فهرست مطالب

آب و فاضلاب - پیاپی 100 (بهمن و اسفند 1394)
 • پیاپی 100 (بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پیشگفتار
  صفحه 1
 • مقالات علمی
 • محمد علی رهگذر *، محمدرضا زارع، سید محمد هاشمی فشارکی صفحات 5-15
  شبکه جمع آوری فاضلاب به موجب پراکندگی و قرارگیری در سطح وسیعی از گستره زمین، در هنگام زلزله در معرض آسیب های فراوانی قرار دارد. این آسیب دیدگی علاوه بر زیان مستقیم به شبکه، پیامدهایی همچون آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال دارد.
  در هنگام زلزله های بزرگ، تعمیرات خرابی های متعدد در شبکه از جمله شکست لوله ها و تخریب اتصالات آنها بسیار پرهزینه و زمان بر است. بنابراین از دیدگاه مدیریت ریسک زلزله، وجود ابزاری هوشمند که قادر به ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای برای هر نقطه از شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یک شریان حیاتی و در هر لحظه از زمان باشد، بسیار با اهمیت است. در این مقاله با استفاده از «روش وزندهی و ارائه الگوریتمی هوشمند تحت سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS که قابلیت به روز رسانی اطلاعات ورودی شبکه را بسته به زمان و مکان دارا باشد، به ارزیابی شاخص آسیب پذیری لرزه ای شبکه های عظیم جمع آوری فاضلاب شهری پرداخته شد. به عنوان یک مطالعه موردی، نقشه های پهنه بندی شاخص آسیب پذیری لرزه ای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکرد، منطقه ای با خطر لرزه ای بالا، در بستر GIS ارائه شد. نتایج نشان می دهد که شاخص آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله فاضلاب شهرکرد در حد کم و متوسط است و در جنوب شهرکرد به خصوص در بافت قدیمی شهر که لوله های آن ترد است، از دیگر نقاط بیشتر است.
  کلیدواژگان: شاخص آسیب پذیری لرزه ای، شبکه هوشمند، شبکه جمع آوری فاضلاب، روش وزندهی، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، شهرکرد
 • مهسا سلیمانی، کوروش بهزادیان*، عبدالله اردشیر صفحات 16-29
  اصلاح مناسب شبکه های موجود زهکشی آب های سطحی شهری سبب کاهش ریسک آب گرفتگی و حمل بار آلودگی توسط سیلاب می شود. بنابراین اتخاذ راهکارهای اصلاح سازگار با توسعه پایدار شهری نیازمند تحلیل ریسک های موجود کمی و کیفی آب در سیلاب شهری است. در این مقاله سه راهکار اصلاح این شبکه ها شامل یک راهکار سنتی (افزایش ابعاد کانال) و دو راهکار نوین (جوی باغچه و سیستم های ماند بیولوژیکی)، با استفاده از سه معیار شامل ریسک آب گرفتگی نقاط مختلف شبکه و ریسک آلاینده های سیلاب و هزینه اقتصادی بازسازی شبکه ارزیابی شدند. در نهایت این راهکارها با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره اولویت بندی شدند. روش پیشنهادی برای مطالعه موردی سیستم زهکشی آب های سطحی شهر گلستان در استان تهران که مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی آن با استفاده از نرم افزار SWMM ساخته شده است، تشریح شد. نتایج نشان می دهد که سیستم جوی باغچه می تواند به عنوان بهترین راهکار با هزینه تقریبی 20 میلیارد ریال معرفی شود که قادر به کاهش 59 درصدی ریسک کمی سیلاب (آب گرفتگی) و 26 درصدی ریسک کیفی (آلاینده ها) نسبت به شرایط موجود است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، سیلاب شهری، منابع آلودگی رواناب، تصمیم گیری چندمعیاره، SWMM
 • نرگس قدسی *، مهین نسترن، اردلان ایزدی صفحات 30-41
  گسترش روزافزون بخش های قدیمی درون شهرها سبب رها شدن زمین های بسیاری در قلب شهرها و تبدیل آن ها به مکان هایی بی رونق و بی استفاده شده است. راهکار«توسعه میان افزا» با تاکید بر زمین های خالی و رها شده درون شهری، سعی دارد از طریق پرکردن بافت موجود شهر، افزایش متعادل تراکم و تغییر کاربری بناهای قدیمی به رشد و توسعه پایدار شهر دست یابد. یکی از مولفه های تاثیرگذار در مکان گزینی اراضی برای استقرار توسعه های میان افزا، قابلیت زیرساخت های موجود از جمله شبکه های آب و فاضلاب است. هدف از این پژوهش قابلیت سنجی شبکه های آب و فاضلاب در منطقه یک شهرداری اصفهان، به عنوان محدوده مطالعاتی بود که با استفاده از روش های تحلیل مکانی و تحلیل سلسله مراتبی و با به کارگیری نرم افزارهای EPANET، Arc GIS و Sewer Cad صورت گرفت. پژوهش حاضر نشان داد که قابلیت بالاتر شبکه های آب و فاضلاب موجود در محلات خلجا و درب کوشک می تواند منجر به استفاده بهینه از فرصت های موجود در این محدوده ها شود و از این طریق، بستر لازم برای برنامه ریزی های آتی به منظور پاسخگویی به توسعه های جدید فراهم آید و از اتلاف سرمایه های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: توسعه میان افزا، شبکه های آب و فاضلاب، تحلیل مکانی
