فهرست مطالب

مجله دانش سیاسی و بین المللی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی آدمی، رامین بخشی تلیابی صفحات 1-18
  تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر2011 به عنوان نقطه عطف در اتحادیه عرب با 66 سال سابقه به شمار می رود با محکوم کردن رژیم لیبی وسوریه برای استفاده نامتناسب از خشونت علیه مردم است سعی در سوء استفاده سیاسی ازحقوق مردم عرب دارد.این حرکت اتحادیه عرب به دور از اندیشه های ملی گرایی عرب و اتحادیه عرب در دستیابی به وحدت عربی ویکپارچگی بیشتر با سیستم بین المللی است. از سوی دیگر با وجود سیستم استبدادی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه عرب احترام به تصمیمات اتحادیه عرب به عنوان گامی به حمایت از دمکراسی بسیار دشوار است. مواضع دمکراتیک اتحادیه عرب حاصل از فشارهای انقلاب در منطقه است نه هماهنگی منافع کشورهای عضو.اگرچه تقویت دمکراسی در منطقه تمایل غیر واقعی کشورهای عضو اتحادیه است اما این تصمیمات فشار هر عضونسبت به فکر کردن در مورد تغییر و در نتیجه هموار کردن راه برای روند اصلاحات دمکراتیک است.
  کلیدواژگان: بحران سوریه، رویکرد، اتحادیه عرب، 2011
 • مسلم بیگی، سعید وثوقی صفحات 19-36
  امنیت از جایگاه ویژه ای در زندگی بشر برخوردار است تا جایی که از زمان پیدایش، انسان ها همواره به دنبال تامین، حفظ و گسترش آن بوده اند تا در سایه آن قادر گردند به کمال دست یابند. از این رو بخش عمده ای از مباحث نظریه های روابط بین الملل در دنیای جهانی شده کنونی، به بررسی مفهوم امنیت و چگونگی دستیابی به آن پرداخته اند. در علوم انسانی اسلامی، نظریه اسلامی روابط بین الملل نیز به عنوان یک پارادایم در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل دیدگاه خاصی از مفهوم امنیت و راه های کسب، حفظ و گسترش آن بیان می دارد.
  کلیدواژگان: علوم انسانی اسلامی، امنیت، نظریه امنیتی اسلام، جهانی شدن، روابط بین الملل
 • عباس حاتمی صفحات 37-54
  این مقاله از طریق مطالعه تطبیقی وضعیت انگلستان، فرانسه بعنوان دولتهای غیر وارداتی با پروس، روسیه و به ویژه ایران دوره پهلوی به عنوان دولتهای وارداتی، اولا نشان می دهد که ارتش در فرایند تکوین دولتهای وارداتی رشد شتابان و بیشتری نسبت به دولتهای غیر وارداتی یا درون زاد داشته است. ثانیا با تاکید بر ایران استدلال می کند از آنجاکه وارداتی بودن دولت، تحمیل آن از بالا را ایجاب نمود، بدین سان ایجاد یک ارتش قوی و بزرگ در عصر دولت سازی به یک ضرورت تبدیل گردید. ثالثا نشان می دهد که رشد شتابان ارتش در دولتهای وارداتی و به ویژه ایران پیامدهایی برای دولت مدرن در حال تکوین این جوامع به همراه داشته است به گونه ای که آنها را واجد برخی از خصلتهای رژیم های اقتدارگرای نظامی ساخته است. نهایتا و تا آنجاکه به ایران مربوط می شود مقاله استدلال می کند که گذرگاه رسیدن از خصلت وارداتی بودن دولت، رشد سریع نفرات ارتش و بالتبع کارکردهای گسترده آن به برخی خصایل رژیم اقتدار گرای نظامی در پهلوی اول، گذرگاه تقریبا مستقیمی بوده است. این گذرگاه نشان می دهد که توسعه سیاسی در اولین دولت مدرن ایران یک فرایند وابسته به گذشته بوده است؛ به این معنا که یک عامل تاریخی مانند وارداتی بودن مختصات آن را تعیین نموده است.
