فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 7 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • افسانه دادارخواه، کامران آزما، معصومه عابدی *، فریبا رجبی صفحات 5-10
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان های آجا از روش های پیشگیری از کمردرد قبل و بعد از شرکت در کارگاه های Back School – تهران 1392 می باشد.
  روش کار
  200 نفر از افراد کادر پرستاری بیمارستان های تحت پوشش آجای تهران شامل(خانواده، گلستان، 505، 502، 501) در کارگاه های آموزشی Back school شرکت نمودند. سطح آگاهی و نگرش پرستاران قبل و بعد از کارگاه مقایسه شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS-18، آزمون تی تست زوجی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سطح آگاهی اولیه پرستاران از کمردرد 15% در حد ضعیف، 2/68% در حد متوسط و 3/16% در حد خوب بود. پس از شرکت در کلاس های پیشگیری و درمان کمردرد، سطح آگاهی به 8/3% در حد ضعیف، 9/48% در حد متوسط و 3/47% در حد خوب رسید. تفاوت سطح آگاهی قبل و بعد از شرکت در کلاس های آموزشی بطور معناداری افزایش یافت(001/0 .(P<همچنین 6/20% پرستاران پیش از شرکت در کلاس های آموزشی دارای نگرش مثبت، 7/65% دارای نگرش بی طرف و 7/13% دارای نگرش منفی بودند که پس از شرکت در کلاس های آموزشی 6/45% دارای نگرش مثبت، 9/49% دارای نگرش بی طرف و 3/4% دارای نگرش منفی بودند. تفاوت سطح نگرش قبل و بعد از شرکت در کلاس های آموزشی از نظر آماری معنادار بود(001/0 .(P<
  نتیجه گیری
  شرکت در کلاس های آموزشی پیشگیری و درمان کمردرد آگاهی پرستاران از کمردرد را افزایش می دهد. همچنین باعث افزایش نگرش مثبت و کاهش نگرش منفی و بی طرف می شود. لذا به نظر می رسد استفاده از روش های آموزشی نقش موثری در رفتارهای پیشگیری از کمردرد خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کمردرد، پرستاران، آگاهی، نگرش
 • علیرضا داداشی، فاطمه فیروزی، نگین سنجربیگی، عبدالرضا زاهدی نسب، حشمت امیری، مهرداد نیکویی* صفحات 11-17
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی فراوانی و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه های کلینیکی استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی (CNS) در کارکنان درمانی بیمارستان ارتش بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی بر روی 118 از کارکنان درمان مرد و زن در طی بهمن 93 تا خرداد94 در بیمارستان کرمانشاه انجام شد. نمونه ها از ناحیه قدامی بینی کارکنان درمانی بیمارستان، توسط سوآپ پنبه ای استریل گرفته و بروی محیط بلاد آگار کشت داده شد.کیت KB004 Histaph برای تشخیص سویه های استافیلوکوکوس انجام شد.
  یافته ها
  از 118 کارکنان درمان،73(62٪) ، ناقل CNS و میانگین سنی افراد 56/27 سال شامل 47(39.8٪) زن و 71(60.2٪) مرد بود. در میان ایزوله های CNS استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس(63٪) و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (26.5٪) بیشترین فراوانی را نشان دادند و ایزوله های CNS بیشترین حساسیت را نسبت به موپیروسین و وانکومایسین نشان دادند.
  نتیجه گیری
  کارکنان درمان به عنوان منبع مهمی از انتقال عفونت به بیماران موجب عفونت های بیمارستانی در بیمارستان می شوند. نتایج مطالعه ما برای کنترل پخش CNS به ویژه در بیمارستان ها از طریق غربالگری منظم کارکنان درمان می تواند قابل استفاده باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی، عفونت بیمارستانی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • شهرام مامی *، میثم شریفی، آزاده مهدوی صفحات 18-25
  مقدمه
  اختلال اضطراب فراگیر به صورت اضطراب افراطی و نگرانی ذهنی غیر قابل کنترل تعریف می شود. این اختلال ممکن است عواملی فراتر، از جمله فرانگرانی و آمیختگی فکر را نیز شامل گردد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع شبه آزمایشی است و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های نظامی می باشد که از بین آنان، 24 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرانگرانی (MWQ)، پرسشنامه آمیختگی فکر(TFI) و پروتکل درمان فراشناختی (MCT) بود و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که فراشناخت درمانی در کاهش فرانگرانی و آمیختگی فکر مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر تاثیر دارد. بر مبنای تحلیل نتایج، میزان 546/0 از واریانس کاهش فرانگرانی و همچنین میزان 362/0 از واریانس کاهش آمیختگی فکر در پس آزمون توسط فراشناخت درمانی تبیین شده است و اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های گروه آزمایش تایید می شود.