 • علیرضا رحمانی، سمیرا امینی * صفحات 42-49
  در این تحقیق، خاک اره به عنوان ماده ای اقتصادی در حذف آرسنیک از محیط های آبی بررسی شد. در این مطالعه از خاک اره اصلاح شده و اصلاح نشده بلوط استفاده شد. نمونه آرسنیک مورد استفاده با اضافه کردن آرسنات سدیم در آب مقطر آماده شد و تاثیر pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه آرسنیک پنج ظرفیتی بر میزان جذب سطحی آرسنات توسط هر دو جاذب بررسی شد. نتایج نشان داد که خاک اره اصلاح شده با زمان تماس 60 دقیقه و در pH برابر 7، مقدار جاذب 4 گرم در لیتر و غلظت اولیه آرسنات 150 میکروگرم در لیتر، بیشترین راندمان جذب (بیشتر از 91 درصد) را داشت. داده های هر دو جاذب به خوبی از مدل لانگمیر تبعیت کرد. در شرایط بهینه با غلظت اولیه آرسنات 150 میکروگرم در لیتر و در pH، زمان تماس و دز جاذب بهینه، بیشترین میزان حذف توسط خاک اره اصلاح شده، 85/93 درصد به دست آمد. با توجه به بازدهی بالا در دز جاذب و زمان کمتر و عدم نیاز به اصلاح pH و همچنین قابلیت دسترسی و ارزان بودن خاک اره، استفاده از خاک اره اصلاح شده بلوط، به عنوان جاذبی موثر در حذف آرسنیک از محیط های آبی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بلوط، خاک اره، آرسنیک، محیط های آبی
 • جمشید درایت، زینب جعفری مطلق *، مقداد پیرصاحب، علی اکبر زینتی زاده، ادریس بذرافشان صفحات 50-59
  دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از اهداف مهم برای حفظ بهداشت عمومی است. این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که با هدف بررسی عملکرد فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه آب سطحی انجام شد. نمونه های آب از آبگیر سد سلیمانشاه سنقر تهیه شدند. فرایند تصفیه در یک راکتور به صورت ناپیوسته انجام شد. طراحی دوره های آزمایش با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت انجام شد. اثر متغیرهای پتانسیل الکتریکی (5 تا 25 ولت)، زمان واکنش (20 تا 60 دقیقه)، دما (10 تا 30 درجه سلسیوس) و دور همزن (200 تا 400 دور دقیقه) بر راندمان حذف آهن، منگنز، سختی، قلیائیت و کدورت از آب سطحی با استفاده از الکترود آلومینیوم بررسی شد. بعد از تصفیه، پارامترهای مورد مطالعه و مقادیر فلز محلول ناشی از آزادسازی الکترود آند اندازه گیری شد. در تصفیه با فرایند انعقاد الکتریکی حداکثر راندمان حذف آهن 2/96 درصد، منگنز 6/94 درصد، سختی 6/26 درصد و قلیائیت 2/12 درصد به دست آمد و کدورت از 6/0 به NTU15/0 کاهش یافت. در این شرایط مقدار فلز محلول آلومینیوم بیشتر از سطح استاندارد آب آشامیدنی بود. نتایج نشان داد که فرایند انعقاد الکتریکی در حذف پارامترهای مورد بررسی از آب سطحی موثر است. مقدار فلز محلول در اثر انحلال الکترود آند حائز اهمیت بهداشتی است و استفاده از این روش را در شرایط حداکثر راندمان حذف محدود می کند. در شرایط بهینه، فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آلومینیوم، یک روش پیش تصفیه مناسب است.
  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، آب سطحی، الکترود آلومینیوم، تصفیه آب
 • محمدرضا فدایی تهرانی *، منوچهر وثوقی، ابوالفضل شمسایی، ندا مهین خاکی صفحات 60-68
  در این پژوهش توانایی نانوذرات دو فلزی آهن با روکش نیکل در تصفیه درجای آب آلوده به سرب دو ظرفیتی مطالعه شد. ابتدا نانوذرات سنتز شد و سوسپانسیون آن به کمک بیوپلیمر نشاسته پایدار شد و سپس آزمایش های ارزیابی توانایی آن برای حذف آلاینده سرب در دو گروه جریان منقطع و جریان پیوسته انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمایش های منقطع، واکنش حذف سرب دو ظرفیتی بر مدل شبه مرتبه اول انطباق داشته و ثابت سرعت واکنش آن به صورت تابعی از pH محلول و نسبت استکیومتری بین آهن و سرب، در محدوده 01/0 تا 035/0 گرم/میلی گرم/دقیقه تغییرات داشت. بر مبنای آزمایش های جریان پیوسته سرعت تراوش، مقدار و تازگی نانوذرات آهن و نوع دانه های محیط متخلخل متغیرهای اصلی تاثیرگذار در حذف درجای سرب دو ظرفیتیمحسوب می شوند. حداکثر راندمان حذف سرب دو ظرفیتی در آزمایش های منقطع و جریان پیوسته در مدل آزمایشگاهی به ترتیب 95 و 80 درصد به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش، نانوذرات آهن با روکش نیکل، برای تصفیه درجای آب زیرزمینی آلوده به سرب دو ظرفیتی،کارایی بالایی ندارند.
