فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هفتم شماره 2 (زمستان 1391)
 • سال هفتم شماره 2 (زمستان 1391)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید بارانی، مجید شکرپور صفحات 103-112
  به منظور ارزیابی برخی صفات زراعی و فنولوژیک، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی پارس آباد مغان با استفاده از 29 ژنوتیپ گندم نان بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تمام ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، مساحت برگ پرچم، میزان کلروفیل برگ پرچم و زمان پنجه زنی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% داشت ولی از نظر زمان گلدهی و زمان رسیدگی اختلاف معنی داری دیده نشد. عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک، مساحت برگ پرچم، میزان کلروفیل برگ پرچم و شاخص برداشت همبستگی مثبت و با زمان پنجه زنی همبستگی منفی و معنی داری نشان داد. زمان گلدهی با زمان پنجه زنی همبستگی مثبت و با شاخص برداشت همبستگی منفی و معنی داری داشت. نتایج نشان داد، ارقام شیرودی، نیک نژاد و البرز از نظر بسیاری از ویژگی های زراعی و فنولوژیکی مطلوب و نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری داشته و عملکرد دانه قابل قبولی تولید نمودند. بنابراین، می توان اظهار داشت تولید دانه ارقام مختلف گندم تحت تاثیر ژنوتیپ های مختلف آن قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: صفات زراعی، صفات فنولوژی، عملکرد دانه، گندم بهاره
 • سعید رسولی، محمد میرزاخانی، نورعلی ساجدی صفحات 113-125
  به منظور بررسی اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ازتوباکتر در دو سطح بدون تلقیح و با تلقیح و نیتروژن در سه سطح، 50% توصیه شده، 75% توصیه شده و 100% توصیه شده (شاهد)، و کود دامی در دوسطح 15 تن در هکتار و 30 تن در هکتار بر روی گلرنگ پاییزه خاردار رقم پدیده انجام شد. نتایج نشان داد اثر ازتوباکتر بر صفاتی مانند ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد زیستی غوزه اصلی معنی دار بود. همچنین اثر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع گیاه، تعداد ساقه فرعی- فرعی، تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه، معنی دار بود. همچنین اثر سطح مختلف کود دامی بر عملکرد زیستی غوزه اصلی معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین 2045 و 1789 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به تیمارهای تیمارهای تلقیح با ازتوباکتر 50 % نیتروژن و 30 تن کود دامی در هکتار و عدم تلقیح ازتوباکتر 100% نیتروژن و 30 تن کود دامی در هکتار اختصاص داشت. همچنین تلقیح با ازتوباکتر نسبت به عدم تلقیح آن توانست 13/4% عملکرد دانه بیشتری تولید نماید.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، کود دامی، گلرنگ پاییزه، نیتروژن
 • فاطمه صابرهمیشگی، علیرضا ترنگ، مرتضی مبلغی، عباسعلی دهپوری، زینب صابرهمیشگی صفحات 127-135
  به منظور بررسی اثرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی گیاه دارویی استویا تحت شرایط گلخانه، آزمایشی در سال زراعی 1389 در پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد که در آن نیتروژن در چهار سطح (صفر،20،40،60) کیلوگرم در هکتار و پتاسیم در چهار سطح (40،30،20 و صفر) کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری شامل طول ساقه، طول میانگره، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، و میزان کربوهیدرات بود. بیشترین طول ساقه با 90/90 سانتی متر و بیشترین طول میانگره با 31/4 سانتی متر و بیشترین وزن تر ریشه به میزان 5/15 گرم در بوته و بیشترین وزن خشک ریشه با 9/2 گرم در تیمار 4N یا کاربرد کود 60 کیلوگرم نیتروژن درهکتار مشاهده شد. بیشترین طول ساقه با01/77 سانتی متر در تیمار 4K یا کاربرد کود پتاسیم 40 کیلوگرم درهکتار به دست آمد. بیشترین میزان کربوهیدرات با 057/0 در تیمار (2K4N) یا کاربرد کود نیتروژن 60 کیلوگرم درهکتار و کود پتاسیم20 کیلوگرم درهکتار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: استویا، نیتروژن، پتاسیم، کربوهیدرات
