فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال یکم شماره 1 (پاییز 1385)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آژنگ جاهدی صفحه 1
  استفاده از پدیده آللوپاتیک یا دگرآسیبی تعدادی از گیاهان جهت کنترل علف های هرز محصولات مختلف به اثبات رسیده است. این آزمایش به صورت مزرعه ای طی سال های 80-81 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی همدان به اجرا در آمد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و هشت تیمار درنظر گرفته شد. در این بررسی، کلزا، ماشک گل خوشه ای و چاودار به عنوان گیاهان دگرآسیب، قبل از کشت سیب زمینی به تنهایی و به صورت ترکیب دو و سه تایی به همراه شاهد بدون کشت گیاه دگرآسیب تحت بررسی قرار گرفتند. این گیاهان در پاییز کشت و در بهار سال بعد بصورت کود سبز با خاک مخلوط شدند، سپس سیب زمینی جهت بررسی اثر آن ها در کنترل علف های هرز کشت گردید. نتایج به دست آمده، اختلاف معنی داری را بین صفات اندازه گیری شده، شامل وزن تر گیاه دگرآسیب، برحسب گرم در متر مربع، وزن تر علف های هرز، بر حسب گرم در متر مربع، تراکم علف هرز، در متر مربع و عملکرد محصول سیب زمینی بر حسب تن در هکتار نشان داد. چاودار در بین سایر تیمارها، بیشترین وزن تر را به عنوان کود سبز قبل از کشت سیب زمینی داشته است. کلیه تیمارها، اختلاف معنی داری با تیمار شاهد از نظر کاهش وزن تر علف هرز داشتند. عملکرد محصول سیب زمینی نیز در تیمارهای چاودار نسبت به شاهد افزایش 40 درصدی را نشان داد. نتایج نهایی این بررسی نشان داد که استفاده از گیاهان دگرآسیب به عنوان کود سبز قبل از کشت سیب زمینی، ضمن افزایش عملکرد سیب زمینی میزان علف های هرز و لزوم استفاده از علف کش ها را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، دگرآسیبی، علف هرز، چاودار، ماشک، کلزا
 • آرش روزبهانی، محمد مهدی میرزایی صفحه 13
  به منظور بررسی اثرات توام تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیتروژن به صورت سرک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1383 در منطقه دماوند انجام شد. در این آزمایش سه تراکم 97/7، 29/5 و 32/3 بوته در مترمربع و چهار سطح کود نیتروژنه صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به عنوان سطوح کرت های اصلی و فرعی انتخاب شدند. پس از برداشت محصول سیب زمینی صفاتی مانند تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، عملکرد غدهو درصد ماده خشک شده اندازه گیری و نتایج به دست آمده تجزیه واریانس گردید. نتایج نشان داد که اثر تراکم و کود نیتروژنه بر کلیه صفات از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در تراکم 29/5 بوته در مترمربع و کود نیتروژنه 200 و 300 کیلوگرم در هکتاردر اغلب صفات نسبت به سایر تیمارها برتر بودند همچنین بین تیمار کود نیتروژنه 200 و 300 کیلوگرم در هکتار برای اغلب صفات تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل تراکم بوته و کود نیتروژنه برای تمامی صفات از نظر آماری معنی دار بود.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، تراکم بوته، کود نیتروژنه، عملکرد، اجزای عملکرد
 • الیاس رحیمی پطرودی، محمدرضا زردشتی، مجید نوجوان، علی اصغر پورمیرزا صفحه 23
  به منظور بررسی اثرات فواصل بین و درون ردیف های کاشت بر صفات کمی و کیفی سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. تیمارها شامل دو فاصله بین ردیف (45 و60سانتی متر) و سه فاصله بوته روی ردیف (5،10 و 15 سانتی متر) بود که در کرت های اصلی قرار گرفتند. در کرت های فرعی سه رقم سویا به اسامی3925AS، ویلیامز و کلارک63، به ترتیب از گروه رسیدگی IV، III، II))قرارداده شد. نتایج نشان داد که در هر سه رقم با افزایش فاصله بین و درون ردیف های کاشت، ارتفاع بوته و فاصله اولین غلاف از سطح زمین کاهش یافت ولی بر تعداد گره در ساقه اصلی، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی و تعداد غلاف در بوته افزوده شد. حداکثر ماده خشک کل، شاخص برداشت، عملکرد و وزن صد دانه در تمامی ارقام از فاصله بین و درون ردیف 545 سانتی متر به دست آمد. در بین ارقام، رقم 3925AS با عملکرد دانه 8/3510 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت. از نظر خصوصیات کیفی درصد روغن و پروتئین تحت تاثیر تراکم های متفاوت کاشت قرار نگرفت به طوری که رقم ویلیامز با 85/36 درصد و رقم 3925AS با 36/19 درصد به ترتیب بیشترین درصد پروتئین و روغن را داشتند.
