فهرست مطالب

اسفار - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1394)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمود نظری، نعیمه پورمحمدی صفحه 7
  مساله عاطفی شر، مساله ای است که برای کسی که در حال رنج کشیدن است رخ می دهد و به هیچ عنوان مساله ای فلسفی یا منطقی نیست، بلکه مساله ای از نوع دینی، شخصی و عاطفی می باشد. در حقیقت این مساله زمانی دامنگیر انسان خداباور می شود که با بروز شری که او را بی پناه و سرگشته ساخته است، احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و نسبت به اطاعت از خدای خویش سست می شود؛ انسان در این حالت تشنه انکشاف عشق الاهی، حضور فعال، نوازش، توجه و مراقبت خدا است. دنبال راهی است که رابطه خود را با خدا بهبود بخشد و عشق و اعتماد آسیب دیده خود را به خدا اصلاح و ترمیم کند. مراقبت های شبانی از جمله پاسخ هایی است که مسیحیت در مواجهه با مساله عاطفی شر ارائه نموده است. این پاسخ ها برآمده از الاهیاتی است که رسالت واسطه گری در ابراز عشق و مراقبت الاهی به همه نیازمندان مراقبت را بر دوش دارد. در این راستا روش هایی برای ایجاد ارتباط با فرد رنج دیده ارائه می گردد و به کشیشان می آموزد چگونه با رنج دیده همدردی کنند و بدین ترتیب بتوانند از سنگینی رنج وی بکاهند.
  کلیدواژگان: مساله عاطفی شر، پاسخ مساله عاطفی شر، مراقبت های شبانی
 • قدرت الله قربانی صفحه 25
  مفهوم خدا از دغدغه های بنیادی انسان است که حتی ذهن ملحدان را نیز به خود مشغول کرده است. نقش اساسی این مفهوم و نحوه باور به وجود یا عدم وجود خدا در همه ابعاد زندگی انسان آشکار است، یعنی نگرش موحدانه یا ملحدانه نسبت به خدا است که ماهیت هستی انسان را بطور عام، و معنای آزادی و مسئولیت اخلاقی او را از بطور خاص، تعیین می کند. همچنین نحوه باور به خدای ادیان الهی یا غیرالهی نیز در تعیین معنای آزادی و مسئولیت اخلاقی انسان تاثیر گذار است، زیرا چگونگی خدای مورد باور، حدود ماهیت و افعال اخلاقی انسان را معین می سازد. در ادیان توحیدی نیز نحوه باور به ابعاد توحید، مثل توحید ذاتی، صفاتی و افعالی و نیز توحید عملی بیانگر حدود آزادی و مسئولیت اخلاقی انسان است، زیرا نوع تلقی های انسان از مراتب مختلف توحید، تعیین کننده مناسبات خدا و انسان است. علاوه بر این بایستی به نوع نگرش انسان به صفات خدا نیز توجه داشت، یعنی نحوه نسبت دادن صفات متناهی یا نامتناهی چون علم، قدرت و اراده به خدا و تعیین نوع مناسبات صفات الهی و انسانی نیز در معنای آزادی و مسئولیت اخلاقی انسان تاثیر دارند. در این زمینه، نوع تعریف صفات مزبور در چگونگی تعیین اعمال جبری و اختیار انسان دارای نقش اساسی هستند. بنابراین کلیت نگرش خداباور یا ملحدانه و ابعاد اندیشه ما درباره چگونگی خدایی که باورداریم، تعیین کننده جایگاه و ماهیت افعال ما است که آزادی و مسئولیت اخلاقی از مهم ترین آنهاست. در این مقاله موارد مذکور مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته و نتایج آنها آشکار می گردد.
