فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال سوم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • کبری کریمی*، اسماعیل کرمی دهکردی، محمد بادسار صفحه 1
  هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات دامداران روستایی وابسته به مراتع در حفاظت از مراتع و تحلیل عوامل موثر بر آن، با استفاده از یک روش شناسی ترکیبی پیمایش و مطالعه موردی است. داده ها از طریق بررسی طرح های مرتع داری، گروه های متمرکز، پرسشنامه با نمونه ای تصادفی متشکل از 204 بهره بردار روستایی در شهرستان ماهنشان گردآوری گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS20 و Amos20 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد، دانش بهره برداران درباره نقش، اهمیت و عوامل موثر بر تخریب مراتع نسبتا بالا بود. اقدام آن ها در مورد عملیات مکانیکی در حد کم گزارش شد. اقدام بهره برداران در زمینه عملیات بیولوژیک و مدیریت چرا با متغیرهایی همچون اجرای طرح های مرتع داری، تعامل بهره برداران با نهادهای بیرونی، شرکت در دوره های ترویجی، سطح تحصیلات و سطح اراضی زراعی و باغی رابطه مثبت و معنی داری داشت. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تحلیل مسیر، 37 درصد از واریانس اقدام بهره برداران در مورد حفاظت از مراتع به وسیله متغیرهای اقدامات اصلاحی - احیایی مراتع، دانش افراد در مورد اقدامات حفاظتی، روابط با کارشناسان منابع طبیعی، تحصیلات، پرورش زنبورعسل و شرکت در دوره های ترویجی تبیین شد به طور کلی، فعالیت های ترویجی و روابط با کارشناسان در افزایش دانش بهره برداران و اقدام آن ها در حفاظت و بهره برداری پایدار از مراتع تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: اصلاح مراتع، اقدام حفاظتی، بهره برداران، دانش، شهرستان ماهنشان
 • فاطمه کاظمیه، حسن صدیقی*، محمد چیذری صفحه 23
  مقوله اقتصاد روستایی غیر زراعی اکنون به شدت مورد توجه کشورهای توسعه یافته برای استفاده از تمامی ظرفیت های اقتصادی نواحی روستایی قرارگرفته است. در این راستا گردشگری روستایی که جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید می تواند با شناسایی پتانسیل ها و برنامه ریزی اصولی و مناسب، نقش موثری در توسعه مناطق روستایی و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. در این مطالعه ضمن شناسایی پتانسیل های گردشگری روستایی، ارزیابی و سطح بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به متفاوت بودن جاذبه ها در مناطق روستایی کشور و همچنین به منظور اجتناب از کلی نگری و به منظور دستیابی به نتایج دقیق و کاربردی، روستاهای دارای جاذبه گردشگری استان آذربایجان شرقی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره برای اولویت بندی نواحی روستایی از بعد گردشگری روستایی استفاده شده است. این تکنیک بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی گزینه های مختلف را به مدیران و برنامه ریزان می دهد. جامعه آماری تحقیق، متخصصانی بودند که در زمینه گردشگری روستایی دانش و تجربه کافی داشتند. نتایج نشان داد که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ اولویت توسعه در سه سطح قرار دارند که این سطوح می توانند مبنایی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران بخش گردشگری استان آذربایجان شرقی باشند.
