendidus; Tectocepheidae: Tectocepheus velatus
  کلیدواژگان: اریباتید، رده بندی، شناسایی
 • زهرا حاج صمدی، مرتضی موحدی فاضل *، اورنگ کاوسی، کبری فتوحی صفحات 19-31

  ذخیره منابع انرژی در حشرات کامل زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps اهمیت شایان توجهی در بقای زمستانی آنها دارد. در پژوهش حاضر، تغییر ترکیبات بیوشیمیایی حشرات کامل نسل جدید سن گندم تیمارشده با غلظت های زیرکشنده نیم آزال تی اس یک درصد مطالعه شد. نخست، حشرات کامل سن گندم با غلظت های مختلف نیم آزال (0، 100، 300 و 500 میکرولیتر بر لیتر (μl/l)) تحت شرایط مزرعه تیمار شدند و نمونه برداری به فواصل زمانی 3، 6 و 12 روز بعد از سم پاشی انجام گرفت. در مرحله دوم، یک هفته پس از سم پاشی اول، تعدادی از حشرات مرحله اول مجددا با غلظت های مشابه تیمار شد و نمونه برداری 3، 6 و 12 روز بعد انجام گرفت. میزان قند، گلیکوژن، چربی و پروتئین موجود برای هر یک از دو جنس نر و ماده در چهار تکرار بر حسب میلی گرم بر گرم وزن تر بدن حشره تعیین شد. نتایج نشان داد که نیم آزال تاثیر معناداری بر میزان چربی، گلیکوژن، قند، پروتئین و محتوای کل ذخایر انرژی (P< 0.001) دارد و هر سه غلظت سبب افزایش میزان چربی و پروتئین در مقایسه با شاهد شده اند. به طوری که پس از کسر اثر شاهد، چربی 53/ 85، 3/ 97 و 22/ 108 درصد و پروتئین 62 /4، 23/ 14 و 27/ 34 درصد به ترتیب در غلظت های 100، 300 و 500 μl/l افزایش یافته اند. میزان گلیکوژن در اولین غلظت به میزان 35/ 27 درصد کاهش داشته و در بقیه غلظت ها تفاوت معناداری را با شاهد نشان نداده است. همچنین میزان قند در مقایسه با شاهد به ترتیب در سه غلظت 9/9، 37 /27 و 76/ 43 درصد کاهش یافته است. در مجموع محتوای کل ذخایر انرژی در سه غلظت تاثیرات افزایشی نشان داده و گذر زمان و نیز سم پاشی مجدد این افزایش را تشدید کرده است. این فاکتور بین دو جنس نر و ماده تفاوت معناداری نداشته است

  کلیدواژگان: پروتئین، چربی، سن گندم، کربوهیدرات، نیم آزال
 • پویان مصلحی، علی علیزاده*، محمد قدمیاری صفحات 33-40

  گلوتاتیون اس ترانسفرازها نقش بسیار مهمی در غیرسمی کردن ترکیبات آفت کش و مقاومت حشرات در برابر حشره کش ها ایفا می کنند. در این پژوهش تفاوت فعالیت آنزیم های گلوتاتیون اس ترانسفراز در دو فرم تابستانه و زمستانه پسیل بررسی شده است و اثر غلظت های مختلف پی پرونیل بوتوکساید (PBO) (5/0، 1، 2، 4 و 8 میلی گرم بر لیتر) روی حشرات کامل پسیل پسته در میزان مهار فعالیت این آنزیم با استفاده از سوبسترای 1، کلرو 2 و 4 دی نیترو بنزن (CDNB) انجام گرفته است. همچنین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز در زمان های 0، 1، 2، 4 و 6 ساعت پس از تیمار حشرات کامل با دزی که بیشترین مهارکنندگی را روی این آنزیم داشت، سنجش شده است. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم در فرم های مختلف پسیل با هم ختلاف معنا داری (05/ 0< P) نداشتند و کمترین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز، یا به عبارتی بیشترین میزان مهارکنندگی توسط پای پرونیل بوتوکساید در غلظت 5/ 0میلی گرم بر لیتر دیده شد و بیشترین مهارکنندگی در زمان 4 ساعت بعد از کاربرد سینرژیست (PBO) صورت گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش چنین به نظر می رسد که بتوان با کاربرد مناسب دز PBO، آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز را مهار و با در نظر گرفتن زمان حداکثر مهار توسط این سینرژیست در مدیریت مقاومت پسیل به آفت کش ها سود برد.

  کلیدواژگان: پسیل پسته، سینژیست، مدیریت مقاومت به آفت کش ها، PBO
 • زینب البرزی، آرش زیبایی*، جلال جلالی سندی، آزاده کریمی ملاطی، بابک ربیعی، مهدی سلیمی صفحات 41-57

  در این پژوهش، لکتین استخراج شده از قارچ بیمارگر گیاهی Sclerotinia sclerotiorum، به رژیم غذایی لاروهای سن سوم پروانه سفیده بزرگ اضافه گردید و پس از 5 روز تاثیر آن بر مرگ ومیر، تغذیه و متابولیسم حد واسط آنها بررسی شد. غلظت های 5/ 0، 1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر لکتین مذکور به مرگ ومیر 20 تا 66 درصدی در لاروهای تیمارشده منجر شد. شاخص های تغذیه لاروهای تیمارشده نسبت به شاهد کاهش معناداری نشان دادند. میزان هزینه متابولیک نیز در لاروهای تیمارشده با لکتین نسبت به شاهد افزایش معناداری را نشان داد. فعالیت آنزیم های گوارشی همچون آلفا- آمیلاز، گلوکوزیدازها، لیپاز، پروتئازهای عمومی و اختصاصی (سرین و اگزوپپتیداز) لاروهای تغذیه شده با غلظت های مختلف لکتین نیز کاهش معناداری نسبت به شاهد نشان داد. اگرچه فعالیت آسپارتات آمینو ترانسفراز و گاما- گلوتامیل ترانسفراز در لاروهای تغذیه شده روی غلظت های 1 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر لکتین افزایش معناداری را نشان داد، فعالیت آلانین آمینوترانسفراز کاهش معناداری نسبت به شاهد داشت. فعالیت اسید فسفاتاز تفاوت معناداری را بین لاروهای شاهد و تیمار نداشت، اما فعالیت آلکالین فسفاتاز کاهش معناداری را نشان داد. فعالیت لاکتات دهیدروژناز در لاروهای تغذیه شده روی غلظت 2 میلی گرم بر میلی لیتر لکتین افزایش معناداری داشت، اما فعالیت آلدولاز در لاروهای شاهد و تغذیه شده از غلظت 5/ 0 میلی گرم بر میلی لیتر لکتین بیشتر از دیگر تیمار ها بود. میزان درشت مولکول های ذخیره ای، پروتئین، تری گلیسرید و گلیکوژن در لاروهای تغذیه شده با لکتین کمتر از شاهد بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که لکتین قارچ Sclerotinia sclerotiorum به مرگ ومیر و اختلال در فیزیولوژی گوارش و متابولیسم حد واسط لاروهای سفیده بزرگ کلم منجر می شود و می تواند به عنوان یک مولکول سمی در کنترل این آفت به کار رود.