  کلیدواژگان: خدا، آزادی، مسئولیت اخلاقی، صفات خدا، توحید نظری و عملی
 • مهدی عباس زاده صفحه 45
  مقاله حاضر درصدد است مبانی الهیات را از دیدگاه فیلسوف و متاله مدرسی دنس اسکوتوس بررسی کند. این مبانی عبارتند از: تعریف و موضوع الهیات، اقسام الهیات، امکان الهیات به مثابه یک علم، و نسبت عقل و وحی. هم چنین سعی خواهد شد با توجه به تاثیرپذیری اسکوتوس از ابن سینا در بسیاری از موارد، مقایسه ای اجمالی میان دیدگاه های آن دو انجام شود. هر دو متفکر موضوع الهیات را خدا و مسائل مربوط به آن می دانند و بر همین اساس الهیات را تعریف می کنند. درباره امکان الهیات به مثابه یک علم، در حالی که اسکوتوس معتقد است که نمی توان آن را دقیقا یک علم نظری نامید بلکه آن نهایتا یک علم عملی است، ابن سینا الهیات بالمعنی الاخص را دقیقا یک علم نظری یقینی می داند. درباره نسبت عقل و وحی نیز اسکوتوس ضمن تایید کارکرد عقل در الهیات، نهایتا به برتری وحی معتقد است، اما ابن سینا ضمن قبول اعتبار تام وحی، کاملا اصالت عقلی است.
  کلیدواژگان: اسکوتوس، ابن سینا، الهیات، خدا، عقل، وحی، علم، ایمان
 • مهدی خادمی صفحه 59
  شاید بتوان گفت مهمترین دیدگاه سورن کرکگور مراحل تطور وجود انسان است. وی معتقد است که می توان تمامی انسانها را در یکی از سه مرحله استحسانی، اخلاقی و دینی جای داد. در واقع انسان یا می تواند در نازلترین مرتبه وجودی در حیات بشری یعنی مرحله استحسانی باقی بماند یا به مرحله بالاتر یعنی مرحله اخلاقی که ویژگی آن دوری از تمتعات حسی زودگذر و التزام به قانون اخلاقی عام و کلی منتقل شود و یا به اصیل ترین مرحله اگزیستانس یعنی مرحله ایمانی نائل آید. ویژگی مرحله استحسانی، استمتاع دنیوی و لذت صرف است و ویژگی حیات اخلاقی تکلیف و تعهد به امر عام است. این دو مرحله در اثر معروف کرکگور «یا این یا آن» منعکس شده است. اما باید دانست از آنجا که حیات اخلاقی تمهیدی بر مرحله بالاتر یعنی حیات ایمانی است و خود، موضوعیتی ندارد لذا لحن این کتاب که همان «یا این یا آن» است در نهایت منجر به «نه این و نه آن» می شود.
  کلیدواژگان: اگزیستانس، استحسانی، اخلاقی، ایمانی، جهش، پارادوکس، کرکگور
 • احسان شکوری نژاد صفحه 85
  واژه کلمه در قرآن کریم و عهد جدید دارای مفاهیم گوناگونی است که مهم ترین مفهوم آن توصیف چگونگی ولادت عیسی(ع) است. آفرینش عیسی(ع) در قرآن کریم به صورت یک معجزه منحصر به فرد بیان گردیده، و خلقت وی در انجیل یوحنا نیز جنبه الوهی به خود می گیرد. بدین لحاظ، معنی و مفهوم این واژه همواره توسط مفسران اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته، و آباء نخستین کلیسا نیز درباره آن با چالش های فراوانی مواجهه بودند. به طوری که مسلمانان، عیسی(ع) را هم چنان پیامبر الهی دارای رسالت می دانند، درحالی که مسیحیان وی را تجسد خداوند بر روی زمین می پندارند. این گفتار کوشش بر این دارد با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه آثار، آراء و افکار این اندیشمندان به بررسی این دو نگاه کاملا متفاوت بپردازد. هرچند نمی توان میان این دو دیدگاه به تطابق و سازگاری چندانی دست یافت، باوجود این می توان با مطالعه دقیق و محققانه این دو کتاب آسمانی به دور از هر گونه تعصب و جدل، به یک نگاه همدلانه در راستای همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان این ادیان دست یازید.