 • مهدی غلامی، نور علی ساجدی، مسعود گماریان صفحات 137-147
  به منظور بررسی تاثیر پلیمر سوپر جاذب و عناصر روی و سلنیوم بر صفات زراعی گندم دورم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی 90-1389 انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل سوپر جاذب در دو سطح صفر و 25 کیلوگرم در هکتار، سولفات روی در سه سطح صفر، 25 و 50 کیلو گرم در هکتار و سلنیوم در دو سطح صفر و20 گرم در هکتار بود. نتایج حاصل نشان داد که مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، صفات طول سنبله، شاخص بازآوری و عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 6/7، 7/21 و 6/13% افزایش داد. اثر متقابل دوگانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم توام با مصرف 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه را 14% افزایش داد. همچنین مصرف 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب توام با 25 کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه و شاخص بازآوری را به ترتیب 3/15 و 3/16% افزایش داد. اثر متقابل سه گانه تیمار ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه معادل 3502 کیلوگرم در هکتار از تیمار 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، 50 کیلوگرم سولفات روی و محلول پاشی سلنیوم حاصل شد که با تیمار 25 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، 50 کیلوگرم سولفات روی و بدون محلول پاشی سلنیوم با عملکرد معادل 3385 کیلوگرم در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفت.
  کلیدواژگان: گندم دوروم، سولفات روی، شاخص بازآوری، سلنیوم، عملکرد دانه
 • الهیار فلاح، محمد عبدی نژاد کشتلی، حسین الیاسی صفحات 149-159
  برای بررسی اثر سرما بر روی رشد گیاهچه ارقام برنج آزمایش گلخانه ای در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل) در سال 1388 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار، جهت بررسی تاثیر شدت دماهای مختلف (10، 13، 16، 32 درجه سانتی گراد) و مدت آن (1، 2، 3، 4، 5 شبانه روز) روی 5 رقم برنج (دیلم، لاین843، طارم محلی، فجر، شیرودی) انجام شد. ارقام در پلات های اصلی و شدت ومدت دما بصورت فاکتوریل در پلات فرعی طراحی شدند. گیاهچه ها تا مرحله 3-2 برگی (12-8 روز) در شرایط معمول رشد قرار داده شده و سپس به اتاقک رشد انتقال داده و در تیمار دمای10، 13، 16 درجه سانتیگراد به مدت 1، 2، 3، 4 و 5 شبانه روز نگهداری شدند. پس از پایان دوره سرما دهی از هر تکرار 4 گیاهچه انتخاب و صفت های رشدی نظیر ارتفاع، وزن خشک کل گیاهچه (وزن خشک اندام هوایی + ریشه)، سطح برگ، شاخص حساسیت و رنگ برگ اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد بین ارقام، شدت تنش، مدت تنش واثرمتقابل آنها برای کلیه صفات مورد بررسی در مرحله گیاهچه ای اختلاف معنی داری درسطح احتمال 1% وجود داشت که نشان دهنده تاثیر شدت و مدت تنش سرما بر روی ارقام مورد بررسی می باشد. درجه حرارت پایین، رشد نشاها را به میزان 10 تا 50% درمقایسه با تیمار شاهد از نظر صفت های مختلف اندازه گیری شده کاهش داده است. درجه حرارت پایین (ده درجه سانتیگراد) تولید ریشه جدید و وزن خشک گیاهچه را کاهش داد که میزان کاهش60% در مقایسه با تیمار 32 درجه سانتیگراد شده است. کاهش درجه حرارت باعث تغییر رنگ پهنک برگ شد و با بررسی رنگ برگ گیاهچه برنج بعد از قرار گرفتن در شرایط تنش سرما می توان نتیجه گرفت، گیاهچه هر رقمی که دارای رنگ برگ سبز تری باشد میزان خسارت آن کمتر و نسبت به سرما تحمل بیشتری دارد. ارقام شیرودی و طارم محلی در مقایسه با سایر ارقام نسبت به تنش سرما متحمل تر بوده ولی رقم فجر حساستر بود.
