فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال ششم شماره 24 (پیاپی 35، زمستان 1394)
 • سال ششم شماره 24 (پیاپی 35، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا عسگری، احمد شانه ساززاده*، غلامحسین اکبری، حسین اردلان صفحات 1-11
  تحلیل و تفسیر داده های ارزشمند میدانی به طور مستقل و یا همراه با شبیه سازی های عددی می توانند وضعیت عمومی کمیت های اقیانوس شناسی منطقه مورد مطالعه را تبیین نمایند. در این راستا تعیین الگوی عمومی امواج، منشاء آن ها و ترکیب فصلی و توزیع آماری ارتفاع، دوره تناوب و راستای آن ها به طور ویژه اطلاعات مفیدی را برای مقاصد مدیریتی و مهندسی سواحل و احداث سازه های ساحلی و فراساحلی در اختیار می گذارند. در این مقاله داده های میدانی موج ایستگاه بندر جاسک در سواحل شرقی استان هرمزگان در عمق 25 متری و در بازه زمانی یک ساله مورد پردازش، تحلیل آماری و تفسیر کاربردی قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل با نتایج خروجی 12 ساله حاصل از مدل سازی ISWM مورد مقایسه قرار گرفت. تفسیر الگوی عمومی امواج سواحل شرقی استان هرمزگان شامل بررسی توزیع جهتی امواج و تعیین درصد ترکیب امواج دورآ و محلی از مزایای این تحقیق است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، بیشترین ارتفاع شاخص و دوره تناوب متناسب با انرژی بیشینه (پریود پیک) به ترتیب 51/2 متر و 17 ثانیه به دست آمد. همین طور جهت غالب امواج، جهت جنوب شرقی با فراوانی 45 درصد محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: داده های میدانی موج، جاسک، پردازش و تحلیل داده ها، شبیه سازی امواج
 • شیما مدنی*، سعیده خالقی صفحات 13-21
  جنوبگان سرزمین پهناوری است که وسعت آن از قاره اروپا بیشتر است. حضور کشورها در این منطقه با هدف ارتقاء علم و دانش و دستیابی به علوم مختلف توجیه شده است. به جز اهداف علمی، منافع اقتصادی دیگری نیز از طریق کشورهای حاضر در جنوبگان دنبال می شود که از جمله می توان به ماهیگیری، استحصال توده یخ برای تامین آب شیرین، صنعت گردشگری و بهره برداری از منابع کانی منطقه اشاره نمود. این منافع در کنار توسعه علم و فناوری و دستیابی به علوم نوین با شرط حفاظت از محیط زیست بکر جنوبگان برای کشورها قابل دستیابی است. باتوجه به تجربه سایر کشورهای حاضر در این قاره، می توان سطوح مختلف بهره برداری از منابع را برای جنوبگان در نظر گرفت. با توجه به اینکه میزان بهره برداری اقتصادی و کسب منفعت از این قاره مستلزم بسترسازی مناسب است، امکان استفاده از کلیه پتانسیل های اقتصادی قاره جنوبگان برای ایران در ابتدای راه وجود نداشته و لازم است مزیت نسبی ایران در این منطقه مشخص گردد. لذا در این مقاله ضمن مرور کلی بر منافع اقتصادی جنوبگان، مزیت های نسبی اقتصادی ایران را بررسی کرده تا بتوان تصویر روشن تری برای آینده ارایه نمود. نتایج مبین این است که از بین منافع مذکور، ایران بیشترین مزیت را در بحث علم و فناوری و ارتقا دانش دارد.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی جنوبگان، تحقیقات و آموزش، شاخص مزیت کارایی، ایران
 • محمدعلی لطف اللهی یقین*، حسین نصیرائی صفحات 23-30
  هدف از این مقاله، بررسی نیروهای وارده از طرف امواج سونامی بر سازه های ساحلی با کمک شبیه سازی عددی است. برای انجام شبیه سازی عددی از نرم افزار FLOW-3D استفاده شد. نتایج صحت سنجی نشان داد که این نرم افزار از دقت خوبی در شبیه سازی مسئله مورد نظر برخوردار است. در ادامه بررسی های مختلفی روی مقدار نیروهای وارده از طرف امواج شکنا و ناشکنای سونامی بر موج شکن کیسونی، دیوار ساحلی شیب دار با زاویه 45 درجه و دیوارهای ساحلی با شعاع های انحنای مختلف انجام گرفت، سپس روابطی جهت محاسبه اندازه نیروی امواج ناشکنای سونامی وارده بر سازه های ساحلی اشاره شده معرفی گردید. بررسی نیروهای امواج شکنای سونامی نشان داد که حداکثر مقدار نیرو های وارده از طرف این امواج بر سازه های انحنا دار و شیب دار با زاویه 45 درجه به ترتیب معادل 20 و 35 درصد نیروهای وارده بر موج شکن های کیسونی است.
