فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 55 (پاییز 1394)

فصلنامه نوآوری های آموزشی
پیاپی 55 (پاییز 1394)

 • 168 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/08/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رحیم بدری گرگری، عترت الزهرا قناعت پیشه صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان بود. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه نابرابر استفاده شد. آزمودنی های پژوهش شامل 60 نفر دانش آموز سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بودند. این دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نفرات گروه آزمایش به مدت 8 جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی افسانه های علمی مربوط به انسان و حرکت؛ هماهنگی و ارتباط و بلوغ و نوجوانی پرداختند و نفرات گروه کنترل نیز همزمان برنامه آموزشی جاری مدرسه را دریافت نمودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد روش آموزشی افسانه زدایی علمی باعث افزایش تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش شده است. یافته های دیگر این پژوهش نیز بیانگر آن است 70 درصد رشد تفکر انتقادی دانش آموزان ناشی از آموزش به شیوه افسانه زدایی علمی است. بنابراین میتوان گفت که روش آموزشی افسانه زدایی علمی میتواند به عنوان یک فعالیت یادگیری در تالیف کتب درسی و همچنین به عنوان یک روش در آموزش مفاهیم علوم در کلاس های درس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افسانه زدایی علمی، تفکر انتقادی، آموزش علوم، تدریس و فعالیت یادگیری
 • مجید بحرینی بروجنی، احمدرضا نصر اصفهانی، سید ابراهیم میرشاه جعفری، محمد جواد لیاقتدار، کبری سپهری بروجنی، فاطمه مقدسی بروجنی صفحه 22
  هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول قصدشده در ارزشیابی از برنامه درسی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی (ترکیبی از مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) و جامعه آماری بخش پرسشنامه ای آن مدرسان، کارشناسان و معلمان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده اند. با توجه به کم بودن تعداد متخصصان (40 نفر)، تمامی آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند و از معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد (286 نفر). در بخش مشاهده ای، 95 کلاس مورد مشاهده قرار گرفت و با 180 کارشناس، مدرس و معلم نیز مصاحبه هدفمند صورت به عمل آمد. داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده گردآوری شد. برای تعیین روایی، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ، پایایی مشاهده ها از روش پایایی مشاهده گر مربوط به ملاک و برای پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه شوندگان عمل شد. طبق نظر معلمان و کارشناسان تا حدودی (34/ 3=x)، طبق نتایج مشاهده گران در حد کم (58/ 2=x)، اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی، در درس تفکر و پژوهش بهکارگیری شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به اصول علمی قصدشده ارزشیابی، مانند استفاده از روش های ارزشیابی فرایندمحور، مشارکتی و گروهی به جای ارزشیابی هدف محور، تا حدودی رعایت شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، عناصر برنامه درسی، درس تفکر و پژوهش، ارزشیابی برنامه درسی
 • مهدی یوسفی، سعید ضرغامی همراه، یحیی قائدی، علیرضا محمود نیا صفحه 37
  ساخت شکنی رویکردی است که ژاک دریدا آن را به صورت نظام مندی درآورده و در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، هر «متن» دارای قطب های متضادی است که یکی از آنها دیگری را در زیر سلطه خویش قرار می دهد و بدین ترتیب، روابط سلسله مراتبی یا مرکز/ پیرامون بین قطب ها شکل میگیرد. این رویکرد در تعلیم وتربیت هم مورد استفاده قرار گرفته و میتوان آن را در مورد رابطه معلم و دانش آموز که ارتباطی سلسله مراتبی دارند، به کار برد و این رابطه را ساخت شکنی کرد تا ارتباطی متعادل میان معلم و دانش آموز برقرار شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هم اکنون رابطه مرکز/ پیرامون بین معلم و دانش آموز در جریان است، طوری که معلم در قطب غالب و دانش آموز در قطب مغلوب قرار میگیرد. لذا باید با ساخت شکنی، آلایش میان آنها را نشان داد و دانش آموز را از قطب مغلوب خارج ساخت و به باز تعریف نقش معلم و دانش آموز با توجه به این جابه جایی اقدام کرد تا راه برای ارتباط عادلانه و موازنه ای میان این دو فراهم شود. توجه به مباحثی همچون راهنمایی و همیاری معلم در فرایند یادگیری و آسانسازی این فرایند توسط وی، یاددهی روش یادگیری چیزها به جای یاددهی خود آنها، یادگیری معلم از دانش آموز و نقش آفرینی پررنگتر دانشآموزان در سر کلاس های درس بیانگر رابطه متعادل معلم و دانش آموز است.