  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، تحلیل سلسله مراتبی، جاذبه های گردشگری، گردشگری روستایی
 • زینب مهمدی کربلایی*، مسعود برادران، بهمن خسروی پور، منصور غنیان صفحه 39
  بهبود وضعیت کشاورزی و محیط زیست و حتی سایر بخش ها نیازمند اصول پدافند غیرعامل است که می تواند کمکی موثر، جهت تکمیل زنجیره ی دفاعی در بخش کشاورزی باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان روستایی در دو روستای صلیعه و تلبومه در بخش مرکزی شهرستان باوی استان خوزستان بود. حجم جامعه برابر 736 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 250 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ای بود که اعتبار آن با استفاده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان مورد تایید قرار گرفته بود. در بخش آمار توصیفی از میانگین رتبه ای و ضریب تغییرات و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی، مقایسه میانگین F وکروسکال والیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی، سن و تحصیلات زنان با بینش آنان در خصوص میزان اهمیت فعالیت های پدافند غیرعامل کشاورزی رابطه معنی داری داشت.. نتایج بخشی از آزمون مقایسه میانگین مر بوط به بینش زنان در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل کشاورزی در بین طبقات سنی و سطح تحصیلات نشان داد، زنان روستایی جوان تر و با تحصیلات بالاتر دارای بینشی وسیع و متفاوتی از فعالیت های کشاورزی در چارچوب پدافند غیرعامل کشاورزی هستند.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، زنان روستایی، کشاورزی، محیط زیست
 • مهدی نوری پور*، مرتضی نوری، آیت الله کرمی صفحه 57
  اهمیت آب به عنوان مایه ی حیات و شرط لازم در شکل گیری و بقای اجتماعات روستایی در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و نیز به عنوان محرک اصلی و محور توسعه ی کشاورزی، لزوم مدیریت مصرف شایسته و کارآمد آن را ضروری تر می سازد. از این رو، حضور مسئولانه و فعال بهره برداران در مدیریت سامانه های آبیاری بر مبنای اصول و مبانی رهیافت مدیریت مشارکت مدار می تواند سهم به سزایی در مدیریت پایدار منابع آبی کشور داشته باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره برداری از شبکه ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر شهرستان گچساران است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 417 نفر از بهره برداران و روستاییان تحت پوشش شبکه بوده است که از این میان، تعداد 163 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی مورد استفاده جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ساختارمند بوده است که روایی آن بوسیله ی اساتید گروه توسعه ی روستایی دانشگاه یاسوج و کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ از 633/0 تا 923/0 برآورد شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای سرمایه ی اجتماعی، نگرش نسبت به اثربخشی مشارکت، عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل ساختاری، تجربه ی کشاورزی، سابقه ی مشارکت کشاورزان در طرح های مشارکتی، رابطه ی مثبت و معنی داری با مشارکت در مدیریت و بهره برداری از شبکه ی آبیاری داشته است. در مقابل، رابطه ی عوامل اقتصادی، نگرش نسبت به نهادهای مربوطه، عوامل فنی، مدت اقامت در روستا، سطح تحصیلات، مساحت و تعداد قطعات اراضی زراعی و اراضی تحت پوشش شبکه، با مشارکت کشاورزان معنی دار نبوده است. فزون بر آن، نتایج حاصل از رگرسیون خطی چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای عوامل ساختاری و تجربه ی کشاورزی، حدود 44 درصد از تغییرات متغیر میزان مشارکت در شبکه ی آبیاری و زهکشی را تبیین می کنند
  کلیدواژگان: مشارکت آب بران، مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی، دشت لیشتر
 • پروانه صفری الموتی، علی شمس* صفحه 77
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338N= ) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر با 464 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در این زمینه تایید شد. نتایج نشان داد که در مجموع شش عامل با نام های مشکل مدیریت دفع نهایی پسماندهای خانگی (01/17 درصد)، مشکل فرهنگی- آموزشی پسماندهای خانگی (11/14 درصد)، مشکل بهداشتی پسماندهای خانگی (11/12 درصد)، مشکل دانشی و بهداشتی پسماندهای کشاورزی (97/8 درصد)، مشکل دانشی پسماندهای خانگی (99/6 درصد) و مشکل آموزشی پسماندهای کشاورزی (47/5 درصد) در مجموع 68/64 درصد از واریانس کل مربوط به مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی را در منطقه مورد مطالعه تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: پسماندهای خانگی، پسماندهای کشاورزی، مدیریت پسماند
 • مهدیه پورجعفرآبادی، فاطمه پورابراهیمی*، حمید حیدری مکرر، نیما صفرپور صفحه 95