  کلیدواژگان: نانوذرات آهن با روکش نیکل، آلاینده سرب، تصفیه درجا، آب زیرزمینی
 • سمیه شاهسون، مهربان صادقی*، عبدالمجید فدایی، مرتضی سدهی، طاهره رضوی صفحات 69-75
  ترکیبات فنلی در بین آلاینده های دارای تقدم قرار می گیرند و اثرات سوء بر سلامت انسان و موجودات زنده دارند. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به لحاظ بازده بسیار بالا، جنبه های بهداشتی و محیط زیستی مطلوب، از چشم انداز مطلوبی در حذف آلاینده ها در آب و فاضلاب برخوردار هستند. پرسولفات از نظر اکسیدکنندگی، نسبت به بسیاری از اکسیدکننده ها قوی تر است، به ویژه وقتی همراه با آهن به کار رود باعث تولید رادیکال های سولفات می شود که پتانسیل اکسیداسیون بالاتری را ایجاد خواهد کرد. در این پژوهش سعی شد با فعال سازی پرسولفات با یون آهن بهترین شرایط برای حذف فنل از محیط های آبی به دست آید. طرح آزمایش ها بر اساس روش آماری تاگوچی و با استفاده از نرم افزار مینی تب 16 انجام شد. چهار عامل و هر کدام با پنج سطح برای تعیین شرایط بهینه حذف فنل در نظر گرفته شد. زمان تماس 120 دقیقه، نسبت مولار پرسولفات به آهن 5:4 و pH برابر 3، شرایط بهینه تصفیه فنل با اکسیداسیون پرسولفات/یون آهن بود. میزان حذف فنل در شرایط بهینه برای غلظت های 50 تا 750 میلی گرم در لیتر فنل به ترتیب 708/0±93/94 و 675/0±21/58 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که در بین پارامترهای موثر بر این فرایند، pH محیط با 80/54 درصد بیشترین و غلظت پرسولفات با 05/11 درصد کمترین عامل موثر بودند. با کاربرد این فرایند می توان میزان فنل با غلظت هایی که در فاضلاب های صنعتی یافت می شود را بین 59 تا 95 درصد حذف کرد.
  کلیدواژگان: فرایند پرسولفات، آهن، رادیکال های آزاد، محیط های آبی، فنل، مواد آلی
 • مهدی حسن شاهیان، مریم کریمی*، زرین دخت امامی صفحات 76-83
  فنل و ترکیبات فنلی، آلوده کننده های محیطی هستند که در پساب صنایع مختلف از جمله زغال سنگ، پالایشگاه های نفت، کارخانه های فراورده های شیمیایی و پتروشیمی وجود دارند. حذف فنل از خروجی پساب صنایع اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست دارد. تجزیه فنل، معمولا به وسیله روش های فیزیکوشیمیایی صورت می گیرد، اما این روش ها هزینه بر بوده و واسطه های خطرناک تولید می کنند.تجزیه بیولوژیکی فنل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از بین میکروارگانیسم ها، مخمرها اهمیت خاصی در تجزیه فنل دارند. در این پژوهش، مخمرهای تجزیه کننده فنل ابتدا از نمونه های محیطی (خاک و پساب) کارخانه کک سازی زرند کرمان جداسازی شد. سپس کل مخمرهای هتروتروف و تجزیه کننده شمارش شدند که نمونه های خاک، دارای میزان بالاتری از مخمرهای تجزیه کننده نسبت به نمونه های پساب بودند. پس از سه بار پاساژ دادن مخمرها، میزان رشد آنها اندازه گیری شد که مخمرهای K1 و K11 دارای بیشترین میزان رشد بودند. همچنین همین مخمرها قادر به حذف فنل بودند که سنجش آن توسط معرف گیبس صورت گرفت. سپس اثر چهار غلظت مختلف فنل (05/0، 125/0، 2/0 و 275/0 گرم در لیتر) بررسی شد و دو الگوی تجزیه ای در این مخمرها مشاهده شد. همچنین مقدار فعالیت امولسیون کنندگی و هیدروفوبیسیته هر یازده مخمر اندازه گیری شد. در نهایت پس از یک سری آزمون های بیوشیمیایی، شناسایی مولکولی مخمرهای قوی در تجزیه فنل با تکثیر قسمتی از ناحیه ژنی 18S rRNA با پرایمرهای ویژه این ژن (Euk-A، Euk-B) انجام شد. توالی حاصله علیه بانک های ژنی مقایسه شد و بالاترین همولوژی (بالاتر از 98 درصد) به عنوان جنس و گونه مخمر تجزیه کننده تعیین شد. مخمرهای جداسازی شده مربوط به جنس های تریکوسپورون مونتاویدینس و تریکوسپورون کوتانئوم بودند.