  کلیدواژگان: سازه های ساحلی، سونامی، امواج تنها، دیوارهای ساحلی، نیرو، شبیه سازی عددی، FLOW، 3D
 • سیما فیاضی، بهروز زارعی دارکی *، جعفر سیف آبادی صفحات 31-38
  در مقاله حاضر اثر ترکیبات سه محیط کشت متفاوت F/2) Guillard، Trenkenshu، Tamiya بر میزان تراکم سلولی و نرخ رشد ویژه جلبک سبزScenedesmus obliquus Kutzing مورد بررسی قرار گرفت. جلبک فوق الذکر از جنوب دریای مازندران (ساحل شهر نور) جداسازی و سپس خالص سازی شد و در سه تیمار با سه تکرار برای هر کدام کشت داده شد. شمارش سلولی روزانه با سه تکرار به وسیله لام هماسیتومتر انجام شد و منحنی رشد جلبک با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم گردید. نرخ رشد ویژه (d-1) پس از محاسبه، توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین تیمارها مقایسه شد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که بیش ترین تراکم سلول ها (106× 17 سلول در میلی لیتر) در محیط کشت ، و کمترین تراکم سلول ها (106*7 سلول در میلی لیتر) در محیط کشتGuillard است.
  کلیدواژگان: جلبک سبز، Scenedesmus obliquus، نرخ رشد ویژه، تراکم سلولی، دریای مازندران
 • سید ضیاءالدین مدنی* صفحات 39-51
  ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانون گذاری کشورمان به شمار می رود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا، بسیار مترقیانه و سازگار با مقررات بین المللی تدوین یافته است. در این مقاله به بررسی و واکاوی مفاد این سند حقوقی دریایی در آینه مقررات و موازین امروزین حقوق بین الملل دریا پرداخته شده است، از این حیث که در چه سطح و به چه میزانی با موازین بین المللی سازگاری داشته و یا در کدام موارد سازگاری کمتر و بیشتر قابل مشاهده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و میدانی به انجام رسیده است در نهایت به این نتیجه نایل آمده است که مفاد قانون پیش گفته در بسیاری از موارد با اندراج عینی یا تحت اللفظی از مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا تکوین یافته و در مواردی با حفظ همان منطوق و مفهوم با تغییرات اندکی در واژه پردازی یا بومی سازی مفاد ملاک عمل مقنن ایرانی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل دریا، قانون مناطق دریایی ج.ا. ایران در خلیج فارس و دریای عمان، کنوانسیون 1982 حقوق دریا، تحقیقات علمی دریایی، تحولات حقوق دریا
 • مریم فلاح*، سیما فاخران اصفهانی صفحات 53-59
  در سال های اخیر تالاب انزلی تحت تاثیر عواملی مانند ورود انواع فاضلاب ها، تغییر کاربری اراضی، ته نشینی رسوبات آب های وارده قرار گرفته که باعث کاهش سطح تالاب و همچنین رشد بی رویه گیاهان آبزی شده است. در این مقاله با تعیین کاربری اراضی روی تالاب در محیطGIS و اندازه گیری پارامترهای کیفی آب، اثر تغییر کاربری اراضی روی کیفیت آب در سال های 1364 و 1392 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد کاربری جنگل و باغ در سال 1364 و کاربری کشاورزی و مرتع در سال 1392 بیشترین درصد مساحت را دارا هستند. بر اساس آنالیز آماری (PCA) کاربری شهری و کشاورزی بیشترین مقدار همبستگی را با عامل اول دارا هستند و سپس به ترتیب به پارامتر های نیترات، قلیاییت کل،BOD5 ،COD، هدایت الکتریکی اختصاص دارند. که حاکی از تبدیل شدن بخش زیادی از مساحت کاربری جنگل به کشاورزی و پوشش گیاهی سطح و کناره آب و شهر طی این سال ها است.