  نتیجه گیری
  تکنیک های فراشناختی، موجب کاهش افکار منفی اتوماتیک و نگرش های ناکارآمد گردیده که زمینه ی کاهش فرانگرانی را فراهم می کند. همچنین فراشناخت درمانی موجب اصلاح سوگیری های شناختی شده و منجر به کاهش آمیختگی فکر می گردد. لذا مهمترین اشاره ی پژوهش در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیراین است که درمانگران باید سعی کنند این روش درمانی را به عنوان یک درمان روانشناختی در این حوزه مورد توجه بیشتر قرار دهند.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، شناخت درمانی، نگرانی، فکر
 • ناهید رجایی، نرگس چوپانی آب بخش *، سید امیر حسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر صفحات 26-32
  مقدمه
  اضطراب از جمله عواملی است که خطر مرگ و میر را در بیماران قلبی افزایش می دهد و اثرات مخربی بر وضعیت بیماران تحت آنژیوگرافی دارد. هدف از این مطالعه بررسی سطح اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل از آنژیوگرافی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک است.
  روش کار
  طرح این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که طی آن سطح اضطراب و علایم حیاتی 60 بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر بستری در بیمارستان بعثت نهاجا مورد بررسی قرار گرفت. علایم حیاتی توسط پرستار بررسی و سطح اضطراب با استفاده از پرسشنامه اسپبل برگر سنجیده شد.
  یافته ها
  سن افراد شرکت کننده بین 35 تا 80 سال بود. میانگین نمره اضطراب بیماران در سطح متوسط به بالا بود. نتایج مطالعه ارتباط معنی داری بین اضطراب و سن (0.001 P)، جنس (0.001 P)، وضعیت تاهل (0.05 P)، هزینه درمان (0.001 P)، وضیعت مسکن (0.001 P)، شغل (0.02 P) و تحصیلات (0.012 P) نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه مبنی بر سطح متوسط به بالای اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی و با توجه به تاثیر مخرب آن بر وضعیت قلبی عروقی، استفاده از روش های کاهش اضطراب قبل از آنژیوگرافی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، اضطراب، علائم حیاتی
 • زهره فرح نژاد، مجتبی نجفی فرید، بنفشه درمنش، فرشاد نجومی * صفحات 33-37
  مقدمه
  باکتری اشریشیا کلی( E.coli )، شایع ترین عامل مولد عفونت های ادراری خصوصا در بانوان می باشد که امروزه، بسیاری از سویه های آن در برابر آنتی بیوتیک ها، خصوصا آنتی بیوتیک های بتالاکتام مقاوم شده اند و تولید آنزیم های بتالاکتاماز در این امر، نقش بسزائی دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش عصاره الکلی آویشن شیرازی در مهار رشد سویه های مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBL) باکتری اشریشیا کلی می باشد.
  روش کار
  پس از تهیه عصاره الکلی گیاه آویشن شیرازی، تاثیر غلظت های μg/ml 25، μg/ml 50، μg/ml 100، μg/ml 200 و μg/ml 400 این عصاره به روش انتشار از دیسک بر روی جدایه های مولد ESBL اشریشیا کلی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  با بررسی نتایج مشخص شد که اثر بازدارنده عصاره الکلی آویشن شیرازی بر روی رشد و تکثیر سویه های مولد ESBL اشریشیا کلی، در غلظت های μg/ml 100 و μg/ml 400 بطور معنی داری افزایش یافته است(05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی گیاه آویشن شیرازی در شرایط آزمایشگاهی بر رشد سویه های اشریشیا کلی مولد ESBL اثرات مهارکنندگی قابل ملاحظه ای دارد.