  کلیدواژگان: دین، اسلام، میسحیت، کلمه، قرآن، عهد جدید
 • حمید امیرچقماقی صفحه 103
  لسفه هایدگر اهتمام به پرسش از معنای هستی است و نقطه شروع برای پاسخ به این پرسش، سئوال از هستی خود پرسشگر است. در تفکر هایدگر متقدم دو خصوصیت عمده برای دازاین می توان یافت: اولا، یک شخص اساسا یک کنشگر است. شخصیت و جهان جداناپذیرند و هایدگر این نکته را به صورت در-جهان-بودن بیان می کند. ثانیا، شخصیت انسان، با بودن- میان- دیگر- مردم توضیح داده می شود. بنابراین، باید دید، آیا فلسفه هایدگر اولا تفکیکی میان زندگی معنادار و زندگی فاقد معنا قائل می شود یا خیر؟ و ثانیا در صورت تفکیک میان این دو زندگی، محتوای زندگی معنادار را چگونه تبیین می کند؟ بررسی آراء هایدگر متقدم نشان می دهد اولا وی میان زندگی معنادار و زندگی فاقد معنا تفکیک می نهد و ثانیا میان میراث فرهنگی و معناداری زندگی ارتباط معناداری وجود دارد. بنابر دیدگاه وی، تسلط دیگران بر انسان و پیروی انسان از افکار عمومی، برای انسان زندگی غیراصیل است. مرگ اندیشی انسان را به سوی زندگی اصیل سوق می دهد و زندگی معنادار از نظر هایدگر زندگی اصیل است. محتوای زندگی معنادار نیز از تعامل میراث فرهنگی و واقع مندی انسان بر انسان مکشوف می شود.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، زندگی اصیل، دازاین، اصیل بودن، غیراصیل بودن، میراث فرهنگی
 • آریا یونسی صفحه 117
  در این مقاله نشان داده می شود که فلسفه اشراقی سهروردی ریشه در فلسفه افلاطون دارد. در ابتدا شواهدی از حکمه الاشراق بررسی می شود که در آن سهروردی تاکید می کند فلسفه اشراقی ای که عرضه می کند مورد اعتقاد افلاطون است. سپس توضیحاتی در مورد فلسفه هایدگر و چرخش فلسفی وی خواهد آمد. در این قسمت تفاوت های عمده این فلسفه متقدم و متاخر هایدگر در جنبه های مهم بررسی می شود. سپس تمثیل غار شرح داده می شود و چهار مرحله آن تبیین می شود. در ادامه تفسیر خود افلاطون بر تمثیل را بررسی خواهیم کرد. در این بخش نشان داده می شود که از نظر هایدگر، افلاطون تعریف حقیقت را دگرگون کرده است و آن را از نامستوری و آشکارگی به صحت نگاه تبدیل کرده است. افلاطون در هر مرحله بر عادت کردن چشم فرد به نور جدید تاکید می کند و این مسئله را با واژه یونانی پایدیا بیان می کند. در بخش بعدی به پایدیا، و نقش تاثیرگذار آن در فلسفه افلاطون، خواهیم پرداخت. پایدیا چرخش کل وجود انسان است برای سازگاری و درک ویژگی های واقعی موجودات. در بخش بعدی به ارتباط و تناسب خورشید تمثیل و ایده ی خیر خواهیم پرداخت. بدین مضمون که خورشید تمثیل تصویر ایده خیر یا ایده ایده ها است و همچنانکه خورشید اشیاء را قابل دیدن می کند، ایده خیر هم دیگر ایده ها را قابل شناخت می کند. سپس به مقایسه فلسفه افلاطون و فلسفه اشراق پرداخته می شود و تبیین خواهد شد که فلسفه اشراق و فلسفه افلاطون در اصول و مبانی و نیز در روش فلسفی نزدیکی و همسانی قابل توجهی دارند. زیرا آنچه که افلاطون ارائه می دهد توسط سهروردی به اوج پیشرف خود می رسد. نهایتا به نقش واسطه ای نوافلاطونیان در ارتباط بین افلاطون و سهروردی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: افلاطون، تمثیل غار، هایدگر، نور، تعریف حقیقت، سهروردی
 • ولی محمد احمدوند، عزیزالله مالمیر صفحه 129
  نسبیت گرایی، جوهر ستیزی و نفی هرگونه ذات مطلق که نقطه نهایی ارجاع است سه شاخصه اصلی نظریه گفتمان محسوب می شوند که لاجرم نگاهی غیرثابت و متحول به هویت انسانی دارد. با این حال نظر به مصرحات دینی نمی توان نقش زمان و مکان را آن گونه که در نظریه گفتمان موکد است در قوام هویت انسانی نادیده گرفت. لذا مقاله حاضر از یک سو مدافع جوهرگرایی در هویت انسانی و ارجاع آن به ذاتیات مطلق است و از سوی دیگر به نقش زمان و مکان درقوام هویت می پردازد. از نگاه مقاله حاضر این قدرتهای سیاسی مستقر هستند که نقش موسس و حافظان گفتمان ها را ایفا می کنند. مساله اصلی این است که چگونه هویت معنوی انسان در عرصه گفتمان ها با اوصاف نسبیت گرایی، جوهر ستیزی و بنیان ستیزی متبلور شده و ماندگار می گردد. لذا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف مفاهیم، نظریه مختار خود که همان جمع بین گفتمان وجوهرگرائی است را ارائه می دهد و در نهایت به توصیف هویت معنوی انسان می پردازد.
