فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 62 (زمستان 1394)
 • پیاپی 62 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رقیه اسکروچی، مریم زرقانی *، آغافاطمه حسینی صفحات 7-16
  مقدمه
  آموزش مجازی با استفاده از انواع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی محیط آموزش سنتی را در محیطی مجازی شبیه سازی کرده و برچارچوب و خدمات پشتیبانی از نظام های آموزشی تاثیرات زیادی گذاشته است. خدمات کتابخانه ای یکی از خدمات پشتیبانی است، که چندان مورد توجه طراحان این نظام آموزشی قرارنگرفته است. هدف پژوهش، بررسی دیدگاه مدیران و دانشجویان مراکز آموزش مجازی، راجع به نقش کتابخانه، انواع و شیوه ارائه منابع در کتابخانه مجازی بوده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر، یک مطالعه بنیادی- کاربردی است که در سال 93-1392 با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. برای روایی پرسشنامه ها به ده نفر از متخصصین رشته ارسال شد و در نهایت به تایید شش نفر از آن ها رسید و پایایی پرسشنامه مدیران با عدد 79 /0 و پرسشنامه دانشجویان با عدد 71 /0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل مدیران و دانشجویان 19مرکز آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران بوده است.
  یافته ها
  در ارتباط با نقش کتابخانه، مدیران «توانمندساختن کاربر» ودانشجویان «پژوهش» را در اولویت اول قرارداده اند. دربین منابع ارائه شده، «پایگاه هاای اطلاعاتی» و«کتاب های درسی» رتبه اول را از دیدگاه هر دو گروه گرفته اند. در ارتباط با شیوه ی ارائه منابع، مدیران «دسترسی به چکیده و اطلاعات کتابشناختی» و دانشجویان «دسترسی به تمام متن منابع» در اولویت اول مورد توجه قرار دادند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها، از آنجاکه کتابخانه مجازی نقش بسزایی در آموزش مجازی دارد، توجه به اختلاف نظرهای این دو گروه بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا، مدیران باید برنامه های خدمات کتابخانه ای خود را در جهت نیازهای دانشجویان ارائه دهند تا جایگاه کتابخانه مجازی درپشتیبانی از آموزش و پژوهش به خوبی نمود پیدا کند.
  کلیدواژگان: کتابخانه مجازی، مراکز آموزش مجازی، خدمات کتابخانه ای، دیدگاه مدیران و دانشجویان
 • علی محمد قنبری، شیرین حقیقی*، رحمت الله معماری صفحات 17-30
  مقدمه
  هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی ازسیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات موردنیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و به دنبال تعیین بهای تمام شده خدمت دیالیز ارائه شده در بیمارستان امام سجاد(ع) و مقایسه آن با تعرفه اعلام شده برای این خدمت طی سال 1391، جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت بیمارستان می باشد.
  روش کار
  این پژوهش جزء تحقیقات موردی و کاربردی است برای این منظور ابتدا به بررسی و شناخت قابلیت های سیستم فعلی حسابداری مراکز جهت استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخته شد. در گام دوم مراکز فعالیت، منابع مصرفی و محرک منابع تعیین و تخصیص اولیه انجام شد. در مرحله بعد فرآیندها، فعالیت های عملیاتی و محرک های فعالیت، به منظور انجام تخصیص مرحله دوم مورد شناسایی قرارگرفت. نهایتا، بهای تمام شده خدمت دیالیز ارائه شده بیمارستان مذکورتعیین گردید و به مقایسه وتحلیل انحراف میان بهای تمام شده هر خدمت با تعرفه درمانی اعلام شده پرداخته شد.
