فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 93-94 (اردیبهشت و تیر 1394)
 • پیاپی 93-94 (اردیبهشت و تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مریم یعقوبی، علی نویدیان، انعام الحق چرخت گرگیچ، حمید صالحی نیا* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  دارو دادن به بیمار، از مهمترین جنبه های حرفه پرستاری است. این مطالعه با هدف تعیین نوع و علل وقوع اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در سال1392 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 127 پرستار شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس در نرم افزار spss نسخه 16 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی اشتباهات دارویی پرستاران به ترتیب بر اساس میانگین و انحراف معیار، مربوط به تزریق سریع داروهایی که باید به آرامی تزریق شوند (92/0 ± 47/0)، عدم انجام اقدامات ضروری در مورد داروهایی که مستلزم توجهات ویژه هستند (82/0 ± 46/0) و رقیق نکردن داروهایی که باید رقیق گردند (75/0 ± 37/0)، بود. همچنین در مورد علل بروز اشتباهات دارویی، شایع ترین علل بر اساس درصد، خستگی ناشی از بار کاری زیاد (2/99%)، وجود تعداد زیاد بیماران بد حال (3/80%) و دستورات مخدوش و ناخوانای پزشک (5/79%) گزارش شدند. بین اشتباهات دارویی و شیف کاری و نوع استخدامی رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0> p).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نوع و علل اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران، اقداماتی در جهت افزایش نیروی پرستاری متناسب با تعداد بیمار، الکترونیکی نمودن کاردکس های دارویی و کلاس های بازآموزی در ارتباط با اطلاعات داروشناسی می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: اشتباهات دارویی، دیدگاه، پرستاران
 • نجمه علی یاری، مسعود فلاحی خشکناب *، حمیدرضا خانکه، محمد علی حسینی، محسن یزدانی صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  پرستاران تازه کار استرس زیادی را متحمل می شوند که می تواند آثار ناخوشایندی را در ابعاد فردی و حرفه ای بر جای گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان استرس پرستاران تازه کار بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که با انتخاب هدفمند اولیه و تخصیص تصادفی 80 نفر از پرستاران تازه کار به دو گروه 40 نفره، شامل گروه آزمون و گروه کنترل به روش مبتنی بر هدف انجام شد. برای گروه آزمون، 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی 2 بار در هفته اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسش نامه سنجش میزان استرس پرستاری (Expanded Nursing Stress Scale) قبل و پس از پایان مداخله جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای اسکوئر در نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنا داری 05/0 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین استرس در گروه آزمون از 44/44 قبل مداخله به 44/29 بعد از مداخله کاهش یافته و نتایج از نظر آماری معنی دار بوده است (001/0> p). در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (276/0 = p). تفاوت میانگین استرس دو گروه پس از مداخله نیز معنی دار بود (001/0> p).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به این مطالعه مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی می تواند منجر به کاهش میزان استرس پرستاران تازه کار شود. لذا پیشنهاد می شود از این مداخله در ابتدای شروع به کار برای پرستاران تازه کار استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مداخله شناختی رفتاری، استرس، پرستاران تازه کار
 • مرضیه حسن پور، اکبر حسن زاده، فاطمه قائدی حیدری، مریم باقری* صفحات 22-31
  زمینه و هدف
  ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی یک هدف ضروری در آموزش عالی بخصوص آموزش پرستاری است. شرایط ناپایدار بالینی نیازمند پرستارانی با توانایی تصمیم گیری مناسب است که لازمه آن تفکر انتقادی می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع مقطعی است. نمونه پژوهش 169 دانشجوی پرستاری بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 2 بخش؛ ویژگی های دموگرافیک و «آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب» بود. داده ها با استفاده ازآزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس یکطرفه در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  مهارت های تفکر انتقادی در کل دانشجویان پرستاری سه مقطع کمتر از 50 درصد (٪8/32) بود و ارتباط معنی داری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و نمره ی مهارتهای تفکرانتقادی و زیر مقیاس های آن با استفاده از آزمونANOVA وجود نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری کلی: به نظر می رسد علی رغم تاکید بر لزوم ارتقا تفکر انتقادی دانشجویان در سطح آموزش عالی، بستر موجود در این زمینه از کفایت لازم برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری می باشد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، الهام آزاد، ریحانه زارع زاده، حسن رضایی پندری *، زهرا پور موحد، مسعود کریمی صفحات 32-41
  زمینه و هدف
