فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال ششم شماره 4 (تابستان 1391)
 • سال ششم شماره 4 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیدا برومند جزی، منیره رنجبر، حسین لاری یزدی، خسرو استکی صفحات 281-294
  این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات ناشی از مسمومیت سرب بر گیاه کلزا در شرایط کشت هیدروپونیک به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت از غلظت های مختلف0، 25/0، 5/0، 75/0، 1، 5/1 و 2 میلی مولار نیترات سرب به همراه اسیدسالیسیلیک در غلظت های 5 و 10 میکرومولار بودند و کلزا مورد آزمایش رقم اپرا بود. گیاهان در محیط کشت هوگلند به مدت 10 روز رشد کرده و در پایان دوره ی تیمار، ریشه و اندام هوایی گیاهان به طور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهایی مثل طول ریشه و ساقه، سطح پهنک برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح مخصوص برگ، وزن مخصوص برگ، محتوای آب در واحد سطح برگ، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه، تغییرات کلروفیل a، b و a+bاندازه گیری شدند. محاسبات آماری به وسیله ی نرم افزار SPSSو جدول آنالیز واریانس و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که طول ریشه، ساقه، سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح مخصوص برگ، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه، مقدر کلروفیل a، b و a+b با افزایش غلظت نیترات سرب نسبت به شاهد کاهش و وزن مخصوص برگ و محتوای آب در واحد سطح برگ افزایش معنی داری P<0.01)) یافتند. همچنین با به کارگیری اسید سالیسیلیک با دو غلظت 5 و 10 میکرومولارکلیه آسیب های ناشی از تنش سرب تعدیل یافت.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، سرب، کلزا، پارامترهای رشد، کلروفیل
 • علی برومند، نورعلی ساجدی، مهدی چنگیری صفحات 295-307
  به منظور بررسی اثر کود های شیمیایی و باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش به صورت، تلقیح بذرها توسط باکتری های محرک رشد در چهار سطح، B1= ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس،B2= ریزوبیوم، آزوسپریلیوم و سودوموناس، B3= ریزوبیوم، ازتوباکتر و سودوموناس، B4= آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس و استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره در چهار سطح، A1= عدم مصرف، A2= 3/1 میزان توصیه شده، A3= 3/2 میزان توصیه شده، A4= 100 % میزان توصیه شده، اعمال شدند. نتایج نشان داد که مصرف کود شیمیایی بر صفاتی چون، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. همچنین سطوح مختلف مصرف کودهای زیستی بر صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه معادل 33/78 تن در هکتار از تیمار اثر برهمکنش مصرف کود شیمیایی و کود های زیستی، ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس به دست آمد که نسبت به شاهد42 % افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: باکتری های محرک رشد، ذرت، عملکرد علوفه، کود شیمیایی
 • عادل بنیان، محمد علی باغستانی میبدی، مهدی مین باشی معینی صفحات 309-320
  به منظور بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با ریزمغذی ها، آزمایشی در سال زراعی 89 – 1388، در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. فاکتورهای آزمایشی شامل، علف کش ها در سه سطح، بروموکسینیل+ام سی پی آ، تو، فور – دی+ام سی پی آ هرکدام به میزان 5/1 لیتر در هکتار از ماده تجارتی و تری بنورون متیل به میزان 20 گرم در هکتار از ماده تجارتی و ریزمغذی ها در هفت سطح، کود کامل ریزمغذی Liberl BMX به میزان 5/1 کیلوگرم، Biomin 235 به میزان 2 کیلوگرم، Biomin 446-sp به میزان 5/1 کیلوگرم، کود کلات آهن از نوع Liberl Fe، کلات روی از نوع Liberl Zn، کلات منگنز از نوع Liberl Mn هر کدام به میزان 1 کیلوگرم در هکتار و شاهد بدون مصرف کود، بودند. نتایج نشان داد که امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی گندم با کودهای ریزمغذی، بدون کاهش کارایی آنها وجود دارد. علاوه بر آن کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی، سبب افزایش عملکرد دانه گندم در تیمارهای اختلاط یافته گردید. مناسب ترین تیمار، آمیخته تری بنورون متیل با کود کلات روی از نوع Liberl Zn بود که در کنار کنترل کامل علف های هرز، بالاترین میزان عملکرد در هکتار را تولید کرد.