  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، فنل، زغال سنگ، مخمر
 • افشین تکدستان، آزاده اسلامی *، ناصر مهردادی صفحات 84-91
  تصفیه و دفع لجن مازاد یک چالش بزرگ در تصفیه خانه های فاضلاب است. در این تحقیق کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی در مقیاس پایلوت بررسی شد. دو راکتور ناپیوسته متوالی در مدت زمان 12 ماه بهره برداری شد و پارامترهایی از قبیل COD، MLSS، pH، DO، SVI، SOUR، ORP در طول مدت بهره برداری راکتور مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین زمان های ماند سلولی مختلف (5، 10، 15، 20 25 روز) در زمان ماند 10 روز بهترین راندمان حذف COD (95 درصد) بدون مشکلات بالکینگ و همچنین تولید کف ایجاد شد. به منظور بررسی اثر متابولیسم جفت نشده فاز آنوکسیک و بی هوازی لجن بر کاهش تولید بیومس، لجن فاضلاب برای مدت 1 تا 4 ساعت قبل از فاز واکنش در راکتور با پتانسیل اکسیداسیون و احیای مختلف نگهداری شد. نگهداری لجن بعد از مدت چهار ساعت با پتانسیل اکسیداسیون و احیای 238- میلی ولت میزان COD را از 600 به 33 میلی گرم در لیتر کاهش داد و غلظت MLSS به طور جزئی از 1350 به 1500 میلی گرم در لیتر افزایش یافت. با استفاده از این مکانیسم، COD پساب خروجی پایین تر از استاندارد محیط زیست از نظر دفع پساب به آب های پذیرنده و استفاده مجدد در کشاورزی است. از طرفی در پتانسیل اکسیداسیون و احیای برابر 238- میلی ولت، میزان SOUR به mgO2/h.gVSS 22 و میزانSVI به کمتراز 40میلی لیتر بر گرم رسید.
  کلیدواژگان: لجن فعال، تانک ذخیره سازی، کیفیت پساب، کاهش حجم لجن
 • جلال بصیری پارسا، هادی رضایی وحیدیان، علیرضا سلیمانی* صفحات 92-99
  در این تحقیق از فرایند اکسایش الکتریکی در دو راکتور آزمایشگاهی و پایلوت برای حذف رنگ اسید قهوه ای 14 استفاده شد. راکتور آزمایشگاهی با حجم 5/0 لیتر مجهز به الکترود پلاتین به عنوان آند و الکترود استیل 304 به عنوان کاتد بوده و راکتور پایلوت با حجم 9 لیتر مجهز به الکترود استیل 304 به عنوان کاتد و آند بود. در این فرایند پارامترهای انرژی مصرفی و بازده آندی بررسی شدند. در راکتور آزمایشگاهی بعد از 18 دقیقه از انجام فرایند حذف رنگ و COD به ترتیب برابر 92 درصد و 36 درصد بوده و در راکتور پایلوت بعد از 60 دقیقه از انجام فرایند حذف رنگ و COD به ترتیب 87 درصد و 59 درصد به دست آمد. مطالعات سینتیکی بر اساس حذف رنگ و COD نشان داد که در هر دو راکتور آزمایشگاهی و پایلوت سینتیک فرایند از مرتبه صفر پیروی می کند.
  کلیدواژگان: پساب رنگی، اکسایش الکتریکی، انعقاد الکتریکی، راکتور پایلوت
 • هادی اسلامی*، سید وحید غلمانی، اکبر صالحی وزیری، داود حسین شاهی، سحر قلعه عسکری، پروانه طالبی همت آبادی، طاهره معراجی مقدم صفحات 100-106
  فاضلاب از یک سو مهم ترین عامل آلودگی آب به شمار می رود و از سوی دیگر در صورت تصفیه با روشی مناسب می تواند به عنوان یکی از منابع جایگزین آب محسوب شود. این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد برکه های تثبیت و تالاب مصنوعی زیر سطحی در تصفیه فاضلاب شهری در شهر یزد انجام شد. در این پژوهش تعداد 72 نمونه از ورودی و خروجی تالاب و 72 نمونه از ورودی و خروجی برکه های تثبیت به مدت یک سال برداشت شده و مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت. داده های به دست آمده نشان داد که راندمان حذف BOD5، COD، TSS، NH4-N، NO3-N و PO4 در برکه های تثبیت به ترتیب 7/79، 6/79، 4/44، 57، 0 و 5/42 درصد و در تالاب مصنوعی به ترتیب 8/80، 5/81، 7/77، 9/9، 34 و 4/59 درصد بوده است. نتایج نشان داد که راندمان حذف BOD5، COD، TSSو PO4 در فصل های پاییز و تابستان بیشتر از سایر فصول بوده است. بنابراین می توان گفت که تالابها هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر از برکه های تثبیت هستند.