  مراقبت کانگرویی به عنوان یک روش مناسب و موثر در مراقبت از نوزادان نارس و کم وزن و همچنین ارتقاء سلامت نوزادان در کشورهای مختلف دنیا شناخته شده است. با توجه به اهمیت آگاهی و عملکرد پرستاران در زمینه این نوع مراقبت، هدف از این مطالعه، تعیین آگاهی، عملکرد و بینش پرستاران بخش های NICU و نوزادان بیمارستان های شهر یزد از مراقبت کانگرویی و موانع انجام آن بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران (62 نفر) شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و نوزادان 6 بیمارستان شهر یزد بود. جهت جمع آورری داده ها از پرسشنامه مراقبت کانگرویی ((KCQs استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها 5/69% از پرستاران مورد بررسی بیان نمودند که مراقبت کانگرویی در بخش های NICU و نوزادان بیمارستان های محل کار آن ها انجام می شود و همچنین 8/82% نیز انجام این نوع مراقبت را به مادران توصیه می نمودند. از دیدگاه پرستاران، امتناع پرسنل پرستاری از شرکت در مراقبت کانگرویی (9/30%) و نیز وجود این عقیده که مراقبت در انکوباتور بیشتر از مراقبت کانگرویی برای نوزادان فایده دارد (9/37%)، به عنوان موانع انجام این نوع مراقبت محسوب می شد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سازه های آگاهی و مزایا با معایب و تناسب (01/0>P) و سن و سابقه کاری پرستاران دیده شد (05/0>P).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به درصد بالای انجام مراقبت کانگرویی، به نظر می رسد آموزش و نیز ارائه مشوق های لازم (مادی و معنوی) به منظور تداوم این روش مفید باشد. همچنین برای رفع موانع، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، مراقبت کانگرویی، بینش، پرستاران، مراقبتهای ویژه نوزادان
 • محمد دهقانی، محمدحسین حیوی حقیقی *، جمیله سلیمی، فرید خرمی صفحات 42-54
  زمینه و هدف
  ایمنی بیمار یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های مراقبت بهداشتی و درمانی است. اولین گام در ارتقا و بهبود فرهنگ ایمنی بیمار ارزیابی این مقوله است. بر همین اساس مطالعه حاضر به هدف بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی استان هرمزگان صورت گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی و نمونه پژوهش شامل 190 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی استان هرمزگان بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار این مطالعه پرسش نامه استاندارد «پیمایش بیمارستانی در مورد فرهنگ ایمنی بیمار» HOSPICبود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD (برای مشخص شدن گروه ها) در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  از بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی بیمار بعد تعداد کارکنان و مسائل مرتبط (25/40%) کمترین امتیاز و بعد کارگروهی درداخل بخش بیشترین امتیاز (60/85%) را کسب کردند. در طی 12 ماه گذشته 63 نفر (7/35%) از پرستاران هیچ گزارش وقوع خطایی ارائه نداده و 53 نفر (1/30%) فقط 1 یا 2 گزارش وقوع خطا را ارائه کرده بودند. امتیاز ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی بر حسب سابقه کار، نوع استخدام، بیمارستان، و میزان ساعات کاری متفاوت بود (05/0 P<).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران عوامل تاثیر گذار بر در فرهنگ ایمنی بیمار را شناسایی کرده، محیط کاری را بهبود داده و فضای سازمانی حمایت کننده ای را به وجود آورند. مطالعات بیشتری برای یافتن علل نارکارآمدی گزارش خطاهای پزشکی، پرستاران در مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی بیمار، خطای پزشکی، پرستاران
 • افضل اکبری بلوطبنگان *، علی محمد رضایی، محمدعلی محمدی فر، محمود نجفی، اسماعیل اکبری بلوطبنگان صفحات 55-65
  زمینه و هدف
  سرسختی شغلی به عنوان مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، منبعی از مقاومت و محافظت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی مقیاس سرسختی شغلی بود.
  روش بررسی
  تعداد 210 پرستار شهر اهواز به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس سرسختی شغلی، پرسشنامه های افسردگی بک و عزت نفس روزنبرگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سوال نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سرسختی شغلی انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سرسختی با افسردگی (31/0- =r و 01/0p&le) و عزت نفس (28/0 =r و 01/0p&le) رابطه معنی داری دارد. همچنین اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 78/0، چالش 81/0، تعهد 75/0 و برای خرده مقیاس کنترل 88/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری کلی: نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی شغلی در جامعه پرستاران از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روانشناختی و بهداشتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرسختی، پرستاران، ویژگی های روانسنجی، تحلیل عاملی
 • عباس حیدری، طیبه پور غزنین* صفحات 66-77
  زمینه و هدف
  نظارت بر رعایت کلیه اصول و کد های اخلاقی در پژوهش به منظور حمایت از حقوق آزمودنی های انسانی و جلوگیری از مواجههآن ها با خطرات احتمالی ناشی از پژوهش امری ضروری است. این مطالعه با هدف توصیف وضعیت گزارش ملاحظات اخلاقی در مطالعات پرستاری منتشر شده در مجلات معتبر پرستاری ایران انجام شد.
  روش بررسی
  کلیه مقالات پرستاری منتشر شده در 5 مجله علمی پژوهشی پرستاری ایران در سال 1393 به شکل سر شماری انتخاب و گزارش ملاحظات اخلاقی در این مقالات توسط چک لیست پژوهشگر ساخته مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد و فراوانی نتایج به تفکیک نوع مطالعه و مجله منتشر کننده گزارش شد.
  یافته ها
  در بین 294 مقاله مورد بررسی، 128 مورد (5/43%) اخذ مجوز اخلاق، 203 مورد (69%) کسب رضایت آگاهانه، 119 مورد (6/58%) اخذ رضایت کتبی، 87 مورد (6/29%) محرمانه ماندن اطلاعات و 66 مورد (4/22%) آگاهی آزمودنی از آزادی در ترک مطالعه را گزارش کرده بودند.
  مجله های مورد بررسی از نظر گزارش این معیارها متفاوت بودند و درصد گزارش اخذ مجوز اخلاق و رضایت آگاهانه در مقالات چاپ شده در دو مجله نسبت به بقیه بیشتر بود.
