فهرست مطالب

تحقیقات علوم قرآن و حدیث - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1394)

مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره اخوان مقدم، اصغر طهماسبی بلداجی* صفحات 1-25
  نظریه نسخ از مهم ترین مسائل قرآنی است که دانشمندان علوم قرآن و تفسیر درباره وقوع یا عدم وقوع آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند. غالب عالمان در اعتقاد به وجود نسخ همداستان و متفق بوده و اختلاف آن ها تنها در تعداد و چگونگی آیات منسوخ است. از سویی دیگر، برخی از دانشمندان به خصوص متاخران، به مقوله «عدم نسخ آیات قرآن» گرایش نشان داده و بر این باورند که هیچ یک از آیات قرآن نسخ نشده اند. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، ابتدا نظریه قائلان نسخ مورد واکاوی قرار گرفته و با تاکید بر عدم همداستانی آن ها در انواع نسخ و تعداد آیات منسوخ، و نیز اختلاف معنای نسخ بین متقدمان و متاخران، همچنین تحلیل محتوائی دو آیه معروف به «آیه نسخ» و «آیه تبدیل» (البقره: 106 و نحل: 101) و عدم دلالت آن بر نسخ آیات قرآن، این نظریه نقد شده است. سپس با ارائه دلائلی این نتیجه مطرح می شود که نسخ به معنای نسخ حکم آیات، در قرآن واقع نشده، زیرا قرآن ناگزیر باید از لحاظ الفاظ و مفاهیم، بدون تغییر باشد تا جاودانگی آن لطمه نخورد، چرا که قبول نسخ حکم آیات برابر با محدود کردن محتوای برخی از آیات به زمان خاص است و این مهم با جاودانگی و همگانی بودن قرآن در تعارض است. از این رو نسخ تنها بدین معناست که قرآن در مقام آخرین کتاب آسمانی جاودان، ناسخ شریعت ها، کتاب ها و معجزات پیشین می باشد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، نسخ، ناسخ و منسوخ، شریعت های پیشین
 • مهدی ایزدی، بهاره مظاهری طهرانی* صفحات 26-53
  وی به بررسی های ظاهری و سطحی سندی اکتفا نمی نماید و سند و متن را توامان مورد ارزیابی قرار می دهد. علت، از منظر وی اعم از هرگونه عیب و بیماری پنهان یا آشکار احادیث است که به سه دسته: علل موجود در متن، سند و در متن و سند تقسیم می شود. وی برای شناسایی علل احادیث به هرگونه اطلاعاتی از درون سند و متن و خارج از آن دو نظیر کتب رجالی، تاریخی و سایر احادیث که منجر به کشف حقایقی درباره راویان، طرق روایت آنان، فضای صدور حدیث، فرهنگ و واقعیات تاریخی و... شود، اهمیت می دهد. سپس با تجزیه و تحلیل دقیق این اطلاعات و همچنین مقابله احادیث در چهار سطح مختلف و در نظر داشتن معیارهای نقد متن موفق به کشف و اصلاح بسیاری از علل احادیث می شود.
  کلیدواژگان: محمدباقر بهبودی، حدیث معلل، نقد سند و متن، علل الحدیث
 • محدثه حاجی اکبری*، امیر توحیدی صفحات 54-78
  شیخ حر عاملی (1104- 1033ق) به عنوان یکی از بزرگان عرصه ی علم و فقاهت شیعه، در نسخه ای خطی تحت عنوان «خلق الکافر و الغرض منه» که به زیور طبع آراسته نشده، اختصاصا به موضوع خلقت کافر پرداخته و تلاش نموده تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا خداوند کافر را درحالی که اوصاف او در علمش معلوم بود، آفرید، مهلت داد و بر مومنین مسلط ساخت؟
  این در حالی است که بعضی از معارف قرآن و حدیث مانند طینت خاص، قضا و قدر، مشیت و اراده ی الهی نیز به موضوع دامن زده و اعتقاد به جبر را تقویت می کند.راه کار اصلی شیخ در این رساله، مسلط کردن معیار و ادله عقلی بر حل مسئله است. وی ابتدا مبانی اعتقادی را بر عقل عرضه کرده و سپس نتایج عقلی را همراه با شواهد قرآنی و حدیثی موید بیان می کند.
