فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجتبی وکیلی ازغندی *، ارش فتاح الحسینی صفحه 1
  در این مقاله تاثیر غلظت های مختلف هیدروکسید پتاسیم و سیلیکات سدیم در الکترولیت پوشش دهی میکروقوس الکتریکی بر ریزساختار و رفتار خوردگی پوشش سرامیکی ایجاد شده روی زیرلایه آلیاژ آلومینیوم 6061 بررسی شده است. رفتار خوردگی پوشش ایجاد شده در محلول نمک کلرید سدیم 5/3 درصد وزنی توسط تکنیک پلاریزاسیون بررسی شده و با استفاده از پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس بترتیب نوع ترکیبات سرامیکی تشکیل شده، ریزساختار و آنالیز شیمیایی پوشش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پلاریزاسیون نشان دادند که افزایش غلظت هیدروکسید پتاسیم و سیلیکات سدیم در الکترولیت پوشش دهی باعث بهبود رفتار خوردگی پوشش سرامیکی ایجاد شده می گردد. تصاویر پراش اشعه ایکس حاکی از تشکیل ترکیبات سرامیکی اکسیدی و گاه بین فلزی روی سطح بوده و نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس نشان می دهند که افزایش هیدروکسید پتاسیم و سیلیکات سدیم، با کم کردن پتانسیل شکست دی الکتریک و در نتیجه ریزتر شدن و کوچک شدن حفرات و ریزترک های سطحی و همچنین با جذب بیشتر سیلیسیم در پوشش باعث بهبود کیفیت پوشش سطح شده اند.
  کلیدواژگان: آلیاژ آلومینیوم 6061، پوشش های سرامیکی، ریزساختار پوشش، خوردگی الکتروشیمیایی
 • مصطفی مختاری اردکان *، مصطفی اخوان صفار، پویا درخشان برجویی صفحه 9
  در خطوط کنترل کارخانجات کاشی برای اینکه بتوان کاشی ها را درجه بندی کرد، نیاز به روش هایی برای تشخیص انواع عیوب مختلفی است که ممکن است در هنگام تولید بر روی کاشی ها به وجود آید. به گفته کارشناسان، یکی از بیشترین عیوبی که باعث پایین آمدن کیفیت کاشی ها می شوند، ترکها و خالها می باشند. به این نوع از عیب ها، عیوب تیز گفته می شود که در تصویر ساختارهایی با عرض کم و کنتراست بالا به وجود می آورند. یکی از ابزارهای پردازش تصویر که می توان با استفاده از آن، این ساختارهای با عرض کم وکنتراست بالا را دریک تصویر آشکار ساخت، استفاده از عملگرهای مورفولوژیک مانند توسعه و کاهش می باشد. در این مقاله از عملگرهای مورفولوژی فازی جهت تشخیص عیوب استفاده شده است. کارایی تشخیص وابستگی زیادی به ماسک استفاده شده دارد. برای رفع چالش فوق از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ماسک مورد نیاز بهره گرفته شده است. با شبیه سازی این روش در محیط مطلب و انجام آزمایشات زیاد بر روی تصاویر انواع کاشی ها، نتایج مطلوبی جهت آشکارسازی عیوب تیز و درجه بندی انواع کاشی های ساده، رنگی، طرح دار و... بدست آمد که این نکته یعنی قابلیت درجه بندی انواع کاشی ها، از برتری های این روش نسبت به روش های قبلی می باشد.