  نتیجه گیری کلی: یافته ها نشان داد در برخی موارد رعایت اصول اخلاقی مورد غفلت واقع شده اند؛ لذا نظارت دقیق تر کمیته های اخلاق در پژوهش در طی اجرای تحقیقات، برگزاری کارگاه های آموزش اخلاق در پژوهش و چگونگی گزارش ملاحظات اخلاقی و ذکر بخش ملاحظات اخلاقی در دستورالعمل مجله ها برای نویسندگان مقالات و تاکید بیشتر داوران بر بخش ملاحظات اخلاقی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رضایت آگاهانه، پژوهش بالینی پرستاری، کمیته اخلاق در پژوهش
 • حسین زاهدنژاد، هومان منوچهری *، منصوره زاغری تفرشی، پویا فرخ نژاد افشار، رضا قانعی قشلاق صفحات 78-86
  زمینه و هدف
  درک افراد از عدالت سازمانی بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. نمونه پژوهش 155 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1391 بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای وارد پژوهش شدند و از آنان خواسته شد که دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (Niehooff& Moorman) و توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (Spreitzer) را تکمیل کنند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  همبستگی معنی دار و مثبتی بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با توانمندسازی روانشناختی پرستاران وجود داشت (005/0=P) بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه عدالت تعاملی قادر به تبیین 53 درصد واریانس توانمندسازی روانشناختی در پرستاران می باشد.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین عدالت سازمانی و توانمندی روانشناختی پرستاران، پیشنهاد می شودکه مدیران به منظور افزایش سطح توانمندسازی پرستاران به وضعیت عدالت در سیستم های بهداشتی درمانی توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، پرستاران
 • مسعود الماسی *، سراج الدین محمودیانی، طیبه قاسمی صفحات 87-95
  زمینه و هدف
  ناباروری پدیده ای استر س زا بوده و دارای جنبه های روانی- اجتماعی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی و سلامت معنوی و ابعاد مختلف این دو متغیر در بین زنان بارور و نابارور شهر ایلام انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مقایسه ای مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل 200 زن (100 نفر بارور و 100 نفر نابارور) 15 تا 49 سال متاهل شهر ایلام بود که طی 6 ماه دوم سال 1393 به پزشکان متخصص زنان و زایمان مراجعه نموده بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی 36 SF- (فرم کوتاه) و سلامت معنوی (SWB) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار spss نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  براساس یافته ها در زنان بارور و نابارور تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات تمام ابعاد مورد بررسی وجود داشته و سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان بارور از زنان نابارور بهتر بود. همچنین در زنان بارور بین سلامت جسمانی و سلامت معنوی )332/0(r= ، سلامت وجودی و سلامت جسمانی )348/0(r=، و سلامت وجودی و کیفیت زندگی )281/0 (r= همبستگی معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به پایین بودن سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان نابارور، شایسته است متخصصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی، علاوه بر جنبه های درمانی، مسایل روانی و اجتماعی این زنان را نیز مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: ناباروری، زنان، کیفیت زندگی، سلامت معنوی
 • عطیه بابایی، محسن ادیب حاج باقری *، علی حاجی باقری صفحات 96-105
  زمینه و هدف
  خواب، یکی از نیازهای فیزیولوژیک بیماران بوده و اختلال خواب در بخش های مراقبت ویژه قلب شایع است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه گل محمدی و چشم بند بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده 60 بیمار دارای معیارهای ورود به روش در دسترس انتخاب شده و به روش بلوک های تصادفی چهارتایی در دو گروه رایحه گل محمدی و چشم بند تخصیص داده شدند. در این گروه ها مداخلات علاوه بر مراقبت های رایج به مدت سه شب پیاپی و از ساعت 22 الی 6 انجام شدند. در هر دو گروه، کیفیت خواب بیماران قبل و بعد از سه شب با استفاده از پرسشنامه ی کیفیت خواب پیتسبرگ بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از مداخله در هر دو گروه رایحه گل محمدی (001/0 =P) و چشم بند (001/0 =P) کیفیت کلی خواب بیماران در مقایسه با قبل از مداخله به طور معنی داری بهبود یافت. بهبود کیفیت خواب بیماران در گروه چشم بند به طور معنی داری بیشتر از گروه رایحه گل محمدی بود (005/0 =P ).
  نتیجه گیری کلی: هر دو روش رایحه گل محمدی و چشم بند می توانند موجب بهبود کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب شوند، هرچند تاثیر روش چشم بند بر افزایش کیفیت خواب بیشتراست. بنابراین با توجه به ترجیح بیمار می توان از هر یک از این روش ها برای کمک به بهبود کیفیت خواب بیماران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، بخش مراقبت قلب، پرستاری، خواب
 • مهربان پارسا مهر، علیرضا افشانی، فاطمه نیکو * صفحات 106-117
  زمینه و هدف
  اضطراب و افسردگی می تواند منجر به پیامدهای جسمی یا روانی و کاهش کیفیت زندگی بیماران گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک طرح پیمایشی بود که به صورت مقطعی انجام شد. نمونه پژوهش 102 نفر از بیمارانی بودند که جراحی با ی پس را در بیمارستان قلب الزهراء شیراز انجام داده بودند. بیماران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. داده ها با پرسشنامه استاندارد شده اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) و پرسشنامه کیفیت زندگی جهانی (WHOQOL-BREF) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی، تی تست و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در نرم افزار spss نسخه 20 انجام شد.
  یافته ها
  بین افسردگی و اضطراب با کیفیت زندگی رابطه ی منفی و معنادار (p< 0/001) وجود داشت. همچنین کیفیت زندگی با جنس (p<0/001)، سطح تحصیلات (33p<0/0)، میزان درآمد (p<0/001) و شغل(p<0/001) ارتباط آماری معنی داری داشت. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی 3/14 درصد و متغیرهای بالینی 4/70 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کرده اند.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به فراوانی اضطراب و افسردگی در این بیماران و اثرات سوء افسردگی و اضطراب بر پیآمد درمان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، انجام اقدامات غربالگری و درمانی مناسب برای این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی، جراحی پیوند عروق کرونر
 • نغمه رزاقی، فروغ رفیعی *، سرور پرویزی، اکرم سادات سادات حسینی صفحات 118-131
  زمینه و هدف
  معنویت یک پدیده جهانی است و هر انسانی آن را تجربه می کند. پرستاران پیش از پرداختن به امر مراقبت، نیاز به درک مشترکی از معنویت دارند. با این حال در تعریف و خصوصیات این مفهوم در پرستاری ابهام و عدم توافق وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف واضح سازی و کاهش ابهامات معنایی موجود در مفهوم معنویت برای دستیابی به یک تعریف یکسان، روشن و قابل درک در پرستاری صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از مدل هشت مرحله ای واکرواوانت 2005 استفاده شد. بدین ترتیب که پس از مرور گسترده منابع در محدوده زمانی 2015-2000، 42 مقاله مرتبط با مفهوم مورد نظر وارد مطالعه شده و بر آن اساس تعاریف، کاربردها، ویژگی ها، پیشایندها، پسایندها و ارجاعات تجربی مفهوم معنویت در پرستاری استخراج شد.
