فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سرمقاله
 • مهدی فانی صفحات 1-3
 • مقاله اصیل
 • فروزان گرایی، رحیم حمیدی پور*، آناهیتا خدابخشی کولایی صفحات 4-13
  سابقه و اهداف
  ماهواره، جایگاه بروز تحول در فرهنگ است و به صورت های مختلف بر سبک زندگی و فرهنگ تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش، مقایسه ی معنویت و سبک های زندگی افراد بیننده و غیر بیننده ی ماهواره است.
  مواد و روش ها
  نمونه ی پژوهش حاضر شامل 100 نفر(52 نفر بیننده و 48 نفر غیر بیننده ی ماهواره) است، که به شیوه ی نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، از میان همه ی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های آزاد، پیام نور و علمی- کاربردی شهرستان کوهدشت، در سال تحصیلی 94-1393 انتخاب شدند. نمونه ها در نهایت، به پرسش های دو ابزار پژوهشی پرسش نامه ی سبک های زندگی(لعلی، عابدی و کجباف، 1391) و پرسش نامه ی سنجش معنویت(هال و ادواردز، 1996) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون t مستقل و نرم افزار spss(نسخه ی 18) انجام شد.
  یافته ها
  نتیجه های پژوهش نشان داد، نمره ی کلی مقیاس معنویت در دو گروه افراد بیننده و غیر بیننده ی ماهواره، برای خرده مقیاس پذیرش واقعی و نیز برای خرده مقیاس ناامیدی، معنادار است(05/0P=). علاوه بر این، تفاوت معناداری بین دو گروه، در نمره ی کلی مقیاس سبک های زندگی، وجود ندارد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  یافته ها آشکار کرد که برنامه های ماهواره می تواند بر معنویت افراد جامعه تاثیرگذار باشد؛ از این رو، باید راهکارهای موثری برای کاهش تاثیر مخرب ماهواره، مانند کاهش معنویت، به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، رشد معنویت، برنامه ی ماهواره، دانشجویان
 • فروزان آتش زاده شوریده، جمیله محتشمی، مرتضی عبدالجباری*، مرضیه کرمخانی صفحات 14-24
  سابقه و اهداف
  رعایت حجاب، یک ارزش اسلامی و تکلیف الهی مورد تاکید است و در محیط دانشگاه ضرورت آن بیش از پیش احساس می شود. بد حجابی، پدیده یی اجتماعی است که برای پی بردن به عوامل آن، باید جوانب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن بررسی شود. هدف از این پژوهش، تبیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رعایت حجاب کامل برای دانشجویان بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، بخشی از مطالعه یی است که به روش گراندد تئوری انجام شده. داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختار یافته از 12 دانشجوی ترک حجاب کرده، 11 نفر دانشجوی با حجاب، سه استاد مشاور، دو معاون فرهنگی و سه نفر از اعضای خانواده ی دانشجویان ترک حجاب کرده، جمع آوری شد. مشارکت کنندگان با نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مقایسه ی مداوم کوربین و اشتراوس(2008) انجام شد.
  یافته ها
  تقید به معنویات، که عاملی تسهیل کننده در رعایت حجاب دانشجویان است، با اخلاق مداری، دین مداری و خوف و رجا، انتزاع شد؛ و تردید در باورها، که عاملی بازدارنده در رعایت حجاب کامل دانشجویان شناخته شد، با سه زیرطبقه ی فطرت گریزی، باورهای دینی سطحی و شناخت دینی ناکافی، انتزاع شد.
  نتیجه گیری
  رعایت حجاب کامل، با تقید به معنویات تقویت می شود؛ و تردید در باورها، حجاب را تضعیف می کند؛ بنابراین به منظور ترویج و توسعه ی حجاب لازم است به شرایط زمینه یی و علی رویارویی با حجاب توجه کرد و برای تقویت باورها و ارزش ها، اقدام های لازم به عمل آورد.
  کلیدواژگان: عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده، رعایت حجاب کامل، دانشجو، رویکرد کیفی، نظریه ی پایه
 • سارا افشار* صفحات 25-34
  سابقه و اهداف
  رعایت حجاب، یک ارزش اسلامی و تکلیف الهی مورد تاکید است و در محیط دانشگاه ضرورت آن بیش از پیش احساس می شود. بد حجابی، پدیده یی اجتماعی است که برای پی بردن به عوامل آن، باید جوانب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن بررسی شود. هدف از این پژوهش، تبیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده ی رعایت حجاب کامل برای دانشجویان بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، بخشی از مطالعه یی است که به روش گراندد تئوری انجام شده. داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختار یافته از 12 دانشجوی ترک حجاب کرده، 11 نفر دانشجوی با حجاب، سه استاد مشاور، دو معاون فرهنگی و سه نفر از اعضای خانواده ی دانشجویان ترک حجاب کرده، جمع آوری شد. مشارکت کنندگان با نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مقایسه ی مداوم کوربین و اشتراوس(2008) انجام شد.