  از آنجا که مولف در نسخه خطی حاضر، از روایات بسیار استفاده نموده است، در این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ داده می شود که کیفیت روش مولف و «نظام فقه الحدیث» وی در استفاده از روایات اعتقادی چگونه است؟ برای رسیدن به سوال مطرح شده، بر اساس مبانی فقه الحدیث، روش شیخ در دو مرحله: «فهم متن» و «فهم مقصود» مورد بررسی قرار گرفته است. سپس از آنجا که شیخ به دنبال ارائه پاسخی اقناعی و کاربردی است، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پاسخ های مولف به چه صورت ارائه شده و پاسخ ها تا چه اندازه کاربردی می باشند؟ و به این منظور، بر اساس توجه به نظام فکری و رده بندی، مطالب مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: روش شناسی، فقه الحدیث، نسخه خطی خلق الکافر
 • مهدی جلالی، سمانه رباطی* صفحات 79-101
  در میان شرایط مطرح شده برای پذیرش روایت راویان از سوی حدیث پژوهان متاخر، عنصر مذهب نقش محوری در ‫تقسیم حدیث به انواع اربعه ایفا می کند و این خود سوالی را به وجود می آورد که آیا واقعا مذهب راوی چنین نقش محوری را داراست که بر اساس آن بتوان درجات روایات را پی ریزی کرد؟
  این نوشتار بر آن است که مقوله مذهب راوی را نزد چهره شاخص رجالی شیعه، ابوالعباس نجاشی، بررسی نماید. با بررسی جایگاه راویان واقفی مذهب در فهرست نجاشی و تحلیل الفاظ جرح و تعدیل به کار رفته در مورد ایشان، روشن می شود که مذهب واقفی نزد نجاشی ملاک ضعف راوی نبوده، بلکه میزان تطابق راوی با دو قله بلند صدق و ضبط معیار داوری رجالی وی، پیرامون راویان واقفه بوده است. از این رو بازنگری در تقسیم بندی ارائه شده از سوی مکتب حله که بر اساس تفاوت مذهبی و بدون توجه به اصل پذیرفته شده نزد متقدمان شیعه پایه گذاری شده و سبب کنار گذاشتن بخش قابل توجهی از روایات به دلیل غیرامامی بودن راوی آن ها شده است، ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: مذهب راوی، شرایط راوی، واقفه، نجاشی
 • علی صفری*، نهله غروی نایینی، کاووس روحی برندق، نصرت نیل ساز نصرت نیل ساز صفحات 102-128
  تفسیر «من وحی القرآن» از تفاسیر معاصر شیعی است. محمدحسین فضل الله مفسری است که در تفسیر خود بر ظواهر قرآنی تاکید می ورزد و یکی از مبانی خود را در تفسیر اعتماد به ظواهر قرآنی بیان می کند. استفاده از ظهور در تفسیر وی انواع گوناگونی دارد. فضل الله از مجموع این ظواهر استفاده های گوناگونی چون تایید یک احتمال تفسیری، نقد و رد نظر مفسران دیگر و نقد روایات تفسیری بهره می برد. وی در اکثر موارد همراه با ذکر ظهور، قرائن و شواهدی از قبیل قرائن منفصل قرآنی، روایی یا عقلی را یادآور می شود تا استظهار خود را تایید کند. با این وجود فضل الله درجایی که قرائنی قرآنی، روایی یا عقلی مبنی بر اراده خلاف ظاهر در میان باشد از ظهور الفاظ دست برمی دارد؛ ولی پایبندی بیش از اندازه ی فضل الله به ظهور در برخی از آیات موجب شده است که وی در ورطه ی افراط افتاده و در معنای ظاهری الفاظ جمود پیدا کند و آرایی خلاف مشهور مفسران و به ویژه مفسران شیعه ارائه دهد.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، من وحی القرآن، علامه فضل الله، ظهور الفاظ، ظواهر قرآنی
 • زهرا محققیان*، اعظم پرچم صفحات 129-156
  امروزه در مباحث زبانشناسی نوین ثابت شده که بررسی متون مختلف از منظر ارتباطات غیرکلامی که زنجیرهایی از نشانه های گسترده است و پیام های متنوعی با توجه به بافت ارتباطی و هدف تعامل گران از آن ها دریافت می شود، می تواند به خوانشی تازه از متن منجر شده و از لایه های معنایی متعدد آن پرده برداری نماید.