  یافته ها
  طبق تحلیل انجام شده، معنویت در پرستاری به عنوان یک پدیده متافیزیکی و یا متعالی، دارای ویژگی های فردی، ذهنی و تجربه درونی و نیروی هماهنگ کننده ابعاد دیگر وجودی، جستجو برای معنا و مقصود زندگی و ارتباطات معنی دار (فردی، بین فردی و فرا فردی (خدا یا قدرت برتر) می باشد. معنویت پسایندهایی چون سلامتی و یا بهبودی از رنج، سازگاری، آرامش، امید و در تهایت تعالی فرد را به دنبال خواهدداشت .تعریف معنویت با توجه به دیدگاه فلسفی انسان محوری (وسکولار) یا خدامحوری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نهایت بر اساس یافته ها یک مدل ارائه شده است.
  نتیجه گیری کلی: مفهوم معنویت با توجه به زمینه فلسفی و فرهنگی معانی مختلفی دارد. و در واقع مفهومی است که کاملا وابسته به زمینه می باشد. تحقیقات بیشتری بخصوص در بستر اسلامی- ایرانی در این زمینه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: معنویت، پرستاری، تحلیل مفهوم، واکرواوانت
 • رضا بابایی *، حسین مهدیون، علی محمد نظری صفحات 132-139
  زمینه و هدف
  پیری موفق و رضایت از زندگی همراه با تداوم سطح امید بالا در مراحل بعدی زندگی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر امید سالمندان پرداخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. تعداد 24 نفر از سالمندان شهر کرج به شیوه تصادفی انتخاب و به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمایش خاطره گویی گروهی به طول هشت جلسه اجرا شد. امید با استفاده از پرسشنامه امید Snyder قبل و بلافاصله پس از مداخله در دو گروه اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی و مستقل در نرم افزارSPSS نسخه 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند (001/0> P). میانگین امید در گروه آزمایش از 01/3 ± 83/23 قبل از مداخله به 06/2 ± 08/28 پس از مداخله رسید (000/0=P).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج می توان گفت خاطره گویی گروهی بر افزایش سطح امید سالمندان موثر است. لذا استفاده از این تکنیک ساده، قابل اجرا و کم هزینه در آسایشگاه های سالمندان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، امید، خاطره گویی
 • ژیلا میرلاشاری، طاهره صادقی، ستاره ثاقب، طاهره خان محمدزاده * صفحات 140-150
  زمینه و هدف
  علی رغم تاکید بر اجرای مراقبت خانواده محور در بیمارستان های کودکان، اطلاعات اندکی از میزان اجرا و موانع اجرایی آن وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین موانع اجرایی مراقبت خانواده محور از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش کلیه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری و پس از ورود به نرم افزار spss ویراست 16 با استفاده از آمار های توصیفی و تحلیلی به سوالات پژوهش پاسخ داده شد.
  یافته ها
  «مجهز و آماده نبودن بخش مراقبت ویژه نوزادان برای اجرای مراقبت خانواده محور (6/76%)». «مشکلات خانوادگی والدین (74%)»، و «عدم تمایل والدین به حضور طولانی مدت در بخش (3/73%)» به ترتیب سه عاملی بودند که از دیدگاه پرستاران بیشترین نقش را در ممانعت از اجرای مراقبت خانواده محور داشتند. از دیدگاه پزشکان «مجهز و آماده نبودن بخش مراقبت ویژه نوزادان برای اجرای مراقبت خانواده محور (69%)»، «عدم تمایل والدین به حضور طولانی مدت در بخش (65%)، و »نبودن حد و حدود قانونی برای میزان و سطح دخالت دادن والدین در امر مراقبت از نوزاد (64%)«، به ترتیب سه عاملی بودند که بیشترین نقش را در ممانعت از اجرای مراقبت خانواده محور در بخش های مراقبت ویژه ی نوزادان داشتند.