  کلیدواژگان: تالاب انزلی، تجزیه به مولفه های اصلی (PCA)، کاربری اراضی، کیفیت آب
 • زهرا کیانی*، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین صادقی صفحات 61-68
  هدف از مقاله حاضر، مطالعه ساختار بافتی اندام های خونساز (راس کلیه و طحال) دو گونه از ماهیان بومی خلیج فارس شامل ماهی شوریده (Otolithes ruber) و بیاح (Liza abu) است. در این راستا 100 قطعه از هر دو گونه ماهی از 5 ایستگاه در خور موسی شامل: 1) پتروشیمی، 2) غنام، 3) زنگی، 4) دورق، 5) پاتیل به طور تصادفی صید گردیدند. نمونه های بافتی از راس کلیه و طحال ماهیان اخذ شد و در فرمالین 15% تثبیت شد و با استفاده از مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی آماده شدند. مقاطع بافتی آماده شده با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. تجمعات ملانوماکروفاژی، دژنراسیون لوله های ادراری و نفوذ لوکوسیتی در ماهیان جمع آوری شده از ایستگاه پتروشیمی مشاهده شد، که احتمالا به دلیل مجاورت با صنایع پتروشیمی اطراف این بخش از خور است. در ماهیان صید شده از ایستگاه پاتیل، راس کلیه و طحال دارای ساختار نسبتا طبیعی بود. نتایج نشان می دهد که بین ساختار بافتی اندام های مورد مطالعه و میزان آلودگی ایستگاه ها رابطه مستقیم وجود دارد. الگوی کلی این تغییرات در هر دو گونه به شکل پتروشیمی> غنام > زنگی> دورق> پاتیل است.
  کلیدواژگان: خور موسی، راس کلیه، طحال، شوریده، بیاح، ساختار بافتی، اندام های خونساز
 • مرتضی صلاحی گزاز*، سید یوسف پیغمبری، رضا عباسپور نادری صفحات 69-76
  هدف از این مقاله، برآورد CPUE، CPUA، ساختار طولی ماهی مرکب و ترکیب صید ضمنی در ترال های صید این گونه در سواحل دریای عمان است. عملیات نمونه برداری به صورت تصادفی به روش ترال کف و از اردیبهشت تا شهریور ماه 1393 انجام شد. میزان صید ماهی مرکب در ماه های بهره برداری از تفاوت معنی داری برخوردار بوده و بیشترین و کمترین میزان صید به ترتیب مربوط به ماه های مرداد و تیر است(0/05>P). میانگین (انحراف معیار± میانگین) CPUE و CPUA ماهی مرکب به ترتیب 150/8± 203/1(kg/h) و 345/7± 1948(kg/nm2)برآورد گردید. طول بیشینه و کمینه ماهی مرکب صید شده، به ترتیب معادل 33 و 4 سانتی متر و دو گروه سنی با دسته طولی 15-5 و 33-16 سانتی متر تشخیص داده شد. ترکیب صید ترال ماهی در دریای عمان متشکل از 62 گونه از 42 خانواده شامل 47 گونه از ماهیان استخوانی، 9 گونه از ماهیان غضروفی، 3 گونه از سرپایان و 3 گونه از سخت پوستان بود. بیشترین میانگین وزنی صید ضمنی به ترتیب در رده ماهیان استخوانی، غضروفی، سرپایان و سخت پوستان مربوط بهTrichiurus lepturus، Torpedo sinuspersici، Uroteuthis duvaucelii، Scyllaridae به دست آمد.