  کلیدواژگان: سرما، گیاهچه برنج، رنگ برگ و شاخص حساسیت
 • مرتضی مبلغی، مرتضی سام دلیری، سلمان دستان، امیرعباس موسوی، صفرعلی رسولی صفحات 161-175
  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای واقع در شهرستان چالوس در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. تاریخ های کاشت 15 و 30 بهمن و 15 و 30 اسفند به عنوان عامل اصلی و ارقام هایولا 401، ساریگل، RGS003 و زرفام به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد خصوصیات فنولوژیکی شامل طول دوره رویشی، طول دوره گلدهی و طول دوره رشد با تاخیر در کاشت، روند کاهشی داشتند. حداکثر عملکرد دانه (2325 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت 15 بهمن حاصل شد، چون بیشترین طول خورجین، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین در این تاریخ کاشت به دست آمد. تاخیر در تاریخ کاشت منجر به کاهش معنی دار ویژگی های کمی و کیفی و در نتیجه عملکرد دانه گردید. ارقام هایولا 401 و ساریگل دارای بیشترین عملکرد دانه (2136 و 2086 کیلوگرم در هکتار) و ارقام RGS003 و زرفام دارای کمترین عملکرد دانه (1972 و 1904 کیلوگرم در هکتار) بودند. کمترین عملکرد روغن در تاریخ کاشت 30 اسفند و بیشترین عملکرد روغن در تاریخ های کاشت 15 و 30 بهمن حاصل شد. ارقام هایولا 401 و ساریگل دارای بیشترین عملکرد روغن و ارقام RGS003 و زرفام دارای کمترین عملکرد روغن بودند. عدم معنی دار بودن اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم برای خصوصیات مورد بررسی حاکی از آن است که صفات در هر یک از ارقام روند تغییرات مشابهی را ناشی از تغییرات تاریخ های کاشت داشته اند. بنابراین تاریخ کاشت 15 بهمن به علت افزایش عملکرد دانه به عنوان تیمار مناسب بود.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، روغن، صفات فنولوژیک، عملکرد دانه، کلزا
 • مسعود محسنی، محمد حسین حدادی، رضا ولی الله پور صفحات 177-185
  به منظور بررسی تاثیر دو عنصر غذائی روی و بور بر فرایند تولید دانه در ذرت، طی سال های 1383 تا 1385، آزمایش هایی در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائم شهر اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با 20 تیمار در سه تکرار بود. تیمارها ترکیبی از پنج سطح کود روی (صفر، 8، 16 و 24 کیلوگرم در هکتار روی خالص به صورت مصرف خاکی و محلول پاشی نیم درصد سولفات روی) و چهار سطح کود بور (صفر،20 و 40 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک به صورت مصرف خاکی و محلول پاشی آن با غلظت سه در هزار) بودند و نهایتا میانگین آن ها با هم مقایسه شدند. نتایج بدست آمده از مازندران نشان داد کاربرد روی موجب افزایش معنی داری (5%=α) بر عملکرد دانه گردید اما کاربرد منفرد بور و کاربرد توام روی و بور تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشتند. بالاترین عملکرد دانه به میزان 10380 کیلوگرم در هکتار در حالی از کاربرد 120 کیلو گرم در هکتار سولفات روی و 40 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک به دست آمد که حدود 1415 کیلوگرم در هکتار بیش از شاهد بود. علاوه بر این کاربرد منفرد روی تنها بر طول بلال و ارتفاع بوته و کاربرد توام روی و عنصر بور تنها بر محیط بلال و درصد کچلی تاثیر معنی دار داشتند. کاربرد منفرد بور بر درصد کچلی تاثیر داشت و بر بقیه پارامترهای مطالعه شده تاثیر معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: روی، بور، ذرت دانه ای، تشکیل دانه
 • بهرام میرشکاری صفحات 187-197
  به منظور تعیین اثرات رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال 1388 در تبریز به صورت فاکتوریل با دو عامل تراکم سلمه تره شامل 4، 8 و 12 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن سلمه تره شامل همزمان، 15 و 30 روز بعد از کلزا اجرا شد. شاخص سطح برگ کلزا با 121% کاهش از 1/3 در شاهد به 4/1 در تیمار رقابت تمام فصل 12 بوته سلمه تره با کلزا رسید. از نظر شاخص کلروفیل برگ اختلاف بین تیمار سبز شدن همزمان 12 بوته سلمه تره و کلزا با شاهد معنی دار شد. بیشترین درصد پوشش سبز کلزا موقعی به دست آمد که علف هرز سلمه تره 30 روز پس از کلزا سبز شده بود. تیمار سبز شدن همزمان 12 بوته سلمه تره با کلزا مقدار عملکرد دانه را نسبت به شاهد 47% کاهش داد. درصد پوشش سبز مزرعه توسط کلزا، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته در مجموع توانستند 89% تغییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه کنند. آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در مزرعه کلزا در محدوده 4 بوته در زمان سوم سبز شدن آن قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پوشش سبز، خسارت اقتصادی، شاخص کلروفیل برگ، هایولا
