فهرست مطالب

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - پیاپی 11 (بهار 1395)
 • پیاپی 11 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سلمان جعفری*، جواد آزمون صفحات 11-25
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی معلمان تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان آذربایجانشرقی است که تعداد کل آنها 1302 نفر بودند(635 زن و 667 مرد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی از شهرستان های مرند، میانه، مراغه و نواحی 3، 4 و 5 تبریز تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فناوری اطلاعات کارگر(1393)، مدیریت دانش رنجبر(1388) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی(1990) استفاده گردید. برای بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلموگراف – اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنا داری بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مولفه های آن در معلمان تربیت بدنی وجود دارد. ارتباط معنی داری بین فناوری اطلاعات با مولفه های شنودی و بازخوردی مهارت های ارتباطی معلمان تربیت بدنی وجود دارد. همچنین فناوری اطلاعات به طور معنی داری بر مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی تاثیر دارد. با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی معلمان تربیت بدنی، توجه به فناوری اطلاعات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مهارت های ارتباطی، معلمان تربیت بدنی
 • حمید قاسمی، معصومه حسینی، حسن عامری اصل* صفحات 26-34
  با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکید بر مولفه های ورزش وجنسیت خبردر سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تایید کردند. وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر مولفه های ورزش(تربیتی7/62%، قهرمانی7/12%، همگانی4%، حرفه ای6/1%)جنسیت (پسران9/42%، دختران 7/23%) سطح رویداد، موضوع مطلب وسوگیری خبر تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود به ورزش همگانی وورزش بانوان اهتمام لازم را به عمل آورند.
  کلیدواژگان: وب سایت، ورزش، آموزش وپرورش، استان ها
 • شهرام شفیعی، مرتضی رضایی صوفی، حکیمه افروزه* صفحات 35-41
  هدف
  هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل وب سایت فدراسیون ورزش های همگانی و مقایسه آن با سایر فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس می باشد.
  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. نمونه ها به صورت هدفمند و در دسترس بودند که وب سایت های فدراسیون های ورزش همگانی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، هندبال و کشتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیستی استفاده شد که بر اساس معیارهای سیلبرگ، اس. ام. آر. تی و اکشن فور هلس تدوین شده بود و محققان با استفاده از نظر اساتید قسمت هایی را به این چک لیست افزودند. اکشن فور هلس ابزار بررسی محتوایی اطلاعات وب سایت های بهداشتی است، این سیاهه وارسی دارای 4 بخش هدف، مخاطبان، میزان دستیابی و اعتبار است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل درصدها و میانگین و آزمون استنباطی خی دو استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به تحلیل محتوای وب سایت فدراسیون ها، به طور کلی همه فدراسیون ها شاخص های کمی را دارا بودند که فدراسیون والیبال و کشتی بیشترین خدمات را در وب سایت خود ارائه می داد، بعد از این تیم به ترتیب فدراسیون های فوتبال، بسکتبال،وزش های همگانی و در انتها فدراسیون بدمینتون قرار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد همه وب سایت های باشگاه ها حدود 50 درصد شاخص ها را دارا بودند. همه فدراسیون های از خدمات کمی در وب سایت خود برای بازاریابی آنلاین، جذب و وفاداری طرفداران و تعامل بیشتر کاربران با فدراسیون استفاده می کردند.
  کلیدواژگان: وب سایت، فدراسیون های ورزشی ایران، معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس
 • بررسی عوامل موثر بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالای ورزشی / موردمطالعه، نیروی انسانی مشارکت کننده در توزیع و پخش کالای ورزشی در سطح شهر ایلام
  ولی محمد درینی، احسان نامدار جویمی*، هوشنگ جمشیدیان، محمد زهرابی صفحات 42-52
  هدف
  در این پژوهش برآنیم تا عوامل موثر بر کارائی شبکه ارتباطی توزیع کالاهای ورزشی در شهر ایلام را بررسی نماییم.
  روش
  پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می باشد. جامعه موردنظر 1200 نفر می باشند. نمونه موردنظر با توجه به جدول کرجسی مورگان بالغ بر 291 نفر می باشد.( میزان آلفای کرون باخ، برای تمامی متغیرها قابل قبول می باشد).
  نتیجه گیری
  برای برسی هدف پژوهش، هشت فرضیه جزئی شکل گرفت که عواملی مانند افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی، بازارسنجی و توسعه زیرساخت های توزیع و حمل ونقل کالاهای ورزشی نقش به سزایی بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالاهای ورزشی دارد و موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت شبکه ارتباطی توزیع و پخش کالاهای ورزشی می گردد. عواملی که کم ترین تاثیر را نسبت به سایر عوامل داشتند، می توان به دو مورد تبلیغات هدفمند r=0/541)) و کوتاه شدن کانال توزیع r=0/564)) اشاره کرد و سایر عوامل (برند ملی قوی- استفاده از فناوری نو-تقویت خوشه های شبکه توزیع) در حدود 7/0 تا 8/0 می باشند.(در کل باید گفت که تمامی عوامل موردبررسی، تاثیر قوی بر کارایی شبکه ارتباطی توزیع و پخش کالاهای ورزشی دارند).