  صنایع فرآوری بخش کشاورزی در نواحی روستایی می تواند سبب استفاده بهینه از محصولات، افزایش اشتغال و کاهش ضایعات کشاورزی گردد. با این وجود موفقیت صنایع فرآوری- بسته بندی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار این صنایع وابسته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین مکان بهینه صنایع فرآوری– بسته بندی زعفران در راستای توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه می باشد. جامعه آماری پژوهش، بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه بوده که با استفاده از فرمول شارپ و تصحیح، 19 روستا به عنوان جامعه نمونه تعیین و انتخاب شد. سپس با استفاده فرمول کوکران، 356 خانوار به عنوان خانوارهای نمونه تعیین شد. سپس به منظور مکانیابی صنایع فرآوری – بسته بندی زعفران، مجموعه ای از شاخص های مکانیابی در ابعاد انسانی- طبیعی مورد توجه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تکنیک AHP و نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مستقیم بین ایجاد صنایع فرآوری – بسته بندی زعفران و توسعه اقتصادی روستاهای بخش جلگه رخ وجود دارد؛ همچنین بر اساس یافته های پژوهش، بهترین مکان برای ایجاد صنایع فرآوری زعفران در این منطقه، به ترتیب روستاهای اسدآباد و سرهنگ می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، صنایع فرآوری بسته بندی، نواحی روستایی
 • پوریا عطایی، نسیم ایزدی*، احمد یعقوبی فرانی صفحه 113
  گردشگری روستایی را می توان کلیه فعالیت های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیره انجام می گیرد، نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه، خانوارهای ساکن در روستای اسفیدان بوده است (544 خانوار). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 226 سرپرست خانوار تعیین گردید که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصان تایید و برای بررسی پایایی آن نیز پیش آزمونی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه اجرا شد و آلفای کرونباخ آن 79/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در چهار عامل زیرساختی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند.
  کلیدواژگان: تفرجگاه، توسعه روستایی، روستای اسفیدان، گردشگری روستایی
 • محمدرضا بخشی*، مجید رعنایی، اسدالله زمانی پور، محمود فال سلیمان صفحه 127
  در حال حاضر شرکت های سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهره برداری در دستور کار دولت می باشد. در این مقاله رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی با استفاده از فن پیمایش وکاربرد تحلیل همبستگی و رگرسیون ارزیابی شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی میباشد و برای رسیدن به اهداف از روش های اسنادی و میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 1899 سهامدار چهار شرکت سهامی زراعی قدیمی با سابقه فعالیت 45 سال می باشد که از بین آنها 235 سهام دار با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد پرسش گری واقع شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. میزان رضایتمندی در چهار سطح ناراضی، نسبتا ناراضی، راضی و خیلی راضی برآورد شد. یافته های تحقیق نشان داد 48.1 درصد سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی «راضی» و 17.8 درصد آنان «خیلی راضی» می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده رضایتمندی اعضای شرکت های سهامی زراعی از عملکرد این شرکت ها در حد متوسط به بالا ارزیابی شد. بین متغیرهای« مشارکت در تصمیم گیری ها»،«نحوه رفتار و برخورد پرسنل»،«انتصاب افراد شایسته و لایق» ،«تنوع محصولات تولیدی» و «سطح رضایتمندی» سهامداران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای سطح سواد، مقدار سود سهام، مشارکت در تصمیم گیری ها و انتصاب افراد شایسه و لایق، 83 درصد تغییراتی را که در سطح رضایتمندی سهامداران به وجود می آید، را توضیح می دهند.
  کلیدواژگان: شرکت سهامی زراعی، رضایتمندی، کشاورزان، نظام بهره برداری
|
 • Kobra Karimi *, Esmail Karamidehkordi, Mohammad Badsar Page 1
  The aim of this study was to investigate the action of rangeland-depended livestock holders regarding rangeland conservation, including protection and rehabilitation activities and to analyse relevant influencing factors, using a mixed method of survey and case study. The data were collected through analysing existing documents, focus groups, semi-structured and structured interviews using questionnaires submitted to 204 rural livestock holders in the Mahneshan Township. The quantitative data were analysed using SPSS and AMOS software. According to the results farmers’ knowledge regarding the role, importance and factors affecting rangeland degradation was relatively high, however they had a low level of knowledge and action about mechanical conservation techniques. The action of livestock holders in terms of biological conservation activities and grazing management showed a positive and signifincat corrletaion with variables such as implementing of rangeland projects, their interaction with external institutions, participating in extension training courses, education level and irrigated and rainfed agricultural land size. Moreover, based on a path analysis, 37% of the variance of the farmers’ actions regarding the rangeland conservation was explained by the variables such as rangeland rehabilitation actions, farmers’ conservation knowledge, farmers’ interaction with natural resources experts, beekeeping, and participating in extension training courses. Promotional and extension activities and farmers’ interaction with experts have a positive effect in enhancing farmers’ knowledge and actions for sustainable rangeland use and conservation.