  کلیدواژگان: دولت وارداتی، دولت درون زاد، ارتش مدرن در ایران، ارتش مدرن در اروپا، رژیم اقتدارگرای نظامی
 • علیرضا آقاحسینی، حسین روحانی صفحات 55-74
  به موازات طرح پست مدرنیزم در غرب، اندیشمندان مشهور و نافذی همچو سید احمد فردید با مطرح ساختن غرب به مثابه نمادانانیت و نفس اماره، باب منظومه فکری نوظهوری را در ایران گشودند. فردید از منظری شرقی به غرب نگاه می کند و غرب را به مثابه یک کل یکپارچه نفی می کندولی هاید گر از موضع یک متفکر غربی غرب رانقد می کند. فردید ذات انگار است و برای غرب یک ماهیت و ذات قائل است. از نظر فردید غرب از یونان آغاز می شود و غربزده شدن مثل صاعقه ای است که همه چیز را می سوزاند. از منظر این فیلسوف غرب ستیز، غرب زدگی یک نوع زئوس زدگی است که در قرآن طاغوت نامیده شده است. فردید که همسخن با هایدگر است در پی آن است که جهان از چنگال متافیز یک غربی و سوبژکتیویسم مترتب بر آن خلاصی یابد تا دوره پس فردا سراغ انسان آید. دوره خدای زمانی باقی و خدای پریروز و پس فردا نه خدای دیروز و امروز و فردا. دوره پریروز یعنی زمانی که اینک در آن نیستیم و از سوبژکتیویسم به هستی شناسی گذر کرده ایم. دیروز وامروزو فردا هم زمانی است که موجود جای وجود را گرفته است که فردید از آن تعبیر به دوره دیوزدگی می کند. مراد و منظور فردید از طرح دوره پریروز به معنی خیزش و خیز گرفتن به پریروز و دورخیز به پس فردا است. هایدگر نیز که فردید متاثر از آراء او هست سراسر تاریخ متا فیزیک 2500 ساله غرب را مورد تامل قرار می دهد و می کوشد وجود را جایگزین موجود نماید. لازمه گذر از موجود به وجود، چنگ زدن به زبانی غیر از زبان متافیزیک است.دراین مقاله این نکته مورد بحث وفحص قرارمیگیردکه احمدفردیدباسازه شکنی ازاندیشه مارتین هایدگروبرگرفتن عناصری چون مخالفت باسوبژکتیویسم ومتافیزیک غرب ازاندیشه هایدگر، با توشه گیری ازمبانی اسلامی وعرفانی،متن بندی جدیدی راارائه می نمایدکه لب لباب آن نقدغرب به مثابه یک کل یکپارچه می باشد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، سوبژکتیویسم، فردید، هایدگر
 • رضا التیامی نیا، علی حسینی، محمودرضا علیمی صفحات 75-98
  محققان مختلف تاثیر فناوری های اطلاعاتی ارتباطی و سایت های شبکه های اجتماعی را بر روی بسیج توده ها و حرکت های جمعی که در طی سالهای گذشته درخاورمیانه شاهد آن بوده ایم تحلیل کرده اند. مسئله مهم این است که چقدر نقش آنها در تحولات سیاسی کنونی جهان عرب تعیین کننده بوده است. وائل قونیم خالق صفحه فیس بوک در یک مصاحبه با سی ان ان می گوید که اگر شما می خواهید یک جامعه را آزاد کنید تنها به آنها دسترسی اینترنتی بدهید.پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که رسانه های ارتباطی به طور عام و اینترنت و وبلاگها به طور خاص، چه تاثیری در شکل گیری و تداوم تحولات سیاسی و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا داشته اند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که امروزه، پیدایش جنبشهای نوین اجتماعی و تحولات سیاسی شمال افریقا و خاورمیانه(2011) پیوند اشکاری با کارکردهای نوین رسانه ها و شبکه های اجتماعی (اینترنت، وبلاگها،توئیتر، فیس بوک و..) و بحران مشروعیت و ناکارامدی نظامهای سیاسی دولتهای اقتدارطلب و تمامیت خواه عربی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا داشته اند. در این تحولات، بخش اعظم محتوای تولید شده توسط نیروهای معترض و انقلابی، با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی صورت گرفت. فناوری های جدید ارتباطی، با مرزهای رسمی مقابله نمودند و یک صدای آلترناتیو به جای رسانه های سنتی رسمی دول عربی، که تنها سیاست ها و دیدگاه های رسمی دول عربی را منعکس می کنند، فراهم آوردند. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی–تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است.