  کلیدواژگان: فیزیولوژی گوارش، لکتین، متابولیسم حد واسط، Pieris brassicae، Sclerotinia sclerotiorum
 • جهانشیر امینی، زینب عزیزی، مهیار شیخ الاسلامی صفحات 59-67
  طی بازدیدهایی که از باغ های گردو در شهرستان کرمانشاه به عمل آمد، از ریشه و طوقه و خاک همراه ریشه و طوقه درختان گردو که علائم زوال، پوسیدگی طوقه و ریشه مشکوک به آلودگی Pythium وPhytophthora داشتند نمونه هایی جمع آوری شد. نمونه ها در آزمایشگاه روی محیط های کشت عمومی و نیمه انتخابی کشت شد. بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، اندام های جنسی و غیرجنسی و میزان رشد کلنی قارچ در دماهای مختلف و تطابق با منابع معتبر، سیزده جدایه متعلق به سه گونه Phytophthora cactorum و P. citricola و گونه Pythium sp.شناسایی و تشخیص داده شد. خصوصیات جدایه پیتیوم با هیچ یک از گونه های شناخته شده Pythium در منابع معتبر مطابقت نداشت. دو جدایه (Pythium sp. (1 و (Pythium sp. (2 به ترتیب از بافت ریشه آلوده درخت گردو و خاک آلوده جداسازی گردید. آزمون بیماری زایی جدایه پیتیوم به همراه دو گونه Phytophthora بر روی شاخه های بریده گردو در شرایط آزمایشگاه و همچنین دانهال های گردو در گلخانه انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمایشگاهی گونه Phytophthora cactorum بیشترین میزان توسعه بیماری را روی شاخه های بریده گردو به خود اختصاص داد و با گونه (Pythium sp.(1 در یک گروه آماری قرار گرفت. گونهPhytophthora citricola و (Pythium sp.(2 در گروه بعدی آماری قرار گرفتند. در آزمایش گلخانه ای گونه P. citricolaو P. cactorum به ترتیب بعد از هشت و دوازده روز منجر به مرگ کامل دانهال های گردو شدند. جدایه هایPythium sp. بعد از گذشت چهارده روز باعث خشکیدگی ساقه و برگ ها و مرگ دانهال ها شدند.
  کلیدواژگان: بیماری زایی، پوسیدگی طوقه و ریشه، گردو، Phytophthora، Pythium
 • آرزو شاهینی، بهزاد حبیب پور، سعید محرمی پور، مینا کوه جانی گرجی صفحات 69-78
  امروزه ترکیبات اکدایستروئیدی، از جمله فیتو اکدایستروئید ها و آنالوگ های اکدایسون، به دلیل توانایی کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته اند. آگونیست های هورمون پوست اندازی با اختلال در پوست اندازی باعث مرگ زودرس آفت می شوند و برای موجودات غیرهدف، ایمن اند. هدف از این مطالعه بررسی اثرهای ترکیبات اکدایستروئیدی موجود در گیاه سیلن ایرانی Silene aucheriana در مقایسه با آفت کش هالوفنوزاید5 روی موریانه. sp Reticulitermesو محاسبه مقادیر LT50 وLT90 ترکیبات ذکرشده روی موریانه Reticulitermes sp. در قالب آزمون های انتخابی و غیر انتخابی است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش پروبیت نشان داد که با افزایش غلظت، زمان مرگ و میر (LT50 و LT90) کاهش یافت. درصد مرگ و میر محاسبه شده در غلظت های 1000، 2500، 5000 و 10000 پی پی ام هالوفنوزاید در آزمون انتخابی به ترتیب 54، 60، 76 و 80 درصد و برای عصاره گیاه S. aucheriana در غلظت های 5، 10، 20 و 40 درصد به ترتیب 58، 68، 75 و 89 درصد بود. این ترکیبات (هالوفنوزاید و عصاره سیلن) سبب ایجاد بدشکلی و اختلال در پوست اندازی در موریانه Reticulitermes sp. شد. نتایج نشان داد که این ترکیبات (هالوفنوزاید و عصاره سیلن) می توانند راه حل مناسبی برای کنترل موریانه Reticulitermes sp. باشند. بنابر این برای کنترل موریانه ها لازم است مطالعات جامعی روی ترکیبات اکدایستروئیدی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آنالوگ اکدایسون، ترکیبات اکدایستروئیدی، فیتواکدایستروئید، Reticulitermes
 • رحیم مهرابی، نسیم کرمی، محمد ترابی صفحات 79-86
  لکه خرمایی گندم که توسط قارچ Pyrenophora tritici-repentis ایجاد می گردد، به عنوان یک بیماری مهم گندم همه ساله خسارات فراوانی به بار می آورد. استفاده از تکنیک های دقیق، سریع و کم هزینه برای ارزیابی لاین های گندم نسبت به بیماری های مهم همواره مورد توجه به نژادگران بوده است. در این تحقیق واکنش 20 لاین گندم نسبت به ToxA که مهم ترین فاکتور بیماری زایی P. tritici-repentisاست، با استفاده از تزریق توکسین ارزیابی شد. نتایج نشان داد که 9 لاین به همراه رقم Grandin به عنوان شاهد حساس، علائم نکروز را 48 ساعت پس از تزریق توکسین نشان داد و به عنوان لاین های حساس به ToxA و بقیه لاین ها به عنوان لاین های مقاوم به توکسین شناسایی شدند. همچنین آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن حساسیت Tsn1 انجام گردید. نتایج نشان داد که لاین های حساس قادر به تکثیر باند به اندازه bp 380 بودند که بیانگر وجود ژن حساسیت Tsn1 است. همه لاین های مقاوم در آزمون تزریق توکسین، در آزمون PCR نیز قادر به تکثیر ژن Tsn1 نبودند که موید نتایج تزریق توکسین بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از این روش می توان برای غربال گری مقدماتی لاین های گندم به عنوان انتخاب منفی برای شناسایی لاین های حساس و حذف آنها از برنامه های به نژادی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: توکسین ToxA، ژن حساسیت، لکه خرمایی گندم، Pyrenophora tritici، repentis، Tsn1
 • ابوالفضل ناظمی، جهانگیر خواجه علی صفحات 87-94
  تریپس پیاز (Thrips tabaci) اصلی ترین آفت مزارع پیاز در استان اصفهان به حساب می آید. کشاورزان برای مبارزه با این آفت اغلب از آفت کش ها استفاده می کنند. یکی از حشره کش های کاربردی در برابر تریپس پیاز حشره کش ایمیداکلوپرید است. به منظور ارزیابی حساسیت تریپس در برابر این حشره کش 10 جمعیت تریپس پیاز از نقاط اصلی پیازکاری در استان اصفهان انتخاب شد. این جمعیت ها پس از تکثیر در آزمایشگاه با استفاده از روش زیست سنجی غوطه وری برگ در معرض غلظت های مشخصی از آفت کش ایمیداکلوپرید قرار گرفتند. میزان LC50 به دست آمده با جمعیت هرند به عنوان مرجع حساس مقایسه شد. نتایج نشان دهنده وجود سطوح متفاوتی از مقاومت در بیشتر جمعیت های بررسی شده بود. به منظور بررسی سازوکار های ایجاد مقاومت، جمعیت های تریپس پیاز به صورت پیش تیمار در معرض دو سینرژیست PBO (پایپرونیل بوتوکساید) و DEM (دی اتیل مالئات) به ترتیب به عنوان مهارکننده مونواکسیژنازها و گلوتاتیون اس ترانسفرازها قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکانیزم های آنزیمی مزبور در ایجاد مقاومت نقش اساسی ندارند. ردیابی مقاومت تقاطعی در بین جمعیت های مقاوم نشان داد که مقاومت تقاطعی بالایی در اغلب جمعیت های مقاوم به ایمیداکلوپرید در برابر استامی پرید حشره کش دیگری از گروه نئونیکوتینوئیدها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ایمیداکلوپرید، تریپس پیاز، مقاومت به حشره کش ها، مقاومت تقاطعی
 • فریدون پاداشت دهکایی، نشمیل اختیاری، سیدعلی الهی نیا، سمیه داریوش، حسن پورفرهنگ صفحات 95-112
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع شدت بیماری زایی در 290 جدایه (هفت جمعیت) Rhizoctonia solani AG-1 IA عامل بیماری سوختگی غلاف برنج و دستیابی به جدایه هایی با شدت بیماری زایی بالا انجام گرفت. این بررسی از طریق مطالعه بیماری زایی و میزان تولید سختینه روی چهار رقم برنج به عنوان نمایندگان واکنش های متفاوت مشاهده ای به بیماری، به روش مایه زنی برگ بریده به همراه اندازه گیری رشد میسیلیومی، اجرا شد. بر اساس آزمون بیماری زایی، واکنش چهار رقم تحت آزمایش به هر یک از جمعیت های بیمارگر به طور معنا داری متفاوت بود. در هر جمعیت همه جدایه ها درجات متنوعی از شدت بیماری روی هر یک از چهار رقم برنج و شاخص های میسیلیومی و سختینه (تعداد و وزن) را نشان دادند. در تجزیه خوشه ایبر اساس شدت بیماری روی هر یک از چهار رقم برنج به همراه ضریب تغییراتشان در هر جمعیت بیمارگر، یک گروه عملکرد پایدارتری در بیماری زایی در یک طیف متفاوت ژنتیکی از ارقام برنج داشتند. بر اساس این یافته ها، شش، دو، پنج و یک جدایه پرآزار به ترتیب از رشت، تنکابن، آمل و گلستان می تواند بعد از آزمایش های گلخانه ای یا مزرعه ای و انتخاب مناسب ترین جدایه ها برای تعیین واکنش صحیح ارقام و لاین های برنج در برنامه های اصلاحی در شمال ایران به کار روند.
  کلیدواژگان: ارقام برنج، رفتار بیماری زایی، سوختگی غلاف برنج، شمال ایران
 • سید یوسف بهروز، محمد سالاری، مهدی پیرنیا*، سید کاظم صباغ صفحات 113-117