  یافته ها
  تقید به معنویات، که عاملی تسهیل کننده در رعایت حجاب دانشجویان است، با اخلاق مداری، دین مداری و خوف و رجا، انتزاع شد؛ و تردید در باورها، که عاملی بازدارنده در رعایت حجاب کامل دانشجویان شناخته شد، با سه زیرطبقه ی فطرت گریزی، باورهای دینی سطحی و شناخت دینی ناکافی، انتزاع شد.
  نتیجه گیری
  رعایت حجاب کامل، با تقید به معنویات تقویت می شود؛ و تردید در باورها، حجاب را تضعیف می کند؛ بنابراین به منظور ترویج و توسعه ی حجاب لازم است به شرایط زمینه یی و علی رویارویی با حجاب توجه کرد و برای تقویت باورها و ارزش ها، اقدام های لازم به عمل آورد.
  کلیدواژگان: عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده، رعایت حجاب کامل، دانشجو، رویکرد کیفی، نظریه ی پایه
 • قباد بهامین، فروزان داوری فرد*، مریم ملکشاهی، رضا آبی، رضا دوستی صفحات 35-45
  سابقه و اهداف
  کاهش سن مصرف سیگار و دخانیات و آسیب های جسمانی و اجتماعی این پدیده، محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی، بر گرایش به مصرف سیگار در نوجوانان پسر انجام دهد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی شهرستان مهران در سال تحصیلی94- 1393 است که طبق آمار آموزش و پرورش شهرستان، 502 نفر بودند. نمونه ی مورد نظر طبق فرمول کوکران، 217 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری خوشه یی انتخاب شد. در این پژوهش از پرسش نامه ی فراشناختی(MCQ) و پرسش نامه ی 21 سئوالی آلپورت برای سنجش نگرش مذهبی استفاده شد و برای سنجش گرایش به مصرف سیگار، از پرسش نامه ی 23 سئوالی ساخته ی محقق بهره برده شد. داده های به دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین باورهای منفی درباره ی کنترل ناپذیر بودن و خطرناک بودن نگرانی و خودآگاهی شناختی، با گرایش به مصرف سیگار، رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد(05/0P<). همچنین می توان گفت بین نگرش مذهبی بیرونی و نگرش مذهبی کلی، با گرایش به مصرف سیگار، رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد(05/0P<). همچنین نتیجه های پژوهش نشان داد که مولفه های باورهای فراشناختی(32/0R=) و نگرش مذهبی(35/0R=)، به ترتیب بیش ترین توانایی را در پیش بینی گرایش به مصرف سیگار در دانش آموزان دارد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثبات تاثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانش آموزان، پیشنهاد می شود تقویت باورهای دینی از طریق برگزاری کلاس ها و جلسه های پرسش و پاسخ، مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری کلاس های مشاوره یی برای تقویت خودآگاهی شناختی و کاهش فکرهای منفی، به منظور کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانش آموزان، باید در دستور کار مدارس قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، نگرش مذهبی، گرایش به مصرف سیگار، دانش آموز
 • حامد توان*، امین خلف زاده، یوسف جمشید بیگی، سمیرا شجاعی، طالب کوخازاده صفحات 46-53
  سابقه و اهداف
  پرستاران به طور مستقیم با بیماران در ارتباط هستند. اگر پرستاران دارای سلامت معنوی بالایی باشند، بیش تر از بیماران مراقبت خواهند کرد. ازاین رو، هدف از این پژوهش، بررسی سلامت معنوی پرستاران در بخش های ویژه ی بیمارستان های آموزشی شهر ایلام بوده است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی، پرسش نامه یی 20 سئوالی درباره ی سلامت معنوی بر اساس دیدگاه اسلام، طراحی شد. با روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر از پرستاران بخش های ویژه ی بیمارستان های آموزشی شهر ایلام انتخاب شدند. پرسش نامه ی مورد استفاده به صورت لیکرت شش گزینه یی طراحی شده است. در مجموع بازه ی نمره های آزمودنی ها بین 20 -120 به دست آمد که در چهار دسته تقسیم بندی شد؛ و برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  %58 از نمونه ها، زن بودند و %42، مرد. هیچ یک از پرستاران، نمره ی کم(20- 40) کسب نکردند و 10 نفر از پرستاران(17%) نمره ی متوسط رو به پایین(41- 70) به دست آوردند. نمره ی 30 نفر از پرستاران(50%) متوسط رو به بالا(71- 99) شد و در نهایت، 20 نفر از پرستاران(33%) نمره ی بالا(120- 100) به دست آوردند. نتیجه نشان داد که بین نمره ی کل سلامت معنوی و جنس آزمودنی ها، ارتباط معنی دار وجود دارد(05/0P Value<).