  کلیدواژگان: قدرت سیاسی، معنویت، هویت، فطرت، گفتمان
|
 • Mahmoud Nazari, Naeimeh Pour Muhammadi Page 7
  Emotional problem of evil appears when the believer confronts evil in his personal life. This type of problem is different from philosophical or logical problem of evil, but it is known as religious, emotional, and personal sourt of problem. While suffering, the believer feels to be alone & forgotten by his Lover God, which causes his distrustful to God; in this situation, he does not excpect any kind of justification, but strongly needs to receive the grace of God, His presence & attention. The suffered man looks for the God who had promised to take care of His servants. He complains why God has forgotten him, why He does not care about his suffering.Pastoral Care is one of the ways in Christianity to answer to emotional problem of evil. This approach is based on a type of theology that aims to mediate in the love of God for those who are suffering and need particular attention. Thus, it has some recommendations how to communicate with suffering people, & meanwhile it trains pastors to accompany these people in order to relieve their pain & help them to rebuild their trust in God.
  Keywords: emotional problem of evil, pastoral theology, pastoral care
 • Qodratullah Qorbani Page 25
  Theistic or atheistic beliefs, has fundamental role in defining human's free will and moral responsibility, so far as, it can determine the nature, quality and quantity of human's freedom. After believing in God, maintaining to revealed or non-revealed religions and the way of human's interpretation of God's attributes has essential role in definition of free will. In fact, the kind of our understanding of some God's attributes, like knowledge, power, will, creation and sovereignty, and His relation to human, can show the quality and quantity of human's free will. In revealed religions, God is introduced as the personal and all power God who is the real creator of humans, and they are His creatures, servants and vicegerents so that human's free will and moral responsibility is defined in the light such theistic viewpoint.
  Keywords: God, Revealed religions, God's attributes, Free will, Moral Responsibility
 • Mahdi Abbaszadeh Page 45
  This paper tries to study the foundation of theology from scholastic philosopher and theologian, Duns Scotus. These foundations include of the definition and subject of theology, its kinds, the possibility of theology as a science, the relation between reason and revelation. By considering Ibn Sina’s effects on Scotus, It is, also, tried to comparatively review their points of views. Both thinkers believe that the subject of theology is God and related issues, and define theology based on this foundation. Concerning the possibility of theology as a science, while Scotus thinks that can’t be possible to consider it as theoretical science, Ibn Sina takes accurately into account theology in its particular sense as a theoretical science. Regarding relation between reason and revelation, Scotus, meanwhile confirming function of reason in theology, finally believes in superiority of revelation, Ibn sina, however, meantime accepting total credibility of revelation, believes in rationalism.
  Keywords: Scotus, Ibn Sina, Theology, God, Reason, revelation, science, Faith
 • Mahdi Khademi Page 59
  It may be said that the most important points of view of Kierkegaard in the stages of human existence changing. He believes that it is possible to consider all humans in one of aesthetics, moral and religious stages. In fact, human can live in the lowest existential stage of life namely the stage of aesthetic, or goes to upper level, means, moral one that its virtue is avoiding of sensible and mundane interests and obligation to universal moral law, or to reach the highest and most authentic stage of existence level that is called religious or faithfulness. The property of aesthetics level is mundane benefit and mere joining, and the main virtue of moral stage is duty and obligation to universal commands. These two stages are explained in Kierkegaard’s famous book of Or this or That. It should, however, be noted that moral life is an introductory stage for upper level, means religious one, and that it has no authenticity. Hence, the language of this book is changed from Or this or That to Not This Not That.