  کلیدواژگان: درجه بندی کاشی، عیوب تیز، عملگرهای مورفولوژیک، مورفولوژی فازی، الگوریتم ژنتیک
 • فاطمه رشیدی، رحیم نقی زاده *، حمیدرضا رضایی، مهدی قهاری صفحه 27
  در این پژوهش، ذرات تنگستات کلسیم (CaWO4)و تنگستات کلسیم حاوی باریم (CaWO4:Ba2+)بهروش رسوبی و با استفاده از مواد اولیه CaCl2، Na2WO4، BaCl2 سنتز گردید. برای بررسی نمونه های سنتز شده، آنالیزهای مختلف فازی (XRD)، ریزساختاری(SEM)،و نورتابی انجام شد. نتایج نشان داد که کلسیناسیون رسوب تنگستات کلسیم در دمای C֯500 و به مدت 3 ساعت،منجر به بهبود بلورینگی و افزایش اندازه بلورک های ذرات سنتز شده می گردد و با ورود باریم به شبکه تنگستات کلسیم،گاف انرژی ذرات تنگستات کلسیم افزایش و همچنین شدت نشر نورتابی ذرات CaWO4، کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: CaWO4، CaWO4:Ba2+، نورتابی، روش رسوبی
 • بنفشه میرطاهری، علی بیت اللهی* صفحه 37
  در پژوهش حاضر پودر مزومتخلخل اکسید تنگستن به روش قالب گیری نرم بامکانیزم خودچینشی القا شده توسط تبخیر[1] و با استفاده از پیش ماده ی تنگستیک اسید و قالب آلی P123 سنتز شد. به منظور بررسی فازی، آنالیز پراش اشعه ی ایکس (XRD) پس از کلسیناسیون پودر به مدت 1 ساعت در دماهای AWT IMAGE220، AWT IMAGE450 و AWT IMAGE500 انجام شد. طیف سنجی تبدیل فوریه ی مادون قرمز (FTIR) خروج قالب آلی پس از کلسیناسیون در دمای AWT IMAGE450را تایید کرد. آنالیز جذب و واجذب گاز نیتروژن با هدف تعیین سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات نمونه ی کلسینه شده در دمای AWT IMAGE500 انجام شد. نتایج XRD و همچنین آنالیز جذب واجذب گاز نیتروژن نشان داد که پودر مزومتخلخل حاصل دارای ساختار بلورین ارتورمبیک و سطح ویژه ای معادل AWT IMAGE29 می باشد. آنالیز پراش اشعه ی ایکس در زوایای پایین (LA-XRD) بیانگر عدم وجود نظم در ساختار حفرات مزومتخلخل حاصل بود.
  کلیدواژگان: مزومتخلخل، اکسید تنگستن، قالب گیری نرم، تنگستیک اسید، سطح ویژه
 • آزاده اصلانی، طیبه باقری لطف آباد *، حسین عطار، علی وزیری صفحه 45
  در این تحقیق نانوذرات سیلیکا با استفاده از روش ساده سل-ژل از پیش ماده تترا اتیل اورتوسیلیکات در حضور کنسانتره گیاهی آکانتوفیلوم لکسیوسکولوم به عنوان یک ماده فعال سطحی طبیعی، بدست آمد. اندازه ذرات و ریخت شناسی آن ها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM) و عبوری (TEM) بررسی شد. علاوه براین، نانوذرات تولید شده توسط طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز BET خصوصیت سنجی شدند. نانوذرات دارای ساختار نامنظم کروی با قطر متوسط 100نانومتر، به صورت آمورف بوده و سطح ویژه آن m2/g 97/146 تخمین زده شد. همچنین نتایج حاصل با شرایطی که سنتز در حضور سورفکتانت شیمیایی تویین و نیز عدم حضور سورفکتانت صورت می گیرد، مقایسه گردید. مشاهدات نشان داد که کنسانتره آکانتوفیلوم منجر به افزایش سطح ویژه نانوذرات در سیستم سنتز فوق الذکر گردید. از اینرو، به نظر می رسد که کنسانتره آکانتوفیلوم، از پتانسیل بالایی برای استفاده در سنتز نانوذرات برخوردار است و می تواند امکان بهره گیری از شیمی سبز را در فرآیند سنتز میسر می نماید، اما در این راستا مطالعات بیشتری لازم است تا نقایص و مشکلات سیستم را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: نانوذرات، سیلیکا، سل، ژل، سورفکتانت گیاهی، مورفولوژی
 • اکبر حیدرپور *، نصیر شاهین، سعید احمدی فرد، شهاب کاظمی صفحه 57