  کلیدواژگان: برکه های تثبیت، تالاب مصنوعی، تصفیه فاضلاب
 • بهمن یارقلی صفحات 107-114
  استفاده غیر اصولی از فاضلاب های صنعتی باعث آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین شده است. تجمع فلزات سنگین در خاک و انتقال آن به محصولات زراعی به عنوان یکی از عوارض مهم بهداشتی و محیط زیستی استفاده غیر اصولی از پساب ها و فاضلاب های صنعتی در مناطقی از کشور مطرح است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف غلظت کادمیم خاک بر مقدار جذب و تجمع آن در اندام های مختلف چهار گیاه زراعی رایج در کشور (گندم، اسفناج، خیار و هویج)، به صورت یک طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کاملا تصادفی در سه تیمار کادمیم در خاک شامل غلظت های صفر (تیمار شاهد)، 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک، در چهار تکرار به اجرا در آمد. خاک مورد استفاده از مزرعه چهارصد هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج) انتخاب و بعد از دوبار الک کردن با مش دو میلی متر و افزودن نیترات کادمیم و مخلوط نمودن کامل تهیه شد. برای کاشت از گلدان های پلاستیکی استوانه ای به قطر 40 و ارتفاع 60 سانتی متر استفاده شد. مقدار آب مورد نیاز با استفاده از روش پنمن مانتیث برآورد شد. در پایان فصل زراعی از بخش های مختلف گیا هان برای سنجش مقدار تجمع کادمیم نمونه برداری و آزمایش به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار تجمع کادمیم با افزایش غلظت کادمیم در محیط ریشه نسبت مستقیم داشته و به جز تیمار شاهد، در سایر تیمارها بیش از حد استاندارد مصارف انسانی بود. ترتیب تجمع کادمیم در بخش های مختلف گیاهان مورد بررسی به شرح زیر بود: ریشه: خیار، هویج، گندم، اسفناج، برگ و ساقه: هویج، خیار، گندم، اسفناج، میوه یا محصول: گندم، خیار، هویج، اسفناج، پوست میوه: گندم، اسفناج، هویج، خیار.
  کلیدواژگان: کادمیم، محصولات زراعی، فاضلاب صنعتی
 • یادداشت فنی
 • شادی شهروزی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، پروین شاکری فرد* صفحات 115-120
  کیفیت آب در شبکه های توزیع معمولا به طور منظم مورد پایش قرار می گیرد اما بررسی کیفیت آب در لوله ها و مخازن داخل ساختمان ها به ندرت انجام می شود. در این مقاله، تغییرات کیفی آب آشامیدنی به علت راکد ماندن در لوله ها و مخازن داخل ساختمان های مسکونی، مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر به منظور انجام آزمایش شمارش باکتری های هتروتروف، از 25 ساختمان در شهر تهران که 11 مورد از آنها دارای مخزن بودند، نمونه برداری شد. نتایج آزمایش ها، حاکی از افزایش قابل ملاحظه تعداد باکتری های موجود در آب درون لوله ها، به دنبال راکد ماندن در طول شب بود. بر اساس نتایج شمارش باکتری ها، اگر چه در اکثر موارد، راکد ماندن آب در مخازن، کاهش کیفیت آب را به همراه داشت، اما تعداد باکتری های موجود در آب مخازن، هنوز از حد استاندارد کمتر بودند.
  کلیدواژگان: شبکه های توزیع آب، پایش کیفی، ماند آب، شمارش باکتری های هتروتروفیک
|
 • Mohamadali Rahgozar*, Mohammad Reza Zare, Seyyed Mohammad Hashemi Fesharaki Pages 5-15
  Due to their vast spread, sewerage networks are exposed to considerable damages during severe earthquakes, which may lead to catastrophic environmental contamination. Multiple repairs in the pipelines, including pipe and joint fractures, could be costly and time-consuming. In seismic risk management, it is of utmost importance to have an intelligent tool for assessing seismic vulnerability index at any given point in time for such important utilities as sewerage networks. This study uses a weight-factor methodology and proposes an online GIS-based intelligent algorithm to evaluate the seismic vulnerability index (VI) for metropolitan sewerage networks. The proposed intelligent tool is capable of updating VI as the sewerage network conditions may change with time and at different locations. The city of Shahr-e-Kord located on the high risk seismic belt is selected for a case study to which the proposed methodology is applied for zoning the vulnerability index in GIS. Results show that the overall seismic vulnerability index for the selected study area ranges from low to medium but that it increases in the southern parts of the city, especially in the old town where brittle pipes have been laid
  Keywords: Seismic Vulnerability Index, Intelligent Network, Sewerage Network, Weight, factor Method, Geographic Information System (GIS), Shahr, e, kord
 • Mahsa Soleimani, Kourosh Behzadian*, Abdollah Ardeshir Pages 16-29
  Appropriate modification of existing urban storm water drainage networks may help reduce network inundation and flood-borne pollution risks. It will, therefore, be necessary to analyze the risks associated with water quantity and quality during urban flooding before any reconstruction strategies can be identified that are adaptable to, or compatible with, urban sustainable development strategies. In this paper, three network modification strategies are evaluated against the three criteria of network inundation at different sections, flood pollution risks, and modification plan costs. The modification strategies evaluated include the conventional approach of increasing conduit dimensions as well as the two novels swale and bio-retention systems. The strategies are then prioritised using a Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) method. The application of the proposed methodology is illustrated in the case study of urban storm water drainage systems in the Golestan City in Tehran Province for which a hydrological and hydraulic simulation model has been developed using the SWMM software. The results show that the swale system is the best strategy with an approximate cost of 20 billion Rials (almost US$ 6 million). Compared to the existing system in operation, the proposed system will be capable of reducing 59% of the quantitative risk of flooding (inundation) and 26% of the water quality risk (pollution loads).
