فهرست مطالب

اندیشمندان حقوق - پیاپی 7 (زمستان 1394)
 • پیاپی 7 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • وحید هدایتی صفحه 5
  یک وفاق عام درباره ی وجود رشته ای از اصول قانونی بین المللی وجود دارد. به علاوه، عموم حقوقدانان بین المللی موافقت دارند که بعضی از اصول، جایگاه ویژه ای تحت عنوان قواعد آمره را یافته اند. با این اوصاف در جامعه ی بین المللی دو مخالفت هایی وجود دارد که چگونه می توان تول قدرت اجرایی یافتن یک قاعده ی آمره را مشخص کرد یا اینکه تا چه حدی چنین قاعده ای ممکن است بر روی نظام های حقوقی تاثیر داشته باشد یا اینکه در صورت بوجود آمدن اختلاف در مورد ی، چه راه حل های ا وجود و گستره ی چنین قاعده بین المللی در این خصوص وجود حقوقی و قضایی دارد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که به سه سوال مطروح در بالا پاسخ داده شود. احراز وجود یک قاعده ی آمره، در ابتدای امر، باید به ل شود. کارآمدترین راه برای قدرت محاکم محو بخشیدن به یک قاعده ی آمره در سطح ملی، این است که دولت ها مبادرت به وضع قوانینی نمایند که به موجب آن ها قواعد آمره به طور خودکار در نظم حقوقی ملی شان الزام آور شده و در واقع، هر قانون مخالف دیگر را نسخ کنند. همچنین، در هر زمانی که اختلافی درباره ی یک قاعده ی آمره پیش می آید، منفعت جامعه ی بین المللی در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باید دولت ها را بر آن دارد تا در صورت امکان، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را در این خصوص بپذیرند.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، قاعده ی آمره، قاعده ی تخطی ناپذیر، احراز قاعده، راه حل های قضایی
 • محمد صادقی، راضیه شایق نیک نفس صفحه 21
  یکی از مباحثی که بین فقها و حقوقدانان وجود دارد این است که با توجه به اینکه صلح از عقود محسوب می شود آیا عقدی مستقل است یا فرع عقود دیگر است؟ یعنی فی نفسه عقد خاصی نمی باشد بلکه وابسته به سایر عقود است، با این توضیح که اگر در مقام معاملات واقع شود فرع عقد بیع و عناصر و احکام بیع را دارا خواهد بود و اگر در مقام اجاره واقع شود نتیجه ی عقد اجاره را می دهد و فرع بر عقد اجاره خواهد بود. غالب فقهای شیعه آن را عقدی مستقل می دانند، در حقوق ایران هم صلح فی نفسه اصل و مستقل دانسته شده است، در مقابل فقهای اهل سنت صلح را عقدی مستقل نمی دانند بلکه آن را تابع عقودی می دانند که نتیجه ی عقد صلح به نتیجه ی آن شباهت دارد. این مقاله می کوشد، موضوع را تحلیل کرده و از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: عقد، صلح، استقلال، فرعیت صلح
 • علیرضا مظلوم رهنی، زهرا وطنی، حشمت الله کولیوند صفحه 31
  تسلیم مبیع و ثمن و احکام آن، درمتون فقهی حدود 33 قاعده به طورمستقیم و غیرمستقیم و درحقوق موضوعه ایران مستقیما 18ماده از مواد قانون مدنی را به خوداختصاص داده است.
  انتقال ضمان معاوضی یا خطر از آثار مهم تسلیم است که برای تبیین آن در نظام های مختلف حقوقی، روش های متفاوتی وجوددارد. مسئله انتقال ضمان معاوضی یک مبحث کامل ازفصل سوم کنوانسیون بیع مواد 66 تا 70 را به خود اختصاص داده است و در قانون مدنی ایران تنها در ماده 387 و بر اساس قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض پیش بینی شده است. کنوانسیون در بررسی موضوع،حالت های مختلفی را مطرح ساخته است.