  نتیجه گیری کلی: هر چند پرستاران و پزشکان در دو عامل اتفاق نظر داشتند اما در رابطه با سایر عوامل توافق نظر چندانی مشاهده نشد. به نظر می رسد برای تسهیل مراقبت خانواده محور توجه به دیدگاه هر دو گروه در فراهم کردن محیط مناسب و تغییرات لازم در بخش های مراقبت ویژه نوزادان ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: مراقبت خانواده محور، پزشک، پرستار، مراقبت های ویژه نوزادان
 • شهریار درگاهی، مصطفی زراعتی، فرشاد محسن زاده، نادر اعیادی *، مجتبی حقانی صفحات 151-162
  زمینه و هدف
  ناباروری به عنوان پدیده ای با ماهیت زیستی، تاثیرات روانی فردی و بین فردی دارد. از این رو بروز پیامدهای روانی به دنبال تشخیص ناباروری، پدیده ای قابل انتظار خواهد بود. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجانی در بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی زنان نابارور است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مطب های متخصصان زنان، زایمان و ناباروری شهر پارس آباد در سال 1393 بود. که از بین آنها تعداد 40 زن نابارور به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه مداخله برنامه آموزشی تنظیم هیجانی صورت گرفت و نمونه مورد نظر بعد از اتمام مداخله سه ماهه به پرسشنامه های بهزیستی هیجانی و رضایتمندی زناشویی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی می تواند به طور معناداری بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی در زنان نابارور را افزایش دهد ( 01/0 ≥ P).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته ها آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی زنان نابارور تاثیر مثبت دارد، بر همین اساس آموزش های ویژه به این زنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هیجان، سلامت، رضایت زناشویی، ناباروری
 • سعیده جعفر زاده، سیما محمدخان کرمانشاهی* صفحات 163-172
  زمینه وهدف
  بازی های رایانه ای به صورت اجتناب ناپذیری بخش عمده ای از جامعیت پذیری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه مادران در مورد عوارض ناشی از بازی طولانی مدت با رایانه در دختران دبستانی انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از مادران دانش آموزان مشغول به تحصیل پایه های اول تا ششم ابتدایی بود. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو در نرم افزارSPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  عوارض استفاده زیاد از رایانه و بازی های رایانه ای از دیدگاه مادران به ترتیب عبارت بود از کاهش تعاملات اجتماعی و تحرک جسمانی (3/77%)، سوزش و ضعیف شدن چشم ها (7/76%)، افت تحصیلی (7/72)، پرخاشگری (62%)، چاقی (54%) و مشکلات اسکلتی (7/36%). همچنین 3/59% از مادران گزارش کردند که کلیه اعضای خانواده از رایانه در منزل استفاده می کنند. از نظر مادران مهمترین علت استفاده زیاد از رایانه توسط کودکان عدم اعمال محدودیت در منزل جهت استفاده از رایانه و بازی های رایانه ای (7/68%) بود.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته ها به منظورحفظ و ارتقای سلامت کودکان پیشنهاد می شود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای کودک، والدین و اولیای مدرسه در راستای تغییر دیدگاه آنها در خصوص نظارت بر شرایط و نوع بازی رایانه ای، تغذیه کودک، و حفظ شرایط ارگونومی بدن هنگام استفاده رایانه اقدام گردد.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، والدین، عوارض، کودک، سن مدرسه
|
 • M. Yaghoobi, A. Navidian, Eah Charkhat, Gorgich, H. Salehiniya* Pages 1-10
  Background and Aim
  Medication is one of the most important aspects of the nursing profession. This study was carried out with the aim of determining nurses’ perspective of types and causes of medication errors in selected hospitals of Zahedan University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study that was conducted in 2013. The research population consisted of 127 nurses working in selected hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences who were recruited by census. Data was collected by a three-part questionnaire and analyzed by t-test and ANOVA using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  The mean and standard deviation of the most frequent medication errors were respectively related to the rapid infusion of the medicines that nurses should have injected slowly (0.47±0.92), non- adherence to the necessary steps related to the medicines requiring special attention (0.46±0.82), and no dilution of medicines that must be diluted (0.37±0.72). Also the most common causes of medication errors were reported as fatigue related to heavy workload (99.2%), many ill patients (80.3%) and distorted and unreadable physician's orders (79.5%). Significant relationships were found between the occurrence of medication errors and type of employment and shift work (p<0.05).
  Conclusion
  Regarding the types and causes of medication errors from nurses’ perspective, approaches to increase nursing staff, using electronic medical kardexes, and retraining courses on pharmacologic information would be helpful.
  Keywords: Medication Errors, Nurse, Perspective
 • N. Aliyari, M. Fallahi Khoshknab *, Hr Khankeh, Ma Hoseini, M. Yazdani Pages 11-21
  Background and Aim
  New graduate nurses bear high levels of stress which could lead to unpleasant personal and professional outcomes. This study aimed to determine the effectiveness of cognitive behavioral group intervention on the stress levels of new graduate nurses.
  Material and Methods
  It was a quasi-experimental pretest -posttest study with control group. A total of 80 new graduate nurses were first recruited by purposeful sampling and then were randomly assigned into two experimental and control groups (n=40). Eight, 90 minutes sessions of cognitive behavioral group intervention was performed for the experimental group two times a week. Control group received no intervention. The data was collected before and after the intervention by “Expanded Nursing Stress Scale” and analyzed by inferential statistics such as chi-square and independent T test using SPSS- PC (v. 20).
  Results
  The findings showed that the mean score of stress level has reduced significantly after the intervention (from 44/44 to 29/44) (p<0/001). No significant reduction was found in the stress levels of control group (p=0/276). There was also a significant difference between the mean score of stress levels of the two groups after intervention (p<0/001).
  Conclusion
  According to the findings cognitive behavioral group intervention can reduce the stress levels of new graduate nurses. Therefore, using this intervention in the beginning of new graduate nurses’ work is suggested.
  Keywords: Cognitive behavior therapy, Stress, Licensed practical nurses
 • M. Hasanpour, A. Hasanzadeh, F. Ghaedi Heidari, M. Bagheri* Pages 22-31
  Background and Aim
  Promoting students’ critical thinking (CT) skills has been an essential goal of higher education, especially in nursing education. Unstable clinical situation requires nurses with proper ability of decision making which needs critical thinking. Accordingly this study was conducted to evaluate the critical thinking skills of nursing students of Isfahan University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 169 nursing students who were recruited by stratified proportion to size sampling. The Data was collected by “California Critical Thinking Skills Test B” and analyzed by spearman correlation, Pearson correlation, T test and ANOVA using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  Critical thinking skills in nursing students in all three levels was less than 50 percent (%32/8) and There was no significant correlation between educational levels of students and the mean score of critical thinking skills and its subscales by ANOVA test (p>0/05).