  کلیدواژگان: رسانه، عقلانیت ارتباطی، حوزه عمومی، اینترنت، وبلاگها، تحولات سیاسی
 • حسین هرسیج، رضا محموداوغلی صفحات 99-114
  بحث از ویژگی های روش شناختی پژوهش علوم اجتماعی، به میزان قابل ملاحظه ای، در گرو تبیین چیستی این نوع پژوهش است. در این نوشتار دو رویکرد رقیب در این زمینه مطرح شده اند، طبیعت گرایان و در زمره آنها پوزیتویست ها که بر همانندی علوم طبیعی و علوم اجتماعی از لحاظ روش شناسی تاکید دارند و پدیده های اجتماعی را همچون پدیده های طبیعی قانونمند تلقی می کند. در این طیف به دیدگاه امیل دورکیم می توان اشاره کرد. در مقابل این گروه کسانی هستند که قائل به تفاوت ذاتی حوزه های علوم طبیعی و اجتماعی می باشند. در زمره این افراد، پیتر وینچ است که تاکید می کند که علوم اجتماعی با تفهم اعمال بشری سروکار دارد. این تفهم از طریق درک قواعدی که زندگی اجتماعی بر پایه ی آنها استوار شده است، ممکن می گردد و علوم اجتماعی از لحاظ مفهومی و منطقی با علوم طبیعی متفاوت است. در این مقاله ضمن نقد روش پوزیتویستی امیل دورکیم از طرف پیتر وینچ، این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که؛ رویدادهای اجتماعی را نمی توان مانند دورکیم به سان شیئ بیرونی مشاهده و تحلیل کرد، بلکه باید با توجه به هنجارها و معیارهای مرسوم هر جامعه، آن را تفسیر کرد و هدف از پژوهش های اجتماعی، شناخت اعمال انسان و تبیین نتایج و پیامدهای ناخواسته و طراحی نشده آن است. به این منظور ابتدا به تبیین پوزیتیویسم و اصول و مبانی آن می پردازیم. سپس دیدگاه اثباتی دورکیم را به طور خاص مد نظر قرار داده، می کوشیم دقایق بحث درباره آن را مشخص سازیم. در ادامه به بررسی نقد پیتر وینچ بر روش شناسی پوزیتویستی دورکیم خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: پوزیتیویسم، قواعد اجتماعی، تفهم، تبیین، بازی های زبانی
|
 • Ali Adami, Ramin Bakhshi Balyabi Pages 1-18
  Suspension of Syria’s Arab League membership in November 2011 could be characterized as a turning point in Arab league’s 66-year old history. By condemning the Syrian and Libyan regimes for disproportionate use of violence against their own people، the Arab League has somewhat found rightful the demand of Arab people. the League has signaled with these decisions that it would move away from ideas of Arab nationalism and Arab unity in pursuit of further integration with the international system. On the other hand، the authoritarian state systems of most of the member states of the League make it difficult to regard Arab League decisions as steps supporting democracy. The League’s ‘‘democratic stance’’ is an outcome of the pressure of revolutions as much as of harmony of interests among the member states. Even though strengthening democracy in the region seems like an unrealistic desire of member states، these decisions push each member towards thinking about change and thus pave the way for democratic reform process.
  Keywords: Syria crisis, approach, Arab League, 2011
 • Abbbas Hatami Pages 37-54
  This paper firstly، by comparing England and France as non- imported states and Prussia، Russia & Iran as Imported States، shows that the Army in the imported state making has grown faster than Endogenous state making. Secondly، by focusing on Iran and regarding that the Imported State in this country required imposing state building from above، argues that the creation a large and powerful army in the era of state building became a necessity. Thirdly shows that more rapid growth of the army in imported states، particularly in Iran، has some implications for the development of the modern state in these societies in such a way that they possess some quality of the military authoritarian regime. Finally، and as far as Iran is concerned، the paper argues that the road from the imported state، the rapid growth of an army and consequently its extensive internal function to some characteristics of the military authoritarian regime in the first Pahlavi era was a direct one. This Road represents that political development of Iran in that period was a path dependent process، in the sense that some historical factors such as imported state have determined its features
  Keywords: Imported state, Endogenous state, Iranian modern army, European modern army, Military Authoritarian regime
 • Reza Elteyamneya, Ali Hoseini, Mahmoud Alimi Pages 75-98
  Deferent scholars have analyzed the effects of informational and communications technologies and websites of the social networks on mass mobilization and collective movements in the middle east during the past years. The main problem is that how much is decisive or effective theirs role in the recent political developments of Arab world. -wael ghonim، creator of Facebook page in a personal interview with c. n. n said that if you want free or set free a society، only give them internet access. This research is going to answer to this main question that communication media in general، and internet and blogs in especially، what effect do they had in formation (shaping) and continuation of political developments and Islamic awakening in the countries of middle east and north of Africa. The main assumption (hypothesize) of this research is that today، emerge or rise of social modern movements and political developments of middle east and north of Africa (2011) have clear connection to the modern function of media and social networks (internet، blogs، tweeter، Facebook،…) and crisis of legitimacy and deficiency of malfunctions of political systems of Arab authoritarian state. Findings of this research show that media and social networks had crucial role in the political developments of middle east and north of Africa. In this developments، main part of produced content by protest and revolutionary forces، has been done by using internet and social networks. Modern communication technologies counter to (defy) official borders and provided an alternative voice in place of official traditional media of Arab state that only reflect the official views of Arab governments. The employed method in this research is qualitative method and is deceptive –analytical with using of the documental and library resources
  Keywords: Media, communicational rationality, public sphere, internet, blogs