  Keywords: Risk assessment, Urban Flood, Runoff Pollution Sources, Multi Criteria Decision, Making, SWMM
 • Narges Ghodsi*, Mahin Nastaran, Ardalan Izadi Pages 30-41
  Social and physical decline of older inner city districts over time leads to the creation of deserted or inefficient areas in the heart of cities so that many such deteriorating land areas in cities remain undeveloped. The infill development strategy focuses on unused and deserted land areas in cities in an attempt to blow new life into old parts of cities aimed at urban sustainable development through optimally enhanced constructions and population density as well as striking a logical balance between density and land use change. Location of infill development can be assessed based on the excess capacity of urban water supply and wastewater collection infrastructure. In this study, EPANET, Sewer-Cad, Arc-GIS, Spatial Analysis, and AHP were employed to determine the potentials and capacity of the water and wastewater networks in District 1 of Isfahan Municipality as the zone selected for implementing infill development. The results obtained indicate that Khalaja and Darb Kooshk neighborhoods are of the highest priority due to their infrastructure excess capacity. The proposed method can lead to optimal use of missed opportunities and potential in urban areas, provide better inner city sites for future planning, and minimize unnecessary economic and social investments.
  Keywords: Infill Development, Water, Wastewater Networks, Spatial Analysis
 • Ali Reza Rahmani, Samira Amini * Pages 42-49
  In this research, oak sawdust, in both modified and unmodified forms, was used as an economical and low-cost material for the removal of arsenic from aqueous solutions. For this purpose, arsenic synthetic samples were prepared using NaAsO2 in distilled water and the effects of pH, adsorbent dosage, contact time, and initial As(V) concentration were investigated on As(V) adsorption using the adsorbents prepared. The results showed that modified sawdust achieved the highest efficiency (>91%) over a contact time of 60 min and at pH 7 when the adsorbent dosage was 4gr/L and the initial As(V) concentration was 150 µg/L. The data from both adsorbents fitted well to the Langmuir isotherm. Under optimum conditions (an initial As(V) concentration of 150 µg/L and optimal absorption pH, contact time, and adsorbent dosage), maximum As(V) removal efficiencies were 93.85% and 91.034% with the modified and unmodified sawdust adsorbents, respectively. Given the availability and low cost of the adsorbent used and the high removal efficiency obtained at lower adsorbent dosages and contact times, the modified oak sawdust may be recommended as an effective adsorbent for the removal of arsenic (v) from aqueous solutions, especially since it requires no need for pH modification.
  Keywords: Oak, Sawdust, Arsenic, Aqueous Solution
 • Jamshid Derayat, Zeinab Jafarimotlagh*, Meghdad Pirsaheb, Aliakbar Zinatizadeh, Edris Bazrafshan Pages 50-59
  Access to safe drinking water is an important means of safeguarding public health. This cross-sectional study was designed to investigate the performance of electrocoagulation in the treatment of surface waters. For this purpose, water samples were taken from the intake to the Soleymanshah-Songhor Dam. Treatment was carried out in a reactor operating in the batch mode. Experiment runs were designed using the Design Expert Software (Stat-Ease Inc., Version 6.0.6) to investigate the effects of voltage (5-25), reaction time (20-60), temperature (10-30Ċ), and rapid mixing (200-400) on the Mn (II), Fe (II), hardness, alkalinity, and turbidity removal efficiencies as a result of treatment with aluminum electrodes. After the treatment process, the study parameters and the dissolved metal content due to the dissolution of the anode electrode were measured. Maximum removal efficiencies for Fe (II), Mn (II), hardness, and alkalinity were 96.2%, 94.6%, 26.6%, and 12.2%, respectively, while turbidity reduced from 0.6 to 0.15 NTU. Moreover, the dissolved Al content in the treated sample was found to be higher than the standard limit allowed for drinking water. Thus, the electrocoagulation process seems to be effective in the removal of the investigated contaminants from surface waters. However, the factor limiting the use of this method under maximum efficiency conditions is the dissolved metal content due to the dissolution of the anode electrode, which is a significant concern for the public health. In contrast, the electrocoagulation process seems to be an efficient and safe pretreatment method using aluminum electrodes if operated for achieving optimum efficiencies.
