فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی بهار مقدم، سیده سحر داودی *، نسرین یوسف زاده، زینب اعظمی صفحات 1-20
  در این پژوهش نقش جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت ها بررسی و مطالعه شده است. در راستای دستیابی به هدف مذکور فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای دوره یازده ساله پژوهش (1391-1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش، نشان دهنده دو واقعیت است؛ اول این که، جریان های نقدی سرمایه گذاری اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرمایه گذاری های شرکت به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت فراهم می کند و دوم این که، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی شرکت نیز اگر چه در متن صورت های مالی منعکس نمی شوند، لیکن برای مقاصد ارزیابی وضعیت آتی شرکت اطلاعات سودمند و مربوطی هستند. افزون بر این، نتایج آزمون تاثیرضرایب در مدل های تفکیکی اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری نیز حاکی از تفاوت معناداری بین ضرایب مورد استفاده برای هر یک از عناصر مزبور است، به این معنی که محتوای اطلاعاتی هر یک از اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها متفاوت از یکدیگر است.
  کلیدواژگان: جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های غیرنقدی، قیمت سهام، عملکرد آتی شرکت
 • رضا داغانی *، حسین اعتمادی، مسعود عزیزخانی، علی اصغر انواری رستمی صفحات 21-36
  از جمله عوامل برجسته در ادبیات مالی، پیگیری تصمیم های مدیریت هنگام تامین منابع مورد نیاز و بررسی شرایط متفاوت مالی شرکت در هنگام این رویداد است. به طوری که این پرسش مطرح شده است که آیا با پی جویی تصمیم مدیریت در هنگام تامین منابع مالی، می توان وضعیت شرکت (از نظر ساختار مالی و عملکرد آن) را پی گیری نمود. در این پژوهش با بررسی وضعیت تامین مالی، برای توصیف شرایط شرکت ها از مبانی نظری و ادبیات مالی نظیرزمان سنجی مدیریت و نظریه ترجیحی استفاده شده است. با استفاده از نمونه شامل بر1506 سال- شرکت طی دوره زمانی 1381 –1390 نتایج پژوهش شواهدی را در مورد پذیرش فرضیه زمان سنجی مدیریت برای شرکت های مورد مطالعه فراهم نکرده است. همچنین، نتایج نشان دهنده تاثیر منفی تامین مالی بر بازده بازار، برای شرکت های با خالص تامین مالی منفی بود. در بررسی شرایط شرکت ها در عرضه اولیه و کنترل آنها در مدل پژوهش، نتایج مشخص ساخته است که تامین مالی خالص مثبت این شرکت ها، تاثیر با اهمیتی بر بازده آنها داشته است. همچنین سایرنتایج پژوهش نشان داده است شرکت هایی که توانایی بهتری در استفاده از منابع داخلی دارند، عملکرد بهتری نیز در بازار داشته اند.
  کلیدواژگان: فرضیه زمان سنجی، تامین مالی، انتخاب، عملکرد شرکت
 • مریم دولو، عظیم رجبی * صفحات 37-48
  هدف پژوهش حاضر توضیح خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای تجزیه نوسان های غیرسیستماتیک به دو مولفه نوسان های غیرسیستماتیک مورد انتظار (EIV) و نوسان های غیرسیستماتیک غیرمنتظره (UIV) و بررسی اثر تفکیکی آن در توضیح تغییرات بازده مقطعی سهام منفرد است. رابطه اخیر در نمونه ای متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل فاما-مک بث (1973) و رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری بررسی می شود. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که EIV به تنهایی قادر به تبیین تغییرات بازده نیست، لیکن با احتساب همزمان EIV و UIV، ضریب مثبت UIV به لحاظ آماری معنادار می گردد. نتایج به دست آمده پس از احتساب تاثیر متغیرهای کنترل و نیز در صورت استفاده از رویکرد تحلیل سبد سرمایه گذاری، کماکان برقرار است. لذا به نظر می رسد منشا بروز خلاف قاعده نوسان پذیری غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ناشی از اثرگذاری نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرمنتظره است.