  Keywords: Existence, Aesthetics, Moral, Faithfulness, Paradox, Leap
 • Ehsan Shakouri Nejad Page 85
  The term of “Word” in Qurān and The New Testament has different meanings, that the most important of them is description of the nativity of Jesus. Creation of Christ in Qurān spells as an unrepeatable miracle whilst in the gospel of Saint John a divinity aspect has been granted to it. Therefore, the meaning and concept of this term have been researched by Islamic interpreters and premier church fathers have been faced many challenges about it. Whilst Moslems know Jesus as a prophet, Christians consider him as incarnation of God on the earth. This article, by utilization descriptive and analytical method, and studying works and ideas of these theologians, attempts to study these two different views. Although it is not possible to find any adaptation or compatibility between them, it is believed that by precise and profound study of these two Holy books, far from any prejudice, bias and debate, we can reach an empathic view to find a peaceful coexisting between followers of these religions.
  Keywords: religion, Islam, Christianity, Word, Qurān, New Testament
 • Hamid Amir Chaghmaghi Page 103
  Philosophy of Heidegger is concerning to the question of meaning of existence, and the starting for its response should begin from the existence of own questioner. In former Heidegger’s thought, it can be found two main virtues for Dasein. First, one person is essentially an actor or doer. Human personality and the world are not separable. Hence, Heidegger explains this fact as Being -in- the World. Second, Dasein’s personality is explained by Being- in- the- Other- People. So, it should be considered that does Heidegger’s philosophy separates meaningfulness life from meaningless one or not? And that how meaningfulness life can be explained? Reviewing of former Heidegger shows that he separates meaningfulness life from meaningless one, and also makes meaning relation between cultural heritage and meaningfulness of life. Therefore, for Heidegger hegemony of others on Dasein and following public style is not authentic. Thinking of death guides Dasein to authentic life, and that meaningfulness life is the same as authentic life. The context of meaningfulness life, also, is discovered through cooperation of cultural heritage and human facticity on him/her.
  Keywords: Meaning of Life, Authentic life, Dasein, Authenticity, non, authenticity, Cultural Heritage
 • Aria Younesi Page 117
  It is exhibited, that Illuminationism, as Suhrawardi acknowledges himself, is rooted in Plato's philosophy. The clues from Hikmat al Ishraq in which Suhrawardi maintains that Illuminationism which he presents is confirmed by Plato, will be considered firs. Cave allegory was explained after that, and four stage of it were described, i.e, when the chained man who deals with shadows, when he is free but still is in cave, when he ascend to ground and finally when come back to cave for liberation of others. Plato's interpretation on the allegory is considered in following. Plato, in every stage, emphasizes the reorientation of eyes, and states that with Paideia, a Greek word. Next part is commentary on paideia and its important role in philosophy of Plato. I examine the relation between sun of allegory and the idea of the good in next section, namely, sun in allegory is the image of the idea of the good, or the idea of ideas, and, as sun is the cause of seeing other things, the idea of ideas is the cause of knowing other things as well. Then, philosophy of Plato and philosophy of Illumination is compared and it will be justified that Platonism and Illuminationism are very close and isomorphic in philosophical principles and methods. Because, what Plato renders, is culminated by Suhrawardi. Afterwards, the effect and mediation of Neo-Platonists are pointed.
  Keywords: Plato, cave allegory, Heidegger, light, Truth definition, Suhrawardi
 • Vali Muhammad Ahmadvan, Azizullah Malmir Page 129
  Relativism, anti-essentialism and rejecting any kind of absolute essence which is the final point of reference, are as three criteria of theory of Discourse that considers human identity as a temporal and changeable fact. While, by considering religious teachings, it is possible to ignore the role of space and time in forming human identity as it is emphasized on discourse theory. Therefore, this paper supports essentialism in human identity and refers it to absolute essence, from one hand, and pays attention to the role of time and space, from other hand. For this paper, political powers play the constitutional and preserving roles of discourses. Hence, the main question is that how human spiritual identity is sustained and manifested for encountering to substantialistic or relativistic discourses. Then this research by introducing some new conceptions, tries to give its selected theory that integrates discourse theory and essentialism and finally explains human’s spiritual identity.
  Keywords: Political Power, Spirituality, Identity, Innate, Discourse