  یافته ها
  با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بهای تمام شده یک واحد خدمت دیالیز در بیمارستان امام سجاد(ع) بیشتر از تعرفه درمانی مصوب بوده است. همچنین هزینه سربار(سهم از دوایر پشتیبانی) با 44 درصد و هزینه مواد و ملزومات مصرفی با 24 درصد بیشترین سهم از منابع مصرفی خدمت تحت بررسی را به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  اگر برای تعیین تعرفه درمانی، علاوه بر اعمال افزایش سالانه بر اساس ضریب و عدد k، از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین تعرفه استفاده شود، هزینه های واقعی یک خدمت بیمارستان با تعرفه درمانی اعلام شده انطباق بیشتری خواهد داشت. این اطلاعات امکان مدیریت بهتر بهای تمام شده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی کارآمدتری را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: هزینه یابی برمبنای فعالیت، تعرفه درمانی، هزینه واحد خدمت
 • محمود کاظمیان، عصمت تاج بخش * صفحات 31-41
  مقدمه
  در این پژوهش مقایسه گروه های استانی طبقه بندی شده بر اساس نیازمندی به مراقبت های سلامت، رابطه بین نیازمندی به مراقبت های سلامت و بهره مندی از مراقبت های سلامت را در یک دوره پنج ساله (سال های 1383-1388) ارزیابی شد. هدف از این ارزیابی، توضیح تغییراتی است که با توسعه خدمات بیمه ای سلامت در وضعیت گروه های استانی با نیازمندی بیشتر (کمتر) به مراقبت های سلامت از جهت بهره مندی بیشتر (کمتر) آن ها از این مراقبت ها ایجاد شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع تحلیل توصیفی-آماری است. در این پژوهش از داده های استانی شاخص امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شاخص نیازمندی استان ها به مراقبت های سلامت، و شاخص بهره مندی از این مراقبت ها در خدمات بیمه ای سلامت استفاده گردید. سپس با توضیح رابطه همبستگی رگرسیونی بین متغیرهای نیازمندی و بهره مندی درگروه های استانی، ضرایب همبستگی برای هر گروه محاسبه گردید.
  یافته ها
  مقایسه ضرایب همبستگی بین نیازمندی به مراقبت های سلامت و بهره مندی از این مراقبت ها نشان داد که ضرایب همبستگی بین دو این متغییر در گروه های استانی متفاوت از یکدیگر بوده است. بر اساس شرط عدالت عمودی (یعنی بهره مندی از مراقبت ها به طور متناسب با نیازمندی) این ضرایب همبستگی می بایست برای همه گروه های استانی یکسان می بودند.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که گسترش خدمات بیمه ای سلامت در سال های 1383 تا 1388، موجب برقراری عدالت عمودی بین گروه های استانی طبقه بندی شده بر اساس نیازمندی به مراقبت های سلامت، نگردیده است. علت آن تاثیر عوامل اجتماعی برای حفظ سطح بهره مندی استان ها در سال پایه، در طول این دوره پنج ساله بوده است.
  کلیدواژگان: نیازمندی به مراقبت های سلامت، بهره مندی از مراقبت های سلامت، عدالت عمودی، خدمات بیمه ای سلامت، امید به زندگی در بدو تولد
 • مصطفی لنگری زاده، مرجان قاضی سعیدی، مژگان کرم نیای فر *، منیژه حسین پور صفحات 42-51
  مقدمه
  امروزه فن آوری های کمک باروری به طور گسترده ای برای درمان ناباروری زوجین مورد استفاده قرار می گیرد. میزان تولد نارس در نوزادان مادرانی که از طریق فن آوری های کمک باروری باردار گردیده اند، بیش تر از بارداری های طبیعی می باشد. هدف این مطالعه پیش بینی تولد نوزادان نارس در مادران باردار شده از طریق فن آوری های کمک باروری می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه گذشته نگر، ابتدا 45 متغیر تاثیرگذار بر تولد نارس در مادران باردار شده از طریق فن آوری های کمک باروری شناسایی شدند و از پرونده بالینی این مادران در بیمارستان صارم از سال 1377 تا شهریور 1393، در پاییز 1393 استخراج شد. متغیرهای تاثیرگذار با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی و درخت تصمیم در نرم افزار SPSS Clementine شناسایی شد. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در نرم افزار Matlab طراحی گردید. ارزیابی شبکه بر اساس ماتریس آشفتگی و معیارهای ویژگی، حساسیت و صحت انجام گردید.