  Conclusion
  Despite the emphasis on the necessity of students’ critical thinking in higher education, the existent context does not have the required efficacy and needs some revision.
  Keywords: Critical thinking, Nursing students
 • Ma Morowatisharifabad, E. Azad, R. Zarezadeh, H. Rezaeipandari *, Z. Pour Movahed, M. Karimi Pages 32-41
  Background and Aim
  kangaroo care as a suitable and effective method of care for low birth weight and premature newborns and also their health promotion has been known in various countries around the world. Regarding the importance of nurses’ knowledge and performance about this kind of care, the study aimed to examine knowledge, performance and perceptions of nurses in NICUs and neonatal units of hospitals in Yazd city about kangaroo care and its barriers.
  Material and Methods
  It was a cross-sectional study. The sample consisted of 62 nurses working in NICUs and neonatal units of 6 hospitals of Yazd city. Data was collected by Kangaroo Care Questionnaire (KCQs) and analyzed by person correlation coefficient test using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  According to the findings 69/5% of the sample reported that kangaroo care has been done in their work place and 82.8% reported that they have recommend kangaroo care to mothers. From the samples’ view, nurses’ refuse to participate in kangaroo care (30/9%) and this belief that "Incubator care is more effective than kangaroo care" (37/9%) were the most important barriers to kangaroo care. There was also a significant positive relationship between the constructs of knowledge and benefits with disadvantages and appropriateness (p< 0/01), and nurses’ age and working experience (p<0/05).
  Conclusion
  Regarding the high percent of participation in kangaroo care, it seems that education and encouragement could be effective for the continuation of the method. In service education is also recommended to remove barriers.
  Keywords: Knowledge, Performance, Kangaroo Care, Perception, Nurse, NICU
 • M. Dehghani, Mh Hayavie Haghighi *, J. Salimi, F. Khorami Pages 42-54
  Background and Aim
  Patient safety is a major concern for health care organizations. The first step to improve culture of patient safety is its assessment. Accordingly this study was performed with the aim of assessing culture of patient safety from nurses’ perspective in the hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 190 nurses working in educational hospitals of Hormozgan province who were recruited by stratified random sampling in 2012. Data was collected by Hospital Survey on Patient Safety Culture questionnaire (HOSPIC) and analyzed by independent T. test, one-way ANOVA and Post hoc test of LSD using SPSS- PC (v. 16).
  Results
  Among the different dimensions of patient safety culture, the lowest score was related to the number of employees and its related issues (40.25%) and the highest score was related to team work in the unit (85.60%). In the past 12 months, 63 nurses (35.7%) did not report any errors and 53 nurses (30.1%) reported only 1 or 2 error. Significant differences was seen between the score of different dimensions of patient safety culture and nurses’ work experience, the type of employment, hospitals, and the amount of working hours (p <0.05).
  Conclusion
  Regarding the findings, it is suggested that managers and policy makers identify the factors involved in patient safety culture and improve the working environment, and promote supportive organizational climate in hospitals. Farther research is needed to detect the causes of nurse's failure to report medical errors.
  Keywords: Patient safety culture, Medical errors, Nurses
 • A. Akbari Balotanbegan *, Am Rezaei, Ma Mohammady Far, M. Najafi, I. Akbari Balootbangan Pages 55-65
  Background and Aim
  Occupational hardiness as a set of personality traits is a source of resistance and protection against stressful life events. The aim of this study was assessment of psychometric properties of Occupational Hardiness Scale.
  Material and Methods
  A total of 210 nurses were recruited through stratified sampling method and responded to Occupational Hardiness Scale, Beck Depression Questionnaire, and Rosenberg Self-esteem Questionnaire. Data was analyzed by factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations using SPSS-PC (v. 22).
  Results
  Exploratory factor analysis, item-total correlation and reliability analyses were undertaken to assess the psychometric properties of the Occupational Hardiness Scale. Pearson correlation results indicated a significant relationship between hardiness and depression (r= -0.31 and p&le0.01) and self-esteem (r=0.28 and p&le0.01). Also hardiness scale reliability was assessed using Cronbach's alpha and it was 0.78 for the total scale, 0.81 for challenge, and 0.75 for commitment and 0.88 for control subscales.
  Conclusion
  The Persian version of Occupational Hardiness Scale had acceptable psychometric properties in nurses’ population and it can be used as a valid instrument in psychological and health research.
  Keywords: Hardiness, Nurses, Psychometric, Factor analysis
 • A. Heydari, T. Pourghaznein* Pages 66-77
  Background and Aim
  In order to support the rights of the human subjects and to prevent their exposure to the probable risks arising from research, it is necessary to monitor the observance of all ethical principles and codes. This study was conducted to describe the state of ethical considerations’ reports in the nursing studies published by the nursing journals of Iran.
  Material and Methods
  All the articles published by five scientific nursing journals during 2014 were selected by census and their ethical considerations’ reports were assessed by a researcher made checklist. Data was analyzed by SPSS- PC and the frequency of the results was reported according to the type of the study and the published journals.
  Results
  Among 294 reviewed articles, 128 (43.5%) reported institutional review board permission, 203 (69%) reported obtaining informed consent; 119 (58.5%) reported obtaining written consent; 87 (29.6) reported confidentiality of information and 66 (22.4%) reported the awareness of the subjects of freedom to leave the study. The assessed journals were different by the reporting of these indexes and the percentage of institutional review board permission and obtaining informed consent was higher in two journals compared with other journals.
  Conclusion
  The findings showed that adherence to ethical considerations have been overlooked in some cases; therefore, it is necessary that the research ethics committees monitor the ethical issues more precisely during implementation of nursing studies. Also holding research workshops and the workshops on reporting the ethical observations, more emphasis on ethical guidelines in nursing journals and reviewers’ attention to the ethical considerations of these journals are recommended.