  کلیدواژگان: علف هرز، بروموکسینیل، ام. سی. پی. آ.، تو، فور - دی، تری بنورون متیل
 • طاهره رحمانی، حسین حیدری شریف آباد، حمید مدنی صفحات 321-335
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقایسه ارقام لوبیا قرمز، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار در یک قطعه زمین ایزوله شده و محفوظ واقع در شهرستان الیگودرز در سال زراعی 88 1387 به اجرا درآمد. تیمار اول شامل سه رقم لوبیا قرمز(ارقام ناز، گلی و صیاد) وتیمار دوم شامل سه تاریخ کاشت (15و30 اردیبهشت و 14 خرداد ماه) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد تاریخ کاشت 15 اردیبهشت و رقم صیاد از نظر اکثر صفات مورد بررسی برتری داشت. عملکرد رقم صیاد در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت معادل3010 کیلوگرم در هکتار بود که در بالاترین گروه آماری قرار گرفت. عملکرد لوبیا رقم گلی در تاریخ کاشت 14 خرداد 972 کیلوگرم در هکتار در پایین ترین گروه آماری قرارگرفت. رقم صیاد در هرسه تاریخ کاشت، بیشترین تعداد غلاف، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک غلاف، وزن صددانه، ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد شاخه فرعی اولیه را به خود اختصاص داد و رقم ناز هم کمترین تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته را تولید کرد. مطالعه ضریب همبستگی صفات نشان داد اکثر عملکرد دانه با تمامی صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی داری داشت. با توجه به این که عملکرد دانه در رقم صیاد بیشتر از سایر ارقام برای تاریخ کاشت15 اردیبهشت ماه بود، لذا استفاده از این رقم برای دستیابی به عملکرد بیشتردانه لوبیا قرمز در این تاریخ کاشت موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: رقم، تاریخ کاشت، عملکرد و اجزای عملکرد، لوبیا
 • میلاد صفاپور، شهاب خاقانی، مریم تیموری صفحات 337-349
  به منظور ارزیابی اثر تنش آبیاری بر صفات فنولوژی و زراعی لوبیا تعداد 10 ژنوتیپ لوبیای سیاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری معمول و تنش آبی در بهار و تابستان 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط تنش بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه در لوبیا سیاه مربوط به صفت عملکرد تک بوته بود. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که صفات تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه، تعداد روز تا ظهور سومین سه برگچه ای، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، وزن تر بوته در شرایط نرمال و صفات تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه، تعداد روز تا سومین سه برگچه، تعداد روز تا مرحله گلدهی، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، طول ریشه اصلی، ارتفاع، طول میانگره، وزن تر بوته و وزن خشک بوته در شرایط تنش بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند. تجزیه عامل ها نشان داد در شرایط معمول تعداد 6 عامل مشخص گردیدند که بیش از 80 % تغییرات عملکرد را توجیه می کنند و در شرایط تنش تعداد 7 عامل موثر وجود دارد که بیش از 84 % تغییرات مربوط به عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می دهند. در این رابطه مناسبترین شاخص های مقاومت به خشکی GMP، STI، MP بودند که بر اساس آنها ژنوتیپ های Ks41225، Ks41147 و Ks41231 به عنوان ژنوتیپ های متحمل برگزیده شدند.
