فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال یکم شماره 1 (پاییز 1391)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طیبه محمدی نیا، منصوره دسترنج، سمیه نگهداری، نیلوفر سلیمی شورباخورلو صفحات 1-8
  در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی خبرند هشدار می دهد. اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر می داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیر الهی، در قرآن کریم به تصویر کشیده است؛ لذا اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند. در این مطالعه، آیاتی که به منابع طبیعی و حفاظت و استفاده از آنها اشاره داشته اند؛ استخراج و سپس با استفاده تفسیر آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در موضوعات مختلف دسته بندی شده اند.
  کلیدواژگان: فرهنگ زیست محیطی، نهادینه سازی، فرهنگ اسلامی، انسان
 • عظیمه سادات عبداللهی، حمیدرضا صادقی صفحات 9-16
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه ایچند مرحله ای نمونه گیری شدند سنجیده شده است. نتایج نشان داد دانش آموزان در مورد ضرورت وجود گونه های گیاهی، خطرات آلودگی صوتی و خطرات دفع زباله ناصحیح، آگاهی نسبتا خوبی دارند ولی در مورد کمبود منابع، ضرورت تنوع زیستی و فواید درختان در کاهش آلودگی صوتی اطلاعات کافی ندارند. 80 درصد آنها علامت بازیافت را نمی شناسند و در مورد مواد قابل بازیافت شناخت خوبی ندارند. هیچگونه شناختی در مورد علامت دوستدار لایه ازن بر روی محصولات و ضرورت توجه به آن نیز ندارند. به نقش خودشان و همه مردم در کاهش آلودگی زیست محیطی نگرش مثبتی دارند. به دلیل مشکلات زیست محیطی نگران سلامت خود هستند ولی هنوز به این مسئله که انسان ها از محیط زیست اطرافشان بد استفاده می کنند اعتقادی ندارند؛ هر چند معتقدند که انسان ها حق ندارند هر گونه بخواهند در محیط طبیعی تغییر ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، آگاهی زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، رفتار زیست محیطی
 • علیرضا عراقیه، نرگس برزآبادی فراهانی، علی پاشایی ارزنه صفحات 17-22
  هدف از این پژوهش فراهم نمودن فرصتی برای کشف روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد. بر اساس پیش فرض این تحقیق، دانش آموز فردی است که قادر است در برخورد با مسئله علمی - اجتماعی مانند محیط زیست، عاقلانه مسائل عمومی را تحلیل و مواضع خود را تعیین کند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و نمونه آماری این تحقیق تعداد 150نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 11و 18 آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. روش پژوهش استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس آن به ترتیب ابتدا از فراگیران خواسته شد تا فهرستی از روش های آموزش محیط زیست را تهیه نمایند و سپس از مجموعه فهرست های گردآوری شده فهرست مقدماتی تهیه و در اختیار آنان گذاشته شد. تا هر یک اصلاحاتی را که لازم می دانند منعکس نمایند. نهایتا فهرست جدیدی بر مبنای نظر های ابراز شده و اصلاحات وارد شده تهیه و مجددا به نظر خواهی گذاشته شد. در پایان یافته های تحقیق مبتنی بر روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان محاسبه و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش، محیط زیست، دانش آموزان ابتدایی، تکنیک دلفی
 • صادق صالحی، زهرا همتی گویمی * صفحات 23-34

  مشکل زباله های الکترونیکی در سال های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این قبیل زباله ها حاوی انواع مواد گرانبها و همچنین مواد سمی خطرناکی هستند که برای انسان و همچنین محیط زیست بسیار زیان آور می باشند. متاسفانه در کشور ما، زباله های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر این، در کشورهای توسعه یافته، به موازات تامین امکانات لازم، تاکید بسیاری بر نقش آموزش و دانش محیط زیستی شده است. تحقیق حاضر درصدد بررسی نقش آموزش محیط زیستی در مدیریت زباله های الکترونیکی و ارائه راه کارهایی برای تحقق این هدف می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شده است. در بررسی حاضر مشخص گردید که برنامه های دولت و شهرداری ها برای جمع آوری، تفکیک و بازیافت این گونه زباله ها، می تواند نقش موثری در کاهش این زباله ها و رفتار مناسب با آنها داشته باشد.