  Keywords: KnowleKnowledge, Farmer, Participation, Rangeland Revival, Action, Mahneshan
 • Fatemeh Kazemiyeh, Hasan Sadighi *, Mohammad Chizari Page 23
  Rural non-farm economy is seriously considered for using the full capacity of rural economy in developing countries. Rural tourism is a part of the tourism industry; it can play an important role in rural development, diversification of the national economy and national development through the potential identification. The main purpose of this study was investigation and evaluation of rural tourism attractions. In order to prevent from generalization as well as to achieve exact and applicable results, villages with tourist attractions in East Azarbaijan has been chosen as the area of study. The Analytic Hierarchy Process is used to prioritize the rural areas. This technique is based on a comparison of test and reviews the various options to managers and planners. The population of the study was experts who have knowledge and experience in the field of rural tourism. The findings of this study indicated that studied villages are three levels of development priorities, the levels can be considered as a basis for planning and decision-making of managers in East Azarbaijan Province.
  Keywords: Analytic Hierarchy Process, Tourism Attractions, rural tourism, East Azarbaijan
 • Zeynab Mohmedi Karbalaii *, Masoud Baradaran, Bahman Khosravipour, Mansour Ghanian Page 39
  Improving agriculture, the environment and other sectors in need of passive defense that can effectively help to complete the chain of defense is in the improvement of the agricultural sector. This study is applied for the purpose of gathering data descriptive population study of rural women in two villages in the central city of Bavi Khuzestan Tlbovmeh Salieh and the sample size of 736 persons was estimated by using Morgan 250. The data in this study was obtained using a questionnaire designed for the faculty members of the University of Agriculture and Natural Resources of Ramin Khuzestan and the quotas were distributed randomly. Data were analyzed using the software described. Descriptive statistics and coefficient of variation in the average rate in the inferential statistical correlation test, Kruskal-Wallis test was used to compare the average F. The results of descriptive statistics showed that more rural women with primary education and familiar with the environment are very young and have a lot of faith, but their participation in solving environmental problems is very low. Based on the results of the correlation, age and education level of rural women in their understanding of the importance of agricultural activities passive defense is effective. The results of the test showed that in the comparison between age and level of education, rural women who are young and highly educated with a broad vision have a variety of agricultural activities in the context of agriculture that are passive
  Keywords: Agriculture, Environment, Passive Defense, Rural Women
 • Mehdi Nooripoor* Morteza Nouri, Aiatollah Karami Page 57
  The importance of water as a life source and a requisite for survival of rural areas as well as main driver of agricultural development made it necessary to manage its usage efficiently. Thus, it is really necessary that water users have a responsible and active participation in the management of water systems. The purpose of this survey research was to identify the factors affecting rural people's participation in the management and exploitation of irrigation and drainage networks in the Lishter Plain of Gachsaran County. Data was collected from a sample of 163 villagers which was selected based on stratified random sampling procedure. In the survey, data gathering tool was a close ended questionnaire. Its validity was verified using the face validity procedure. Its reliability was also calculated using Cronbach's alpha reliability from 0.633 to 0.923 based on a pilot study scores. The results showed that social capital, attitude towards participation, farming experience and prior participation experience have a positive and statistically significant effects on management and exploitation of irrigation systems, while other variables such as economic concerns, attitude towards official staff, the period of residency in village, educational level, planting area, number of farms and irrigation network coverage had no significant effects. The results of multiple linear regression indicated that structural factors and farming experience can explain about 0.439 of the variance of dependent variable that is participation in the management and exploitation of irrigation networks of the study area.