  کلیدواژگان: آبیاری معمول، تنش آبیاری، شاخص های مقاومت به خشکی، لوبیا سیاه
 • حمیدرضا عابدیان، امین فرنیا، معرفت مصطفوی راد صفحات 351-364
  این آزمایش در سال زراعی 1389– 1388 در ایستگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. منابع نیتروژن دارای سطوحN1 (فسفات دی آمونیم)، N2 (نیترات آمونیم) و N3(اوره) و ارقام کلزا دارای سطوح (اوکاپی)، V2 (مودنا) و V3 (لیکورد)، V4 (SLM046) و V5 (طلایه) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. در این تحقیق، به ترتیب اثرات متقابل اوره × رقم مودنا و فسفات دی آمونیوم × رقم طلایه بیشترین عملکرد دانه و روغن در واحد سطح را نشان دادند. رقم طلایه در مقایسه با رقم مودنا تحت تاثیر فسفات دی آمونیوم بالاترین درصد روغن دانه را تولید کرد. بدین ترتیب، رابطه مثبتی بین عملکرد روغن در واحد سطح با عملکرد دانه کلزا مشاهده شد. اثر متقابل اوره × رقم مودنا عملکرد دانه را بدلیل افزایش عملکرد بیولوژیک، تعداد روز تا خاتمه گلدهی و طول دوره گلدهی ارتقاء داد. اثر متقابل فسفات دی آمونیوم × رقم طلایه از طریق افزایش طول دوره رسیدگی، دوره رشد گیاه و افزایش شاخص برداشت، عملکرد دانه را افزایش داد. به علاوه اثر متقابل فسفات دی آمونیوم × رقم مودنا بیشترین تعداد خورجین در بوته و کمترین عملکرد دانه در واحد سطح را نشان داد. در این مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک (**91/0=r) و شاخص برداشت (**61/0=r) وجود داشت. همچنین ضریب بین همبستگی عملکرد روغن در واحد سطح و عملکرد دانه (**98/0=r) و درصد روغن دانه (**58/0=r) مثبت و معنی داری بود.
  کلیدواژگان: منابع نیتروژن، عملکرد، خصوصیات زراعی، کلزا، رقم
 • الناز فرج زاده معماری تبریزی، مهرداد یارنیا، ورهرام رشیدی، فرخ رحیم زاده خوئی، محمدباقر خورشیدی بنام صفحات 365-378
  هدف از این بررسی مطالعه تاثیر سطوح مختلف کود های نیتروژنه، آهن، روی و منگنز با تیمار های مختلف تقسیط کود بر عملکرد و کیفیت بذور آمارانت است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژنه منجر به افزایش صفات مورد بررسی شد، بیشترین افزایش را در صفات کاربرد کود نیتروژنه، آهن و روی در مقادیر مطلوب و بیشتر از حد مطلوب مشاهده شد. در اکثر صفات مورد بررسی بین این دو سطح کودی در صفات تعداد دانه، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این بررسی تیمار مصرف 200 و 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن افزایشی به ترتیب 32/11 و 98/9 درصدی را در تعداد دانه ها باعث شد. بیشترین تعداد دانه با محلول پاشی 7 در هزار سولفات روی 8464 عدد بود که افزایش 37/3 درصدی را نسبت به سطح شاهد نشان داد. لذا با توجه به نتایج حاصل، کاربرد کود های مورد بررسی منجر به بهبود صفات کمی و کیفی آمارانت می شود.