  کلیدواژگان: نوسان پذیری غیرسیستماتیک کل، نوسان پذیری غیرسیستماتیک مورد انتظار، نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرمنتظره، بازده مقطعی سهام _
 • مهدی عربصالحی *، نرگس حمیدیان، زیبا قجاوند صفحات 49-66
  ارزش گذاری بیش از حد سهام به مفهوم بالاتر بودن قیمت بازار سهام نسبت به ارزش ذاتی آن است. ادبیات موجود نشان می دهد که مدیران شرکت هایی که سهام آنها بیش از حد ارزش گذاری شده برای حفظ این موقعیت، به مدیریت سود واقعی روی می آورند. لذا در این پژوهش، تاثیر ارزش گذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی بررسی شده است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 80 شرکت در طی دوره زمانی 1391-1383 بررسی شد. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی است. علاوه بر این، نسبت قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام در نظر گرفته شده است. برای بررسی تاثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که ارزش گذاری بیش از حد سهام بر جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی تاثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر از این نتایج می توان استنباط کرد که شرکت هایی با ارزش گذاری بیش از حد، تمایل زیادی برای استمرار این موقعیت از طریق مدیریت سود واقعی دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود واقعی، جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی، ارزش گذاری بیش از حد سهام _
 • اکبر کمیجانی، اسماعیل نادری *، نادیا گندلی علیخانی صفحات 67-82
  با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه بلندمدت در بازدهی و نیز نوسان های شاخص قیمت این بازار رابررسی نموده است. پس از تایید وجود حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به کمک خانواده مدل های واریانس ناهمسان شرطی (اعم از مدل های غیر فرکتالی و فرکتالی) به برازش بهترین تصریح برای تبیین رفتار نوسان های بازدهی بورس پرداخته شد. نتایج این پژوهش، موید وجود حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور بوده است. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1،2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: حافظه بلندمدت، نوسانات، بازار بورس، مدل ARFIMA، مدل GARCH، مدل FIGARCH
 • محمد هاشم موسوی حقیقی، مجتبی خلیفه * صفحات 83-104
  تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت ها معمولا از طریق ابزارهای متنوع تامین مالی صورت می گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می شوند. این پژوهش با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی و ارتباط داده های مالی و بازار سرمایه، به بررسی و شبیه سازی نقش اهرم مالی بر ارزش شرکت و قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. الگوی سیستمی پژوهش با استفاده از این رویکرد و با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش اهرم مالی نقش چندانی در ارزش شرکت نداشته، اما افزایش حقوق صاحبان سهام به نسبت بدهی ها، تاثیر بسزایی در کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و افزایش ارزش شرکت ایفا می کند؛ به طوری که در پایان افق پژوهش نرخ هزینه سرمایه تا 7% کاهش یافته و در اواخر دوره قیمت سهام نیز تا نزدیک 8000 ریال را تجربه خواهد کرد.
  کلیدواژگان: پویایی های سیستم، ساختار سرمایه، اهرم مالی، ارزش ذاتی شرکت، بازار سرمایه
 • هاشم ولی پور، احسان زحمت کش *، غلامرضا بحرانی فرد صفحات 105-116
  پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اصلی، اقلام تعهدی تجدید ارایه شده، جریان های نقدی اصلی، جریان های نقدی تجدید ارایه شده، جریان های نقدی آتی
|
 • Mehdi Baharmoghadam, Seyedeh Sahar Davoody *, Nasrin Yousef Zadeh, Zeinab Aazami Pages 1-20
  Investors to invest in stocks when the optimal selection requires the evaluation of information, such as liquidity, ability to pay the debts of the business unit and profitability are. Many studies examined significance of the financial statement items in explaining the company's future performance, up now in this paper we will investigates whether financial statements, particularly the cash flow statement, provide users with usefulness information on investment transactions. To investigate this issue, tested the 97 companies listed in Tehran stock exchange during the period 1380 to 1390. In this study, the adjusted R2 is used to test the hypotheses. Highest adjusted R2 indicates that the model has the highest explanatory power of future performance company. By taking all the information and results obtained from the CFO and stock prices, evidence shows that investment sector cash flow statement provides information on the Future performance. In addition, results show that non-cash investing provide addition to information CFI
  Keywords: Cash flows, Investment, Corporate Performance
 • Reza Daghani *, Hossien Etemadi, Masoud Azizkhani, Aliasghar Anvarirostami Pages 21-36
  Managerial financing decisions seem to change the predictions of the financial model about how often and under what circumstances firms use financial resources. The financial accounting literature uses market timing hypothesis, pecking order theories to explain management’s financing decision. We examine how market timing affects management’s net financing decision using a sample of firms listed in Tehran Stock exchange over the period of 2002 to 2011. Our results do not provide support for the market timing hypothesis. We also find a negative association between net financing and firms’ market return suggesting a negative impact of the net financing decision on firms’ return. Our results show no association between initial public offering and firms’ market return. This suggests that a suitable market return did not appear in initial public offerings. The findings also show that firms with an ability of using internal resources in its capital structure are more likely to perform well than expected in the capital market.