  Keywords: Informed consent, Nursing clinical research, Institutional review board
 • H. Zahednezhad, H. Manoochehri *, M. Zaghari Tafreshi, P. Farokhnezhad Afshar, R. Ghanei Gheshlagh Pages 78-86
  Background and Aim
  Individual's perception of organizational justice is very important. The aim of this study was to identify the relationship between organizational justice and psychological empowerment of nurses working in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  It was a descriptive- correlational study. The sample consisted of 155 nurses working in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences who were recruited by random stratified sampling during 2012. Data was collected by Niehooff and Moorman’s Organizational Justice questionnaire and Spreitzer’s Psychological Empowerment instrument and analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  A significant positive correlation was found between organizational justice and nurses’ psychological empowerment (p= 0.005). Also the results of multiple regression showed that interactional justice can explain %53 of the variance of Psychological empowerment of nurses.
  Conclusion
  Regarding the significant relationship between organizational justice and nurses’ psychological empowerment, managers’ attention to organizational justice of healthcare system to improve the nurses’ psychological empowerment is suggested.
  Keywords: Organizational justice, Psychological empowerment, Nurses
 • M. Almasi *, S. Mahmoudiani, T. Ghasemi Pages 87-95
  Background and Aim
  Infertility is a stressful phenomenon and has psycho-social aspects. This study was carried out with the aim of comparing the quality of life and spiritual health and their different dimensions among fertile and infertile women in Ilam city.
  Materials and Methods
  It was a cross- sectional, comparative study. The sample consisted of 200 married 15-49 year old women who referred to obstetricians during the second half of 2014. Data was collected by SF36 and spiritual health questionnaire (SWB) and analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  The findings showed that there has been a significant difference between the mean scores of all assessed dimensions and the spiritual health and quality of life of fertile women was better than infertile women. There were also significant relationships between physical health and spiritual health (r=0.332), existential health and physical health (r=0.348), and existential health and quality of life (r=0.281) among fertile women.
  Conclusion
  Considering the low levels of spiritual health and quality of life among infertile women, it is recommended that obstetricians, gynecologists and midwives, pay special attention not only to therapeutic aspects but also to psychological and social issues related to infertile women.
  Keywords: Infertility, Women, Quality of life, Spiritual health
 • A. Babaii, M. Adib, Hajbaghery *, A. Hajibagheri Pages 96-105
  Background and Aim
  Sleep is one of the physiological needs of patients; however, sleep disorders are prevalent among patients hospitalized in cardiac care units. This study aimed to compare the effect of Damask rose aromatherapy and blindfold on sleep quality of patients hospitalized in cardiac care units.
  Material &
  Methods
  In this randomized clinical trial, 60 patients who met the inclusion criteria were selected conveniently and randomly assigned into Damask rose aromatherapy and blindfold groups using blocked randomization. In addition to the routine care, interventions were implemented for three subsequent nights from 22:00 to 6:00 A.M. In both groups and the patients’ sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index, before and after the three nights. Data was analyzed using Chi-square, independent t, Mann-Whitney U and Wilcoxon signed-rank tests using SPSS-PC (v. 11.5).
  Results
  The overall sleep quality significantly improved after the intervention in both Damask rose aromatherapy (P = 0.001) and blindfold groups (P = 0.001). Although improvement of sleep quality was higher in blindfold group (P = 0.005).
  Conclusion
  Both Damask rose aromatherapy and blindfold could improve the sleep quality of patients hospitalized in the cardiac care unit, though blindfold was more effective. Therefore, according to patient’s preference, one of these methods might be used to improve the sleep quality.
  Keywords: Aromatherapy, Coronary Care Unit, Nursing, Sleep
 • M. Parsamehr, A. Afshani, F. Nikoo* Pages 106-117
  Background and Aim
  Anxiety and depression could lead to physical or psychological consequences and reduce the quality of life of patients. The present study was carried out to determine the relationship between anxiety and depression with quality of life in patients undergoing coronary artery bypass graft.
  Material &
  Methods
  It was a cross-sectional study. The sample consisted of 102 patients who had been undergone coronary artery bypass graft (CABG) in Azahra hospital of Shiraz city. The patients were recruited by convenience sampling method. Data was collected by standardized hospital anxiety and depression scale (HADS) and global Quality of Life questionnaire (WHOQOL-BREF) and analyzed by statistical tests of Pearson correlation, t-test and hierarchical multiple regression using SPSS-PC (v. 20).
  Results
  There was a significantly negative relationship among depression and anxiety with quality of life (P
  Conclusion
  Regarding the frequency of anxiety and depression among these patients and its negative impact on treatment outcome and quality of life of patients with coronary artery diseases, performing appropriate screening and therapeutic approaches for this group of patients is suggested.
  Keywords: Quality of life, Anxiety, Depression, Coronary Artery Bypass Graft
 • N. Razaghi, F. Rafii *, S. Parvizy, As Sadat Hosseini Pages 118-131
  Background and Aim
  Spirituality is a global phenomenon and everyone experience it. Nurses need to have a common understanding of spirituality before they begin to care for patients. However, there is yet ambiguity and disagreement on the definition and attributes of this concept. The present study was carried out to clarify the concept and reduce the semantic ambiguities in its definition to achieve a uniform, clear and understandable definition of spirituality in nursing.
  Material &
  Methods
  Walker and Avant's eight-step model was used as the method. After extensive review of all published articles from 2000 to 2015, 42 articles were included into the analysis. By following the steps of the model, definitions, properties, applications, antecedents, consequences and empirical referents of the concept of spirituality were derived.