  Keywords: Electrocoagulation, Surface Water, Aluminum Electrode, Water Treatment
 • Mohammadreza Fadaei, Tehrani*, Manoochehr Vossoughi, Abolfazl Shamsai, Neda Mahinkhaki Pages 60-68
  This study investigates the potential of nano-zero-valent iron particles coated with nickel in the removal of lead (Pb2+) from porous media. For this purpose, the nano-particles were initially synthesized and later stablilized using the strach biopolymer prior to conducting batch and continuous experiments. The results of the batch experiments revealed that the reaction kinetics fitted well with the pseudo-first-order adsorption model and that the reaction rate ranged from 0.001 to 0.035 g/mg/min depending on solution pH and the molar ratio of Fe/Pb. Continuous experiments showed that lead remediation was mostly influenced not only by seepage velocity but also by the quantity and freshness of nZVI as well as the grain type of the porous media. Maximum Pb2+ removal rates obtained in the batch and lab models were 95% and 80%, respectively. Based on the present study, S-nZVI may be suggested as an efficient agent for in-situ remediation of groundwater contaminated with lead.
  Keywords: nZVI, Ni, Lead Pb2+, In, situ Remediation, Groundwater
 • Somayeh Shahsavan, Mehraban Sadeghi*, Abdolmajid Fadae, Morteza Sedehi, Tahere Razavi Pages 69-75
  Phenolic compounds are among the priority pollutants due to their adverse effects on human health and other living organisms. Advanced Oxidation Processes (AOPs) offer promising prospects for the removal of pollutants in water and wastewater due to their high efficiency as well as acceptable health and environmental effects. Persulfate, especially when used with iron, is far stronger than many other oxidants with respect to oxidation properties since it produces sulfate radicals which create a higher oxidation potential. In this research, efforts have been made to achieve the best conditions for phenol removal from aqueous environments by activating persulfate with iron ions. The experimental design was accomplished using the Taguchi statistical method and the Minitab 16 software. For the purposes of this study, four factors, each with five levels, were considered to determine the optimal conditions for phenol removal. The optimum conditions for phenol removal by integrated persulfate/iron ions were found to comprise a contact time of 120 minutes, a persulfate/iron molar ratio of 5/4, and PH=3. Phenol removal efficiencies of 94.93%±0.708 and 58.21%±0.675 were obtained under the optimum conditions for the experimental minimum (50 mg/l) and maximum (750 mg/l) phenol concentrations, respectively. The results revealed that among the parameters affecting the process, environmental pH with 54.80% and persulfate concentration with 11.05% have the highest and lowest effects, respectively. It is expected that this process is also capable of removing phenol from industrial wastewaters with removal efficiencies in the range of 59‒95%.
  Keywords: Persulfate, iron Process, Free Radicals, Aqueous Environment, Phenol, Organic Materials
 • Mehdi Hassanshahian, Maryam Karimi*, Zarrindokht Emami Pages 76-83
  Phenol and phenolic compounds are environmental contaminants that are commonly found in industrial effluents from oil refineries, coal mines, and petrochemical plants. Phenol removal from industrial effluent is, therefore, of extreme importance for environmental protection. Phenol degradation is commonly accomplished by physicochemical methods that are not only costly but also produce hazardous metabolites. Recently, phenol biodegradation has attracted much attention due to its lower process cost. In this study, yeast, as a phenol-degrading agent, was initially isolated from samples in the surrounding environment (soil and water) taken from Zarand coking plant. The total heterotrophic and biodegrading yeasts were then counted. Compared to effluent samples, soil samples were found to exhibit higher yeast degrader counts. Yeast growths were measured after three passages and the two strains K1 and K11 were recorded as the ones with the highest growth rates. These same yeasts were the ones capable of removing phenol as evidenced by the remaining phenol content measured by the Gibbs reagent. The effects of four different phenol concentrations (0.1, 0.125, 0.2, and 0.275) were activities were measured in all the eleven yeasts isolated. Finally, part of the 18S rRNA gene section was cultured using primers (Euk-A, Euk-B) especially used for this gene and a series of biochemical tests were run for the molecular identification of the yeasts predominantly involved in phenol degradation. The sequences obtained were compared against the available gene banks and the highest homology (greater than 98%) was introduced as the genus and species of phenol degrader yeasts. The isolated yeasts belonged to the genera Trichosporon montevideense and Trichosporon cutaneum.
  Keywords: Biodegradation, Phenol, Coal Tar, yeast
 • Afshin Takdastan, Azadeh Eslami*, Nasser Mehrdadi Pages 84-91
  Excess sludge treatment and disposal is a major challenge for wastewater treatment plants worldwide. In this study, sludge reduction was evaluated using pilot scale sequencing batch reactors (SBRs). Two SBRs were operated alongside each other over a period of 12 months during which time measurements were performed to determine COD, MLSS, MLVSS, pH, DO, SV1, SOUR, and ORP. The results showed that among the different SRT durations (5, 10, 15, 20, 25 days), the 10-day sludge retention time yielded maximum COD removal efficiency (90%) without any bulking or foaming problems. Prior to any reactions taking place in the reactor, the sludge was exposed to various oxidation reduction potentials for 1 to 8 hours in order to determine the effects of uncoupling metabolism on biomass production under different anoxic and anaerobic conditions. COD was observed to decrease from 600 to 33 mg/l while MLSS increased from 1350 to 1500 mg/l over a retention time of 7 hours and for an ORP value of -238 mv. The effluent COD obtained as a result of operating this process was below the limits set by environmental regulations for surface waters and reuse in agriculture. For an ORP value of -238mv, SOUR and SVI were measured to be 22 mgO2/h.gVSS and 40 ml/g, respectively.