  Keywords: Management, Behavior, Market Timing hypothesis, financing
 • Azim Rajabi *, M. Davallou Pages 37-48
  The purpose of this study is to explain the opposite of the idiosyncratic volatility based on breaking up the idiosyncratic volatility into expected idiosyncratic volatility (EIV) and unexpected idiosyncratic volatility (UIV) and analyzing its split effects on the explanation of cross-sectional changes of individual stock. This relationship is studied in a sample consisting of 95 companies approved in the Tehran Stock Exchange during the years 2002 and 2011 using Fama-Macbeth regression model (1973) and the portfolio approach. The evidences from the study show that EIV alone is not able to explain the return changes, so by taking both EIV and UIV simultaneously, the positive coefficient of UIV becomes meaningful in terms of the statistics. If size, book value to market value ratio, momentum, liquidity and dilatory effect are controlled, the results would remain the same. So it seems like the main source of the opposite of the idiosyncratic volatility in Tehran Stock Exchange is caused by the unexpected idiosyncratic volatility.
  Keywords: Idiosyncratic Volatility, Expected Idiosyncratic Volatility, Unexpected Idiosyncratic Volatility, Cross, Sectional Return of Stock
 • Pages 49-66
  The concept of overvaluation is the market price of share higher than its intrinsic value. Financial and accounting literature indicates that the managers of overvalued firms use the real earnings management to maintain this position. The aim of this study is to investigate the effect of over-valuation stock prices on real earnings managemen. Target sample consists of 80 companies during 1383-1391. Following Badertscher (2011), proxies of real earnings management are including of abnormal operating cash flows, abnormal production costs and abnormal discretionary expenses. Also, the ratio of the market price to intrinsic value is considered as a proxy of stock over-valuation، Residual income model was used to measure the intrinsic value، Panel data method was applied to examine the effect of over-valuation on real earnings management. Results indicate that the over-valuation has significant effect on abnormal operating cash flows, abnormal discretionary expenses and abnormal production costs as the proxies of real earnings management. In other words, these results can be deduced that firms with higher value of shares are expected tendency to sustain high performance and earnings management.
  Keywords: Real earnings management, abnormal operating cash flows, abnormal discretionary expenses, abnormal production costs, over, valuation.
 • Akbar Komijani, Esmaeil Naderi *, Nadiya Gandali Alikhani Pages 67-82
  According to the growing importance of financial markets, existence of any volatility in the market has dramatic effects on the economy. Therefore, in a dynamic financial markets including stock market, forecasting has improved to one of the most important issues in financial sciences. In this regard, this paper evaluated existence of long memory in returns and volatility of the market price index by using daily prices and returns Tehran Stock Exchange data from 2009/04/04 to 2013/10/22. The results of this study confirm the existence of long memory in both the mean and variance equations. After confirming the existence of long memory in this index, we used GARCH-type models (including non-fractal and fractal models) to track its volatility. Conclusively, comparing the information criteria (Akaike and Schwartz) of various conditional variance heteroskedasticity models, we found the performance of the ARFIMA (1,2)-FIGARCH (BBM) model is desirable.
  Keywords: Long Memory, Volatility, Stock Market, ARFIMA, GARCH, FIGARCH
 • Mohammad Hashem Mousavi Haghighi, Mojtaba Khalifeh * Pages 83-104
  Financing of companies investments are usually done by some various financing tools that each of them have their own specifications. In Iran, most of these tools are limited to loans and common stocks. This study considers and simulates the role of financial leverage on intrinsic value and stock price of national Iranian copper industries company via heuristic approach and by using system dynamics method and the relations of financial and capital market data. Research systemic model has been simulated and analyzed by this approach and applying Vensim DSS software. The overall results shows, increase of financial leverage has little role on company value however increase of equity has an influential role on the decrease of stock expected return rate and increase of company value; so that at the end of study horizon capital cost rate decrease till seven percent and at the late of the period the stock price will experience close to eight thousand rial.
  Keywords: System Dynamics, Capital Structure, Financial Leverage, Intrinsic Company Value, Capital Market
 • Hashem Valipour, Ehsan Zahmatkesh *, Gholamreza Bahranifard Pages 105-116
  Forecast of cash flows is important for users in the inside and outside the organization. The most important objective of financial reporting is to provide information to forecast cash flows is presented. The purpose of this study is The Comparative of Accruals Ability and Cash Flows Based on Original Figures Versus Revised Figures For Predicting Future Cash Flows. The statistical society of the research comprises those firms listed in The Tehran Stock Exchange and whose financial lists have been restated. To fulfil the research, data from 162 year-firm from the year 1386 to the year 1390 have been collected, The present research in terms of purpose is practical and is a descriptive-correlation research. The data are analyzed using the Eviews software. The method used in the resarch is the linear regression, and the Vuong test is used to compare the research models. The research results display that the restated accruals and the restated cash flows are, respectively, more ability of predicting the future cash flows, compared to the main accruals and the main cash flows.
  Keywords: Main accruals, Restated accruals, Main cash flows, Restated cash flows, Future cash flows