  نتیجه گیری
  بیش تر پرستاران نمره ی سلامت معنوی بالایی کسب کردند، که نشان می دهد، می توان با برنامه ریزی مناسب، از سلامت معنوی پرستاران برای مراقبت معنوی از بیماران بهره برد.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، پرستاران، بخش مراقبت های ویژه
 • مقاله مروری
 • محمد علی حیدرنیا* صفحات 54-64
  سابقه و اهداف
  در پزشکی فرامدرن توصیه می شود که برای ارتقای سطح سلامت افراد و جامعه در بعدهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، می باید از همه ی داشته های بشری، به شرط بی ضرر بودن آن ها، استفاده شود. از همین دیدگاه است که حوزه های جدیدی، از جمله سلامت و دین، مطرح و پیگیری می شود. در کشور ما، فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی، که از باور و قبول و اعتقاد مردمی برخوردار است، سرمایه ی مهمی است که استفاده ی هدفمند و هوشیارانه از آن، به ویژه در تلفیق آن با پزشکی نوین (البته بدون تغییر محتوا)، زمینه را برای رشد و ارتقای سطح سلامتی فرد و جامعه در چارچوب سبک زندگی ایرانی - اسلامی فراهم می کند. بررسی بعد اجتماعی سلامت در کلمات حکمت آمیز امام علی (ع) نیز در همین جهت طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این، مطالعه یی تطبیقی، از نوع تحلیل محتوا است که در آن، همه ی کلمه های حکمت آمیز امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه، از زاویه ی بعد اجتماعی سلامت (داده های پژوهش) مورد استفاده قرار گرفته است.
  یافته ها
  از 480 مورد کلمه های حکمت آمیز امام علی(ع)، نزدیک به 115 مورد در حیطه ی بعد اجتماعی سلامت قرار می گیرد؛ و از میان آن ها، نزدیک به 68 موضوع مرتبط با بعد اجتماعی سلامت، به صورت کاربردی و دستورالعملی، چه در حوزه ی دانشی، چه در حوزه ی نگرشی، استخراج شده است.
  نتیجه گیری
  کلمه های قصار امام علی(ع) در نهج البلاغه، منبع معتبری است که به پشتوانه ی آن و بزرگی گوینده اش و نیز پذیرش آن در جامعه (به ویژه جامعه ی شیعه)، می توان شاخصه هایی را در بعد اجتماعی سلامت تبیین و تعریف کرد و از آن در سبک زندگی ایرانی - اسلامی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: امام علی(ع)، بعد اجتماعی سلامت، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، نهج البلاغه
 • شهاب الدین ذوالفقاری، زکیه نجاریان*، بتول نجاریان صفحات 65-74
  سابقه و اهداف
  دین اسلام برای سلامت در همه ی ابعاد آن اعم از زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی ارزش قائل است؛ تا جایی که انسان مومن را شخصی دارای رفتار سلیم معرفی می نماید و ریشه ی اغلب رفتارهای غیراخلاقی را انحراف از سلامت ذکر می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجمالی برخی از آثار حسادت ورزی بر سلامت روان از دیدگاه اسلام و روان شناسی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش توصیفی-کتابخانه یی انجام شده، از کتاب هایی در حوزه ی علوم دینی، روان شناسی اسلامی و سلامت روان و همچنین از مقالاتی در حوزه ی دین و روان شناسی با تاکید بر موضوع حسادت استفاده شده است.
  یافته ها
  این مطالعه همسو با دیگر یافته های پژوهشی نشان داده است که حسد و حسادت ورزی از جمله رفتارهایی است که ریشه در تجربه های نامناسب دوران کودکی و یادگیری ناقص رفتار اخلاقی(وجدان) دارد. این مطالعه همچنین همسو با مطالعه های پیشین، نشان داد که ریشه های حسادت را می توان در زمینه های خانوادگی جستجو کرد؛ زمینه هایی مانند تبعیض در خانواده، نبود امنیت، بی توجهی به سبک های درست فرزندپروری، ایجاد حس خودکم بینی در فرزندان، بی توجهی به استعدادهای فردی و پرورش آن و رشد ضعیف عزت نفس.