  در این راستا پژوهش حاضر درصدد است متن قرآن کریم را از منظر نشانه های ارتباط غیر کلامی از جمله رفتارها، زمان، مکان و... بررسی کند تا پیام هایی که خداوند از طریق عناصر غیر کلامی به انسان منتقل نموده را رمزگشایی نماید. برهمین اساس بعد از معرفی انواع ارتباطات، با نگاهی میان رشته ای و با استفاده از نظریه های علوم ارتباطات، ارتباطات غیرکلامی بازتاب یافته در متن قرآن کریم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در آیات قرآن کریم پیام های مختلفی به واسطه ارتباطات غیر کلامی همانند آوایی، بینایی، بویایی، شنوایی و... به آدمی منتقل شده که پرده برداری از آن ها درکشف پیام نهفته در متن سهم بسزایی داشته و موجبات تکثیر معانی آن را فراهم می نماید. بنابراین برای فهم بهتر و کامل تر مقصود خداوند، می بایست به این دسته از ارتباطات نیز توجه نمود و از آن ها برای راهیابی به مراد خداوند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، ارتباط، ارتباط غیر کلامی، نشانه شناسی
 • علی محمدیان، محمدرضا علمی سولا*، احمدتقی فخلعی صفحات 157-180
  شارع مقدس اسلام همواره متشرعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات ماثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تاکید دارند که حتی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متاخر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است.
  جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادله موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
  کلیدواژگان: بهتان، افترا، بدعت، روایت مباهته
|
 • Zohreh Akhvan, Asqar Tahasbi Bodaji* Pages 1-25
  The theory of “Abrogation in Quranic verses” is one of the most important Quranic subjects upon which scholars of Quranic sciences and interpretation has debate. Most of them concur in accepting it on the whole, while they diverge about the number of verses abrogated and its examples. However, among the recent scholars, specially the contemporary ones, there is a great trend towards denying its occurrence in Qur’an.
  Considering the debates upon the types of abrogation, number of abrogated verses, its different definitions among the early and later scholars, this article has criticized this theory. In addition the implications of the two key verses in this issue (al-Baqara: 106/ al-Nahl: 101) have been examined and its denotation on the acclaimed theory has been rejected. This article has concluded that the abrogation of the Quranic instructions (naskh hokm) has not occurred in Qur’an, since accepting any alteration in its words and concepts, which are implied by abrogation, will contradict with its eternality. Therefore abrogation actually means that the Holy Qur’an as the last eternal divine book has abrogated all the former miracles, religions and books.
  Keywords: Occurrence of Abrogation, Abrogative, Abrogated verses, Former religions, Quran
 • Mahdi Ezadi, Bahareh Mazaheri* Pages 26-53
  Mohammad Bagher Behbudi is one of the contemporary scholars in the field of tradition with new ideas on criticizing hadith. In his evaluation of hadith, he does not limit himself to superficial investigations of isnad but further, he considers simultaneously, both text and isnad. In his viewpoint, the defects of traditions including any kind of hidden or apparent flaws are divided into three categories:Those concerning the isnad, that of the text and those concerning both together. In order to reach this objective, he employs any kind of data from text and content as well as other sources such as historical books, books on transmitters of hadith (rijāl) and that of hadiths from which information can be obtained concerning the transmitters of traditions, their chain of narration, the context of hadith, along with the cultural and historical realities of that era. Precise analysis of the aforementioned data along with comparing similar traditions in four different levels and considering the criteria of textual criticism has led him to discover and amend numerous hidden defects of traditions.
  Keywords: Mohammad Baqer Behbudi, defective tradition, Text, isnad criticism, Defects of tradition
 • Mohaddeseh Hajiakbar*, Amir Tohidi Pages 54-78
  Shaykh Al-Hurr Al-Āmilī (1033/1624 - 1104/1693), one the most prominent Shiite scholars in the fields of Shiite knowledge and jurisprudence,has specifically addressed the issue of the creation of the unbeliever in an unpublished manuscript entitled “Khalq al-Kāfir wa al-Gharaḍ Minhu”, in which he has tried to answer the question why God has created the unbeliever, giving him opportunity to live and to dominate the believers, while his traits where obvious in the Divine decree. Other notions in the Qur’an and hadiths such as the special nature (ṭinat), Destiny and Providence (qaḍa-qadar) and the divine Will have in one or other way supported the belief of determinism.
  The main solution provided by Shaykh in this book is to give priority to the rational arguments. He first assesses his creed according to rational argumentation and then provides support from the Qur’an and hadiths for those rational conclusions. Regarding the many hadiths cited by the author, this article has foremost studied his methodology of understanding i.e. his “fiqh al-hadith system” considering doctrinal hadiths in two steps: “understanding the meaning” and “understanding the sense”.