  کلیدواژگان: دریدا، ساخت شکنی، تعلیم وتربیت، دانش آموز، معلم
 • عزت الله قدم پور، محمدرضا متقی نیا، هوشنگ گراوند صفحه 51
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ثبات درونی و روایی عاملی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلمشان- مورانوبار (2004) در بین معلمان گناباد انجام شد. در این پژوهش، 290 معلم از مدارس ابتدایی شهر گناباد و حومه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ثبات درونی مقیاس به کمک آلفای کرونباخ و ساختار عاملی آن با تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آلفای کرونباخ برای مقیاس مذکور، 92/ 0 است و گویه ها همبستگی بالایی با کل مقیاس دارند. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی، یک عامل را نمایان ساخت که 95/ 54 درصد واریانس را تبیین می کند. نتایج گویای آن است که مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم در کشورمان، مشابه با کشورهای توسعه یافته، از ثبات بالایی برخوردار است، لیکن برخلاف ساختار دو عاملی مشخص شده در این کشورها، در ایران احتمالا ساختاری تک عاملی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مقیاس مذکور ابزاری مناسب جهت اندازه گیری خودکارآمدی جمعی معلمان ایرانی در پژوهش های مختلف است.
  کلیدواژگان: مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم، پایایی، روایی، ساختار عاملی
 • سیده ماهرخ موسوی، علیرضا کیامنش، مهناز اخوان تفتی صفحه 69
  این مطالعه با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش آموزی و سطح کادر مدرسه بر دستاورد تحصیلی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان، مدیران، معاونان آموزشی و فنی، و مشاوران تحصیلی در سال تحصیلی 1392 بود. از بین نواحی پن جگانه شهر تهران 10 منطقه و از هر منطقه 2 هنرستان، و در مجموع 906 دانش آموز پایه سوم از 19 هنرستان و 39 کلاس به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین 59 نفر از کادر همان هنرستان ها در نمونه حضور داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد انگیزش تحصیلی AMS و درگیری تحصیلی MSLQ؛ و پرسشنامه های پژوهشگر ساخته یادگیری به کمک همسالان و کیفیت آموزشی هنرجویان و کادر مدرسه، همراه با مشاهده، اسناد و مدارک موجود در هنرستانها جمع آوری شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی با آلفای کرانباخ به دست آمد. دستاورد تحصیلی نیز از طریق میانگین 3 نمره محاسبه شد. برای پردازش داده ها از روش های آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و تحلیل دوسطحی استفاده شد.
  اینک یافته ها نشان میدهد که در سطح مدرسه؛ متوسط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرستانهای مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و 31/6 درصد از واریانس دستاورد تحصیلی در سطح دانشآموز و 05/ 12 درصد از واریانس در سطح کادر مدرسه تبیین میشود. در مجموع، 81/18 درصد از واریانس دستاورد تحصیلی را عوامل مربوط به سطح مدرسه تبیین میکند. یافته های این پژوهش اهمیت سطح مدرسه را به عنوان سطح بالاتر بر اثرگذاری بر متغیرهای مورد بررسی بهعنوان پیش بینی کننده دستاورد تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، کیفیت آموزشی، یادگیری به کمک همسالان، انگیزش تحصیلی، دستاورد تحصیلی، تحلیل دوسطحی
 • موسی پیری، سعید محمودی بردزردی صفحه 87
  هدف پژوهش حاضر تبیین «افت تحصیلی» براساس مستندات و دیدگاه اعضای شوراهای دبیران شهرستان ایذه است. با توجه به اینکه افت تحصیلی، سالانه هزینه های کلانی بر نظام آموزشی کشور تحمیل می کند، داشتن نظری جامع در این زمینه برای ارائه به کارگزاران ضروری به نظر می رسد. جامعه آماری پژوهش صورت جلسات شوراهای دبیران کلیه 56 واحد دبیرستانها و هنرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان ایذه است. برای گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 25 فقره از صورت جلسات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. همچنین با 6 نفر دبیر، مدیر و معاون به عنوان آگاهان کلیدی مصاحبه به عمل آمد. پس از بررسی نوزده صورت جلسه از صورت جلسات مذکور اشباع نظری حاصل شد. اما به منظور حصول اطمینان، تمام صورت جلسات جامعه آماری مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از 30 مقوله بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی؛ زمینه ای؛ مداخله ای؛ راهبردی و پیامدهاست که دیدگاه شورای معلمان پیرامون پدیده افت تحصیلی را منعکس میسازد.