  نتیجه گیری
  برای کاهش اثرهای متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی این رفتار می توان به برنامه های پیشگیرانه و آموزشی در خانواده و آموزش و پرورش اقدام کرد.
  کلیدواژگان: حسادت ورزی، سلامت روان، اسلام، روان شناسی، روش توصیفی، کتابخانه یی
|
 • Mahdi Fani* Pages 1-3
 • Foroozan Gharee, Rahim Hamidy Pour*, Anahita Khodabakhshi Koolaee Pages 4-13
  Background And Objectives
  The Satellite is in the position of emerging cultural evolution and it impacts on lifestyle and culture in various types. The aim of current study is to comparison of lifestyle aspects and spiritual growth among satellite and television audiences’ students.
  Materials And Methods
  The sample of current research includes 52 viewers and 48 non-viewer of satellite. They were selected through available consecutive sampling in Kohdasht city from male and female student of Human Department of Azad, Payame Noor and Applied Science and Technology universities in 2014-2015. They respond to two research instruments such as; lifestyle Questionnaire (Lali et al. 2012), Spiritual assessment inventory (Hall & Edwards, 1996). The analysis of data was done through independent t test using SPSS 18 software.
  Results
  The results indicated that the spirituality’ total score is significant difference in subscales of realistic acceptance, instability and disappointment (p
  Conclusion
  Findings revealed that satellite programs could influence on spirituality in society. Therefore, it should implement an effective strategy to decrease the devastating effects of the satellite.
  Keywords: Lifestyle, Spirituality Growth, Satellite Program, Students
 • Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Jamileh Mohtashami, Morteza Abdoljabbari*, Marzieh Karamkhani Pages 14-24
  Background And Objectives
  Hijab as an Islamic value and divine duty is emphasized and more than ever it is necessary in university settings. The misveiling is a social phenomenon and it’s social, political and cultural aspects must be studied for understanding factors and causes. The aim of this study was to understand facilitators and inhibitors of full hijab by students.
  Materials And Methods
  This study is part of a grounded theory study. The data were collected by semi-structured interviews from twelve students who left their veiling, eleven students with veiling, three advisors, two Vice in Student & Cultural Affairs and three family members of students who left their veiling. The participants were selected through purposeful and theoretical sampling method and the data were analyzed simultaneously by continuously comparisons based on Corbin and Strauss 2008 method.
  Results
  Spiritual adherence as a facilitator of hijab by students is recognized which has three categories: ethical orientation, religion orientation and fear and hope. Doubt in believing as an inhibitor of hijab by students is abstracted which has three subcategories: escape from essence, superficial religious beliefs and inadequate religious knowledge.
  Conclusion
  By adherence to Spiritual, veiling can be strengthened and it can be weakened by doubts in beliefs. In order to promote of hijab, it is necessary to pay attention its underlying conditions and causes. Individual beliefs and values must be strengthened for promoting hijab.
  Keywords: Facilitator, inhibitor, Full Hijab, Student, qualitative approach, Grounded theory
 • Sara Afshahr* Pages 25-34
  Background And Objectives
  Irrational Beliefs leave deep impression on health, life, work, study and generally important aspects of human life. Hence the aim of this study was to compare the spiritual health and irrational beliefs of male and female undergraduate, masters and PhD students in Kashan.
  Materials And Methods
  The present study was descriptive-comparative study. Statistical population of this study was all students studying at Kashan University in 2013-14. According to Morgan table, 364 persons were selected using available sampling method. Data collection tools were spiritual health (SWBS) and irrational beliefs (IBT) questionnaires. Data were anlyzed using SPSS software (version 22) and descriptive statistical methods, Pearson correlation coefficient and independent t-test.
  Results
  The results showed that there is no significant difference in the score of spiritual health and irrational beliefs between the students of the Faculty of Engineering and English language (p>0.05) but there is a significant relationship between spiritual health and its dimensions with irrational beliefs, as well as between religious and existential health (p
  Keywords: Mental health, spiritual health, irrational beliefs, students
 • Ghobad Bahamin, Forouzan Davari Fard*, Maryam Malekshahi, Reza Abi, Reza Dousti Pages 35-45
  Background And Objectives
  According to the reduction of consumption age in cigarette smoking and tobacco and physical and social harms of this phenomenon, prompted the researcher to study and carry out this investigation in order to assess the effect of metacognitive beliefs and religious attitude on the tendency to cigarette use in male adolescents.