  یافته ها
  با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی و درخت تصمیم، 15 متغیر تاثیرگذار به عنوان ورودی شبکه عصبی انتخاب گردید. شبکه پرسپترون چند لایه طراحی و ارزیابی شد. شبکه عصبی طراحی شده در داده های تست دارای صحت2 /87 درصد، حساسیت 0 /80 درصد، ویژگی 2 /88 درصد و در کل داده ها دارای صحت 4 /95 درصد، حساسیت 0 /95 درصد و ویژگی 5 /95 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه برای پیش بینی نتیجه زایمان از نظر تولد نوزاد ترم یا نوزاد نارس در مادران باردار شده از طریق فن آوری های کمک باروری می تواند در پیشگیری از عوارض تولد نوزاد نارس کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: فن آوری های کمک باروری، شبکه عصبی، نوزاد نارس
 • حسین وکیلی مفرد، مرتضی همت*، زهرا کشتکار، احمد یوسفی صفحات 52-63
  مقدمه
  کتابخانه های دانشگاهی نیازمند استفاده از شیوه های صحیح مدیریتی هستند تا بتوانند در محیط متغیر و رقابتی مقاومت کنند و انوع کاربران خود را راضی نگه دارند. مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی، یکی از ابزارهای مناسب مدیریت تعالی سازمانی است که برای خودارزیابی کتابخانه ها مناسب است. هدف از این پژوهش ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از این مدل بود.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی بوده و در سال 1393 به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه مدیران و کارمندان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل دادند که 28 نفر بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه 50 سوالی بود و امتیازهای کسب شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  ارزیابی انجام شده بر اساس مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی نشان داد که امتیاز کل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان 87 /529 از 1000 امتیاز بود. جمع امتیاز معیارهای توانمندساز 255 از 500 امتیاز و جمع امتیاز معیارهای نتایج 87 /274 بود. معیار کارکنان کمترین درصد امتیاز (9 /47درصد) و معیار نتایج کلیدی عملکرد بیشترین درصد امتیاز (8 /59درصد) را کسب نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد فعالیت های مربوط به خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان، روند رو به بهبودی را نشان می دهد. اما این کتابخانه ها باید در زمینه مدیریت و بهبود منابع انسانی، ارزیابی کارکنان و بهبود عملکرد آنها اقدام های موثری انجام دهد.
  کلیدواژگان: کتابخانه های پزشکی، کتابخانه های بیمارستانی، خدمات کتابخانه ای، مدیریت کیفیت فراگیر
 • اکبر قیاسی، احمد باقی، عزیز رضاپور، وحید علی پور *، بهمن احدی نژاد، مژده محمودی، فروغ ویسی نسب صفحات 64-74
  مقدمه
  پرداخت های فاجعه بار سلامت از شاخص هایی است که برای قضاوت پیرامون عدالت در نظام تامین مالی سلامت کشورها در نظر گرفته می شود. مطالعه حاضر به بررسی هزینه های فاجعه بار سلامت و مولفه های تاثیرگذار بر آن در خانوارهای شهر زابل می پردازد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 93-1392 بر اساس اطلاعات هزینه 393 خانوار در شهر زابل انجام شده است. برای انتخاب خانوارها از نمونه گیری خوشه ایو چارچوب طبقه بندی خانوارها استفاده شد. با استفاده از رویکرد سازمان جهانی بهداشت و پرسشنامه مربوط به آن به تعیین هزینه های فاجعه بار سلامت پرداخته شد و در ادامه نیز برای بررسی عوامل موثر بر احتمال وقوع هزینه های فاجعه بار سلامت از دو مدل رگرسون لجستیک و پروبیت استفاده گردید. از نرم افزار Stata 12. 0 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  حدود 6 /20 درصد از خانوارهای مورد مطالعه در شهر زابل در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت قرار داشتند که بیشترین میزان از مقدار یادشده مربوط به خانوارهای پنجک هزینه ای دوم بوده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین متغیرهای تاثیرگذار بر احتمال وقوع هزینه های فاجعه بار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و هزینه های دارو، ارتباط معنی داری با هزینه های فاجعه بار داشتند. بیمه درمان ارتباط معنی داری با هزینه های فاجعه بار سلامت نداشت.