  کلیدواژگان: سویا، فواصل بین ردیف ها، فواصل درون ردیف، عملکرد کمی و عملکرد کیفی
 • هومن نظامی رنجبر، امیرحسین شیرانی راد، حمید مدنی، کیومرث کلارستاقی صفحه 33
  به منظور ارزیابی اثرات قطع آبیاری در مراحل نهایی رسیدن ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)در سال زراعی 82-1383 در کرج آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. آبیاری در دو سطح شاملآبیاری مرسوم (آبیاری بر اساس 80 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A) و شرایط قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد و دوازده رقم کلزای پاییزه به نام های،BanjoOlpro،SLM046، ،Hyola401، Ds29955، Okapi، Celsius، Elvis، Sahara، OperaHerkules و Sunday تیمارهای آزمایشی را تشکیل دادند. در این تحقیق غالب خصوصیات فنولوژیکی گیاه شامل ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه، عملکرد روغن اندازه گیری شد. نتایج این بررسینشان داد که رقم Elvis با میانگین عملکرد 5212 کیلوگرم دانه و 2270 کیلوگرم روغن در هکتار بالاترین عملکرد دانه و روغن را در هر دو شرایط آبیاری به دست آورد. اختلاف عملکرد دانه در هر دو شرایط آبیاری 12% درصد بود و در مورد عملکرد روغن قطع آبیاری منجر به کاهش درصد روغن به میزان 6% درصد گردید. نتایج نشان داد که چهار رقم Sunday، Sahara، Olpro، Elvis از نظر عملکرد دانه و روغن برتر در هر دو شرایط آبیاری بوده اند.
  کلیدواژگان: کلزا، قطع آبیاری، خورجین دهی، پر شدن دانه، عملکرد دانه و درصد روغن
 • نورالله عبدی صفحه 45
  به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلرور سدیم بر ویژگی های جوانه زنی گونه های مختلف شبدر، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش شامل سه گونه شبدر به نام های شبدر قرمز(Trifolium pretense L.)، شبدر ایرانی(T. resupinatum L.) و شبدر سفید (T. repens L.) و غلظت های مختلف شوری شامل محلول های 0،100،150،200،250 و300 میلی مولار کلرور سدیم و آب مقطر به عنوان شاهد بود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت شوری، درصد جوانه زنی کاهش یافت، اثر غلظت های مختلف شوری بر گونه های مختلف معنی دار بود و همچنین اثر متقابل بین غلظت های مختلف شوری بر گونه ها نیز معنی دار بود. گونه ها از لحاظ تحمل به شوری به ترتیب عبارت بودند از شبدر ایرانی، شبدر قرمز و شبدر سفید. واکنش گونه های مختلف به سطوح مختلف شوری متفاوت بود، به طوری که با افزایش غلظت شوری، در شبدر ایرانی درصد جوانه های غیرعادی در شبدر قرمز درصد بذرهای جوانه نزده سخت و در شبدر سفید درصد بذرهای جوانه نزده نرم، افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: شوری، جوانه زنی بذر، کلرور سدیم، شبدر قرمز، شبدر سفید، شبدر ایرانی
 • کریم اسکندرلی، علی اصغر طالبی، رضا وفایی شوشتری، حسینی نیا حسینی نیا صفحه 55
  سن شکارگرOrius albidipennis یکی از عوامل کنترل بیولوژیک برخی از آفات گیاهی در ایران می باشد. در این تحقیق پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل این سن در اتاقک رشد تحت شرایط دمایی 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی با تغذیه از مراحل مختلف سنی کنه دولکه ای، Tetranychus urticae مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با استفاده از 100 تخم یک روزه سن شروع و میزان مرگ و میر مراحل مختلف سنی به صورت روزانه تعیین گردید. نتایج نشان داد مرگ و میر ویژه سنی(qx) پوره های O. albidipennisدر 4 روزگی شروع و با نوسانات جزیی به تدریج افزایش یافت. امید به زندگی بعد از خروج پوره ها از تخم اندکی افزایش یافت ولی پس از آن روند کاهشی نشان داد. امید به زندگی در زمان خروج پوره ها از تخم 86/18 روز و در زمان ظهور حشرات کامل 97/12روز برآورد گردید. نرخ ناخالص باروری، بارآوری و تفریخ به ترتیب 42/0±45/76، 39/2±12/60 و 79/0 محاسبه گردید. همچنین میانگین تعداد تخم تولید شده توسط هر فرد ماده در هر روز 25/4 تخم به دست آمد.