  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، اشریشیا کلی، بتالاکتاماز وسیع الطیف، عفونت ادراری
 • محمد زاهدی اصل *، بهزاد خدری صفحات 38-45
  مقدمه
  خودکشی و اقدام به آن در اجلاس سازمان جهانی بهداشت در سال 1996 یک مساله مهم بهداشت عمومی و رفتاری ضد اجتماعی اعلام شد. این پدیده افزون بر زیانهای شخصی و خانوادگی یک زیان اجتماعی نیز شمرده می شود. کسب شناخت نسبت به اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش افکار خودکشی سربازان، هدف اصلی این پژوهش می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر در چارچوب طرح نیمه آزمایشی صورت گرفته است. جمعیت آماری شامل کلیه سربازان یکی از پادگانهای نیروی نظامی تهران می باشد، روش نمونه گیری تمام شماری بوده که (32 نفر) در دو گروه 16 نفری (گروه آزمایش و کنترل) قرار داده شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی افکار خودکشی بک (BSSI) و همچنین برگزاری 8 جلسه کارگاه آموزش مهارت حل مسئله به صورت گام به گام، می باشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصله حاکی از معنی دار بودن آموزش مهارت حل مسئله بر میزان افکار خودکشی سربازان وظیفه در نمونه مورد بررسی است، به صورتیکه که میانگین نمره افکار خودکشی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش یافته است. همچنین بیشترین اقدام کنندگان به خودکشی از یگانهای پاسدار و انتظامات بوده و بیشترین اقدام به خودکشی ها در 12 ماه اول خدمت اتفاق افتاده است.
  نتیجه گیری
  تحلیل های حاصله نشان داد که برگزاری کارگاه های آموزشی حل مسئله در بهداشت روان سربازان وظیفه تاثیر گذار است. مشاوره، راهنمایی و حمایت فرد در محیط های نظامی و همبستگی درون سازمانی از مهمترین پیشنهادات این پژوهش جهت کاهش افکار خودکشی در نیروهای نظامی می باشد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، خودکشی، سربازان
 • سیدعلی اکبر رفاهی، زینب تابانژاد *، عباس عبادی، حسن سرابندی صفحات 46-52
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل فردی – اجتماعی کانون توجه متخصصان در حوزه های مختلف قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی کارکنان پایور و وظیفه نظامی در پیشگیری از اعتیاد و ارائه الگوی مناسب انجام شد.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 900 نفر از کارکنان نظامی به روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای با استفاده از پرسشنامه خود ایفا در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوی کیفی و پایایی آن با روش آزمون مجدد در دو مرحله به فاصله یک هفته توسط 15 نفر از پرسنل و ضریب همبستگی حاصل از دو آزمون 81/0=r و همچنین پایایی درونی با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 78/0 مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  در خصوص پیشگیری از اعتیاد در میان پایوران و سربازان به ترتیب 6/45% و 25% میزان آگاهی مطلوب بود و 8/94% از پرسنل نگرش مطلوب نسبت به پیشگیری از اعتیاد داشتند. بین میزان آگاهی، سن، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت، درجه، وضعیت زندگی والدین همچنین بین نوع نگرش و سطح تحصیلات، تاهل، وضعیت زندگی والدین و اعتیاد اقوام رابطه معنی داری وجود داشت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  پرسنل سازمان سطح آگاهی مطلوبی نسبت به پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر نداشتند. این امر نشان می دهد که اجرای هدفمند و اصولی برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی پرسنل ضروری به نظر می رسد. با توجه به موثر بودن الگوی اعتقاد سلامتی در مطالعات مختلف جهت تغییر نگرش و افزایش آگاهی جهت پیشگیری و کنترل رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، آگاهی، نگرش، پیشگیری، الگو
 • مصطفی شهابی نژاد *، علیرضا غیاثی، ماندانا رضازاده، سید جواد سعیدی شهری، سمیه سلطانی پورشیخ، مینا داوری، ایران هلاکویی، علی حیدری شریف آبادی صفحات 53-58
  مقدمه
  کمبود ویتامینD باعث اختلال رشد و بیماری هایی همچون راشیتیسم، استئومالاسی و استئوپروزیس می شود. همچنین کمبود این ویتامین سبب کاهش دانسیته استخوانی شده و خطر بروز شکستگی ها را افزایش می دهد.
  روش کار
  این پژوهش بصورت توصیفی مقطعی در تابستان 1394 در بیمارستان سیدالشهداء(ع) کرمان انجام شد. روش نمونه گیری بصورت سرشماری بوده و تمامی پرسنل خانم شاغل در بخش های اداری و درمانی برای این مطالعه انتخاب شدند . تعداد افراد شرکت کننده که نمونه خون آنها جهت اندازه گیری غلظت سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D گرفته شد 204 نفر بوده و نرخ پاسخگویی 72/74 درصد تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و T Test انجام شد.