  نتیجه گیری
  بالا بودن میزان هزینه های فاجعه بار سلامت، علی رغم برخورداری 88 درصد خانوارها از بیمه درمان، می تواند ناشی از ناکارآمدی بیمه های درمانی باشد. سیاست گذاران باید با اقداماتی از قبیل گسترش پوشش هزینه های سلامت بالاخص دارو و ایجاد پیش پرداخت های اثربخش، زمینه محافظت خانوارها را در مقابل این هزینه ها فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: بیمه سلامت، مخارج دارویی، هزینه های فاجعه بار سلامت
 • سمیه فضائلی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، حسین ابراهیمی پور، سید حسن بنی کاظمی، مهدی یوسفی*، علی ولی نژادی صفحات 75-86
  مقدمه
  انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی مانند درآمد، سن، جنس، تحصیلات و شدت بیماری افراد قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی مهم ترین علل تمایل خانوارها در مناطق منتخب شهر مشهد برای مراجعه به بیمارستان های خصوصی یا دولتی بوده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بوده است که در سال 1393 در دو منطقه برخوردار و کم برخوردار شهر مشهد انجام گردید. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد 1000 نمونه از خانوارها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه، پرسشنامه ای بود سه بخشی که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی سنجیده شده بود. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباطی آماری در نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  مهم ترین عوامل موثر در تعیین تمایل افراد برای مراجعه به بخش دولتی یا خصوصی، وجو د کادر پزشکی و پرستاری مجرب، سن و جنس پاسخگو، اهمیت حوزه دسترسی به حمایت خانواده و اجتماع، وضعیت سلامت فرد، کیفیت امکانات رفاهی، اهمیت حوزه ارتباطات و نوع آخرین مرکز دریافت خدمات سلامت از بودند.
  نتیجه گیری
  تمایل بیشتر خانوارها برای مراجعه به یک بخش خاص (دولتی یا خصوصی) می تواند پیامد کیفیت ارائه خدمات به ویژه کیفیت غیر بالینی خدمات مذکور باشد. نوع این پیامد به گونه ای می باشد که تغییر در آن نیازمند برنامه های بلند مدت است. تدوین و اجرای این برنامه ها با توجه به گستردگی بخش دولتی در ارائه خدمات سلامت، باید موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمایل، بیمارستان، بخش خصوصی، بخش دولتی، پاسخگویی
 • حسین بیدختی*، نصرت ریاحی نیا صفحات 87-100
  مقدمه
  داده کاوی فرآیندی رایانه ای برای کشف روابط و الگوهای معنادار بین داده های بزرگ است. شناسایی الگوهای رفتاری کاربران به بهبود تصمیم گیری در کتابخانه ها کمک می کند. هدف این پژوهش تحلیل تراکنش های گردش منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با الگوریتم های داده کاوی است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، برای تعیین الگوهای پنهان در داده های گردش منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، از روش های داده کاوی استفاده شد. اطلاعات اعضا و تراکنش های گردش منابع از نرم افزار کتابخانه استخراج شد و پس از پالایش و افزودن فیلدهای محاسباتی، در قالب فایل های اکسل ذخیره شدند. برای انجام مراحل مختلف کشف دانش، از افزونه داده کاوی Microsoft SQL Server 2008 در نرم افزار آفیس 2007 استفاده شد. ماتریس طبقه بندی، برای محاسبه میزان صحت مدل های تولیدشده، به کاربرده شد. یافته های پژوهش در قالب شکل و جدول گزارش شدند.