  به منظور شناسایی گونه های Ramularia روی گیاهان دارویی، نمونه های دارای علایم لکه برگی از نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سال های 92-1391 جمع آوری و از لحاظ خصوصیات ریخت شناسی تحت مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ویژگی های ریختی مربوط به کنیدیوفور و کنیدیوم، نه گونه شناسایی شدند. از این میان گونه های veronicae R. و winteri. R برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. به علاوه این اولین بار است که در ایران گونه های R. beccabungae، R. marrubii و R. variabilis به ترتیب از گیاهان Veronica anagallis-aquatica، Sideritis montana و Verbascum sinuatum جداسازی و شناسایی می شوند.

  کلیدواژگان: تاکسونومی، قارچ، گونه، لکه برگی
 • عبدالله معصومی، ثمین حسینی، روح الله صابری ریسه، احمد حسینی صفحات 119-129
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus، BYMV) یکی از ویروس های مهم خسارت زاست که مدیریت آن به علت دامنه میزبانی وسیع و ناقلان زیاد، همواره مشکل زا بوده است. در این پژوهش برای کنترل این ویروس در 16 ژنوتیپ مختلف لوبیای معمولی از سه سویه CHA0، VUPF5 و VUPF5Δ باکتری Pseudomonas fluorescensاستفاده شد. بذرهای لوبیا قبل از کشت با سوسپانسیونی به میزان cfu/cc 108 از سویه های باکتری آغشته شدند. این آزمون در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار انجام گرفت. در همه تیمارها به جز شاهد سالم، بوته ها در مرحله دوبرگی با یک سویه BYMV به طریق مکانیکی مایه زنی شدند و پس از برداشت بوته های لوبیا، میزان کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کارتنوییدها و سه عنصر غذایی روی، منیزیم و آهن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سویه های باکتریایی توانستند در بسیاری از ژنوتیپ ها میزان کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کارتنوییدها، روی، منیزیم و آهن را به صورت معناداری نسبت به شاهد آلوده به ویروس افزایش دهند. در مجموع در میان سه سویه، VUPF5Δ و CHA0 موثرتر از VUPF5 بودند و بهترین اثر مربوط به سویه VUPF5Δ بود.
  کلیدواژگان: کلروفیل و سودوموناس فلورسنت، لوبیای معمولی، ویروس موزاییک زرد لوبیا
 • فرزانه عبدی، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی صفحات 131-139
  در این بررسی اثر تجربه قبلی پارازیتیسم و آمیزش با نر در زنبور Trissolcus djadetshkoe Rjachowsky (Hym. Scelionidae) پارازیتویید تخم سن گندم در قالب واکنش تابعی بررسی شد. تراکم های 2، 4، 7، 14، 28 و 56 تخم میزبان در 20، 20، 15، 15، 10 و 10 تکرار به مدت 24 ساعت درون لوله های آزمایش 10 × 5/ 1 سانتی متر به تک ماده های با تجربه های مختلف ارائه شد. در دو آزمایش مختلف، ماده های تلقیح شده با ماده های باکره و ماده های با تجربه پارازیتیسم قبلی با ماده های بی تجربه مقایسه شدند. همه آزمایش ها در اتاقک رشدی با دمای C o1± 26، رطوبت نسبی 10± 50% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی در شبانه روز انجام گرفت. واکنش همه پارازیتوییدها از نوع سوم بود. ماده های باتجربه در همه تراکم ها پارازیتیسم کمتری نشان دادند. بیشینه نرخ حمله برآورد شده ماده های باتجربه 14 و ماده های بی تجربه 34 عدد بود. به نظر می رسد تلاش تولید مثلی قبلی ماده های گروه اول موجب تخلیه انرژی تولید مثلی بعدی آنها شده است. تفاوت ملایم تری بین ماده های باکره و بارور نیز دیده شد (25 در برابر 17). این تفاوت احتمالا به هزینه کمتر تولید فرزندان نر در ماده های باکره بر می گردد. احتمالا تغییر در انتخاب جنسیت برای ماده هزینه ساز است.
  کلیدواژگان: اثر تلقیح، تجربه پارازیتیسم، رفتار کاوشگری
 • سیدعلی اصغر فتحی، ندا صلحی، علی گلی زاده، مهدی حسن پور صفحات 141-149
  بید گوجه فرنگی، (Tuta absoluta (Meyrick یکی از آفات مهم گوجه فرنگی Solanum lycopersicum L. است. در این تحقیق ویژگی های چرخه زیستی بید گوجه فرنگی روی پنج رقم گوجه فرنگی به نام های Super Strain B، Super Chief، Early Urbana Y111، Mobil و Early Urbana Y در شرایط گلخانه ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که رشدونمو لاروی روی رقم های Mobil و Early Urbana Y در مقایسه با دیگر رقم های تحت مطالعه کندتر بود. تعداد تخم های گذاشته شده به ازای ماده روی رقم Super Strain B بیشترین (7/ 3 ± 05/ 114) و روی رقم Early Urbana Y کمترین (4/4 ± 95 /105) بود. کمترین درصد بقا از تخم تا حشره کامل روی رقم Early Urbana Y مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به ترتیب روی رقم های Super Strain B، Super Chief، Early Urbana Y111، Mobil و Early Urbana Y کاهش معناداری داشت. کمترین نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) (1/141 بر روز) و طولانی ترین طول دوره نسل (T) (28/44 روز) روی رقم Early Urbana Y محاسبه شد. بنابراین، در بین ارقام تحت مطالعه، رقم Super Strain B مطلوب ترین میزبان و رقم Early Urbana Y نامطلوب ترین میزبان برای رشد جمعیت T. absoluta است.
  کلیدواژگان: ارقام گیاهی، جدول زندگی، دموگرافی، مقاومت گیاهی
 • مینا رحیمی، اکبر قاسمی کهریزه، محمود محمود پوریوسف میاندواب صفحات 151-160
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. مهم ترین آفت گندم در ایران و کشورهای همسایه است که می تواند موجب کاهش شایان توجه عملکرد محصول شود. یکی از روش های کنترل آن استفاده از ارقام مقاوم است. به منظور مقایسه میزان مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی 9 رقم زراعی گندم نسبت به این آفت، آزمایش هایی در شرایط مزرعه ای انجام گرفت. در یک سری «آزمون انتخاب میزبان» در مزرعه تعداد سن های مادر جلب شده به هر یک از بوته ها به عنوان شاخص آنتی زنور تعیین گردید. همچنین تعداد تخم آفت در مترمربع روی ارقام و تعداد بوته ها، جوانه ها و خوشه های آسیب دیده برای بررسی مکانیسم آنتی زنور به کار گرفته شد. برای بررسی مکانیسم آنتی بیوز، پوره های سن دوم آفت در روی بوته های کاشته شده در گلدان تحت پرورش قرار گرفت. وزن پوره ها در روز چهاردهم بعد از رهاسازی، میزان تلفات و طول دوره پورگی به عنوان شاخص های آنتی بیوز تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها درباره همه صفات تحت بررسی، اختلاف میان ارقام آزمایش معنادار بود (P≤0.05). با استفاده از تجزیه خوشه ایبه روش UPGMA و بر اساس فاصله اقلیدسی، 9 رقم تحت بررسی در پنج گروه مجزا قرار گرفتند و ارقام الوند، سرداری و آذر 2 با قرار گرفتن در یک گروه، بیشترین مقاومت را نسبت به سن گندم داشتند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوز، آنتی زنوز، ارقام مقاوم، سن گندم، گندم
 • خشنود نوراللهی، معصومه شهبازی صفحات 161-177