  کلیدواژگان: زباله های الکترونیکی، آموزش، محیط زیست، مدیریت بازیافت، پیمان باسل
 • هادی ویسی، اردوان زرندیان صفحات 35-42
  دانش و اگاهی اساس نگرش و رفتار افراد برای تعاملی دوستانه با طبیعت و محیط زیست می باشند. لذا بهبود محیط زیست نیازمند مشارکت افرادی آگاه از جایگاه محیط زیست در زندگی بشر است. یکی از گروه های هدف در این زمینه بازاریان و تجار هستند که در این رابطه به منظور ارتقای رفتار دوستانه و مسئولانه اصناف و مدیران تجاری در قبال محیط زیست، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و تبیین سطح دانش محیط زیستی اصناف و مدیران تجاری طراحی و در منطقه 12، بازار مرکزی تهران اجرا شد. پاسخگویان 384 نفر از اصناف بودندکه اطلاعات توسط پرسشنامه طی مصاحبه های حضوری جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اصناف محیط زیست را تنها محیط طبیعی پیرامون می دانند و با سایر مولفه ها شامل محیط مصنوع و همچنین انسان ها و سایر موجودات آشنایی چندانی نداشتند. نتایج نشان داد که آنها همچنین با مدیریت مشارکتی پسماند ناآشنا هستند. و مهمترین مشکلات محیط زیستی در بازار را ترافیک و سر و صدا معرفی کردند و معتقد بودند که دانش محیط زیستی از طریق رسانه های گروهی نظیر تلویزیون و رادیو و همچنین تابلوهای تبلیغاتی و متخصصان محیط زیست و دوستان از سایر روش ها برای انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی مسائل و موضوعات محیط زیستی اثربخشی بیشتری دارند. که این موضوع به احتمال زیاد ناشی از دسترسی راحت تر پاسخگویان به این رسانه ها می باشد.
  کلیدواژگان: دانش، محیط زیست، آگاهی، ارزیابی، مشکلات، رسانه عمومی
 • محمد یزدی، محمد رسول سوداگر، یلدا دلگشایی، رکسانا نصیری صفحات 43-58
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت های شهرداری تهران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 40 گویه در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بوده است که روایی آن از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آن با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (82/0) بدست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون تحلیل عاملی، آزمون t برای دو گروه مستقل، تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که به ترتیب هفت عامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری، انگیزشی، مدیریتی و آموزشی از جمله عوامل بازدارنده و پیش برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت های شهرداری تهران هستند.
  کلیدواژگان: آموزش، مشارکت مردم، شهرداری، تهران
 • داریوش کریمی، اشرف سادات عنایتی * صفحات 59-74

  به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مولفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش هایی در خصوص پایداری آموزش نموده اند و در نهایت همه بالاتفاق به موضوع «آموزش توسعه پایدار در مدرسه بعنوان یک کل» رسیده اند که این رهیافت دلالت بر اجرای آموخته ها به منظور کاهش شکاف بین ارزش ها در عمل و واقعیت از طریق تلفیق برنامه های آموزشی رسمی و غیررسمی دارد. در رهیافت «مدرسه به عنوان یک کل» که در عمل مدرسه پایدار می باشد، می بایست چارچوبی برای مدرسه پایدار با تاکید بر ابعاد و شاخص های آن در نظر گرفت که در این مقاله بطور کامل این موارد شرح داده شده است. در انتها نتیجه گرفته شد که آموزش برای توسعه پایدار در مدارس در مرحله آگاه سازی است به طوری که مدیران ضرورت آن را درک کرده اند اما برای اجرای آن چارچوبی مشخصی وجود ندارند.

  کلیدواژگان: آموزش، توسعه پایدار، محیط زیست، مدرسه پایدار
|
 • Tayebeh Mohammadinia, Mansoure Dastranj, Somayeh Negahdari, Niloofar Salimi Pages 1-8
  In the Islamic faith, whatever action which ruins the nature is forbidden, since God many times in Quran warns about promoting corruption on the earth. That is why, Islamic government has control over human being's action in relation to the nature. In addition to punishing those who damage the environment, it warns the ones who are not aware of the effects of their malpractice on the nature. The religion of Islam considers no border lines between human beings and the nature and believes they are in supplementary relations. So it offers the most complete recommendations about nature conservancy and portrays the full aspects of human beings in a harmonious relation with divine will in Quran. So using the value bases of Islamic economic regulations in society can provide conditions for conserving nature and natural resources by reducing negative external natural effects and fulfillment of stable expansion and vindications of human being's rights. In this study, some verses on natural resources, their conservation and usages have been extracted from Quran, then they are analyzed and categorized in different topics regarding their interpretations.
  Keywords: Natural Conservancy Culture, Internalization, Islamic Culture, Human being, Islamic teachings
 • Azimeh Abdelahi, Hamid Sadeghi Pages 9-16
  This research is allocated to examine the extent of environmental knowledge, attitude and performance of students in order to measure their needs for environmental education. This study is done by survey method through questionnaire, and the environmental knowledge, attitude and performance of 150 students of Isfahan elementary schools, chosen by multi-step cluster sampling, is measured. The findings indicate that students have a relatively good knowledge about the necessity of plant types existence, dangers of sound pollution, and dangers of getting rid of trash in a wrong way, but they don’t have enough information about lack of necessary resources in life varieties and the effects of trees in reduction of sound pollution. 80 percent of students don’t know the sign of recycling and don’t have a good knowledge about recyclable substances. They even have no knowledge about ozone-friendly sign on products and the necessity of paying attention to it. Yet, they have a positive attitude about their own part and other people's part in reduction of environmental pollution. Theyre worried about their own health because of environmental reasons, but still don’t believe that human use the environment wrongly.
  Keywords: Needs evaluation, environmental knowledge, Environmental Attitude, Environmental behavior
 • A. Araghieh, N. Borzabadi Farahani, A. Pashaii Arzaneh Pages 17-22
  The purpose of this study is to provide an opportunity for the discovery of the methods for teaching environment from the elementary student's points of view. Based on the assumption of this research, the student is an individual who is capable of facing the socio-academic issue of environment and, intellectually, analyze the common issues and determine his/her position. The simple random sampling method of this research has been 150 elementary students from 11 and 18 districts of the board of education in Tehran. In the research method the Delphi technique is used and based on it, the students were, accordingly, asked to prepare a list of methods that has been used for teaching environment. Then a preliminary list that has been extracted out from the collection of all the lists was given to students so that they could reflect changes and improvements they deemed to be necessary. Ultimately, the new list was prepared based on the presented views and changes made and again it was put up for polling by students. Finally, the findings of the research based on the methods of teaching environment from the student's points of view have been computed and presented.
  Keywords: Education, Environment, elementary students, Delphi technique
 • S. Salehi, Zahra Hemmati Gouyomi Pages 23-34