  در این پژوهش سنتز ترکیب Ti3SiC2 با ساختار فازی MAX توسط آسیا کاری پودرهای اولیه Ti، Si و C مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مخلوط پودری تیتانیوم، سیلیسیوم و گرافیت با نسبت های استوکیومتری مطابق با ترکیب شیمیایی Ti3SiC2، به صورت 3:1:2 توسط آسیای سیاره ای پر انرژی با نسبت گلوله به پودر 10 به 1 و سرعت 450 دور بر دقیقه، از صفر تا 20 ساعت مورد آسیا کاری قرار گرفت. جهت شناسایی فازی محصولات آسیاکاری در زمان های مختلف از الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)، همچنین جهت بررسی لایه لایهشدن ترکیب سنتز شده که از آن به منظور اثبات وقوع واکنش و سنتز ترکیب مورد نظر استفاده می شود، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)به همراه طیف سنجی پراش انرژی (EDS)استفاده گردید.نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس نشان دهنده واکنش مواد اولیه با یکدیگر و تشکیل فازهای Ti3SiC2 و TiC پس از 20 ساعت آسیاکاری می باشد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز تایید کننده تشکیل ترکیبTi3SiC2پس از 20 ساعت آسیاکاری می باشد. اعتقاد بر این است که یک واکنش خود پیش رونده القا شده توسط فرآیندهای مکانیکی (MSR)موجب تشکیل فازهای Ti3SiC2 و TiC در حین فرآیند آسیاکاری شده است.
  کلیدواژگان: سنتز، Ti3SiC2، ساختار فازی MAX، آسیاکاری پر انرژی، MSR
 • سید سلمان سید افقهی، مجتبی جعفریان * صفحه 67
  در کار حاضر، روش مناسبی برای تولید میکروذرات کلسیم تیتانات به روش هیدروترمال بدون نیاز به سورفکتانت و با استفاده از غلظت بالای هیدروکسید پتاسیم به عنوان مینرالایزر گزارش شده است. بررسی های فازی و ساختاری به ترتیب با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) تایید کننده تشکیل ترکیب تک فاز کلسیم تیتانات بدون حضور فاز ثانویه پس از 3 ساعت قرارگیری محلول کلوئیدی در اتوکلاو در دمای °C 250 با درجه بلورینگی در حدود 33/96% بود. همچنین طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورفولوژی ذرات کاملا به صورت میکرومکعب های حفره دار و با توزیعی یکنواخت با ابعاد تقریبی 2 میکرومتر و قطری در حدود nm 200 تخمین زده شد. در حقیقت روش هیدروترمال روشی مناسب برای تولید میکروذرات کلسیم تیتانات با مورفولوژی مطلوب برای کاربردهای تجاری میباشد.
  کلیدواژگان: کلسیم تیتانات، هیدروترمال، ریزساختار، مورفولوژی
|
 • Page 1
  In this study we investigated the effect of potassium hydroxide and sodium silicate concentration into micro arc oxidation electrolyte on the corrosion behavior and micro-structure of the ceramic coating formed on the 6061 Al alloy. The potentio-dynamic polarization was applied to investigation of corrosion behavior of micro arc oxidation coating in 3.5 wt.% NaCl. XRD analysis, SEM and EDX were used for studying and identification of coating morphology, micro-structure and chemical analysis, respectively. The potentio-dynamic polarization results showed that the corrosion behavior was improved by increasing of potassium hydroxide and sodium silicate concentration into coating electrolyte. The XRD pattern showed that oxide ceramics and inter metallic compounds have formed on the surface under micro arc oxidation process. SEM and EDX illustrated the increase in the concentration of potassium hydroxide and sodium silicate lead to a reduction in breakdown voltage which in turn improves the surface quality as decreased in micro-cracks and features.