  یافته ها
  394011 تراکنش امانت و بازگشت کتاب توسط 5600 عضو تا پایان سال 1392 در نرم افزار کتابخانه ثبت شده بودند. گردش منابع در هر نیمسال تحصیلی از توالی منظمی برخوردار بود. 87 درصد اعضا، کمتر از 46 روز کتاب های امانتی را بازگشت می دهند و 96 درصد دانشجویان کمتر از 18 روز در عودت کتاب ها تاخیر دارند. اعضا به طور متوسط 35 مدرک در مدت عضویتشان به امانت می گیرند. با استفاده از قوانین وابستگی می توان ارتباط موضوعی مدارک موردعلاقه اعضا را کشف کرد.
  نتیجه گیری
  داده کاوی منجر به شناسایی رفتار اطلاعاتی اعضا، طبقه بندی اعضای فعال و شناسایی عوامل موثر بر مدت امانت و دیرکرد مدارک گردید. الگوهای آشکارشده جهت بهبود تصمیم گیری در مدیریت نیروی انسانی و تدوین مقررات خدمات گردش منابع کتابخانه پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: داده کاوی، اداره کتابخانه، بررسی های پیمایشی کتابخانه، خودکارسازی کتابخانه، مدیریت اطلاعات
|
 • R. Eskrootchi, M. Zarghani*, Af Hosseini Pages 7-16
  Introduction
  Recently, virtual education has significantly influenced traditional educational systems by means of advanced communication information technologies. Which has not been paid much attention by the developers of this system. The present study aims at exploring the viewpoints of the managers and students of virtual educational centers concerning the services provided by virtual libraries.
  Methods
  The research tool of the present original research study consisted of a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by six specialists out of ten and its reliability was determined by the managers and students as 79% and 71%, respectively. The research community included managers and students of 19 centers for virtual educations at universities in Tehran. The data were analyzed using descriptive statistics by means of SPSS and Excel.
  Results
  It was found that, regarding the role of a library in virtual education, the managers and the students considered ‘empowering the user’ and ‘the research’ as their first priorities, respectively. Amongst the resources presented, ‘information databases and textbooks’ were found to rank first by both groups. In terms of the method of presenting the resources, ‘access to the abstracts and bibliographical information’ and ‘access to the full texts of the resources’ were prioritized by the managers and the students, respectively.
  Conclusion
  Since the virtual library plays a crucial role in virtual learning, paying adequate attention to the differences between the viewpoints of the two groups is essential. The managers, therefore, should plan to provide library services based on the needs of the students so that the virtual libraries can fulfill their roles in the development of virtual education.
  Keywords: Virtual Library, Virtual Education Centers, Library Services
 • Am Ghanbari, Sh Haghighi *, R. Memari Pages 17-30
  Introduction
  Activity-Based Costing (ABC) is one of the new systems of products and services costing providing more accurate and precise information needed by managers and assisting them in appropriate decision making. This study, conducted in Imam Sajjad Hospital of shahriyar sought to determine the cost of dialysis services provided by the hospital and to compare the results with declared tariff for the service during the year 2012. The findings will help meet the information needs of hospital management.
  Methods
  This is an applied research which is part of a case study. For this purpose, a review of supporting tools of the current accounting system for implementation of the ABC system was also investigated. In the second step, activity centers, resource consumption and resource stimuli, were determined and initial allocation were performed. Next, processes, activities and activity drivers to assign the second stage were identified. Finally, the cost of service was determined and deviation between the cost per service and declared tariff was analyzed.
  Results
  ABC method showed that the cost of dialysis unit services were more than tariff treatment.
  Conclusion
  Tariff treatment, determined annually, on the basis of a specified percentage increase is recommended. Moreover, it is suggested that managers try to determine the tariff on the basis of the actual cost of services in order to manage the cost of services better.
  Keywords: Activity, Based Costing, Tariff Treatment, Unit cost of service
 • M. Kazemian, E. Tajbakhsh* Pages 31-41
  Introduction
  This study takes a comparative frame work look at provinces, classified into the groups in need of healthcare services, to assess the relationship between the groups’ needs to healthcare services and the utilization of these services within health insurance program, from 1383 to-1388. The objective of this assessment was to explore the changes, came out of the development of health insurance services, in the affected provinces regarding their needs to such services and their utilization of them
  Methods
  This study is of descriptive- statistical analysis nature. Life expectancy data at birth as the indicator of need to healthcare services, and the utilization of such services as an indicator were estimated. Furthermore a regression correlation study between the variables of needs and, the correlation coefficients for each group were conducted.