  یافته ها
  درمجموع96/80 درصد از افراد دارای کمبود ویتامین D بودند که از این میان 30 درصد افراد دارای کمبود شدید و 53/42 درصد آنها دارای کمبود خفیف ویتامین D بودند و مابقی سطح سرمی ویتامین D آنها مابین ng/ml 30- 25 بود . بین واحدها ومیزان ویتامین D ارتباط معنی داری وجود نداشت(05/0
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کمبود ویتامین D شدیدی در میان کارکنان وجود دارد و نیازمند برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران جهت ارتقاء سلامت کارکنان می باشد.
  کلیدواژگان: کمبود ویتامین D، هیپوویتامینوز، ارتقاء سلامت
 • غلام رضا طائبی * صفحات 59-66
  مقدمه
  با توجه به کارایی و اثربخشی نظام سلامت ایثارگران جهت ارتقاء سطح سلامت آنان، پژوهش حاضر با هدف تبیین زیرسیستم های نظام سلامت ایثارگران اجرا شد.
  روش کار
  با استفاده از یک مطالعه ی توصیفی- پیمایشی به تبیین زیرسیستم های نظام سلامت ایثارگران پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران حوزه سیاست گذاری و مدیریت در بخش های مختلف قانون گذاری و اجرا در حوزه نظام سلامت کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیریت خدمات سلامت نیروهای مسلح و انجمن های صنفی و تخصصی جانبازان بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی هدفمند تعداد 247 نفر جهت شرکت در این بررسی انتخاب شدند. از روش کتابخانه ای برای تبیین مقیاس ها استفاده شد و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون t حاکی از نامطلوب بودن وضع موجود می باشد. همچنین با توجه به میزان آزمون t هر مقیاس ، زیرسیستم های با اهمیت به ترتیب تبیین و طبق مدل مفهومی معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بیانگر آن است که زیرسیستم های نظام سلامت ایثارگران نیاز به بازنگری و باز مهندسی دارد. مدل پیشنهادی در این پژوهش شامل، زیرسیستم های تحقیق و پژوهش، ارزیابی عملکرد و پایش سلامت، توسعه اطلاعات و فناوری پزشکی و تامین آموزش منابع انسانی در نظام سلامت ایثارگران و راهبرد تقویت در این زیرسیستم ها می باشد.
  کلیدواژگان: نظام سلامت، ارتقاء سلامت، ایثارگران، زیرسیستم ها
 • سلمان خزایی، الهام هوشمند، لیلا ملایی پور، عبدالله محمدیان هفشجانی * صفحات 67-68
|
 • Dadar, Khah A., Azma K., Abedi M.*, Rajabi F Pages 5-10
  Introduction
  The aim of this study is to compare the level of awareness & attitude of AJA nurses from the prevention & treatment methods of low back pain before & after of Back School workshops – Tehran2013.
  Methods
  200 nursing staff of Aja hospitals in Tehran (501, 502, 505, Khanevadeh, Golestan) Participated in a back school work shop. The level of awareness & attitude before & after of the workshop was evaluated & the results from the study were analyzed by the software SPSS v (18), pair t-test.
  Results
  The findings showed the primary level of nurse’s awareness of low back pain is 15.5% as weak, 68.2% as moderate and 16.3% as good. After participating in back school work shop, nurse’s awareness of back pain was 3.8 as weak, 48.9 as moderate, and 47.3 as good. The difference of awareness level before and after attending back school, significantly increased (P
  Conclusion
  Participation in training courses on prevention and treatment of low back pain increase nurse’s awareness of back pain. Also increase positive attitude and decrease negative and neutral attitude. The use of training methods will be effective in increasing of back pain prevention behavior.
  Keywords: low back pain, nurse, knowledge, attitudes
 • Dadashi A., Firoozi F., Sanjarbeigi N., Zahedi Nasab A., Amiri H., Nikooei M.* Pages 11-17
  Introduction
  this study has been prevalence and antibiotic resistance profiles of the clinically significant coagulase negative staphylococcal (CNS) isolates found in health care workers (HCWs) of a military hospital.
  Methods
  The cross-sectional study was carried out on 118 male and female HCWs during December 2014 to March 2015 in Kermanshah, Iran. Samples were taken from the anterior region nose of HCWs by Sterile cotton swabs and were cultured on Blood agar. KB004 Histaph Kit was performed for differentiation of Staphylococcus species.