  دراین مقاله واحد اسناد و تحلیل قوانین موضوعه ایران و مواد 367 تا 399 ق.م. و مواد 30 تا 46 و 60 تا 70 کنوانسیون بیع 1980(CIGS) با مطالعه تطبیقی قانون بیع کالای انگلیس 1979 (SOGA) است. باطبقه بندی موضوعات، حفظ جنبه تطبیقی بودن آن ها، به بیان وجوه اختلاف و اشتراک مفاهیم در کنوانسیون بیع1980، فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و قانون فروش کالای انگلیس 1979 پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تسلیم مبیع، انتقال ضمان، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قانون فروش کالای انگلیس
 • مهدی سعادت* صفحه 47
  «نظریه قراردادهای اجتماعی» (theory The social contract) در پی تبیین خاستگاه دولت می باشد و بنیاد این نظریه بر این استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی درحالت و وضعیتی زندگی می کردکه از آن به «وضع طبیعی» (State of nature) یاد می کنند. در این وضعیت هیچ گونه قدرت سیاسی وجود نداشت تا قانون و مقررات را وضع کند و به اجرا درآورد. درمجموع وضع طبیعی اشاره به وضعیتی دارد که پیش از نهاد حکومت بوده است و انسان ها به هر دلیل تصمیم گرفتند این وضعیت را ترک کنند و یک جامعه ی مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را برپا دارند. بنابراین طبق نظریه ی قرارداد اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی می باشد و این دولت اقتدار خود را از رظایت مردمی می گیرد که از راه یک قرارداد اجتماعی به او اعطاء شده است. این تحقیق از نوع توصیفی – تشریحی است و به روش مطالعه کتابخانه ای/ اسنادی، در جهت بررسی نظریه قراردادهای اجتماعی از منظر رسو و مقایسه تطبیقی آن با سایر اصحاب نظریه فوق بالاخص «توماس هابز» و «جان لاک» می باشد. «ژان ژاک روسو» نویسنده، فیلسوف و اندیشمند بزرگ فرانسوی و خالق آثاری همچون«قرادادهای اجتماعی»و«امیل» بدون شک یکی از پرنفوذترین اندیشمندانی بود که نظرات و عقایدش در شکل گیری انقلاب کبیر فرانسه اثر داشت. قرارداد اجتماعی رسو ریشه در نظریه انسان شناسی او دارد. رسو برای انسان دو وضع را ذکر می کند؛ در نظریه رسو انسان ها بر اثر اتفاق باهم برخورد می کنند و خانواده را شکل می دهند. خانواده مدل نخستین جامعه به حساب می آید، در این مرحله، انسان به فایده های زندگی مشترک پی می برد. از سوی دیگر چون انسان خویشتن خواه است و به سود مندی خود فکر می کند درصدد برمی آید تا بهره های بیشتری را ببرد. اینجاست که تقسیم کار و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. مالکیت خصوصی و تقسیم کار در همسویی با خویشتن خواهی انسان، سبب سلطه بعضی را بر بعضی فراهم می سازد. در نتیجه حکومت به وجود می آید و قرارداد اجتماعی را ثمر می بخشد.
  کلیدواژگان: قراردادهای اجتماعی، ژان ژاک رسو، وضع طبیعی، وضع مدنی، اراده عمومی، دولت
 • رسول پروین، سیامک لطفیانی، شیما مرادی صفحه 63
  با اینکه تعیین مبنای تکلیف فروشنده در جبران خسارت مصرف کننده، اهمیت فراوان دارد، می توان نظریه ی تضمین قراردادی و مسئولیت ناشی از تقصیر را چنان تعدیل کرد که نتایج عملی این نظریه ها نزدیک شود و اجرای هردو نظر با داوری عرف و عدالت سازگار باشد:مبتنی ساختن مسئولیت فروشنده بر تضمین صریح یا ضمنی سلامت کالا، در این گونه دعاوی به سود مصرف کننده تمام می شود، زیرا او را از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز می کند. به همین جهت است که در حقوق امریکا، پس از تحولات گوناگون و طولانی که کامن لا پیمود، سرانجام در قانون یکنواخت بیع و پس از آن در قانون متحدالشکل و مشترک تجارت، پیش بینی شد که هرگونه توصیفی که فروشنده از کالای خود بکند و خریدار به اعتماد آن و بر مبنای اوصاف یاد شده معامله را انجام دهد، تضمین صریح به شمار می رود.