  Keywords: 6061 Al alloy, Ceramic coating, Coating micro, structure, Electrochemical corrosion
 • Page 9
  To grade tiles in control lines of tile factories, some methods are required for detection of all different types of defects which may exist on tiles during production. According to experts, one of the defects which reduce quality of tiles are cracks and spots. These kinds of defects are called sharp defects which generate low width and high contrast structures in image. One of the image processing tools with which these low width and high contrast structures can be detected in an image is the use of morphological operators such as dilation and erosion. In this paper, Fuzzy morphological operators are used to detect defects. Efficiency of detection depends on the used mask a lot. To overcome this challenge, genetic algorithm has been used for optimization of mask. Desirable results were obtained for detection of sharp defects and gradation of all types of simple, colorful and designed tiles by simulating this method in MATLAB medium and performing abundant tests on images of all types of tiles and this case i.e. gradation of all types of tiles is one of the advantages of this method over the previous methods.
  Keywords: tile grading, sharp defects, morphological operators, fuzzy morphology, genetic algorithm
 • Page 27
  In this study, CaWO4 and CaWO4:Ba2+ were synthesized by precipitation method with using of CaCl2, Na2WO4 AND BaCl2 as raw materials. synthesized powders were characterized by X-Ray diffraction (XRD), scaning microscope (SEM) photoluminescence tests. The results showed that after calcination at 500C /3hr, crystallization of CaWO4 were improved and amount of flourescence emision of CaWO4 were decreased and shifted and band gap energy increased.
  Keywords: CaWO4, CaWO4:Ba2+, photoluminescence, precipitation method
 • Page 37
  Mesoporous materials are gaining increasing research interest in sample preparation because of their desirable characteristics such as high surface area, large pore volume, tunable mesoporous channelsandetc. Among these materials,mesoporous tungsten oxide attracts great attention in a variety of important applications including the electrochemical capacitors,electrochromic, photochromic andgasochromic materials and also gas sensing materials. In this study, Mesoporous tungsten oxide was synthesized by soft templating method using tungstic acid precursor and P123 block copolymer asstructure directing agent.The resulting powders were characterized using X-ray difractometery (XRD), Fourier transformation infrared spectroscopy (FTIR), nitrogen adsorption/desorption analysis and low-angle XRD. FTIR spectroscopy demonstrated that P123 block-copolymers were removed after calcination at 450 ̊C. Specific surface area of powders which were calcined at500 AWT IMAGEwas calculated 29 AWT IMAGEusing BET theory. low-angle XRD did not showany order in the pores structure.
  Keywords: mesoporous, tungsten oxide, soft templating method, tungstic acid, specific surface area
 • Page 45
  In present research, silica nano-particles were synthesized by using the sol-gel method from Tetraethyl orthosilicate in presence of Acanthophyllum laxiusculum concentrate. This is a natural surface active compound extracted from an indigenous plant species. The size and morphology of particles were investigated by use of SEM and TEM images. Indeed, nanoparticles were more characterized by FTIR, XRD and BET analyses. They exhibited quite irregular spherical structures with average diameters of 100 nm. Their crystallography analysis showed the amorphous structure as the prominent phase. Specific area was determined as 146.97m2/g. The results were compared to the particles synthesized without surfactant agent and/or in presence of chemical surfactant. Observations showed that Acanthophyllum concentrate resulted in increase of specific area of nano-particles in above-mentioned system. Consequently, Acanthophyllum concentrate presented great potential to be proposed to nano-synthesis industry to acquire the benefits of green chemistry approach; however, more studies need to be made in this area to remove the defects and deficiencies.
  Keywords: Nanoparticles, Silica, Sol, gel, Plant, derived surfactants, Morphology