  Results
  A total of 118 HCWs, 73 (62%) carried CNS and the mean age of the individuals was 27.56 years, 47(39.8%) were women and 71(60.2%) were men. Among CNS isolates Staphylococcus epidermidis (63%) and saprophyticus (26.5%) showed the most frequency and CNS isolates were the most susceptibility to mupirocin and vancomycin.
  Conclusion
  HCWs act as a potential source of infection to their patients, causing nosocomial infection in the hospital. Our study suggests which can be used for control spread of CNS especially in hospitals are regular screening of the HCWs.
  Keywords: Coagulase negative staphylococci, nosocomial infection, Antimicrobial resistance
 • Mami Sh*, Sharifi M., Mahdavi A Pages 18-25
  Introduction
  Generalized anxiety disorder is of various types anxiety disorders, that are defined excessive anxiety and worry mental uncontrollable.
  Methods
  This study is a clinical trial of quasi-experimental research which pretest-posttest control group design was used. The study population included all patients with a diagnosis of generalized anxiety disorder referring to is the one of the military hospitals, among them, 24 people using the random sampling method were selected. The instruments used in this study were the Meta-worry Questionnaire (MWQ), Thought Fusion Inventory (TFI) and meta-cognitiveTherapy package and data were analyzed withunivariate analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  The findings suggest that meta-cognitive therapy is effective for metaworry and thought fusion in patients with generalized anxiety disorder. Based on the analysis results, the 0/546 of variance Reduction meta-worry and also 0/362 of variance Reduction thought fusion In the post-test Explained by meta-cognitive therapy And significant effect of the experimental group is confirmed.
  Conclusion
  Cognitive techniques reduce automatic negative thoughts and dysfunctional attitudes that provide reducing metaworry. Meta-cognitive therapy also improves cognitive biases that may lead to a reduction in the thought fusion. The implicit reference of this study is that health authorities should try to consider this therapy as a therapy in this area.
  Keywords: anxiety disorders, cognitive therapy, worry, thought
 • Rajabi N., Choopani, Ab, Bakhsh N.*, Pishgooi Sah, Sharififar S Pages 26-32
  Introduction
  Anxiety is one of factors which increase mortality in patients with cardiac diseases and has mortal effects on patients’ candidate for coronary angiography. The aim of this study is the assessment of anxiety level in patients’ candidate for coronary angiography and its relationship with demographic factors.
  Methods
  This was a cross-sectional (descriptive-analysis) study which anxiety level and vital sign of 60 patients’ candidate for coronary angiography in Nahaja Besat hospital were assessed. Vital signs were assessed by the nurse and anxiety level was checked by Spielberger's state anxiety questionnaire.
  Results
  The participants’ age was 35-80 years. Anxiety level mean was more than moderate. Study results showed meaningful relationship of anxiety with age (P
  Conclusion
  According to this study results that there were more than moderate anxiety level in coronary angiography candidate patients and also according its mortal effects on cardiac vascular situation, using anxiety reduction ways before angiography is necessary.
  Keywords: angiography, anxiety, vital signs
 • Farah Nejad Z., Najafi Fard M., Dormanesh B., Nojoomi F.* Pages 33-37
  Introduction
  Escherichia coli (E. coli), is the most common bacteria that cause urinary tract infections in women. Nowaday, many strains of E.coli have been resistant to beta-lactam antibiotics and bacterial Beta-lactamases, have an important role. The aim of this study was to investigate the role of thyme alcoholic extract on Extended-spectrum betalactamase (ESBL) producing strains of E.coli
  Methods
  After preparing the alcoholic extract of Zataria multiflora, concentrations 25, 50, 100, 200 and 400 μg /ml of this extract on ESBL-producing isolates of E.Coli was investigated, by agar disk diffusion method.
  Results
  The results showed that the inhibitory effect of Zataria multiflora alcoholic extract on the growth of ESBL-producing strains of E. coli in concentrations 100 and 400 μg /ml, was significantly increased .(P
  Conclusion
  Based on this study results, the alcoholic extract of Zataria multiflora has considerable inhibitory effects on ESBL-producing E. coli strains, in vitro.
  Keywords: Zataria multiflora, Escherichia coli, ESBL, Urinary tract infection
 • Mohammad Zahedi Asl, Khedri B.* Pages 38-45
  Introduction
  Suicide and attempted for that had meeting of the World Health Organization in 1996 and was a major issue in public health and anti-social behavior. This phenomenon, in addition to personal and family losses is considered a social loss. Gain knowledge about the effectiveness of teaching problem solving skills veterans’ aim of this study is the reduction of suicidal thoughts.