  کلیدواژگان: آمارانت، عناصر غذایی و تعداد دانه تولیدی
 • بهرام میرشکاری صفحات 379-392
  به منظور تعیین اثر سه رقم آفتابگردان روی اختصاص بیوماس در اندام های هوایی تاج خروس آزمایشی دوساله در تبریز با استفاده از طرح افزایشی به صورت فاکتوریل با سه عامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکم تاج خروس (3/8، 25 و 7/41 بوته در مترمربع) و زمان سبز شدن آن (همزمان، 15 و 30 روز بعد از آفتابگردان) اجرا شد. تجزیه مرکب داده ها با استفاده از نرم افزارMSTAT-C و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که در رقم آلستار تعداد شاخه های جانبی تاج خروس به ویژه در تراکم های 25 و 7/41 بوته علف هرز در مترمربع نسبت به رقم هایسان افزایش قابل توجه نشان داد. در رقم آلستار تاثیر تراکم تاج خروس نسبت به زمان سبز شدن آن روی وزن خشک اندام های هوایی بیشتر بود. سهم برگ از وزن کل اندام های هوایی علف هرز در تیمار حضور تمام فصل 7/41 بوته آن در مترمربع در سه رقم به ترتیب 15%، 5/17% و 8/20% بود. در رقم آلستار به ازای هر هفته زودتر سبز شدن تاج خروس اختصاص بیوماس به ساقه 6 گرم در مترمربع افزایش یافت. در هر سه رقم مورد مطالعه، سهم گل آذین تاج خروس از بیوماس کل آن با تاخیر در زمان سبز شدن افزایش نشان داد، که بایستی در مدیریت این علف هرز در مزارع آفتابگردان مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تاج خروس، اختصاص بیوماس
|
 • Sh. Boroumand Jazi, M. Ranjbar, H. Lari Yazdi, Kh. Esteki Pages 281-294
  In this research the effects of lead poisons with different concentration 0،0. 25،0. 5،0. 75،1،1. 5 and 2 mM، also above concentration it was accompanied by salicylic acid (5 and 10μM) on parameters of growth and change of chlorophyll a، b and a+b in Brassica napus L. Cultivar Opera was investigated. The Rapeseed was planted in hydroponic culture for 10 days. At the end of treatment the roots and shoots of canola were harvested separately and the length of root and shoot، leaf area، fresh and dry weight of root and shoot، SLA، SLW، LAR and LWCA and change of chlorophyll a، b and a+b were measured. Collected data were extracted and statistical analysis with SPSS statistical soft ware and test of Duncan performed. The result was shown that the length of root and shoot، leaf area، fresh and dry weight of root and shoot، SLA، LAR and amount of chlorophyll a، b and a+b with increasing the concentration of Pb (No3) 2 in comparing with control group was significantly decreased and SLW and LWCA was significantly increased (p<0. 01). With application of salicylic acid with concentration of (5 and 10 μM) all damage due of lead stress modified.
  Keywords: Salicylic acid, Lead, Brassica napus L., Parameters of growth, Chlorophyll
 • A. Boroumand, N. Sajedi, M. Changizi Pages 295-307
  In order to study the effect of organic food systems، fusion، increased chemical and bacteria growth (PGPR)، on the growth stages of corn silage single cras 704 in order to reduce consumption of chemical fertilizers، improve soil and plant nutrition improvement، in the year 2010 Farm Research، Islamic Azad University of Arak as factorial experimental design based on randomized complete block with three replications was performed. To test treatments، inoculated seeds by stimulating the growth of bacteria in four levels، B0= rhizobiom، azsprliom، Azotobacter and Pseudomonas، B1=rhizobiom، azsprliom and Pseudomonas، B2= rhizobiom، Azotobacter and Pseudomonas، B3= azsprliom، Azotobacter and Pseudomonas and use of nitrogen fertilizers،nitrogen، phosphorus and potasiom four levels، A0= no consumption، A1= 1/3 the recommended amount، A2=2/3 the recommended amount، A3 = 100 % of the recommended amount، were applied. The results showed that chemical fertilizer on the characteristics such as plant height، number of leaf، number of grain rows، number of grain per ear and forage yield level was statistically significant in a percentage. Also، different levels of biological fertilizers on the characteristics such as: ear leaf length، number of seeds per row، plant height and forage yield made a positive impact on the statistical level was a significant percentage.