  در فرضی که رابطه ی خریدار و فروشنده، تابع قواعد ضمان قهری است و این رابطه بر مبنای تسبیب مطالعه می شود، می توان از نتایج نامطلوب آن پرهیز کرد و اثبات تقصیر سازنده ی کالا را در بسیاری از موارد آسان ساخت؛ می دانیم که اگر ثابت شود فروشنده از عیب پنهانی کالا و خطر احتمالی ورود ضرر آگاه بوده است، این مبالاتی تقصیری است که مسئولیت زیان های ناشی از آن عیب را به دنبال دارد(ملاک ماده ی 333 ق.م)
 • مهران ابراهیمی منش، نصرالله قراخانی، محمد رشوندی صفحه 89
  قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392در باب تکرار جرم ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370رفع نموده است و به اجرای صحیح تر و ضابطه مندتر احکام تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود اما این قانون همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که در قانون سابق وجود داشت. قانون مجازات مصر مصوب 1937 با اصلاحات بعدی با قانون مجازات اسلامی ایران در بسیاری از احکام مربوط به تکرار جرم شبیه به هم هستند و در مواردی قانون مصر نسبت به قانون ایران راه حل مناسب تری ارائه داده است. بین قوانین دو کشور در زمینه موضوع مورد بررسی در مبانی، منشا قوانین و تقسیم بندی از جرایم و مجازات ها تفاوت هایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: تکرار جرم، تشدید مجازات، علل عام تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی ایران، قانون مجازات مصر
 • محسن طاهری صفحه 101
  اصولا صدور حکم از سوی دادگاه امکان پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات طرفین دعوی و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی؛ براین اساس چنانچه مدعی علیه لایحه جوابیه را تقدیم داشت، دادگاه به کلیه اظهارات مدعی و اعتراضات مدعی علیه و ایرادات آنان و مدارک و دلایل تقدیمی طرفین از هر حیث رسیدگی و سپس به صدور حکم حضوری مبادرت می نماید. اما در صورتی که مدعی علیه اصلا در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه جوابیه هم تقدیم ننماید و مدت تقدیم آن منقصی گردد، بر حسب تقاضای مدعی، دادگاه می تواند حکم غیابی صادر نماید. با وجود این اصول قانونی در باب حکم غیابی که در قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد، در عمل شرایط به نحوی است که یک سلسله سوء جریان پدید می آید، زیرا هم وقت دادگاه، به دلیل رسیدگی مکرر به موضوع واحد، تلف و هم ختم امر دادرسی مدت ها به تاخیر می افتد.
  با این توصیفات، هدف مقاله حاضر بررسی اجمالات، بیان ضعف ها و ایرادات موجود در خصوص رسیدگی غیابی و اجرای احکام آن می باشد.
  کلیدواژگان: دادرسی، رسیدگی و حکم غیابی، واخواهی از حکم غیابی، آیین دادرسی مدنی
 • احمد احمدی، سیامک لطفیانی صفحه 109
  افراد می توانند از هر مکانی بجز اماکنی که در قانون منع شده است مانند اماکن نظامی و مجالس بانوان، عکس بگیرند. اما آزادی عکس برداری برای همه، می تواند عواقبی ناخوشایند داشته باشد و مورد سواستفاده قرار گیرد و حریم خصوصی افراد در امان نباشد. به نظر می رسد طبق هیچ قانونی نتوان از تولید کنندگان آثار و نمایشگاه های تجاری، که تابلوی عکاسی ممنوع، را جهت انحصار کالای خود نصب می نماید، حمایت کرد. افراد حق دارند تصاویر و اطلاعات مربوط به خود یا آثار خود را مجزا کنند و با انتخاب خود بتوانند عکسها و اطلاعاتشان را در برابر دیگران آشکار کنند. پس رعایت حریم خصوصی افراد ایجاب می کند که تصاویر آنها در برابر دیگران محفوظ بماند و همه افراد حق دارند تصویر خود یا مکان خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر از خود را ممنوع کنند. پس می توان گفت پیشرفت تکنولوژی و تولید دوربین های بسیار قوی و کوچک بخصوص در انواع دستگاه های تلفن همراه، نیاز کشور را به تدوین و اصلاح قوانین محدود و نا کارآمد حوزه عکاسی، بیش از پیش ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، حقوق، عکاسی ممنوع، عکس، قانون
 • محمد صادقی، راضیه شایق نیک نفس صفحه 115
  یکی از اقسام عقد صلح، صلح دعوی است و صلح با انکار دعوی یکی از اقسام صلح دعوی از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن قرار می گیرد، می باشد. هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای مدعی را نپذیرد و پس از آن به مصالحه نشینند صلح با انکار دعوی خواهد بود. در حقوق ایران در ماده 755 قانون مدنی،صلح با انکار دعوی جایز دانسته شده و درخواست صلح اقرار محسوب نشده است،در فقه عامه شافعی صلح با انکار دعوی را جایز نمی داند و در صورتی جایز می داند که مدعی دعوی خود را ناروا بداند و مدعی علیه را محق بشناسد. لذا با درخواست صلح، اقرار به مالکیت مدعی علیه کرده است و در چنین صورتی صلح صحیح می باشد. این مقاله میکوشد این موضوع را تحلیل کرده و علت اختلاف نظر را مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: صلح، دعوی، انکار دعوی، اقرار
|
 • Mohammad Sadeghi, Raziyeh Shayegh Niknafs Page 21
  One of discussions between jurists and lawyers would be whether the Peace Agreement، despite it is included in Agreements (i. e. ‘Uqud)، is an independent agreement or a subagreement dependently and belongs to other agreements. With such an explanation، is it a branch of Bai’ and has it Bai’s rules and ingredients in transactions? And has it the results of Rental Agreement and is it branch of Rental Agreement in situation of renting? Most of Shiite jurists know it as an independent agreement and it is known as a main and independent agreement in law of Iran too. In contrast، Sunni jurists do not count the Peace as an agreement independently but a branch of agreements which the results of that resemble them. This article tries to analyze the topic and scrutinize it in a comparative manner.
