درباره نشریه
ISSN:
2008-2681
eISSN:
2476-616X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر پروین بهارزاده
سردبیر:
دکتر فتحیه فتاحی زاده
مدیر اجرایی:
زهرا مردانی
تلفن:
021-85692940
دورنگار:
021-85692940
سایت اختصاصی:
tqh.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک٬ انتهای خیابان ونک٬ دانشگاه الزهراء٬ ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دفتر مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/26
مدیر مسئول
دکتر پروین بهارزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Parvin Baharzadeh
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith
سردبیر
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر پروین بهارزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Parvin Baharzadeh
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith
حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor www.moaddab.ir
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر شادی نفیسی
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Assistant Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Bibi Sadat Razi Bahabadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
زهرا مردانی
کارشناس پژوهش
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Zahra Mardani
Research Expert
University of Alzahra
Specialist: Education Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