  Keywords: Participation, Irrigation, Drainage Network Management, Lishter
 • Parvaneh Safari Alamouti, Ali Shams* Page 77
  The descriptive- survey research was conducted to evaluate the rural waste management problems in Qazvin Township. The statistical population was consisted of all rural households in Qazvin Township (N=31338) which were selected and studied base on Cochran sampling formula and using randomized multi-stage sampling method 464. The research tool was a researcher made questionnaire. In this field, the content and face validity was verified by an expert panel. The reliability of research tool was acquired by conducting a pilot study and calculation cronbach alpha coefficient equals to 0.9. Data were analyzed by SPSS/Win 18 software and exploratory factor analysis technique was used. The results revealed that six factors named as final disposal problem of household waste management (17/11 percent), educational and cultural problems of household waste (14/11 percent), health problems of household waste (12/11 percent), knowledge and health problems of agricultural wastes (8/98 percent), knowledge problem of household waste (6/99 percent), and education problem of agricultural waste (5/47 percent) were explained as 64.68 percent of total waste problems in the region.
  Keywords: Agricultural waste, Household waste, Problems, bottlenecks, Qazvin
 • Mahdieh Pourjafarabadi, Fatemeh Pourebrahimi *, Hamid Heydari Mokarar, Nima Safarpour Page 95
  Agricultural processing industries in rural areas could bring the benefits of efficiency of products, increased employment and reduced agricultural waste. However, the success of the packaging for processing industries in the developing rural economy depends on the choice of the best location for the establishment of related industries. The purpose of this study was to determine the optimal location of processing industries - depending on the direction of economic development in rural saffron packaging in the Torbat city. Information was collected in two ways from a library. The population of the study area was in the fields of Torbat city. 19 villages were selected as samples using Cochran formula, 356 households were defined as households in the sample. Then to locate the packaging processing industries for saffron use of index of localization of the human dimension was considered normal. The data collected for analysis was gathered by using questionnaires, and the AHP model and SPSS software package were used. In this regard, the results suggest that the correlation between processing industries - depending on the size of saffron and economic development in the rural fields is based on research. Thus, the best location for saffron processing industries in the region, the villages and Colonel Asad were identified considering the natural conditions and human factors (fertile soil, access roads, etc.).
  Keywords: Economic Development, Index of Localization, Rural areas
 • Pouria Ataei, Nasim Izadi *, Ahmad Yaghubi Farani Page 113
  Rural tourism can be considered as all resorts and tourism activities in rural areas based on agriculture, livestock, fishing, arts and crafts, local customs, etc. The aim of this study was the investigation of factors affecting tourism in rural areas from the viewpoints of Esfidan residents. The population of study was the households in the village Esfidan (544 households). Sample was estimated from 226 head of household through simple random sampling. The questionnaire was the instrument of data collection that its face validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was assessed by a pilot test (which it’s Cronbach's alpha was 0.79). From the results, structures of the tourism were clustered into four factors: infrastructure, environmental, social and economic. In the end, according to the results of this research, recommendations were presented.
  Keywords: rural development, rural tourism, resorts, Esfidan
 • Mohammad Reza Bakhshi *, Majid Ranai, Asadollah Zamanipour, Mahmood Fal Soleyman Page 127
  Farming joint stock companies are currently growing and spread of this type of Farming Systems is already on the agenda of government. In this paper, the shareholders’ satisfaction from the performance of farming joint stock companies was evaluated. To this end, Correlation and Regression techniques were used. This research is an applied one with a descriptive-analytical approach. For collecting data, two techniques of documentary and surveying method have been used. The population of this study consisted of all 1899 shareholders of four old Farming Joint Stock companies, out of which 325 members determined as sample using Cochran Formula and stratified random sampling technique. The analysis of data was done by using SPSS software. Satisfaction was estimated at four levels: unsatisfied, relatively unsatisfied, satisfied and very satisfied. Research findings indicated 48/1 and 17/9 percent of shareholders were "satisfied" and "very satisfied", respectively, from the performance of farming joint stock companies. Members’ satisfaction from the performance of farming joint stock companies was evaluated at moderate to high level. There was a statistically significant relationship between "participation in decision making","Mode of the personnel behavior","appointment of competent persons","Diversity of products" and "shareholders’ satisfaction" level. Results of regression analysis revealed that education level, the amount of dividends, participation in decision-making and appointment of competent persons explains 83 percent of changes that occur at the level of shareholders satisfaction.
  Keywords: Farming Joint Stock Company, Satisfaction, Farmers, Farming system