  لکه نواری یکی از مهم ترین بیماری های جو در استان ایلام است که قارچ Pyrenophora graminea آن را ایجاد می کند. برای تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ P. graminea از گیاهان آلوده جو در مزارع مناطق مختلف استان ایلام که زخم های قهوه ای رنگ نواری در اندام های هوایی داشتند، به طور تصادفی نمونه برداری صورت گرفت. در نهایت 69 جدایه از نمونه های آلوده با استفاده از محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار به دست آمد. برای آزمون بیماری زایی عامل بیماری به دلیل تولید نشدن اسپور کافی در محیط کشت مصنوعی از روش ساندویچی برای آلوده سازی بذرها استفاده شد. برای مطالعه تنوع ژنتیکی در جدایه ها از هشت نشانگر ISSR مخصوص قارچP. gramineaاستفاده گردید. تعداد کل 171 آلل در بین همه جمعیت ها در اثر آغازگر بین ریزماهواره مشخص شدند. تعداد آلل ها برای هر نشانگر از 16 تا 30 عدد متغیر بودند.گروه بندی جدایه ها بر اساس ضریب تشابه دایس و روش UPGMA انجام گرفت و بر این اساس سیزده گروه مشخص شد. مقایسه پارامترهای مربوط به تنوع ژنتیکی در جمعیت ها نشان داد که جمعیت دره شهر (h= 0.32) دارای بالاترین تنوع ژنتیکی است. کوچک ترین فاصله ژنتیکی به مقدار 019/ 0 بین جمعیت های آسمان آباد و سیروان مشاهده گردید. بر اساس فنوگرام به دست آمده برای جمعیت ها، دو گروه جمعیت نشان داده شد. یک گروه شامل جمعیت دره شهر و گروه بعدی شامل جمعیت های ایوان، آسمان آباد، سیروان و چرداول بود. تجزیه واریانس مولکولی برای مقایسه تنوع ژنتیکی داخل و بین جمعیت ها نشان داد که بیشترین تنوع مربوط به داخل جمعیت ها به مقدار 94 درصد است و میزان تنوع ژنتیکی در بین جمعیت ها بسیار کم است و این میزان تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها را می توان با مقدار بالای جریان ژنی به مقدار 576/ 4 بین جمعیت ها توجیه کرد.
  کلیدواژگان: آغازگرهای بین ریزماهواره، جو، ساختار ژنتیکی، Pyrenophora graminea
 • سید محمدرضا موسوی، شیدا شاکری، صدیقه محمدی صفحات 179-190
  توانایی قارچ های Pochonia bulbillosa (Pb)، Pochonia chlamydosporia var. catenulata (Pccat)، (Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia (Pcc)، Lecanicillium aphanocladii (La و (Trichoderma harzianum (Th در آلوده کردن توده تخم نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در گلخانه نیز تاثیر انفرادی، دوتایی و سه تایی این قارچ ها در کنترل زیستی نماتد M. javanica روی گیاه بادنجان مطالعه گردید. توانایی قارچ ها در آلوده کردن تخم و کاهش درصد تفریخ لاروهای سن دوم نماتد در آزمایشگاه به یکدیگر شبیه بود. پس از 8 هفته تفاوت شایان توجهی میان کاربرد انفرادی یا تلفیقی قارچ ها روی وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاه بادنجان دیده نشد. تعداد تخم های تشکیل شده (مجموع تخم های سالم و آلوده) روی سیستم ریشه ای نیز نسبت به شاهد کاهش قابل ملاحظه ای نیافت، اما تلفیق قارچ ها باعث افزایش درصد آلودگی تخم های نماتد شد. هیچ کدام از تیمارها نتوانستند نماتد را در حد نماتدکش کادوزافوس کنترل کنند (96%) اما ترکیب قارچ های Pccat و La با(Pcc (85% یا (Th (83% توانست نماتد را در حد مطلوبی کنترل کند. بنابراین ترکیب قارچ های Pccat، La و Pcc یا Pccat، La و Th را می توان به عنوان تیمارهای قابل توصیه معرفی کرد.
  کلیدواژگان: تلفیق، قارچ های نماتدخوار، کنترل زیستی
|
 • Hossein Ranjbar Aghdam, Mohammadreza Attaran Pages 1-8
  In order to select a suitable species of the trichogrammatid wasps for biological control of the codling moth، some of the trichogramatid wasps were collected and identified from the apple orchards located in north east of Tehran province by direct sampling on the codling moth eggs and using egg traps. Furthermore، laboratory experiments were carried out according to completely randomized design for evaluation of fecundity and longevity of the collected wasps at temperatures 22، 24، and 26°C by using the eggs of Sitotroga cerealla as factitous host. Moreover، host acceptance of the codling moth eggs by the wasps was examined statistically after five generation rearing on factitious host. Three species of the trichogrammatid wasps، Trichogramma brassicae، T. pintoi، and T. embryophagum، were collected and identified from the studied apple orchards located in Damavand and Rodehen region. According to the obtained results، fecundity of the evaluated wasps at temperatures 24 and 26°C were higher statistically than temperature 22°C. The highest values of the fecundity of T. pintoi and T. embryophagum were 30. 96 and 26. 46 eggs/female at studied time interval، respectively. In order to examine host acceptance level of the wasps، the percentage of the host eggs parasitism were determined as 73. 64% and 17. 70%، by T. embryophagum and T. pintoi، respectively. Considering all the obtained results، collected native strain of T. embryophagum was introduced as a suitable choice for extension of the biological control program aginst the codling moth in apple orchards located in study region.
  Keywords: codling moth, biological control, ecotype, egg parasitoid
 • Monireh Rajabi, Hasan Rahmani, Mohammad Ali Akrami Pages 9-18
  During 2011-2012, a faunistic survey on oribatid mites was conducted in Zanjan county. The mites were extracted using Berlese- tullgren setup and mounted after clearing in Nesbitt’s fluid. 46 species from 35 genera belonging to 24 families were identified. All of them were new records for mite fauna of Zanjan province. Amerobelbidae: Amerobelba decedens; Brachychthoniidae: Brachychthonius gracilis; Carabodidae: Austrocarabodes sp.; Cosmochthoniidae: Cosmochthonius foliatus, C. sp. nr. reticulatus; Damaeidae: Belba sp.; Damaeolidae: Fosseremus laciniatus; Epilohmanniidae: Epilohmannia cylindrica cylindrica; Euphthiracaridae: Acrotritia ardua; Gymnodamaeidae: Jacotella frondeus; Galumnidae: Allogalumna sp.; Galumna iranensis, G. karajica, Pergalumna sp.; Haplochthoniidae: Haplochthonius sanctaeluciae, H. simplex; Haplozetidae: Haplozetes fusifer, Peloribates sp.; Hypochthoniidae: Hypochthonius luteus; Licnodamaeidae: Licnodamaeus fissuratus, Licnodamaeus sp. nr. itsukushima; Lohmanniidae: Papillacarus aciculatus; Nothridae: Nothrus biciliatus; Oppiidae: Anomaloppia mazandaranica, A. ozkani, Corynoppia sp., Multioppia wilsoni laniseta, Oppia denticulata, Oppia sp., Oppiella (Oppiella) nova nova, Rhinoppia bipectinata, Ramusella (Ramusella) puertomonttensis, R. (Rectoppia) damavandica, R. (Rectoppia) faciata, Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexa, O. (Oribatula) pallida, O. (Zygoribatula) sp. nr. skrjabini; Passalozetidae: Passalozetes africanus; Phthiracaridae: Phthiracarus sp. nr. incredibilis; Protoribatidae: Liebstadia similis, Protoribates (Protoribates) paracapucinus, Sicaxylobates sp.; Scheloribatidae: Scheloribates praeincisus, Scheloribates sp.; Sphaerochthoniidae: Sphaerochthonius splendidus; Tectocepheidae: Tectocepheus velatus.
  Keywords: Oribatida, Identification, Classification
 • Zahra Hajsamadi, Morteza Movahedi Fazel, Aurang Kavousi, Kobra Fotouhi Pages 19-31