  کلیدواژگان: ترال کف، ماهی مرکب ببری (CPUA، CPUE، (Sepia pharaonis، ترکیب صید ضمنی، ساختار طولی، دریای عمان
 • حسین ذوالقرنین، صبا حسینی* صفحات 77-83
  در این مقاله، فیلوژنی مولکولی شقایق دریایی جنس (Actiniaria: Actiniidae) بر اساس توالی D NA میتوکندریایی (COI) در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. گونه مورد مطالعه در این تحقیق از جزیره لارک واقع در خلیج فارس جمع آوری شد وDNA آن استخراج و قسمتی از ژنCOI آن (حدود 700 جفت باز) با استفاده از دو پرایمرLCO1490 وHCO2198 به وسیلهPCR تکثیر داده شد و محصولPCR در دستگاه توالی یاب خودکارDNA به وسیله شرکتBioNEER توالی یابی گردید. توالی نوکلئیک اسید و پروتئین گرفته شده از ژنCOI به عنوان یک توالی جدید در ژن بانک گزارش شد. بر طبق این توالی شقایق خلیج فارس به عنوان یک گونه جدید با نامAnemonia sp. PG و شماره ثبتAB933643.1 در وب گاهNCBI قرار گرفت. هدف از این مطالعه شناسایی مولکولی شقایق خلیج فارس و انجام آنالیز مولکولی روی آن بود. در آنالیز مولکولی توالی قسمتی از ژنCOI میتوکندریایی گونهAnemonia sp. PG از خلیج فارس با 15 شقایق دریایی دیگر از بانک ژن که از لحاظ توالی ژنتیکی به گونه مورد بررسی نزدیک هستند مقایسه گردید. گونهMetridium senile به عنوان برون گونه در نظر گرفته شد. بررسی فیلوژنتیکی بر اساس آنالیزNeighbor-Joining رابطه خواهری بین گونهAnemonia sp. PG از ایران و گونهAnemonia sp. Anem را نشان داد ولی روابط منوفایلتیک بین خانواده های شقایق دریایی را نشان نداد.
  کلیدواژگان: شقایق دریایی، فیلوژنتیک، شناسایی مولکولی، COI، خلیج فارس
 • امیرمسعود چگونیان *، مهدی مختارزاده، محمدجواد ولدان زوج، مهدی بلوکی صفحات 85-93
  در این مقاله طبقه بندی پوشش آبسنگ های مرجانی در منطقه خلیج فارس با استفاده از تصاویر متوسط مقیاس ماهواره لندست 8 بررسی گردید. برای این منظور، طی انجام عملیات غواصی، به تهیه داده های میدانی از آبسنگ های مرجانی جزایر قشم و لارک اقدام شد. پس از انجام پیش پردازش های لازم روی تصویر ماهواره ای، الگوریتم بیشترین احتمال برای طبقه بندی تصویر پیاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر مطابقت بالای نتایج طبقه بندی در خلیج فارس با تحقیقات مشابه در سایر مناطق مرجانی جهان است. همچنین دیده شد که تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس، توانایی طبقه بندی 2 تا 4 کلاس را با دقت بالای 70% روی صخره های مرجانی در این منطقه دارا هستند. بهترین سطح طبقه بندی، طبقه بندی با 3 و 4 کلاس تعیین گردید و نشان داده شد که با افزایش بیشتر تعداد کلاس ها، دقت متوسط طبقه بندی به پایین تر از 50% کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: آبسنگ های مرجانی، تصاویر ماهواره ای، لندست 8، طبقه بندی، خلیج فارس
|
 • Hamid Reza Asgari, Ahmad Shanehsazzadeh*, Gholam Hossein Akbari, Hossein Ardalan Pages 1-11
  Analysis and interpretation of field data independently or together with the numerical simulations determine the general characteristics of oceanography parameters in an interested study area. In this context, the general pattern of waves, its origin and the seasonal composition and the statistical distribution of the annual and seasonal wave height, period and direction are of outmost importance, by which, the crucial information for managerial purposes, coastal engineering plans and construction of onshore and offshore structures. In this article, the one year data of wave field nearby the Jask port at Northern Gulf of Oman are processed, analyzed and interpreted. The results were compared with ISWM numerical modeling results. Based on the results, the maximum observed significant wave height and the wave peak period were respectively 2.51 meters and 17 seconds. The dominant wave direction is the southeast with 45% occurrence. The interpretation of the general pattern of the waves on the East Coast of Hormozgan based on measured data including the percentages of seas and swell is of the advantages of this research.