  Keywords: Activated Sludge, Sludge Holding Tank, Effluent Quality, Excess Sludge Minimization
 • Jalal Basiri Parsa, Hadi Rezaei Vahidian, Alireza Soleymani * Pages 92-99
  The electrochemical oxidation process was used for the degradation of Acid Brown 14 in both bench and pilot scale reactors. The bench scale one with a working volume of 0.5 L was equipped with platinum plate used as the anode and stainless steel (SS-304) plates as the cathode. The pilot scale reactor had a volume of 9 L and was equipped with SS-304 plates used as both the anode and the cathode. Experiments were run using these reactors to investigate the two parameters of energy consumption and anode efficiency. The bench scale reactor was capable of removing 92% and 36% of the dye and COD, respectively, after 18 min of operation. The pilot scale reactor, however, was capable of removing 87% and 59% of the dye and the COD content, respectively, after 60 min of operation. The kinetic study of both the bench and pilot reactors for dye and COD removals showed that both processes followed a zero order kinetic.
  Keywords: Dyestuff Effluent, Electrooxidation, Electrocoagulation, Pilot Scale Reactor
 • Hadi Eslami*, Seyyed Vahid Ghelmani, Akbar Salehi Vaziri, Davood Hosseinshahi, Sahar Ghaleaskari, Parvaneh Talebi, Hemmatabadi, Tahereh Merajimoghadam Pages 100-106
  Wastewater is one of the most important contributors to water pollution on the one hand, while it has the potential to serve as an alternative source of water if subjected to proper treatment, on the other. The present study was designed to compare the removal efficiencies of stabilization ponds and subsurface constructed wetlands in the treatment of urban wastewater in Yazd. For this purpose, 72 samples were collected at the inlet and outlet of a constructed wetland as well as 72 from the inlet and outlet of stabilization ponds over a period of one year. The samples were subjected to identical tests and the results were compared. The removal efficiencies for BOD5, COD, TSS, NH4-N, NO3-N, and PO4 in the stabilization ponds were 79.7, 79.6, 44.4, 57, 0, and 42.5 percent, respectively. The same parameters for the constructed wetland system were 80.7, 81.5, 77.7, 9.9, 34, and 59.4, respectively. Moreover, BOD5, COD, TSS, and PO4 removal efficiencies were higher in autumn and summer. From these results, it may be concluded that constructed wetlands are more commercially viable than stabilization ponds both in terms of performance and cost-effectiveness.
  Keywords: Stabilization Ponds, Constructed Wetland, Sewage Treatment
 • Bahman Yargholi Pages 107-114
  Environmental pollution due to the accumulation of heavy metals in soil and their subsequent transfer to crops is a global concern that arises from improper application of industrial wastewaters. This study was conducted to investigate the effects of different levels of soil Cd on its accumulation rate in the various organs of four common crops in Iran (namely, wheat, spinach, cucumber, and carrot). The experiment was performed in a factorial design with random blocks including 3 treatments with 0 (control), 50, and 100 mg/kg.soil in 4 replicates. Soil was collected from the farm belonging to the Research Institute for Plant and Seed Breeding (Karaj) and filtered twice using 2-mm sieves before Cadmium Nitrate (Cd(NO3)2) was added and completely mixed. Crops were planted in plastic pots 40 cm in diameter and 60 cm in height. The water demand was determined using the Jenman Mantite method. At the end of the growing season, samples were taken from various organs of the crops and their Cd concentrations were measured. The results revealed a direct relationship between Cd accumulation and Cd concentration in the root region. All the treatments other than the control exhibited Cd concentrations higher than the standard limits for human consumption. Cadmium accumulation in the different organs of the crops exhibited the following orders: Root: Cucumber Keywords: : Cadmium, Crop Uptake, Industiral Wastewater
 • Shadi Shahrouzi, Mohamadreza Ghazizadeh, Parvin Shakerifard* Pages 115-120
  The water quality in distribution networks is regularly monitored on a routine basis. However, the quality of water in pipes and tanks inside buildings is rarely ever inspected. This study investigated the overnight stagnation of drinking water in household taps and building tanks. For the purposes of this study, the Heterotrophic Plate Counts test was conducted for which water samples were taken from 25 different buildings located in different parts of Tehran, among which 11 buildings had water storage tanks. The results showed a considerable increase in bacterial concentrations in all the water samples after stagnation. The results of bacterial enumeration in water tanks indicated that although building tanks reduced the quality of the stored water, bacterial concentrations in water tanks were still below the standard limit.
  Keywords: Water Distribution Networks, Quality Monitoring, Water Stagnation, Heterotrophic. Plate Counts