  Stored bioenergetic resources in overwintering adults of sunn pest, Eurygaster integriceps, is important in their hibernation. The present study examined some biochemical changes in the adults treated by sub-lethal concentrations (≤ LC30) of Neem-azal T/S. Initially, adults of new generation were sprayed by different concentrations of Neem-azal (100, 300, 500 and 0 µl/l) under field conditions for 3, 6 and 12 days. Then, the adults of the first experiments were resprayed a week later by Neem-azal at the same concentrations prior to resampling for 3, 6 and 12 days. The amounts of lipid, sugar, glycogen and protein of four males and females were determined (mg/g; w/w). Results revealed significant effects Neem-azal on total lipid, glycogen, sugar, protein and energy content (P< 0.001). So that all of three concentration increased lipid and protein contents versus control hemipterans. The net amount of lipids and proteins were increased in 100, 300 and 500 µl/l levels respectively 85.53%, 97.3%, 108.22% and 4.62%, 14.23%, 34.27%. The glycogen quantity decreased 27.35% in 100 µl/l concentration level and no significant differences in other doses with respect to control. Also sugar quantity was decreased 9.9, 27.37 and 43.76% respectively in 100, 300 and 500 µl/l concentration levels. The energy content (EC) was increased in three doses and this trend conntinued with the passage of time. Respraying also was affected on increasing of EC and adult sexes not significant effect on it.