  The problem of electronic waste in recent years has attracted much attention. Such waste contains a variety of materials such as precious metals and dangerous toxins that are harmful to humans and the environment. In addition, in developed countries, in parallel with providing facilities, the emphasis has been put on the role of environmental education and knowledge, but in most developing countries, like Iran, the problem of electronic waste has not yet been considered. The present study seeks to examine the role of environmental education in electronic waste management, and to offer some solutions to achieve this goal. Statistical society of this study includes students of Mazandaran University, and interview technique is used for data collection. The study determined that the government and municipalities programs for collection, separation and recycling of such waste, can have an effective role in reducing waste and appropriate behavior to be with them.

  Keywords: Electronic Waste, Education, Environment, Recycling Management, Basel Convention
 • Hadi Veisi, A. Zarandian Pages 35-42
  Knowledge and awareness are basic factors in changing attitude and behavior to interact friendly with environment. Therefore, the improvement of environment, calls for public awareness about the role of environment in human beings’ life. In this regard, to promote environmental friendly and responsible behavior by businessmen, this study conducted to assess the level of knowledge of businessmen at region 12 in Tehran. Respondents were 384 tradespeople that fulfill a questionnaire as research tool. Results revealed that tradespeople recognize only the usual areas around themselves as environment and put aside the other environmental components such as industrial and manufactured products, other humans and organisms. They also did not know anything about participatory waste management. They maintain that the traffic jam, and noise pollution are the most environmental problems at bazaar area and the best way to promote environmental knowledge are public media like TV, Radio, press and so on.
  Keywords: Knowledge, Environment, Awareness, assessment, public media
 • Mohammad Yazdi, M. Soudagar, Y. Delgoshaee, R. Nasiri Pages 43-58
  The research has been done for revising the deterred and motivating factors of public education and participation, in various tasks of Tehran Municipality. The method of research was functional in the view of collecting descriptive information and the goal. The sample categories coincident with sampling procedure were data collection based on a questionnaire consisting of 40 items with Lucent 5 scale size. The queries investigated the simulation, content, structures and permanence of performing an experiment on 3 categories of samples together with calculating Cronbach's alpha rate (82 percent). The collected data’s have been analyzed with SPSS software by descriptive and inferential statistics manners like come test, factor analysis, “t” test for 2 independent groups, variance analyzing and “Tuki” post hoc test. The results of data processing show that social, economic, cultural, technologic, motivating, managing and educational are so important in motivating and deterrent of education in increasing of civic participation in Tehran municipality activities.
  Keywords: Education, Public participation, Municipality, Tehran
 • D. Karimi, Ashraf Enayati Pages 59-74

  Following the Earth Conference in 1992 and the preparation of Agenda 21 and Its 36th chapter which is about environmental education and training for sustainable development, and regarding four main themes of this chapter, all implying the stability of training, and also, because we are in the decade of education for sustainable development now, all countries have tried to design and suggest ways for the stability of education. Therefore, in this conference all countries unanimously agreed upon “training of sustainable development in schools as a whole”. This approach put emphasis on implementation of what has been learned to reduce the gap between values in action through integrating formal and informal training programs. In “schools as a whole” approach which is sustainable school in essence, it is necessary to consider a framework for sustainable school with emphasis on its dimensions and indexes. In this article, all of these items have been described completely, and in the end, it has been concluded that training for sustainable development in schools is in it’s initial phase and the managers have come to understood it’s necessary, but there is no clear framework for its implementation.

  Keywords: Education, sustainable development, Environment, Sustainable School