  Materials And Methods
  This study is descriptive and correlative. The statistic population consisted of all of the male high school's students of the city of Mehran in the academic year 2014, which according to the statistic of the education department of the city were 502 people. The sample of 217 persons was calculated based on Kokran formula and was selected by cluster sampling. In this study ultra-cognitive questionnaire (MCQ), Alport's 21-items questionnaire to measure religious attitudes, and the researcher's 23-items questionnaire of tendency to cigarette smoking were used. The data were analyzed using spss software.
  Results
  The results showed that there is a meaningful and inverted relation between negative beliefs about uncontrollable and dangerous of concern and cognitive self-consciousness with tendency to cigarette smoking (p
  Conclusion
  Due to demonstration the influence of meta cognitive beliefs and religious attitude on the reduction of tendency to cigarette smoking in the students, it is recommended that strengthens religious beliefs by holding classes and question-answer sessions, as well as advisory classes in school programs in order to strengthen cognitive self-awareness and decline negative thoughts to reduction the tendency to cigarette smoking among students.
  Keywords: Metacognitive beliefs, religious attitudes, tendency to cigarette smoking, student
 • Hamed Tavan*, Amin Khalafzadeh, Yousef Jamshidbeygi, Samira Shojaee, Taleb Kokhazadeh Pages 46-53
  Background And Objectives
  Nurses communicate directly with patients. if they have higher spiritual health provide more care to patients. The aim of this study was to investigate the spiritual health of nurses in the critical departments of hospitals in Ilam.
  Materials And Methods
  Using descriptive correlation study, a questionnaire with 20 questions about spiritual health was designed from the Islamic perspective. 60 nurses working at Critical care department of Ilam hospitals were selected by available sampling . The questionnaire was designed for six options Likert scale. Scores of participants were between 20 -120 which were divided into 4 categories. SPSS software was used for data analysis.
  Results
  42% and 58%of samples were male and female, respectively. None of the nurses had low score (40-20), 10 nurses (17%) received the lower-middle score (70-41), 30 nurses (50%) and 20 nurses (33%) achieved the upper-middle (99-71) and high score (120-100), respectively. The results showed that there was a significant correlation between the total number of spiritual health and gender(P Value
  Conclusion
  More nurses received a high score of spiritual health. This results show that with proper planning, it can be benefit for the pastoral care of the patient.
  Keywords: Spiritual health, Nurses, Critical care department
 • Mohammad Ali Heidarnia* Pages 54-64
  Background And Objectives
  In the postmodern medicine for health promotion in both levels of society and individual, it is recommended to benefit from all cultural provisions if harmless. This perspective opens new windows in the fields of health, including religion and health or literature and health. Our country, Iran, enjoys a powerful Iranian- Islamic culture that provides an ample opportunity for health promotion in the level of society and individual, especially in lifestyle enhancement. This study is conducted to evaluate the social spectrum of health in Epigram (statements) of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh.
  Materials And Methods
  It is a comparative study of content analysis. All statements of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh with respect to Social Spectrum of Health have been used as study data.
  Results
  Out of 480 statements of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh, near 150 are in the field of social spectrum of health, and 68 subjects are extracted in this field.
  Conclusion
  Statements of Imam Ali(a.s.) in Nahjolbalagheh are valid sources that can be used to determine and define certain indicators in social spectrum of health, and be benefited from in Iranian-Islamic lifestyle, especially due to two reasons; the eminent personality of Imam Ali(a.s.) and his so respected character as a great companion of prophet Muhammad (s.a.w.) in the religious beliefs of all muslims especially Muslim people living in Iran.
  Keywords: Statements of Imam Ali(a.s.), Nahjolbalagheh, Social Spectrum of Health
 • Shahabadin Zolfaghari, Zakkieh Najarian*, Batool Najarian Pages 65-74
  Background And Objectives
  Islam considers to health, in all its dimensions including biology, psychology, society and spirituality, As far as the believer is introduced as a person with right behavior and the basis of the most unethical behavior is stated deviation from the health. The aim of this study is to review of the jealousy effects on mental health from the perspective of Islam and Psychology.
  Materials And Methods
  The design of this study is descriptive- library research. This study, consistent with other research findings, indicates jealousy as one of the improper behaviors is rooted in inappropriate childhood experiences and partial learn of moral behavior (conscience).
  Results
  Also similar to previous studies, this study shows that roots of jealousy can be traced to family background, Fields such as discrimination in the family, lack of security, lack of attention to proper parenting style, creating a sense of inferiority in children, disregarding their individual talents and their fosterage and the weakness of self-esteem.
  Conclusion
  Preventive and educational programs can be provided in the family and education to reduce the multiple effects of this individual, family and social behavior.
  Keywords: Jealousy, Mental health, Islam, Psychology, Descriptive, library method