  Keywords: Agreement, Peace, Independency, Dependency
 • Dr Alireza Mazlom Rahni, Dr Zahra Vatani, Heshmatola Kolivand Page 31
  Surrendering the deal and paying the transaction price is the target conclusion of any contracts. Sales contract and its consequences have been the issue of concentration in the legal texts and the law of I. R. of Iran. These have been 33 legal rules directly and indirectly devoted to these issues and the legislator has directly allocated 18 articles of the Civil Codes to the surrendering provisions. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG – 1980) consists of four chapters and 101 articles There are several solutions in connection with the Exchange Guarantee or risk transfer in domestic law: the date of conclusion of the contract (Article 185 Swiss liability law)، the date of transfer of ownership (Article 1138 French Civil Code)، time delivery of the object of sale (Article 387 Iranian Civil Code)، and filed autonomy (of England).. In this study through following relatively the same logic، the researcher has categorized the topics and dealt with comparative aspects while explaining the differences and shared concepts of the CISG، jurisprudence، civil law of Iran and England. In spite of their slight differences، efforts are made to offer a way to create convergence between the legal systems of the above، and international conventions such as CISG. Documentation and analysis captured Article 367 to 399 of Iranian Law and CISG articles 30 to 46 and 60 to 70 which comparatively studied with the Britain’s Sale of Goods Act 1979. This study is descriptive and analytic in nature. Methodology employed is essentially based on theoretical، descriptive، analytical and comparative research approaches done in the library via note taking.
  Keywords: Sales surrender, transfer liability, liens, bills, vendor, CIGS, SOGA
 • Mehran Ibrahimi Manesh, Nasrollah Gharakhani, Mohammad Rashvandi Page 89
  The Islamic Penal Code of Iran adopted in 1392 in the recidivism has resolved many ambiguities and shortages of the Islamic Penal Code adopted in 1370 and will help proper implementation of the recidivism rules، but this law has still flaws and ambiguities that have been existed since the former law. Egyptian Penal Code adopted in 1937 with subsequent amendments is similar to the Iranian Islamic Penal Code relating to recidivism and in some cases، Egyptian law has provided more appropriate solutions. The differences between the laws of two countries in this field are the principles and their origin and also classification of crimes and punishments.
  Keywords: Recidivism, Aggravated Punishment, Common Causes of Aggravation of Punishment, the Islamic Penal Code, Egyptian Penal Code
 • Page 109
  People can place anywhere except where prohibited by law، such as military sites and ceremonies، ladies، take pictures. Liberty photographed for all، can have unpleasant consequences and abuses of privacy is not protected. It seems not to have any legal effect from manufacturers and trade exhibitions، photography into the forbidden، to monopolize their products is supported. They are pictures and information about his or her work individually and with your choice of pictures and information they disclose to others.
  Keywords: privacy, rights, ban photography, photos, Law
 • Mohammad Sadeghi, Raziyeh Shayegh Niknafs Page 115
  One of the forms of settlement agreement is compromise agreement and agreement forms of compromise agreement. when the defendant don’t accept thecontent of ciaiment allegation and do not compromise after that at will be agreement or dischamation. In Iran law in article 775 of civil law agreement with disclamation considered promissible and peace request do not considered confession. In sunni jurisprudence shafiite does not admit peace with disclamation. And when they count it promissible that the claimant count his lawsuit inadmissible and belive that the defendant is right ful. Therefore by peace request confession to property defendant and in such cace peace is correct. This article try to analyze this subject and study the cause of difference of opinions.
  Keywords: Peace. Claim. Disclamation.Confession