  Results
  The comparison of the groups’ correlation coefficient between the need and utilization variables indicated that the coefficients for the groups are not the same. The vertical equity constraint, defined as utilization of health care services is consistent with the need to these services, requires the same value of correlation coefficients for all provinces.
  Conclusion
  This study indicated that the development of health insurance services in Iran, in 1383-1388, did not achieve the vertical equity requirement among the provinces that were grouped in terms of need to healthcare services. The justification that the need to health care services did not achieve its objective was because of the effects of social determinant of health to in the first year implementation of a five year plan.
  Keywords: Utilization of, Need to Healthcare Services, Vertical Equity, Health Insurance Plan, Life Expectancy at Birth
 • M. Langarizadeh, M. Ghazi Saeedi, M. Karam Niay Far *, M. Hoseinpour Pages 42-51
  Introduction
  Nowadays, assisted reproductive technologies are widely used to treat infertility in couples. Studies indicate that the rate of premature birth after using Assisted Reproductive Technologies has been increased as compared to normal pregnancies. The purpose of our study was predicting premature birth in pregnant women via Assisted Reproductive Technologies using artificial neural networks.
  Methods
  In this retrospective study, initially 45 variables were identified as effective factors for prediction of premature birth in pregnant women via Assisted Reproductive Technologies and data of 130 women were extracted using clinical records in Sarem hospital in Tehran from 1998 to 2014 in October and November, 2014. The most important variables were identified as effective variables using feature selection algorithm and decision tree in SPSS Clementine. Multi-Layer Perceptron network was designed to predict the premature birth in Matlab software. Confusion matrix was used for evaluation in order to calculate accuracy, sensitivity and specificity.
  Results
  We identified fifteen effective features using feature selection algorithm and decision tree as inputs of the neural networks. Multi-Layer Perceptron network was designed and evaluated. The accuracy, sensitivity and specificity of the test data were 87.2%, 80.0% and 88.2%, respectively and for the total data were 95.4%, 95.0% and 95.5%, respectively.
  Conclusion
  According to the results, designed neural network for predicting premature birth in pregnant women via Assisted Reproductive Technologies can be helpful in prevention of premature birth complications.
  Keywords: Assisted Reproductive Technology, Neural Network, Premature Birth
 • H. Vakili Mofrad, M. Hemmat*, Z. Keshtkar, A. Yousefi Pages 52-63
  Introduction
  University libraries need to apply appropriate management practices to be in line and competitive in the changing world and to keep different types of users satisfied. European Foundation for Quality Management (EFQM) is an excellent organizational tool appropriate for libraries self-evaluation. The purpose of this study was to use this model for evaluating the quality of libraries in Hamadan University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was carried out in 2014. The population consisted of all managers and employees (28 people) of libraries in Hamadan University of Medical Sciences. Data were collected by a questionnaire consisting of 50 questions. The obtained scores were analyzed by SPSS software.
  Results
  Conducted assessment by the European Foundation for Quality Management model showed that the total score of Libraries was 529.87 points. 255 out of 500 points were gained from empowerment criteria and 274.87 out of 500 from results criteria. Employee’s criteria showed the lowest rating (47.86) while performance key results had the highest percentage point (59.79%).
  Conclusion
  The results indicated that the service activities in libraries of Hamadan University of Medical Sciences, is in the process of improvement. However, these libraries should take effective actions for management and improvement of human resources, employee assessment and improvement of their effective performance. Keywords: Medical Libraries, Hospital Libraries, Library Services, Total Quality Management
  Keywords: University's Libraries, European Foundation for Quality Management (EFQM), Hamedan University of Medical Sciences
 • A. Ghiasi, A. Baghi, A. Rezapour, V. Alipour *, B. Ahadinezhad, M. Mahmoudi, F. Veysinasab Pages 64-74
  Introduction
  Catastrophic health expenditures is an index to evaluate the equity of health financing in different countries. This study investigates the catastrophic health expenditures and it’s determinants among the household residents of Zabol.