  Keywords: Wave field data, Jask port, Processing, data analysis, ISWM
 • Shima Madani*, Saeedeh Khaleghi Pages 13-21
  Antarctica is a vast land larger than Europe. Advancement of knowledge is the most important reason for presence of different countries in this region. Due to Iran's long-term vision, achieving scientific first place in the region, special attention to this continent is essential. Except for scientific purposes, other economic benefits followed by many countries in Antarctica, including fisheries, melting iceberg for fresh water supply, tourism development and exploitation of the region's mineral resources. These benefits, along with the development of science and technology should be done concerning environmental conservation.
  Based on the experience of other countries in this continent, different levels of resource exploitation can be considered in Antarctica, some of them achieved by presence in the region and for others, additional investment is needed. For this purpose, we have used the economic comparative advantage index. The results of this study showed that being in Antarctica for Iran is economically justifiable thorough Research and Development (R&D) on oceanographic sciences. As a result, Iran should invest on research areas for long run to have better understanding of this region.
  Keywords: Economic Value of Antarctica, Research, Development, Comparative Advantage Index, Iran
 • Mohammad Ali Lotfollahi, Yaghin*, Hossein Nassiraei Pages 23-30
  The main aim of the present paper is numerical investigation of the tsunami wave forces on coastal structures using the commercial software FLOW-3D. Verifications of the simulation results using experimental data and empirical formula showed that the present numerical model is capable of modeling the aforesaid problem with good accuracy. Several numerical simulations have been conducted in the framework of this work to study different parameters affecting the forces induced by tsunami waves on coastal structures. Four empirical equations have been introduced to estimate nonbreaking tsunami wave forces on coastal structures. Based on our results, quantity of exerted forces by breaking waves over curved structures and gradient structures with 45 degree was 20 and 35 percent of exerted forces over caisson structures, respectively.
  Keywords: Coastal structures, Tsunami, Solitary waves, Seawall, Wave forces, Numerical simulations, Flow, 3D
 • Sima Fayazi, Behrouz Zarei Darki*, Jafar Seyfabadi Pages 31-38
  The present study provides information of the effect of three culture media, viz. Tamiya, Trenkenshu and Guillard (f/2) on specific growth rate and cell density in alga Scenedesmus obliquus Kützing. The alga was isolated from the south cost of the Caspian Sea (the beach of Noor Town) and then it was purified and cultured in three media with three replications for each. Cell count was daily conducted with three replications by a hemocytometer and growth curves were plotted by excel. After calculating the specific growth rate, the one-way ANOVA was used to compare obtained values. The results of the present study showed that the highest density of cells (17×106 cell per mile liter) was in Trenkenshu culture medium, and the lowest density of cells (7×106 cell per mile liter) was in Guillard medium.
  Keywords: Green algae, Scenedesmus obliquus, Specific growth rate, Cell density, Caspian Sea
 • S. Zia E. Madani* Pages 39-51
  I.R. Iran in not a State party to the UNCOLS, yet the Act on the Marine Areas of Iran in the Persian Gulf and the Oman Sea (1993) (hereinafter called “the Act”) has been so largely inspired thereby that in many stipulations a thorough adaptability is observable. The Act entails domestic rules and regulations pertaining to Iranian sovereignty and jurisdiction upon its marine areas and triggers relevant rights and obligations on foreign States and International institutions within those areas. However, The Act as an outstanding lawmaking milestone in Iran, has been drafted and devised thoughtfully and skillfully, taking into account the existing and possible developments in the arena of international law of the sea, despite the fact that Iran’s non-membership to the UNCLOS is a major challenge within that arena. This paper seeks to analyze the stipulations set forth in the Act as to what extent they share consistencies or entail inconsistencies with the current development of the international law of the sea and namely the UNCLOS.
  Keywords: International Law, Law of the Sea, UN 1982 Convention on the Law of the Sea, Act on the Marine Areas of I.R. Iran in the Persian Gulf, the Oman Sea, Marine Scientific Research
 • Maryam Fallah*, Sima Fakheran Isfahani Pages 53-59
  In the recent years, International Anzali wetland has been exposed to changes by dumping sewage water, land uses changes and sediment deposition that caused the reduction of the wetland depth and the aquatic growing up. In this study, the effects of land uses changes on wetland's water quality was investigated from 1985 to 2014 by determining the land uses on wetland using GIS and measuring the water quality parameters. The results showed that most part of the forest was replaced with agricultural fields and urban areas respectively. Based on Principal Component Analysis (PCA), urban and agricultural area were the most related with the first principal component (PC1). Nitrate, total alkalinity, BOD5, COD and conductivity were less related respectively. The result showed that during these years, forest lands changed to agricultural fields and urban area.