  کلیدواژگان: جدول زندگی، امید به زندگی، سن شکارگر، کنه دولکه ای
 • زهرا رفیعی کرهرودی، بیژن حاتمی صفحه 65
  بالتوری ها از حشرات شکارگری هستند که در برنامه های مبارزه بیولوژیک به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان بالتوری سبزChrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) بیشترین توجه را به عنوان یک عامل مبارزه بیولوژیک امیدبخش برای آفات گلخانه ای و مزرعه ای به خود جلب نموده است. در تحقیق حاضر دو روش رهاسازی تخم بالتوری، به صورت پاشیدن تخم به صورت مخلوط با خاک اره نرم به عنوان ماده حامل تخم و استفاده از کرایزوبگ(کیسه های توری مخصوص) در گلخانه روی گیاه خیارCucumis sativum L. و شته سبز جالیزAphis gossypii Glover مقایسه شدند. مقایسه نسبت رهاسازی 1:5 با دو روش رهاسازی در شرایطی که در هر قفس 4 گیاه بود، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. اولین رهاسازی تخم بالتوری نشان داد که بین دو روش اختلاف معنی دار نبود و 80-84 درصد نسبت به شاهد کاهش رشد جمعیت شته مشاهده شد. اما تکرار رهاسازی یک هفته بعد از اولین رهاسازی، 94-95 درصدکاهش رشد جمعیت شته را نشان داد. چنانچه آزمایش ها در قفس و بدون حضور شکارگرهای عمومی تخم ولارو بالتوری مانند مورچه انجام شود هر دو روش در کنترل شته دارای اثر یکسان هستند. در روش رهاسازی تخم با خاک اره نکروزه شدن برگ ها مشاهده شد که در روش کرایزوبگ روی گیاه میزبان دارای اثر سوء نبود. گرچه کارایی هر دو روش در رهاسازی تخم بدون حضور شکارگرهای عمومی یکسان بود ولی از آنجایی که روش کرایزوبگ تخم ها را از حمله شکارگرهای تخم حفظ می کند بنابراین جهت استفاده در شرایط گلخانه های تجاری که مورچه ها و دیگر شکارگرهای عمومی حضور دارند مناسب تر می باشد.
  کلیدواژگان: بالتوری سبز، شته سبز جالیز، روش رهاسازی، مبارزه بیولوژیک
 • سید احمد میره ای، محمود امید، علی جعفری صفحه 75
  در این تحقیق میزان خستگی شاتون تراکتور رومانی مدل U650 با روش المان محدود و استفاده از نرم افزار ANSYS محاسبه و طول عمر مفید آن بعد از106 بارگذاری به دست آمده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار شاتون در برابر پدیده خستگی ناشی از بارهای تکراری وارده به آن بوده است. نتایج این بررسی می تواند ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه به بهینه سازی در طراحی قطعه کمک نماید. با انجام تحلیل های گسترده، محل یا گره های بحرانی که احتمال رشد ترک در آنها بیشتر از دیگر نواحی می باشد مشخص گردند. نتایج بررسی ها بحرانی ترین محل را در نزدیکی گژن پین با حداکثر تنش 793/26 مگاپاسکال نشان می دهد. این گره هم در بارگذاری کششی و هم در بارگذاری فشاری جزء گره های بحرانی مدل بوده است. با بارگذاری کاملا معکوس تعداد سیکل های مجاز اعمال نیرو برابر با 108 سیکل به دست آمد که این مقدار با کاهش ضرایب تمرکز تنش افزایش می یابد. نتایج فوق و همچنین سایر نتایج حاصله از تحقیق حاضر در فرایند بهینه سازی طراحی شاتون مفید می باشد.