  کلیدواژگان: کارائی شبکه ارتباطی توزیع، کیفیت شبکه ارتباطی توزیع، بازارسنجی، تبلیغات هدفمند، خوشه های شبکه ارتباطی توزیع
 • شیرین زردشتیان، نگار قلی پور*، مریم فلاح کاظمی صفحات 53-65
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تولید برنامه های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 60 نفر از مدیران، کارشناسان و تولید کنندگان برنامه های ورزشی صدا و سیما و اساتید مدیریت ورزشی استان های گیلان بود که نمونه آماری بصورت گلوله برفی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی _پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به روش دلفی و برگزاری جلسات با صاحب نظران تنظیم و پس از ارزیابی روایی و پایایی تایید گردید. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد متغیرهای شناسایی شده در راستای قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای رسانه های ورزشی استان گیلان به ترتیب 6، 7، 11 و 10 مورد بوده اند. نتایج رتبه بندی متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که وجود نیروهای خلاق و با استعداد در سطح استان جهت مشارکت درتولیدات سمعی و بصری مناسب و گرایش مردم به سمت اینترنت وگسترش آن در سطح جامعه به عنوان یک رسانه مجازی مهم ترین نقاط فرصت و تهدید حاصل از محیط خارجی تلقی می شوند. میانگین نظرات جامعه مورد مطالعه، نشان داد که استرا تژیW0 با میانگین 61/22 در رتبه اول قرار می گیرند. بنابراین در ماتریسSWOT ، جایگاه تولید برنامه های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان در موقعیت فرصت ها و نقاط ضعف (W0) قرار دارد.
  کلیدواژگان: تهدید، ضعف، فرصت، قوت، ماتریسSWOT
 • فاطمه عبدوی، مریم فریدفتحی* صفحات 66-76
  هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه ی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش کلی پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا شده است. برای جمع-آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ی به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه ی محقق ساخته ی اثربخشی سازمانی حمیدی استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی کارکنان اداره ی ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و حجم نمونه ی آماری برابر با کل افراد جامعه (46 نفر) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون های هم بستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد که، بین به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بین میزان به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با تعهد سازمانی، مقاومت منفی در برابر تغییرات کارکنان و بهبود در بخش های کیفیت سازمان رابطه وجود دارد؛ اما بین میزان به-کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات با انگیزه ی کار کارکنان رابطه وجود ندارد. از این رو، مسئولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را به منظور رسیدن به سطح بهینه ی این شاخص، پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اثربخشی سازمانی، سازمان ورزش و جوانان
|
 • Salman Jafari*, Javad Azmoon Pages 11-25
  The purpose of this study is the survey of the relation between information technology with knowledge management and communication skills of physical education teachers of East Azarbaijan province. the research method is descriptive – correlation type.The statistical society of this research contains all male and female physical education teachers of East Azarbaijan province that the total number of them is 1302 people (635 female and 667 male). Statistical sample with attention to table Morgan 302 peoples were the that with method cluster sampling and random as Statistical sample from Marand, Miyaneh, Maragheh cities and areas 3, 4 and 5 were appointed. It is used from information technology questionnaire Kargar(1393), knowledge management questionnaires Ranjbar(1388) and communication skills questionnaires Bartonji(1388) to collect data. To search for data distribution of Kolmovgraf-smirnov and to analysis of data, It is used of tests Kruskal-Wallis, Yuman-Witny spearman, correlation and regression. the result show that there is significant correlation between information technology with knowledge management and its components of physical education teachers. there is significant correlation between information technology with audiobale and feedback components communication skills of physical education teachers. Also, information technology has significantlly affect on knowledge management and communication skills of physical education teachers. According to resaults, in order to increase knowledge management and communication skills of physical education teachers, essential looks pay atations to information technology.
  Keywords: information technology, knowledge management, communication skills, physical education teachers
 • Hamid Ghasemi, Masomeh Hoseini, Hassan Ameri Asl* Pages 26-34
  With the advent of Internet connected computer networks in the world today, the organization's website, the first point of impact is the relationship between users and service organization.
  The aim of this study was to compare the sports coverage on the websites of the provincial education with an emphasis on sport and gender component was Khbrdr 1393 .The research method was descriptive-type strategy, that content analysis was performed with purpose. The study population, website administration, education and the provinces 31 websites that were used for the sampling of the entire procedure.
  To collect information on the reliability of the formula coding sheet researcher Scott 0/8 respectively. Validity of this tool by 5 experts in the field of sport management content analysis was confirmed. Data using descriptive statistics and Pearson chi-square test software 19spss were analyzed.
  Results showed that the content of the website of the Education provinces in terms of the components of the exercise (training 62.7%, universal 4%, winning 12.7%, professional 1.6%), gender (boys 42.9%, females 23.7 %), of the event, the type of content, of bias the difference was statistically significant.