  Keywords: Corn, Fertilizer, Forage Yield, Plant Growth Promoting Rhizobacteria
 • A. Bonyan, M. A. Baghestani, M. Minbashi Pages 309-320
  In order to study of investigating possibility of tank mixture of boardleaf herbicides with micronutrients in wheat، an experiment was conducted at the research fields of Plant Protection Research Insitute، Karaj، Iran، during 2009-2010. The experimental design was complete randomized block in factorial arrangement with four replications. Treatments included herbicide at three levels (Bromoxynil+MCPA at 1. 5 lit/ha، 2، 4-D+MCPA at 1. 5 lit/ha and Tribenuron-methyl at 20 gr/ha) and micronutrient at seven levels (Liberl BMX at 1. 5 kg/ha، Biomin 235 at 2 kg/ha، Biomin 466-sp، Liberl Fe، Liberl Mn، Liberl Zn at 1 kg/ha of each other and control without use of micronutrient). Results indicated that، there is the possibility of tank mixture of broadleaf herbicides with micronutrients without the negative effect. In addition، the grain yield was effected by micronutrient treatments. Also، Tribenuron-methyl puls Liberl Zn was a good option in controlling weeds and highest yield.
  Keywords: Weed, Bromoxynil, 2, 4, D+MCPA, Tribenuron, methyl, Liberl
 • T. Rahmani, H. Heidari Sharifabad, H. Madani Pages 321-335
  Hyssop with the scientific name Hyssopus officinalis belongs to the dark mint is a perennial plant that its usable parts are flowering branches، leaves and seeds. The infused vegetative body as a healing agent for the treatment of upper respiratory tract illnesses such as coughs، whooping cough، bronchitis and asthma is used. Anti-bacterial and anti-fungal properties of hyssop essential oils in food، cosmetics and health are frequently used. This study is a split plot randomized complete block design with four replications form. The treatments included four levels of nitrogen by 0، 75،150 and 225 kg per hectare and planting density in three levels were 6، 8، 10 plants per square meter. The results showed that the highest yield of dry matter and medicinal body were obtained from 10 plants per square meter. Consumption of 225 kg per hectare and lack of nitrogen in the flowering stage، respectively، generating the maximum and the lowest number of leaves per plant in the main stem. The highest yield of medicinal body with consumption of 225 kg N per hectare is recommended. The density of 10 plants per square meter and use of 75 kg N per hectare is the best treatment.
  Keywords: Hyssop, Essential oils yield, Nitrogen, Density
 • M. Safapour, Sh. Khaghani, M. Teymoori Pages 337-349
  In order to evaluate the effect of water deficit stress (limited irrigation) on different traits of bean. Ten bean genotypes were planted in a randomized block design with three replications under non-stress and drought stress conditions in the Islamic Azad University Arak. The results of stepwise regression are shown that day`s number till the leaves appearance، day`s number till the third leaflet appearance، number of pod per plant، number of seed per plant، 100 weight-seed، stem diameter، plant height، number of nod on main branch، plant fresh weight under non-stress condition and day`s number till the leaves appearance، day`s number till the third leaflet appearance، day`s number till the anthesis،، number of seed per plant، 100 weight-seed، length of Tap root، plant height، length of internod، plant fresh weight and plant dry weight had the most effect on the yield. Factor analysis showed in the normal condition six factors were identified that over 80% of the performance changes are justified and in the stress conditions there are seven factors were identified that over 84% of the performance changes are justified. Geometric Mean Productivity (GMP)، Stress Tolerance Index (STI) and Mean Productivity (MP) were the most suitable indicators for selecting drought resistant genotypes. Based on these indicators KS 41225، KS 41147 and KS 41231 in White beans، were found as resistant genotypes.