  Methods
  This research project was done within the framework of the semi experimental. Population consisted of all soldiers who have committed suicide in the Army of Tehran, was attended sampling (n = 32) in two groups of 16 subjects (test and control groups) were placed. This questionnaire suicidal ideation, Beck (BSSI) is for data analysis and covariance analysis method is used in a way.
  Findings: Results showed that the mean- suicidal thoughts compared to the control group declined. Guards and police units as well as most of the suicide attempters and suicide attempts are highest in the first 12 months of service has occurred.
  Conclusion
  Results showed that problem-solving practices on mental health has a positive impact on soldiers. Advice, guidance and support in a military environment and internal cohesion is the important suggestions of this research to reduce suicide in the military.
  Keywords: problem solving, suicide, Soldiers
 • Refahi A., Tabanejad Z.*, Ebadi A., Sarabandi H Pages 46-52
  Introduction
  Drug addiction is a major problem. These have been a personal issue - the focus of social scientists in various fields. In the present study, we were decided to Assess of knowledge and attitudes of military personnel in the prevention of addiction by providing a suitable model.
  Methods
  This was a cross - sectional study was performed on 900 military personnel to random sampling - stratified by using a self-administered questionnaire in province of Sistan and Baluchestan. Method reliability was fulfilled (test-retest) in two-week interval by 15 personnel and correlation coefficients obtained from the two tests r =0.81. The internal reliability by using Cronbach's alpha was approved 0/78.
  Results
  The Suitable knowledge about prevention of drug abuse among the officers and soldiers was 45/6% and 25% that 94/8% of staff had a favorable attitude towards prevention of drug abuse. Between knowledge, age, education, work experience, degree status, Parents living conditions, Addiction relatives and between attitude and level of education, marital status, Parents living conditions, Addiction relatives, there was no significant relationship (P
  Conclusions
  The knowledge of the staff towards prevention of drug addiction was not good knowledge. This show that the purpose and principles of training programs to enhance staff knowledge seems necessary. According to various studies to be effectiveness of the health belief model in changing attitudes, increase awareness for prevention and control of risk behaviors, including addiction is recommended.
  Keywords: addiction, knowledge, attitudes, prevention, pattern
 • Shahabi Nejad M.*, Ghiasi Ar, Reza Zadeh M., Saeidi Shahri Sj, Soltani Poor Sheikh S., Davari M., Halakoei I., Haydari Sharif Abadi A Pages 53-58
  Introduction
  Vitamin D deficiency causes growth retardation and diseases such as rickets, osteomalacia and osteoporosis. It also reduced bone density and increases the risk of fractures.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in the summer in the Seyyed Al Shohada (AS) hospital of Kerman in 2015. The sampling method was census and all of the ladies personnel who working in the office and treatment departments, were selected for this study. The number of participants that their blood samples were taken to measure 25 (OH)Vit D, were 204 people and response rate was determined 74.72 percent. Data analysis was conducted with SPSS 21 software and using descriptive statistics and T Test.
  Results
  A total of 80.96 percentages of people had vitamin D deficiency that 30 percent of people with severe deficiency and 42.53% of them had slight vitamin D deficiency and the remaining, the serum level of vitamin D was between 25-30 ng/ml. There was no significant association between units and levels of vitamin D. (P>0.05)
  Conclusions
  The results of this study indicate that there is severe vitamin D deficiency among the staff and requires planning and appropriate decisions making by managers to promote the health of employees.
  Keywords: Vitamin D Deficiency_hypovitaminosis_Health promotion
 • Taebi, G Pages 59-66
  Introduction
  This research was conducted to clarify subsystems of veteran's healthcare system with regards to the efficiency and effectiveness of this system in improving their health level.
  Method
  Veteran's healthcare system was clarified using a cross-survey. Research population included legislative and executive experts in various state healthcare policymaking sectors, Martyrs and veteran's affairs foundation, healthcare services management of the military, and special veterans :union:s. A group of 247 were selected out of 247 for the study using Cochran formula. Library method was used in order to determine items and scales, and questionnaires were used in data gathering.
  Results
  Variable t-test results acquired by SPSS software show unacceptable status quo. Also, t-test results were used to introduce and clarify subsystems according to the conceptual model in order of importance.
  Conclusion
  Research findings suggest that veteran's healthcare systems need to be revised and redesigned. The suggested model in this study includes research subsystems, performance and well-being analysis, medical information and technology, veteran's healthcare staff training, and improvement strategies for these subsystems.
  Keywords: healthcare system, health promotion, Veterans, subsystems