  کلیدواژگان: شوراهای معلمان، افت تحصیلی، آموزش متوسطه، نظریه داده بنیاد
 • علی قربانی صفحه 113
  تناسب فضای کلاس درس با الگوی تدریس نقش مهمی در موفقیت معلم در انتقال محتواهای درسی دارد. خلاقیت، اندیشیدن، کاوشگری و توانایی برقراری روابط اجتماعی از مهمترین مفاهیمی است که از طریق الگوی تدریس میتوان به دانش آموز یاد داد. این مقاله پژوهشی کیفی در زمینه طراحی فضاهای آموزشی است که با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی ارتباط بین فضای کلاس درس و تاثیر آن بر امکان اجرای الگوهای تدریس مختلف می پردازد.
  بررسی های اولیه این تحقیق نشان میدهد که با توجه به استفاده از انواع الگوهای تدریس در مدارس، طراحی کلاسهای درس در اکثر نقاط کشور ما غیرمنعطف و ثابت بوده و پاسخگوی ماهیت متغیر الگوهای تدریس نیست. به عنوان راهکاری برای حل این معضل طراحی، باید به پدیدارشناسی فضای کلاس درس از یک سو و پدیدارشناسی الگوهای تدریس از سوی دیگر پرداخت تا بتوان الزامات طراحی را مشخص کرد. نتیجه چنین تحلیلی این نکته خواهد بود که هر الگویی الزامات خاص خود را دارد، پس بهترین راهکار برای داشتن کلاسی منعطف که قابلیت اجرای چند الگو را داشته باشد طراحی فضاهای ترکیبی است.
  کلیدواژگان: کلاس درس، الگوهای تدریس، حضور، بودن، در، فضا
 • اکرم یغماییان صفحه 139
  ارجاع به منابع مورد استفاده، اثر تالیفی یا تحقیقی را معتبر میسازد و از صداقت علمی مولف حمایت میکند. به منظور تعیین میزان درستی ارجاع به منابع علمی در آثار علمی، استفاده از یک شیوه استاندارد رفرنس دهی در داخل و تنظیم فهرست منابع ضروری است. شیوه های ارجاع دهی متفاوتی وجود دارد اما با توجه به کاربرد گسترده روش انجمن روان شناسی آمریکا (APA) در علوم اجتماعی در این مقاله سعی شده است به شرح مختصری از این روش پرداخته شود. در ابتدا شیوه رفرنس دهی در متن، نحوه تدوین فهرست منابع و نکات کلیدی آن، و در پی آن به صورت گسترده تری، همراه با مثال، به چگونگی استناد منابع مختلف پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سبک ارجاعدهی انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، رفرنسدهی در متن، تدوین فهرست منابع
|
 • Rahim Badri Gargari, Etratolzahra Ganaatpishe Page 7
  The purpose of this study was to determine the effect of science myth buster teaching method on critical thinking of students. In this study، quasi-experimental design and unequal control group was used. Participants were consisted of 60 middle school third grade students in Tehran (1392-93 academic year). The students were selected by convenience sampling method and they were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group examined scientific myths related to human and movement، adjustment and communication and puberty and adolescence with group discussion for 8 sessions. However، the control group received the current academic curriculum. The results of analysis of covariance showed that science myth buster teaching method increased the critical thinking of students in the experimental group. Other findings of the study indicated that % 70 of the development of critical thinking of students comes from science myth buster method. The results confirmed that science myth buster teaching method can be used as learning activity in textbook development and also it could be used as a method in teaching science concepts in classroom.