  کلیدواژگان: شاتون، خستگی، عمر مفید، شبیه سازی، بهینه سازی، المان محدود
|
 • A. Jahedi Page 1
  Application of allelopathic plants for the control of weeds in many crops has been proved. This field study was conducted for two years (2001-2002) at Hamadan agricultural research center. Experiments were a factorial design based on randomized complete block with 8 treatments and 4 replications. Three crops (Brassica napus، Vicea sativa، Secal cereal) as allelopathical crops were cultivated by alone، double and treble at autumn season and as green manure، mixed with soil at spring، and then a week after، potato (Agria) was planted in plots. Results showed that، there were significant differences in all measured parameters include of fresh weight of cover crops (g/m2)، fresh weight of weeds (g/m2)، number of weeds per square meter and potato yield (t/ha). S. cereal treatment has the highest fresh weight between cover crops. All of treatments could reduce number and weight in weeds at comparison with check treatments (without cover crop). Yield of potato increased by 40% in top treatment (S. cereal) in comparison with check treat. The final results revealed that، the allelophathical plants as cover crops، before potato، not only increases yield، but also decrease weed population in potato field without usage of herbicides.
  Keywords: potato, allelophathic, Weed, secal cereal, vicea sativa, Brassica napus
 • A. Roozbahani*, M. M. Mirzaei Page 13
  This study was carried out in 2004 in Damavand region to evaluate the effect of plant density and nitrogen fertilizer amounts as top dressing on yield and yield components of potato (Agria cultivar) on a split plot design of the study comprised of randomized complete blocks design with four replications. In this experiment, plant densities (7.97, 5.29 and 3.32 plant /m) and nitrogen fertilizer amounts (0, 100, 200 and 300 kg urea/ha) were levels of main plot and sub plot respectively. Characteristics such as number of tuber per plant, average tuber weight, weight of tubers per plant, tuber yield (t/ha) and dry matter percentage after harvesting were recorded and statistically analyzed. The results showed that there were significant differences between plant densities and nitrogen fertilizer levels for all traits(Duncan 1%). Means comparison showed that density of 5.29 plants per square meter and fertilizer levels (200 and 300 kg urea/ ha) from the point of view of all traits were superior to the others. Also interaction effects of plant density and nitrogen fertilizer statistically were significant for all characteristics.
  Keywords: potato, Plant density, Nitrogen fertilizer, yield, Yield component, fatigue, Longevity, simulation, finite element
 • E. Rahimi Petroudi, M. Zardashti, M. Nojavan, A. A. Pourmirza Page 23
  In order to investigate the effect of between and within row distance on the quantitative and qualitative traits of three soybean cultivars, a field study was conducted at research field of the Faculty of Agriculture, urmia university. The factorial-split plot design of the study comprised of randomized complete block with three replication. Main plots were including two row spaces(45 and 60 cm) and three within row distance (5, 10 and15 cm) that located in factorial arrangement. Subplots were allocated to three cultivars; WILIAMS, AS3925 and CLARK-63 (maturity group II, III, IV) respectively. Results showed that increasing between and within row spacing about all cultivars caused to decreasing in plant height and height of first pod, but increased the number of nods, number of pods per main stem, branches and per plant, diameter of stem and number of branches per plants. The highest total dry matter, yield and harvest index were obtained from between and within row spacing 45*5 cm. In comparison with other cultivars, AS3925 with 3510.8 kg/ha showed superiority over the two other cultivars. The between and within row distance did not show significant effects on oil and protein content, but there were significant difference among cultivars. Williams and AS3925 cultivars with 36.85 % and 19.36 % respectively showed the highest protein and oil content.
  Keywords: Soybean, Plant density, row distance, quality yield, quantity yield element
 • H. Nezami Ranjbar, A. H. Shirani Rad, H. Madani, K. Kalarestaghi Page 33
  In order to evaluation of water stress at silique and grain filling stages on rapeseed cultivars, This experiment a factorial design of the study comprised of randomized complete block with four replications. There were two levels of conventional irrigation periods. Normal irrigation at 80 millimeter evaporation pan class A and water stress condition (discontinuing irrigation before siliqua formation). There were twelve cultivars of rapeseed: Celsius, Elvis, Sahara, Sunday, Slm 046, DS29955, Banjo, Olpro, Okapi, Opera, Herkules, Hyola 401. In this evaluation, most stages of plant phenology such as plant height, silique number in plant, seed number in silique, mean kernel weight, kernel yield, seed oil percentage and oil yield were measured. Results showed that Elvis with mean yield 5312 kg/h and oil 2270 kg/ha had superior points during two irrigation conditions. The difference of seed yield in two irrigation was 12% and in about oil yield water stress decrease 6% soil yield. Result showed that four genotypes of rapeseed including Elvis, Olpro, Sahara and Sunday were better than other in speed yield and oil seed during two type of irrigation.