  Keywords: Sunn pest, Neem, azal, Lipids, Carbohydrates, Proteins
 • Pooyan Moslehi, Ali Alizadeh*, Mohammad Ghadamyari Pages 33-40

  Glutathion S-transferase enzymes have an important role in the detoxification of pesticides compounds and the resistance of insects to insecticides. In this study, the activity of glutathione S-transferase enzyme between summer and winter forms of pistachio psyllid, were measured and the effect of different concentrations of PBO (0.5, 1,2,4 and 8 mg/Lit) on the inhibition of activity of this enzyme were investigated by using of 1- chloro- 2,4- dinitrobenzene (CDNB) as a substrate. In addition, the activity of glutathione S-transferase were determined at 0, 1, 2, 4 and 6 hour after treatment the adults by the concentration of PBO that had maximum inhibition on this enzyme. The results indicated that there is no significant deference between the activity of enzyme in different forms of pistachio psyllid (P<0.05) and the lowest activity of glutathione S-transferase or highest inhibition were obtained in 0.5 mg L-1 of PBO and the maximum inhibition were done at 4 hour after the synergism application. According to these results, it seems that by using the suitable dose of PBO and matching the time that the synergist has maximum inhibition to the glutathione S-transferase we will be able to promote the resistance management of pistachio psyllid to pesticides.

  Keywords: PBO, Pesticide Resistance management, Pistachio psyllid, Synergist
 • Zeynab Alborzi, Arash Zibaee, Jalal Jalali Sendi, Azadeh Karimi Malati, Babak Rabiee, Mehdi Salimi Pages 41-57

  In the current study, the extracted lectin from plant pathogenic fungus, Sclerotinia sclerotiorum was added to diet of third larval instars of Large cabbage butterfly, then its effects were determined on mortality, feeding and intermediary metabolism. Concentrations of 0.5, 1 and 2 mg/ml of the lectin caused 20-60% of mortality in the treated larvae. Amounts of nutritional indices in the treated larvae significantly decreased versus control although level of Metabolic cost in the treated larvae showed statistical increase versus control. Activities of the digestive enzymes such as alpha-amylase, glucosidases, lipase, general and specific proteases (Serine and Exopeptidases) decreased in the fed larvae on lectin concentrations versus control. Although activities of aspartate aminotransferase and γ-glutamyl transferase significantly increased in the concentrations of 1 and 2 mg/ml but activity of alanine aminotransferase had a significant decrease versus control. Activity of acid phosphatase had no statistical differences among treatments and control but activity of alkaline phosphatase was significantly lower than control larvae. Activity of lactate dehydrogenase in the fed larvae on the concentration of 2 mg/ml had significant increase but activities of aldolase in the control and fed larvae on 0.5 mg/ml of lectin were higher than those of other treatments. Amounts of storage macromolecules such as protein, triglyceride and glycogen in the fed larvae on the lectin were lower than those of control so that it was more significant in the concentration of 2 mg/ml. Results of the current study demonstrated that the lectin from S. clerotiorumcaused mortality and interference in digestive physiology and intermediary metabolism of P. Brassicae larvae so it could be used as a toxic molecule to control of the pest.