  Keywords: Science Myth Buster, Critical Thinking, Science Education, Learning Activities
 • Majid Bahreini Boroujeni, Ahmad Reza Nasr Isfahani, Seyyed Ebrahim Mir Shahjafari, Kobra Sepehri Boroujeni, Fatemeh Moghaddasi Borojeni Page 22
  The purpose of this research was to study the amount of observance of the intended principles of evaluation in Thought and Research (TAR) Course curriculum at primary school sixth grade. It was an applied research with survey and analytical-descriptive design. The research population of the questionnaire section included instructors, experts and teachers in Isfahan and Chaharmahal and Bakhtiari provinces. Due to the shortage of instructors (40), all of them were selected as research sample. To select the teachers and experts, random stratified sampling method was used and 286 teachers and experts were chosen as research sample. In observational section of the study, 95 classes were observed and 180 instructors, experts and teachers were purposefully interviewed using a semi-structured method. The data was collected using questionnaire, interview, and observation. Both content and construct validity of the research instruments were checked. Reliability of questionnaire was checked using Cronbach’s alpha, reliability of observer was checked using observer reliability relating to criteria, and the reliability of the interview was checked using the transcription of interviewee speech. Findings showed that based on the viewpoint of teachers and experts, the intended principles related to evaluation of Thought and Research (TAR) Course curriculum at primary school sixth grade were applied at moderate level (34/3= x), and from the viewpoint of observers it was applied at a low level (58/2=x). Results show that attention to intended evaluating scientific principles like using purpose-oriented,cooperative,and collective evaluation has been moderatly observed instead of goal-oriented evaluation.
  Keywords: Curriculum, Elements of Curriculum, Thinking, Research Course, Evaluation of Curriculum
 • Mehdi Yousefi, Saeed Zarghami, Yahya Ghaedi, Alireza Mahmud Nia Page 37
  Deconstruction is an approach which has been systematized by Derrida and has been used in different areas. Based on this approach, each text has different opposite poles, each one of these poles dominates the other poles and in this manner the hierarchical relationship crystallizes. This approach has been used in education and deconstruction can be used in the teacher-student relationship to deconstruct it to make a balanced relation between them. The results showed that the teacher is in the dominant and the student in the passive pole. This relation can be redefined and the student can be transferred to the dominant pole so that the way for fair and balanced relation could be opened. Paying attention to concepts such as helper, guide, simplifying learning by teacher, teaching the way of learning things instead of teaching them, the learning of teacher from the student and playing a more active role by the student in the educational process indicate a balanced relation between teacher and student.
  Keywords: Derrida, Deconstruction, Education, Teacher, Student
 • Ezzatollah Ghadampour, Mohammadreza Mottaghi Nia, Hoshang Garavand Page 51
  This study carried out to investigate internal consistency and factor validity of Collective Teacher Efficacy Belief Scale developed by Tschannen-moran & Barr (2004) among Gonabad's teachers. In this study, 290 primary school teachers at Gonabad and its country were selected using stratified sampling method. The scale's internal consistency was checked by Cronbach’s alpha method and factor structure of the scale was investigated using exploratory principal axis factor analysis. The results indicated that Cronbach’s alpha for scale is 0/92 and all of items have high correlation with total items. Also, exploratory factor analysis with principal axis indicated one component that explained 54/95% of the variance. Findings emphasized that Collective Teacher Efficacy Belief Scale has high internal consistency in Iran, similar to the developed countries, but likely it has one-factor structure in Iran unlike two-factor structure obtained in these countries. Findings indicated that Collective Teacher Efficacy Belief Scale is a suitable instrument to assess collective self-efficacy of Iranian teachers in various researches.