|
 • S. Barani, M. Shokrpour Pages 103-112
  In order to study of some agronomic and phenological attributes, an experiment was conducted in 2010 at the farm of Moghan Agricultural Faculty, univ. of Mohaghegh Ardabili with use 29 spring bread wheat genotypes were planted in a Randomized Complete Block Design with three replications. The analysis of variance showed that among genotypes for grain yield, biological yield, harvest index, flag leaf area, flag leaf cholorophy scale and tillering time had significant difference in level %1 probability but, for flowering time and ripening time had not significant difference. The grain yield showed a significant positive correlation with biological yield, flag leaf area, flag leaf cholorophy scale and harvest index but, showed a negative correlation and significantly with tillering time. The flowering time have positive linkage and significantly with tillering time and showed negative correlation and significantly with havest index. According to the results, Shiroudi, Nick-Nejad & Alborz, cultivars many of agronomic & phenological traits, desirable and than the other genotypes excelled and produced acceptable grain yield. Therefore, can be expressed production in different whead cultivars influenced by its genotypes.
  Keywords: Agronomic attributes, grain yeild, Morphological attributes, spring wheat
 • S. Rasooli, M. Mirzakhani, N. Sajedi Pages 113-125
  Effect of Inoculation With Azotobacter, Manure and Nitrogen Application on Yield and Yield Components of Winter Safflower (Carthamus tinctorius L.).In order to investigation effect of Azotobacter inoculation, application of manure and nitrogen application on yield and function components of safflower, In 1388 test is performed as factorial in from of design of accidental complete blocks with 3 repeat in educational field Islamic Azad university.Experimental care suchas Azotoba include Azotobacter, Nitrogen and manure that first one performed in x Level without inoculation A0and with ino culation A1 and second one preformed in 3 level %50, %75 and %100 and the third one performed in 2 leven 15 ton in hectar on kind of fall safflower. Result indicated that effect of various levels in Azotobacter on trait like hight of plant, number of lateral branch, number of boll function of grain, weight of grain and biologic function of major boll.Meaning full. Also, effect of various levels in nitrogen on traits like height of plant, number of lateral branch, number of seed on boll and function of seed was meaning full Also, effect of various level in manure on biologic function was meaning full.
  Keywords: Azotobacter, manure, nitrogen, fall safflower
 • F. Saber Hamishegi, A. Torang, M. Mobaleghi, A. Dehpouri, Z. Saber Hamishegi Pages 127-135
  In order to study of different N and K application levels effects on morphology and chemical characteristics of Stevia rebaudiana، experiment was conducted out in department of an green house، branch of North region of Iran (Rasht)، Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII) in 2010. The experiment was done in a complete designe with factorial arrangement of two factors of Nitrogen with four levels (0،20،40،60kg/ha) And potash with four levels (0،20،30،40 kg/ha). Totaly 5 traits were studied including stem length، lenghth between nodes، dry and wet weight of root، and Carbohydrate. highest stem length (90. 90 cm) and highest length between nodes (4. 31 cm) and highest dry weight of root (15. 5 gr) and highest wet weight of root (2. 9 gr) was recorded of level N4 (60 kg/ha). highest stem length (77. 01 cm) was recorded of level K4 (40 kg/ha). The Result showed that was obtained the highest amount of Carbohydrate of levels (N4K2) (0. 057).