  Given the fact that Shaykh sought to provide a convincing and applicable answer, this article has examined his answers by the aforementioned features in respect to his doctrinal believes and his system of categorizing.
  Keywords: Methodology, Understanding hadith (fiqh al hadith), manuscript of Khalq al Kāfir
 • Mahdi Jalali, Samaneh Robati* Pages 79-101
  Among later scholars’ requisite qualifications of transmitters for their hadith to be accepted, religion plays a central role which leads to four fold classification of hadith. Nonetheless the crucial question is whether “the religion of the transmitters is of such significance to be used as a basis for ranking the narratives?” The present study, thus, pursues to examine this issue in one of the early prominent Shiite experts on hadith transmitters (rijāl), Abolabbas Najāshī. Wāqifeh was one of Shiite sects to which various famous narrators adhered.
  Studying the status of Wāqifī transmitters and the value- oriented terms applied to them in Najāshī’s book, this article attained that adherence to Wāqf was not considered as weakness in Najāshī’s viewpoint and that he actually judged this group of narrators by their truthfulness and exactitude. As a result, it is necessary to reconsider the school of Helleh ‘s classification of hadith which is based on religious differences, regardless of the early Shiite doctrine of authentic hadith , leading to the neglecting of a large amount of hadiths from non-Imami transmitters.
  Keywords: Transmitter's religion, Transmitter's qualifications, Wāqifeh, Najāshī
 • Ali Safari*, Nahleh Qaravi Naeeni, Kawoos Roohi, Nosrat Nilsaz Pages 102-128
  "Min Wahy Al-Qur’an" is a contemporary Shiite exegesis. Mohammad Hosein Faḍlollah is an exegete who gives priority to the apparent meaning as one of his interpretive principles. He employs this principle at different occasions:Confirming a probable interpretation, criticizing and rejecting other commentators’ opinions or interpretive traditions. In addition to the apparent meaning, he often quotes Quranic, traditional and rational evidences to confirm his points. However, he abandons the apparent meaning whenever Quranic, traditional and rational evidence are in contradiction with it. Nonetheless, Faḍlollah's excessive reliance on this principle has led him to divergent views in some verses which is in conflict with exegetes’ famous views, especially that of the Shiites.
  Keywords: Apparent meaning, Quranic apparent meanings, Min Wahy Al Quran, Allama Faḍlollah
 • Zahra Mohaqqeaian*, Aazam Parcham Pages 129-156
  In modern linguistics, studying a text considering non-verbal communication can lead to a new reading of the text and unveil the multiple layers of the message; as a text is a chain of vast signs from which extensive and diverse messages can be received according to the cultural context of the recipients. In this context, this article has considered the Holy Qur’an in view of nonverbal communication cues, including behaviors, time and location in order to decode the message transmitted through non-verbal elements. It has initially introduced various forms of communication and has benefited from theories of communication
  The results show that in the Quranic verses, different messages have been conveyed to the recipient through non-verbal communication by hearing, smelling and seeing, discovering which has a great impact on decoding the hidden message in the text. Therefore, it is necessary to acknowledge and employ this form of communication in order to reach a more profound and precise understanding of the meaning intended by Qur’an.
  Keywords: Communication, Nonverbal communication, Semiotics, the Quran
 • Ali Mohammadian, Mohammadreza Elmi Sola*, Ahmadtaqi Fakhlaee Pages 157-180
  Prophet Mohammad (PBUH) has always recommended the pious to be faithful to the Islamic ethics and behave fairly toward all people. Quranic verses and hadiths of Ahl-ol-Bayt all emphasize on the fact that even in the face of heretical people and movements, justice and morality should not be violated and moreover religion should never be defended employing deceitful and rebuking ways. But in the recent era, a theory has emerged that validates attributing lies to some of the religious opponents (heretics) by means of defaming them in order to prevent people from been deceived by them. This theory‘s main argument is a narration known as “Mobahata” (calumniation) along with other acclaimed evidences.
  The present study with critical –analytical reconsideration of the aforementioned narration as well as other reasons did not find the provided documentations sufficient to prove the theory and authoritative enough for specifying the general rules mentioned in religious sources against such conduct. Consequently the author believes that Islamic doctrine never justifies these kinds of behaviors.
  Keywords: Calumny, Hadith of “Mobahata”, Heretics