  Keywords: Collective Teacher Efficacy Belief Scale, Reliability, Validity, Factor Structure
 • Seyyede Mahrokh Mousavai, Alireza Kiamanesh, Mahnaz Akhavan Tafti Page 69
  The main objective of this study was to find the role of the student-level and school-level on students’ academic achievement. Research population included students, principals, vice-principals, and academic counselors of Tehran’s vocational and technical schools in the academic year 1391-92. 10 regions from 5 Tehran’s educational districts and 2 schools from each region were selected, with a total of 906 third-grade students from these schools and from 39 classes using multi-stage cluster sampling. 59 school staffs from the same classes and schools were also chosen to take part in this study. Standard AMS and MSLQ questionnaires were used for academic motivation and academic engagement, respectively, as well as researcher-made questionnaires for peer-assisted learning and quality of education. Reliability of the questionnaires were assessed using Cronbach's alpha coefficient, and their content and construct validity was checked using exploratory factor analysis. Academic achievement was calculated using the average of three scores including GPA (grade point average) of the previous year, GPA of three core courses and GPA of practical courses. Data was analyzed using descriptive statistics, correlation matrix, confirmatory factor analysis, structural equation modeling, and multi-level analysis. According to the unconditional model for the school-level, the average academic achievement of students in different schools was significantly different. For the school-level model, 6.13% and 12.05% of the variance of the academic achievement were originated from the student-level and school staff, respectively. In conclusion, 18.81% of the variance for academic achievement was related to the school-level. Findings of the research showed the importance of school level factors -at higher level- influencing other variables in predicting academic achievement.
  Keywords: Academic Engagement, Quality of Education, Peer, Assisted Learning, Academic Motivation, Academic Achievement, Two Level Analysis
 • Moosa Piri, Saeid Mahmoodi Bardzardi Page 87
  The purpose of this study was to explain the dropout according to the views of teachers’ council members and its documents in Izeh city. Given that dropout imposes huge costs on educational system every year, it seems necessary to give a comprehensive idea about this topic for those involved in education. Statistical population consisted of minutes of teachers’ councils of all girls and boys’ highschools and conservatories of Izeh city in 56 educational unit. The research sample consisted of 25 minutes of teachers’ councils which were selected through purposeful sampling method. Also, 6 teachers, administrators and assistants were interviewed as key informants. After studying 19 minutes, we got a theoretical saturation. We checked all minutes for sure. Results of data analysis, in three stages of open coding, axial coding and selective coding consisted of 30 categores in paradigm model which included: causal conditions, field conditions, intermediatory conditions, steratagic conditions and consequences reflects teachers’ council view about dropout.
  Keywords: Teacher's Council, Dropout, Secondary School Education, Grounded Theory
 • Ali Ghorbani Page 113
  The proportion between classroom space and teaching methods plays an important role in conveying the content of courses by teacher. Creativity, thinking, exploring and the ability to conduct social relationships are of the most important concepts that can be taught to students through the teaching methods. But primary studies of this research on adopted standards of Iran for designing educational setting indicated that classrooms are designed for one method, they are non – conforming to other methods such as exploring, group methods and sporadic method. The purpose of this study was to provide an analysis of the relationship between the architectural space of the classroom and the implementation capacities of teaching methods. It was a qualitative research with phenomenology design. To do so, first, classroom space phenomenology and teaching methods phenomenology should be studied, respectively to determine design requirements. This analysis has been done using Schultz and Dehghani methods that originated from Heidegger’s phenomenology in architecture, and “having been” and “presence” are the main concepts for the analysis of methods. The results showed that each model has its own requirements for classroom space and finally mixed pattern spaces can be responsive to more teaching methods.
  Keywords: Classroom_Teaching Methods_Presence_Being – In_Space
 • Akram Yaghmaeian Page 139
  Reference to resources used in compilations and research reports validates them and supports academic honesty of author. Using a standard method of referencing in scientific literature is necessary to determine the correctness of referencing to resources. There are different referencing methods, however, due to the widespread use of American Psychological Association (APA) style in social sciences, in this paper a brief description of this style is introduced. At first, in-text citation and key points in creating a reference list would be discussed and then using some examples, how to cite resources would be explained.
  Keywords: America Psychological Association (APA) Style_in_text Citation_Creating a Reference List