  Keywords: Stevia, Nitrogen, Potash, Carbohydrate
 • M. Gholami, N. Sajedi, M. Gmarian Pages 137-147
  In order to investigate the effect of super absorbent polymer and zinc and selenium on wheat agronomic traits، an experiment was carried out as factorial based on RCBD with four replications in the research station of Islamic Azad University- Arak Branch، Iran in 2010-2011 crop season. Experimental factors were including of two levels of 0 and 25 kg ha-1 super absorbent، zinc sulphate at three levels of 0، 25 and 50 kg ha-1 and selenium in two levels of control and 20 kg ha-1. The results showed that application of 50 kg ha-1 zinc sulphate increased spike length، productivity index as compared to control by 6. 7، 7. 2 and 6% respectively. Dual interaction of foliar application of selenium along with consumption of 50 kg ha-1 of zinc sulphate increased grain yield by 14%. Application of 25 kg ha-1 super absorbent along with 25 kg ha-1 zinc sulphate could be increase grain yield and productivity index as compared to control by 15. 3 and 16. 3%، respectively. Interactionof three-way treatments showed that maximum grain yield equal to 3502 kg ha-1 was obtained from treatment of 25 kg ha-1 super absorbent along with 50 kg ha-1 zinc sulphate and 18 g ha-1 selenium that with treatment 25 kg ha-1 super absorbent along with 50 kg ha-1 zinc sulphate and without selenium with grain yield equal to 3385 kg ha-1 were in a group.
  Keywords: Durum wheat, zinc sulfate, Productivity index, selenium, Grain yield
 • A. Fallah, M. Abdi Najad Kshtly, H. Elyasi Pages 149-159
  The main cold damage occurs in germination and seedling growth stages. To examine the effect of cold stress effects on rice seedling growth was carried out a greenhouse experiments in Deputy of Rice Research Institute in Mazandaran (Amol) since 2010. The basic design was conducted a completely randomized with split plot factorial experiment in 3 replicates with different temperature levels (10، 13، 16، 32 ° C) and its duration (1، 2، 3، 4، 5 days) on five varieties of rice (Dialam، line 843، Tarom، Fajr، Shiroudi). The varieties were designed as main plot and and temperature levels and duration of thermal treatment in sub-plot. The seedlings were placed in normal growth conditions until the 3-2 leaf stage seedlings age (12-8 days) and then transferred to a growth chamber and were treated at 10، 13، 16 ° C for 1، 2، 3، 4 and 5 day. After the treatment، four seedlings from each replicate were selected and growth characters such as height، seedling dry weight (dry weight of shoot + root)، sensitivity index، leaf area and color were measured. Results showed that among the varieties، the stress intensity، stress duration and their interaction effects were a significant probability of 1% for all traits in the seedling stage in which reflects the severity and duration of cold stress on the varieties is discussed. Low temperatures were reduced، the growth rate of seedlings up to 10 -50% compared with control treatment. Low temperatures (10 oc) were decreased new roots production and seedling dry weight in which 60% reduction compared to 32oc treatment. Temperature was caused discoloration of lamina and the color of the leaves of rice seedlings after exposure to cold stress conditions could be concluded، each variety is greener leaf color of seedlings with less damage and is more tolerant to cold. Tarom and Shiroudi varieties compared to other varieties moretolerant to cold stress، however، Fajr variety was more sensitive.