  Keywords: Normal irrigation, Limited irrigation, Black Bean, Resistants Index
 • H. Abedian, A. Farnia, M. Mostafavi Rad Pages 351-364
  To evaluate the effects of nitrogen fertilizer sources on seed yield and some agronomic characteristics of different winter rapeseed (Brassica napus L.) varieties a split plot field experiment، arranged in complete block design with three replications was carried out in Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province، Arak (Iran)، during 2009-2010 growing season. Three nitrogen sources (2-Amonium Phosphat، Amonium Nitrat and Urea) and five rapeseed varieties (Okapi، Modena، Licord، SLM046 and Talayeh) were randomized in main plots and sub-plots، respectively. In this research، the interaction effects between urea fertilizer × Modena variety and 2-Amonium Phosphat × Talayeh showed the highest seed and oil yield per unit area، respectively. Talayeh variety produced the greatest seed oil content as affected by 2-Amonium Phosphat fertilizer in comparison with Modena variety. Hence، the positive relationship was observed between oil yield per unit area and seed yield in rapeseed. The interaction effect between urea fertilizer × Modena variety increased seed yield due to increment of biological yield، length of flowering period، days to end of flowering. The interaction effect between 2-Amonium Phosphat × Talayeh variety enhanced seed yield by means of increasing the length of maturity، plant growth period and harvest index. Inaddition، 2-Amonium Phosphat × Modena variety showed the the highest numbers of siliques per plant and the lowest seed yield per unit area. In this study، There was positive and significant correlations between seed yield and biological yield (r=0. 91**) and harvest index (r=0. 61**). Also، correlation coefficient between oil yield and seed yield (r=0. 98**) and seed oil content (r=0. 58**) was positive and significant.
  Keywords: Nitrogen Sources, Seed Yield, Agronomic Characteristics, Rapeseed, Variety
 • E. Farajzadeh, M. Yarnia, F. Rahimzadeh Khoei, Varahram Rashidi, M. B. Khorshidi Benam Pages 365-378
  Amaranth is a crop belonging to the genus Amaranth. This genus includes about 60 species of wild Amaranth that are majority. Some of them as crop food and some of them are used as ornamental crop. But the majority of them are weeds without applied. The amaranth seed proteins contain most of essential amino acids that other plants lack like such as lysine. However، one of the most important factors affecting its yield and quality is the plant nutrition and fertilizers on which managing nutritional elements influence greatly. Treatment this study was elements (iron، nitrogen، zinc، and manganese)، amount application (100،200، 300 kg/ha of Nitrogen and 3،5 and 7 in thousand Iron، Mn and Zinc) and time of application. The results showed that different levels of nitrogen fertilizer increased the features. The highest of these effects was observed after application of iron، nitrogen and zinc fertilizers by application 2 and 3) and. The study showed that had significant increase in the features of height، number of seeds. However، in case of the number of the seeds several stages of treatment induced similar increases in comparison with application in planting amounts. According to the findings of the present study، treatment of 200، 300 kg/ha nitrogen showed 11. 32 and 9. 98 % increases in the seed number respectively. Maximum seed number by 7 in thousand application Zinc was 8464 that 3. 37 % than control increased. According this experimental application of fertilizers improve qualitative and quantitative features of amaranth.
  Keywords: Amaranth, different elements, seed number
 • B. Mirshekari Pages 379-392
  In order to determination of effect of sunflower (Helianthus annus L.) cultivars on biomass allocation of redroot pigweed، a two years experiment was performed factorially based on additive design with sunflower cultivars (Azarghol، Hysun and Allstar)، redroot pigweed densities (8. 3، 25 and 41. 7 plants m-2) and relative times of weed emergence (emerged with sunflower; 15 and 30 days after sunflower emergence) in Tabriz. For combined analysis of data and means comparison MSTAT-C and Duncan''s test were employed. Results revealed that in Allstar treatments، number of weed side branches in densities of 25 and 41. 7 plants/m2 increased، significantly، compared with Hysun. In Allstar، redroot pigweed density was more effective than interference time with a view to effect on weed total biomass. Redroot pigweed leaf to total dry matter ratio in full season interference of 41. 7 weeds/m2 were 15%، 17. 5% and 20. 8% in three sunflower cultivars، respectively. With each week earlier emergence of weed، stem biomass of weed increased 6 g/m2، in Allstar. Florescence to total biomass ratio increased، significantly، with delaying in interference time of redroot pigweed، which could be considered in the weed controlling of sunflower.
  Keywords: Biomass Allocation, Redroot pigweed, Sunflower