  Keywords: Lectin, Sclerotinia sclerotiorum, Pieris brassicae, Digestive physiology, Intermediary metabolism
 • Jahanshir Amini, Zeynab Azizi, Mahyar Sheykholeslami Pages 59-67
  The aim of this research, identifying the fungi taxa associated with root and crown rot of walnut trees in Kermanshah. For this purpose, the soil around root of trees and root and crown samples of walnut trees showing disease were collected in different region in Kermanshah. The purified isolates were identified using morphological characters on the different culture media, asexual and sexual organ as well as growth rates at different temperatures. In this research, 13 isolates, belong to three species including Phytophthora cactorum, P. citricola and Pythium sp. were identified. Pythium sp. maybe is a new species, because characteristics of this species did not match completely with other recognized Pythium species. Pythium sp. (1) and Pythium sp. (2) isolated from diseased tissue and infected soil, respectively. Pathogenicity test of these species were performed on excised shoots and seedlings In vitro and In vivo, respectively. Results of In vitro indicated that the most disease extension was appeared by Phytophthora cactorum, but was placed in one statistical group with Pythium sp. (1). Phytophthora citricola and Pythium sp. (2) were placed in the following statistical group. Results of greenhouse experiment shown that, P. citricola and P. cactorum caused complete death of seedlings after 8 and 12 days, respectively. Pythium sp. (1, 2) after 14 days caused drying of stem and leaves and death of seedlings.
  Keywords: Walnut, Pathogenicity, Crown, root rot, Pythium, Phytophthora
 • Arezu Shahini, Behzad Habibpour, Saeid Moharramipour, Mina Kohjani Gorji Pages 69-78
  Ecdysteroid compounds such as phytoecdysteroids and ecdysone analogues have been considered for their potential ability to control pests. Ecdysone-agonist disrupting molting processes can induce precocious death. The aim of this research was to evaluate the effects of ecdystroid extracts of Silene aucheriana Boiss (family Caryophyllaceae) to control Reticulitermes sp. termite in comparison with halofenozide under choice and non-choice feeding conditions. Probit analysis of the data using time instead of dosage indicated that final mortality and the speed of death were dependent on dose. The percentage mortality were 54%, 60%, 76% and 80% at concentrations of 1000, 2500, 5000 and 10000 ppm, respectively at the end of the choice test period for halofenozide. The percentage mortality were 58%, 68%, 75% and 89% at concentrations of 5%, 10%, 20% and 40 %, respectively at the end of the choice test period for S. aucheriana. The general effects of ecdysteroid compounds, were observed including incomplete ecdysis and subsequent mortality. Overall, the results indicated that ecdysteroid compounds are effective for control Reticulitermes sp. Therefore it is necessary to establish comprehensive studies on the effects of ecdysteroid compounds for practical use in termites control.
  Keywords: Reticulitermes, Phytoecdysteroids, Ecdysone analogues, Ecdysteroid compounds
 • Rahim Mehrabi, Nasim Karami, Mohammad Torabi Pages 79-86
  The tan spot disease caused by Pyrenophora tritici-repentis is one of the most important diseases of wheat causing significant losses annually. The use of accurate, quick and cost-effective techniques, for evaluation of wheat lines to important diseases have been always considered by wheat breeders. In this study, reactions of 20 wheat lines to ToxA, the most important virulence factor of P. tritici-repentis, were evaluated using toxin infiltration approach. The results showed that 9 lines along with Grandin cv. as the susceptible cultivar, exhibited necrosis symptoms within 48 hours after toxin infiltration and, thus, were identified as the susceptible lines to ToxA. The remaining genotypes were identified as resistant lines to the toxin. In addition, PCR assays were used to detect the susceptibility gene, Tsn1, using gene-specific primers. The results showed that in susceptible lines a 380 bp band could be amplified revealing that Tsn1 gene was presented in these lines. All the resistant lines did not amplify Tsn1 gene and confirmed the results of toxin infiltration. The results of this study showed that this approach can be used for initial screening of wheat lines as a negative selection method for identification and subsequent elimination of susceptible lines from breeding programs.
  Keywords: ToxA toxin, Susceptibility gene, Tan spot of wheat, Ts1, Pyrenophora tritici, repentis
 • Abolfazl Nazemi, Jahangir Khajeali Pages 87-94
  Onion thrips, Thrips tabaci, is the most important pest of onion in Isfahan. Onion growers often rely on the pesticide spraying. Imidacloprid is frequently used against this pest. To investigate the thrips resistance to this insecticide, 10 onion-growing regions of Isfahan were selected. After their laboratory rearing, certain concentrations of imidacloprid were applied to these populations, using a leaf dip bioassay method. LC50 values of field populations were compared to Harand population as a susceptible reference strain. Different levels of resistance were observed in most populations. To investigate the resistance mechanisms, populations were pre-treated with two synergists namely PBO (piperonyl butoxide) and DEM (diethyl maleate) as inhibitors of monooxygenases and glutathione-S-transferases, respectively. Based on the results, theses enzymes do not seem to play a substantial role in the resistance. The results also indicated that there is no high level of cross resistance in most imidacloprid-resistant populations against acetamiprid, another neonicotinoids insecticide.
  Keywords: Thrips tabaci, imidacloprid, insecticide resistance, cross resistance
 • Fereidoun Padasht, Dehkaei, Nashmil Ekhtiyari, Seyed Ali Elahinia, Somayeh Dariush, Hassan Pourfarhang Pages 95-112
  The present investigation was carried out to examine virulence diversity among the 291isolates (seven populations) of Rhizoctonia solani AG-1 IA causing sheath blight of rice by sclerotia production and pathogencity studies on four rice cultivars representing different observed disease reactions, using detached leaf inoculation method in conjunction with mycelia growth measuring. Based on pathogencity test four tested cultivars were significantly differed from each other in response to each population of pathogen. In each population, all the test isolates exhibited varying degree of virulence on each four cultivars and were variable both in mycelial and sclerotial (number and weight) parameters. There was found one group in each population having more stable performance in virulence in a range of genetically different rice cultivars based on their virulence on each four cultivars and along with their coefficient of variation by cluster analysis method. According to these finding, six, two, five and one high-virulence isolates respectively from populations of Rasht, Tonekaboon, Amol and Golestan can be used to future greenhouse or field tests, selecting most suitable isolates for identification of accurate reaction of rice cultivars / lines for rice breeding programs in north of Iran.
  Keywords: Rice cultivars, Pathogenesis behavior, Sheath blight of rice, North of Iran
 • Seyed Yousef Behrooz, Mohammad Salari, Mahdi Pirnia, Seyed Kazem Sabbagh Pages 113-117

  In order to identify Ramularia species on medicinal plants, specimens with leaf spot symptom from different localities in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province were obtained and morphologically examined during spring-autumn 2012-13. Based on morphological characteristics of conidiophore and conidium, nine species of Ramularia were identified. Among these, R. veronicae and R. winteri are new records for mycobiota of Iran. Furthermore, this is the first record of Ramularia species including R. beccabungae, R. marrubii and R. variabilis on Veronicaanagallis-aquatica, Sideritis montana and Verbascum sinuatum in Iran respectively.