  Considering the findings to the Ministry of Education recommended to the sport for all of women's sports and effort necessary to take action.
  Keywords: Website, sport, education, provinces
 • Shahram Shafiee, Morteza Rezai Sofi, Hakime Afrouzeh* Pages 35-41
  Aim: With the development of more powerful technologies, access to the internet has increased. The world wide web (www) or web has become an increasingly expansive and sophisticated medium of global communication. This study aimed to analysis of the federation Sports for all website and compare it with other sports federations in Iran using standard SMS silberg RT and Action for Health
  Methodology
  The methods used in this research is descriptive and content analysis. This research is descriptive- analytical. Statistical population include websites federations sport for all, football, volleyball, basketball, badminton and handball and wrestling. Data attaining scales include Silberg checklist, S.M.R.T and Action For Health, which were adapted and some proper items were added to websites; that their validity was proved by Delphi Method. Results were analyzed by descriptive statistics (mean and SD) and Chi-Square Test.
  Result
  According to the website content analysis of this federations, the studied federations included little index, and among this federations, volleyball and wrestling offered most services on it's website, after this, the others were input respectively: football, sport for all, basketball, handball and badminton.
  Conclusion
  Results shows that all federations websites have approximately 50 percent of indices. The federations told above were used of a little services in their website, for marketing of online sports (the online sports marketing), attract user and the user's more interaction.
  Keywords: Websites, sports federations of Iran, standard SMS silberg RT, Action for Health
 • Vali Mohammad Darini, Ehsan Namdar Joyami*, Houshang Jamshidian, Mohammad Zahrabi Pages 42-52
  Aim: In this research we intend to analyze the effective factors on the efficiency of the communicative network of distributing sport goods in Ilam.
  Method
  The research is practical from the goal perspective and is descriptive from the nature point of view and is survey from method perspective. The intended population is 1200 persons. The considered sample is over than 291 persons regarding the Krejcei and Morgan table. (The amount of the Cronbach’s alpha is acceptable for all variables).
  Concluding: For analyzing the research’s aim, 8 partial assumptions were made which factors such as increment of the human force’s skill and expertise, market research and developing the infrastructures of distribution and transportation of sport goods play an effective role in the efficiency of the communicative network of distributing sport goods and cause cost reduction and increment of the quality of the communicative network of distributing sport goods. The least effective factors are targeted advertisement (r=0.541) and distribution channel shortening (r-0.564) and other factors (strong national brand, using modern technology, reinforcing the distribution network’s clusters) are in the range of 0.7 to 0.8. (Totally it should be said that all analyzed factors have strong effect on the efficiency of the communicative network of distributing sport goods).
  Keywords: Efficiency of the communicative network of distribution, quality of the communicative network of distribution, market research, targeted advertisement, clusters of the communicative network of distribution
 • Shairin Zardashtian, Negar Gholi Poor*, Maryam Fallah Kazemi Pages 53-65
  The objective of this study was the recognition of inner and outer environment the production of sports programs in Gilan province broadcast by using SOWT model. The research method was a descriptive and survey type and the Statistical Society included 60 managers, experts and manufacturers of sports broadcasting and sports management in Gilan Province which statistical sample specified as a whole. The self- made questionnaire set in Delfi and was confirmed after validity and reliability evaluation. One sample T-Test results and Freadman showed that distinguished variables in line with strength, weakness, opportunity and threats were 6, 7, 11 and 10 respectively which creative and talented person To participate in the production of audiovisual programs and The tendency of people to the Internet and its spread in the community was the most important opportunities and threats of the external environment. average of the views showed that (wo) with the average of 61/22 take the first place. Therefore, in SWOT matrix the place of production of sports programs in Broadcasting of Gilan Province tends toward opportunities and weaknesses (WO).
  Keywords: threat, weakness, opportunity, SWOT matrix
 • Fatemeh Abdavi, Maryam Faridfathi* Pages 66-76
  The aim of study is investigate the relationship between application of Information, Communication Technology with organizational effectiveness in Youth and Sport Organization of Azerbaijan Province, Iran. This research is applied and descriptive – survey. Data collection has been done to form fielding and through the questionnaire. The statistical population was all of the Employees at the Youth and Sport Organization of Azerbaijan Province; that was estimated 46 persons. sample was select 46 people. Descriptive statistics was used for the classification the raw score.s Kolmogorov – Smirnov Test was used for study normality of data distribution, and was used Pearson Correlation and Regression Test for testing the hypotheses. Results show that, there are significant relationship between information technology and communications and organizational effectiveness. There are significant relationships between the use of information and communication technologies with organizational commitment, negative resistance, and improve the quality In the organization, but there is no relationship between the use of information and communication technologies with work incentives. Hence, the officials should predict appropriate management strategies to for achieve the optimal level of the Index.
  Keywords: Information, Communication Technology, Organizational effectiveness, Organizational Effectiveness in Youth, Sport Organization