  Keywords: Cold, rice seedling, leaf color, sensitivity index
 • M. Moballeghi, M. Sam Daliri, S. Dastan, A. A. Mousavi, S. A. Rasouli Pages 161-175
  In order to evaluation affect of different planting dates on quantity and quality characteristics and grain yield in spring cultivars of canola (Brassica napus L.)، an experiment was carried out at split-plot in randomized complete block design with three replications at Chaloos region in 2010. Main factor was planting datrs in including (4 and 19 February، 5 March and 20 April) and sub factor was canola cultivars including Hayola 401، Sarigol، RGS003 and Zarfam. Results showed with delay in planting date، phonological traits including vegetative period long، flowering period long and growth period long were decreased. The maximum of grain yield (2325 kg. ha-1) were obtained in 4 February، because the most of the pod length، pod number per plant and seed number per pod due this treatment. Delay in planting date to cause of decreased significant different on quantity and quality characteristics and due to decreased grain yield. Hayola 401 and Sarigol cultivar had been the most grain yield (2136 and 2086 kh. ha-1)، and RGS003 and Zarfam cultivars had been the least grain yield (1972 and 1904 kg. ha-1). The least of oil yield were obtained in 20 April and the most of oil yield were produced in 4 and 19 February. Hayola and Sarigol cultivars had been the most of oil yield and RGS003 and Zarfam cultivars had been the least of oil yield. Non significant between planting dates × cultivars for investigated characteristics were indicated traits in cultivars، all of traits had been same change due to in different planting dates. Therefore، planting date of 4 February due to as most of grain yield introduced the best of treatment.
  Keywords: Canola, Grain yield, Oil, Phenological traits, Planting date
 • M. Mohseni, M. H. Haddadi, R. Valiolahpor Pages 177-185
  In some corn fields، in different parts of Iran، the phenomenon of partly grain free ear is observed. This phenomenon can severely decreases corn yield. Although most researchers، mention that this phenomenon is the result of moisture and heat stresses at the time of pollination، but some other researches believed that it is due to the nutritional factors، especially Boron and Zinc nutritional elements. In order to examine the effect of zinc and boron application on corn grain production، an experiment was conducted at Gharakhil Agricultural research station in Ghaemshahr during the 2003-2006. The experiment was factorial and conducted in the field as a Randomized Complete Block Design، with 20 treatments، and 3 replications. The treatments were composed of five level of zinc (O، 8، 16 and 24 kg. ha-1 in soil and foliar application of ZnSO4 with 0. 5 percent concentration) and four levels of Boron (0، 20 and 40 kg. ha-1 of boric acid in soil and foliar application of boric acid with 0. 3 percent concentration)، and finally their means were compared. The result from Mazandaran experiment، showed that application of Zinc caused a significant increased in grain yield (= 5%)، but application of Boron individually or Zinc in combination with Boron، had not significant effect on grain yield. The maximum grain yield (10380 kg. ha-1) was obtained due to application of 120 kg. ha-1 ZnS04 and 40 kg. ha-1 Boric Acid، which produced more yield (1415 kg. ha-1). The application of Zinc individually had only a significant effect on the length of corn ear and plant height، but application of Zn + Born had significant effect on length and diameter of corn ear percent of partly grain free and their effect on other studied parameters were not significant.
  Keywords: Zinc, Boron, seed corn, seed set
 • B. Mirshekari Pages 187-197
  In order to determination of effects of lambsquarters (Chenopodium album L.) on physiological characteristics and yield of rapeseed (Brassica napus L.)، cv. Hyolla، a factorial experiment was carried out. Factors were weed densities (4، 8 and 12 plants per meter of row) and relative time of weed emergence (emerged with rapeseed، 15 and 30 days after crop emergence). Crop leaf area index decreased from 3. 1 in control to 1. 4 in full season interference of 12 weeds per meter of row (121% reduction). Regarding to leaf chlorophyle content، difference between treatments of full season interference of 12 weeds and control was significant. Rapeseed green cover was the highest، when weed emerged 30 days after crop. Crop yield reduced 47%، compared with control، when 12 weeds competed with crop until late growth season. Rapeseed green cover، thousands seed weight and fruit number per plant could totally explain 895 of crop yield changes. Threshold of economical damage of lambsquarter in rapeseed field was in 4 weeds per meter of crop row in 30 days after emergence.
  Keywords: Green cover, leaf chlorophyle content, economical damage, Hyolla