  Keywords: taxonomy, fungus, species, leaf spot
 • Abdolah Masoumi, Samin Hosseini, Rohallah Sabri Riseh, Ahmad Hosseini Pages 119-129
  Bean yellow mosaic virus (BYMV) is one of the most difficult to manage viruses because of having a wide host range and numerous vectors. In this survey the effect of three bacterial strains of Pseudomonas fluorescens, including CHA0, VUPF5 and ΔVUPF5 on BYMV in 16 common bean genotypes has been investigated. Common bean seeds were saturated with suspension of bacterial strains with concentration of 108 cfu/cc before cultivating. The experiment was performed in a completely coincidence model with three replications. Afterwards, all plants except controls were mechanically inoculated with a BYMV isolates. Finally, the concentration of chlorophyll a/b, total chlorophyll, carotenoid and three nutritional elements including Mg, Zn and Fe in common bean genotypes were determined. The results revealed that the mentioned strains could significantly reduce viral damages in most of genotypes. In general, ΔVUPF5 isolate had the best biocontrol effect among three selected bacteria.
  Keywords: Bean yellow mosaic virus, Common bean, Chlorophyll, Pseudomonas fluorescens
 • Farzaneh Abdi, Shahzad Iranipour, Mirjalil Hejazi Pages 131-139
  Trissolcus djadetshkoe Rjachowsky (Hym.: Scelionidae) is an egg parasitoid of sunn pest Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) in Iran. Searching efficiency of this species was determined in a functional response context. Effect of female insemination as well as parasitism experience was also investigated. Host densities of 2, 4, 7, 14, 28 and 56 eggs were offered to a single female in 20, 20, 15, 15, 10 and 10 replications in a 24 h experiment in 1.5×10 cm vials. Virgin vs. inseminated females as well as inexperienced vs. experienced ones were used in two sets of experiments. All experiments were conducted in a growth chamber (26±1 ºC, 50±10% RH, 16: 8 h photoperiod). Logistic regression and nonlinear regression model of random search were used for analysis. All parasitoid responses were type III. Experienced females showed lower parasitism in all densities. Maximum attack rate estimates were 14 in experienced females vs. 34 in inexperienced ones. It seems that previous reproductive efforts have depleted energy of the females. A lighter difference was observed in virgin females over inseminated ones (25 vs. 17). This difference probably concerns with costs of sex allocation for inseminated mothers.
  Keywords: experience of parasitism, effect of insemination, foraging behavior
 • Seyed Ali Asghar Fathi, Neda Solhi, Ali Golizadeh, Mehdi Hassanpour Pages 141-149
  Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is one of the most important pests of tomato, Solanum lycopersicum L.. In this research, life history parameters of the tomato leafminer were studied on five tomato cultivars including: Super Strain B, Super Chief, Early UrbanaY111, Mobil and Early Urbana Y under greenhouse condition. The results indicated that the larval development on Mobil and Early Urbana Y was significantly slower than on the other cultivars. The number of eggs laid per female were highest on Super Strain B (114.05 ± 3.7) and lowest on Early UrbanaY (105.95 ± 4.4). The lowest survival rate from egg to adult was observed on Early Urbana Y. The intrinsic rate of natural increase (rm) was statistically reduced on tomato cultivars in the following descending order: Super Strain B, Super Chief, Early UrbanaY111, Mobil and Early Urbana Y, respectively. The lowest finite rate of increase (λ) (1.141 day-1) and the longest generation time (T) (28.44 days) were calculated on Early Urbana Y. Therefore, it could be concluded that among the tested cultivars, Super Strain B is the most suitable and Early Urbana Y is the least suitable hosts for population growth of the tomato leafminer.
  Keywords: crop cultivars, demography, host resistance, life table
 • Mina Rahimi, Akbar Ghassemi, Kahrizeh, Mahmoud Pouryousef Miandoab Pages 151-160
  The Sunn pest, Eurygaster integriceps Put. is the most important pest of the wheat in Iran and neighbouring countries that can considerably reduce its yield. One way to control this pest is deployment of resistant cultivars. Field experiments were conducted to evaluate the antixenosis and antibiosis resistance of nine wheat cultivars to this pest. In a field choice test, the numbers of attracted overwintered adults to the cultivars were determined as antixenosis index. Also, number of eggs per m2 and numbers of damaged hills, buds and spikes were used as antixenosis indices. To evaluate the antibiosis, wheat seeds were planted in pots under the field conditions in which second instar nymphs were released and reared. Nymphal weight on the 14th day after releasing, mortality of nymphal stage and the duration of this stage were considered and analyzed as the antibiosis indices. Significant differences were observed in studied traits (P≤0.05). Using cluster analysis, UPGMA procedure based on Euclidean distance, nine experimental cultivars were grouped in five distance groups that cultivars Alvand, Sardari and Azar2 by replacing in the same group, had the highest resistance to the Sunn pest.
  Keywords: wheat, Sunn pest, Eurygaster integriceps, antibiosis, antixenosis, resistance cultivars
 • Khoshnood Nooralahi, Masoumeh Shahbazi Pages 161-177
  Barley leaf stripe caused by Pyrenophora graminea is one of the most important diseases of barley in Ilam province. In order to determine the genetic structure of P. graminea populations, sampling was randomly carried out on aerial parts of barley plants with leaf brown lesions, from different regions in Ilam province. A total of 69 P. graminea isolates were obtained from infected samples using potato dextrose agar media. Pathogenicity test and inoculation of seeds were done with Sandwich method, because causal agent cannot produce enough spores on artificial media. A set of eight Inter simple sequence repeat primers (ISSR) were used to determine genetic diversity of P. graminea isolates. This set ISSR primers revealed a total of 171 alleles for P. graminea isolates in all populations. The number of alleles varied from 16 to 30 for each marker. Cluster analysis were carried out with according Dice similarity coefficient and UPGMA method. Based on dendrogram thirteen groups were revealed. A Comparison of the parameters of genetic diversity in seven population showed that Darehshahr population has the highest genetic diversity (h= 0.32) and the smallest genetic distance was observed between population Asemanabad and Sirvan (0.019). The phonogram revealed two distinct groups, one group contained Darehshahr and the other Ivan, Asemanabad, Sirvan and Chardavol populations. Molecular analysis of variance to compare the genetic diversity within and between populations showed the greatest diversity related within populations (94%) and the level of genetic variation among populations was very low (6%). High level of genetic variation within populations can be justified by highest amount of gen flow (Nm= 4.576).
  Keywords: Genetic structure, Pyrenophora graminea, ISSR, Barley
 • Mohammad Reza Moosavi, Sheida Shakeri, Sedighe Mohammadi Pages 179-190
  The infectivity of Pochonia bulbillosa (Pb), Pochonia chlamydosporia var. catenulata (Pccat), Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia (Pcc), Lecanicillium aphanocladii (La) and Trichoderma harzianum (Th) on Meloidogyne javanica egg masses was assessed in an in vitro experiment. These fungi were also used alone and in binary or trinary combination for the management of M. javanica on eggplant. There was no significant difference among fungi in their infection rate or in reducing hatch of nematode eggs. After 8 weeks, the plant growth parameter (shoot and root weight) was similar in the treatments where the fungal biocontrol agents were applied separately or simultaneously. The total number of eggs (healthy and infected) on root system was not considerably decreased compared with control. Integrated application of fungi increased the infection rate significantly. No treatment could control the nematode as the same level as cadusafos nematicide (96%), however the combined use of Pccat, La with Pcc (85%) or Th (83%) controlled the nematode satisfactorily. Therefore, simultaneous application of Pccat, La and Pcc or Pccat, La and Th are recommendable as a measure for controlling M. javanica.
  Keywords: Combination, nematopathogenic fungi, biological control