  Methods
  This study was conducted in 2013-2014, using World Health Organization catastrophic health expenditure questionnaire. Cluster sampling and household classification.methods were applied. Logistic and Probit regression model was used to investigate the determinants of catastrophic health expenditure. Data were analyzed by Stata.12.0.
  Results
  Approximately 20.6 percent of household faced catastrophic health expenses and most of it belonged to the second 8% quintile. The results show that among variables, education of the head of the household and medical expenditure have significantly affected the probability of catastrophic expenditure. In this study, having health insurance supposedly did not play a significant role as a main factor in the reduction of catastrophic health expenditure.
  Conclusion
  High exposure to catastrophic expenditures among studied households, despite their 88 percent of them to access to basic health insurances, shows it's inefficiency in covering medical expenditures of insured households. It is on health policy makers to focus on factors that affecting the incidence of the catastrophic health expenditures and also do effective actions in terms of expanding health expenditures coverage specially medicine expenditures and effective prepayment initiatives to protect households from catastrophic health expenditures.
  Keywords: Health insurance, Medicine expenditures, Catastrophic health expenditures
 • S. Fazaeli, Sah Ghazizadeh Hashemi, H. Ebrahimipour, Sh Banikazemi, M. Yousefi*, A. Valinejadi Pages 75-86
  Introduction
  Tendency of an individual to choose between a public and a private hospital can be affected by several factors such as insurance coverage, income, age, gender, level of education, or health status. The aim of this study was to investigate the main reasons of the households’ tendencies to choose between these two types in some selected area of Mashhad.
  Methods
  This was a cross-sectional study conducted in 2014 in two selected regions in Mashhad. The participants included 923 households selected through multistage sampling. Data were collected by a 3-part questionnaire the validity and reliability of which were assessed beforehand. Data were analyzed using Mann-Whitney U test, Chi Square and logistic regression model in SPSS.
  Results
  It was found that factors including existence of highly qualified medical and nursing staff, the respondent’s gender, access to social support networks, individual assessment of their health status, basic amenities, the respondent’s age, communication and the type of the last center (public or private) for inpatient experience significantly affected the participants’ tendencies to choose between public or private hospitals.
  Conclusion
  The tendency of the most households to select a specific sector (public or private) can be the outcome of the quality of services delivery in the sector. Making changes in these outcomes typically requires long-term plans. Thus, preparation and implementation of these plans should be considered according to the extent of the public sector in health services delivery.
  Keywords: Tendency, hospital, private sector, public sector, responsiveness
 • H. Beydokhti *, N. Riahinia Pages 87-100
  Introduction
  Data mining is a process for discovering meaningful relationships and patterns from data. Identify behavior patterns of libraries users can helps improve decision-making in libraries. This study aimed to analyze the interlibrary loan transactions in Birjand University of Medical Sciences using data mining algorithms.
  Methods
  In this descriptive study, knowledge discovery and data mining were used to determine patterns of interlibrary transactional and circulation data in Birjand University of Medical Sciences. Information on the members and circulation transactions was extracted from the library database, and saved in Excel file format after adding some computational fields. Data were processed using Microsoft SQL Server 2008 Data Mining Add-Ins, Office 2007. Classification Matrix was used to evaluate the accuracy of the models. The findings were reported in tables and graphs.
  Results
  394,011 records of library circulation transactions from 5600 members were collected up to 20th of June 2013. Flow of transactions per semester was of a regular sequence. About 87% of the borrowed books were returned less than 46 days and 96% of students fail to return books on due date and the delay time is less than 18 days. The members borrowed 35 books on average during their membership. Related subject of interest to members was discovered through association rule algorithm.
  Conclusion
  Data mining can be used for identifying behavior patterns of members, classifying and identifying factors affecting the duration of book loan and delay. Revealed patterns are suggested for decision-making in human resources management and development of regulations on library circulation services.
  Keywords: Data mining, library administration, Library Surveys, Library Automation, information management