  Keywords:
  Keywords: Anzali wetland, Principle components analysis (PCA), Land use, Water quality
 • Zahra Kiani*, Negin Salamat, Abdol, Ali Movahedinia, Parvin Sadeghi Pages 61-68
  The present study aimed to study the tissue structure of hematopoietic organs (head kidney and spleen) in two native fish species (Otolithes ruber and Liza abu) from the Persian Gulf. In this regards, 100 Otolithes ruber and Lisa abu were collected from 5 different stations including: Petrochemical, Ghanam, Zangi, Douragh and Patil stations, all situated in Mosa creek. Fish were dissected and tissue samples were taken from spleen and head kidney and fixated in formalin 15%. Tissue sections were prepared according to the routine histological methods and then were stained with hematoxylin and eosin (H&E). Increased number of melanomacrophage aggregations, degeneration of renal tubules and leukocyte infiltration were observed in both fish species collected from Petrochemical station. On the other hand, the hematopoietic organs in fish caught at Patil station had relatively normal structure. As it seems, there is a close relation between the tissue structure of studied organs and the contamination of each station. The pattern was as follow: Petrochemical station> Ghanam> Zangi> Doragh> Patil.
  Keywords: Musa creek, Head, kidney, Spleen, Otolithes rube, Liza abu, Tissue structure, Hematopoietic organs
 • Morteza Salahi, Gezaz*, Seyed Yousef Paighambari, Reza Abbaspour, Naderi Pages 69-76
  The aim of this study was to estimate CPUE, CPUA, length structure, and by-catch composition of Pharaoh Cuttlefish trawl fishery in north continental shelf of the Gulf of Oman (Chabahar). Random sampling was done by bottom trawler during May to September 2014. Amount of cuttlefish showed significant difference between sampling period (P
  Keywords: Bottom trawl, Pharaoh Cuttlefish (Sepia pharaonis), CPUE, CPUA, by, catch composition, Length structure, Gulf of Oman
 • Hosein Zolgharnein, Saba Hoseini* Pages 77-83
  Sea anemones (order: Actiniaria) are a subclass of Hexacorallia. They are very varied and are organisms with a simple skeletal polyp. The specie in this study was collected from Larak Island in the Persian Gulf. DNA was extracted from the sample and a part of mtDNA COI gene was amplified. Two pairs of primers were designed to amplify a final target of 600 bp using PCR method which the product was successively sequenced. The purpose of this study was the molecular identification of the Persian Gulf sea anemone. The nucleotide and protein sequences obtained from this anemone’s COI gene were annotated in NCBI Gene Bank as Anemonia sp. PG, the PG standing for the Persian Gulf. Phylogenetic studies were performed to compare the partial sequences of COI genes of 16 sea anemones (order: Actiniaria) with the newly identified anemone (Anemonia sp. PG). Phylogenetic studies based on Neighbor-Joining analysis showed sister relations between Anemonia sp. PG species from Iran and Anemonia sp. Anem species but did not show monophyletic relationships between sea anemone families.
  Keywords: Sea anemone, Phylogenetic, Molecular identification, COI, Persian Gulf
 • Amir Masoud Chegoonian*, Mehdi Mokhtarzade, Mohammadjavad Valadan Zouj, Mehdi Bolouki Pages 85-93
  In this paper, coral reef mapping for the Persian Gulf using medium resolution LANDSAT 8 was investigated. The research was accomplished on data collected from diving in Queshm and Larak Islands, Persian Gulf. After image pre-processing, the Maximum Likelihood algorithm was implemented for satellite image classification. The research presents correspondent results with similar researches on coral reefs around the world. It also showed that medium resolution satellite images were capable of mapping 2 to 4 classes with the accuracy of 70% on coral reefs in the area. The best mapping level was determined with 3 and 4 classes. Results showed that increase in number of classes will cause average mapping accuracy to be decreased fewer than 50%.
  Keywords: Coral reef, Sattelite images, Landsat 8, Classification, Persian Gulf