  Keywords: Rapeseed, Water Stress, Silique, seed filling, Seed yield, Oil Percentage, finite element
 • N. Abdi Page 45
  The effects of salinity levels of NaCl were examined on seed germination of three clover species: Trifolium pratense, T. resupinatum and T. repens. Salinity levels comprised of 0 (control), 50, 100, 150, 200, 250 and 300 milimolar NaCl. Treatments were arranged factorial design and were compared in a Completely Randomized Design (CRD) with three replications. Results showed clover species, salinity levels and their interactions had a significant effect on germination percentage of clovers. As the level of salinity increased, seed germination decreased. In regard to salinity tolerance at germination stage,T. resupinatum was the most tolerant species and T. pratense and T. repens, were ranked as the second and third grade respectively. As the level of salinity increased,the percentage of abnormal seedling on T. resupinatum, the percentage of hard un-germinated seeds On T.pratense and the percentage of smooth un-germinated seeds on T. repens, were increased.
  Keywords: Salinity, Seed germination, Trifolium pratense, T. resupinatum, T. repens, Longevity, simulation, finite element
 • K. Eskandarli, A.A. Talebi, R. Vafaei Shoushtari, A. Hosseininia Page 55
  The predatory bug Orius albidipennis is one of the most important biological control agents of some orchard, cultivated and ornamental crop pests in Iran. Therefore, determination of its biological characteristics is important. In this research, life table and population parameters of O. albidipennis were investigated in a growth chamber at temperature of 25±1ºC, 65± 10% relative humidity and a photoperiod of 14:10 (L:D) hours on different developmental stages of Tetranychus urticae. The experiment was carried out using 100 one day old eggs of O. albidipennis and mortality of different developmental stages was estimated daily. The results indicated that age specific mortality of O. albidipennis on different developmental stages of two-spotted spider mite was started from 4th day and increased gradually with regular fluctuations. Life expectancy was increased after emerging of nymphs and then was decreased regularly. Life expectancy was estimated 12.97 and 18.86 days in nymph and adult emerging time, respectively. The gross fecundity rate, gross fertility rate and gross hatch were determined 76.45±0.42, 60.12±2.29 and 0.79, respectively. The mean numbers of eggs per female per day was estimated 4.25 eggs.
  Keywords: Life table, life expectancy, predatory bug, two spotted spider mite rod, fatigue, Longevity, simulation, finite element
 • Z. R. Kerahroodi, B. Hatami Page 65
  Lacewings are the predatory insects that widely used in biological control programs. Among them, Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) is a promising biological control agent in releasing against pests in greenhouses and fields. In this study, two release methods of lacewing’s eggs were compared: distribution of eggs mixed with sawdust as an egg carrier and dispensation of the eggs using chrysobag (the special net bags). Experiments were conducted on the cucumber Cucumis sativum L., against cotton aphid, Aphis gossypii Glover in netted cages. Ratio 1:5 was compared in two methods in a condition that each cage contained 4 plants and density of aphids was higher than that of the last experiments. This experiment was conducted in a randomized complete block design. First egg release showed no significant difference between two methods. Approximately 80-84% reduction in population density of aphids was observed compared with control treatment. However 2nd egg release, 7 days after 1st release, showed 94-95% reduction in aphid population. Better control of aphids was observed with repeated egg release. If experiments conducted in cage without presence of generalist predators (such as ants) of eggs, two methods had the same effect to control aphids. Although two methods had the same efficacy without presence of ant, if eggs released in greenhouses and fields, chrysobag protects eggs from ants and other predators. Therefore, chrysobag with a high efficiency and without bad affect on host plant. Chrysobag method suggested to be used in commercial greenhouses and field.
  Keywords: Cotton aphid, lacewings, Biological Control, releasing method, fatigue, Longevity, simulation, finite element
 • S. A. Mireei, M. Omid, A. Jafari Page 75
  At the present research the connecting rod of universal tractor (U650) was simulated using ANSYS software and with its fatigue analysis, longevity after a 1000000-cycle load, was assessed. The goal of the investigation was analyzing connecting rod behavior against repetitive loads for fatigue phenomena. The results not only save cost and time but also optimize design process. By sophisticated analysis, critical nodes which probability of crack growth is more were finding. Results show that the critical point of crack growth obtained with 26.793 Mpa. This point in both tensile and compression test shows critical attitude. With fully reversed loading condition, load fluctuation cycle is about 108 so that with less stress concentration factor, it could be increase. The results obtained from the present paper can be used to bring up modifications in connecting rod manufacturing.
  Keywords: Connecting rod, fatigue, Longevity, simulation, finite element