  Results
  According to the analysis, spirituality as a metaphysical or transcendental phenomenon, includes properties of personal, subjective, and inner experience and the power of coordinating other aspects of existence, search for meaning and purpose of life and significant relations (personal, interpersonal and transpersonal (God or a higher power). The consequences of the concept of spirituality include health or relief of suffering, coping, comfort, hope and finally, transcendence. The definition of spirituality will be influenced by the perspective of human-centered philosophy (and secular), or God-centered philosophy. A conceptual model was proposed based on the findings.
  Conclusion
  The concept of spirituality has different meanings depending on the cultural and philosophical background. In fact, it is a totally context dependent concept. Further research is suggested in this area, especially in the Islamic - Iranian context.
  Keywords: Spirituality, Nursing, Concept analysis, Walker, Avant
 • R. Babaei *, H. Mahdiun, Am Nazari Pages 132-139
  Background and Aim
  Successful aging and life satisfaction accompanies with continued and high levels of hope in subsequent stages of life. This study examines the effect of reminiscence therapy on hope in elderly.
  Material &
  Methods
  It was a quasi-experimental study. A total of 24 elderly of Karaj city were randomly recruited among the elderly of Setayesh hospice and were voluntary assigned into experimental (n=12) and control (n=12) groups. Reminiscence therapy was performed during eight sessions for the experimental group. Hope was assessed in the two groups before and immediately after intervention by Snyder questionnaire. Data was analyzed by independent and pair T test using SPSS-PC (v. 21).
  Results
  There was a significant difference between experimental and control groups after intervention (P
  Conclusion
  According to the findings it can be said that reminiscence therapy increases elderly hope. Therefore using this simple, practical and inexpensive technique in hospices is recommended.
  Keywords: Elderly, Hope, Reminiscence
 • J. Mirlashari, T. Sadeghi, S. Sagheb, T. Khanmohammadzadeh* Pages 140-150
  Background and Aim
  Despite widespread implementation of family-centered care (FCC) in children’s hospitals, there is insufficient information about the degree of and barriers to its implementation. This study aims to determine the perspectives of nurses and physicians about barriers to FCC in neonatal intensive care units (NICU) in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Material &
  Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample was all of the nurses and physicians working in the NICUs of the educational hospitals. Data was collected by a researcher-made valid questionnaire and analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS-PC (v.16).
  Results
  “Units which are not equipped enough for family centered care implementation” (76.6%), “family problems (74%) and “Parents unwilling to stay in the units for a long time” (73.3%) were respectively the three most important barriers from nurses’ perspective. From physicians’ perspective, “Units which are not equipped enough for family-centered care implementation” (69%), “Parents unwilling to stay in the wards for a long time” (65%), and “absence of clear rules and guidelines for the level of involvement of parents in neonatal care” (64%) were respectively the three most important barriers to the implementation of family centered care.
  Conclusion
  Although nurses and physicians agreed upon two barriers but they were not so agree about other factors. To facilitate family centered care, it seems that consideration of the two groups’ perspective to provide an appropriate environment and needed changes in intensive care units is necessary.
  Keywords: Family Centered Nursing, Physician, Nurse, Neonatal Intensive Care
 • Sh Dargahi, M. Zeraati, F. Mohsenzadeh, N. Ayadi *, M. Haghanni Pages 151-162
  Background and Aim
  Infertility as a biological phenomenon has personal and interpersonal psychological effects. Accordingly, expression of psychological consequences would be expectable after its diagnosis. The aim of current study is to determine the effectiveness of emotional regulation training on emotional well-being and marital satisfaction of infertile women.
  Material &
  Methods
  It was a quasi-experimental, pre-test and post-test study with control group. The statistical population was all infertile women attending to the obstetricians and gynecologists’ clinics in Parsabad city during 2014. A total of 40 infertile women were recruited by convenience sampling and then were assigned randomly to experimental and control groups. The three months period emotion regulation training was applied to the experimental group. Data was collected by marital satisfaction and emotional well-being questionnaires before and after intervention and analyzed by multivariate covariance analysis (MANCOVA) using SPSS-PC (v.16).
  Results
  The results showed that emotional regulation training could significantly increase the emotional well-being and marital satisfaction among infertile women (P≥ 0.01).
  Conclusion
  According to the results emotion regulation training have positive effects on emotional well-being and marital satisfaction of infertile women. Accordingly especial training programs for these women are recommended.
  Keywords: Emotion, Mental Health, Marital, Satisfaction, Infertility
 • S. Jafarzadeh, S. Mohammad Khan Kermanshahi* Pages 163-172
  Background and Aim
  computer games have inevitably devoted a significant portion of children and adolescent''s socialization. This study has been conducted with the aim of examining views of parents about the long-term effects of computer games on primary school girls.
  Material &
  Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 150 mothers of school girls studying in first to sixth grade who were recruited by convenience sampling in 2013. Data was collected by a researcher-made questionnaire and analyzed by descriptive statistics and Chi-square test using SPSS-PC (v. 16).
  Results
  The complications of long term use of computer game from mothers’ views was reported as reduction of social interaction and physical activity (%77.3)¡ burning eyes and Poor eyesight (%76.7)¡ dropout (%72.7)¡ aggression (%62)¡ obesity (%54)¡ and musculoskeletal problems (%36.7) respectively. In addition %59.3 of mothers reported that all family members use computer in their homes. The most important factor of long term use of computer from mothers’ view was no restriction to use computer games in their home (%68.7).
  Conclusion
  Regarding the findings¡ in order to protect and promote children’s health it is recommended that training courses will be initiated for children¡ parents and teachers in line with changing their viewpoints and supervision of the type and conditions of computer games¡ child nutrition and maintaining children’s ergonomic body condition while playing the games.
  Keywords: School age, Computer games, Parental, Complications