فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رویا تقی زاده*، یعقوب فتحی پور صفحات 1-13
  تراکم جمعیت، برنامه نمونه برداری و الگوی توزیع فضایی تخم و لارو سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus روی لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. غلاف لوبیا به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب و اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20%، معادل 50 واحد نمونه برداری تعیین شد. برای تعیین الگوی توزیع فضایی تخم و لارو حشره مورد مطالعه از روش رگرسیونی تیلور و آیوائو، شاخص پراکندگی و شاخص میانگین ازدحام لوید استفاده شد. رابطه بین طول و قطر غلاف با تعداد تخم نیز به روش رگرسیون خطی تعیین شد. بین تعداد تخم و طول غلاف، رابطه معنی داری وجود داشت که از نوع مثبت بود و نشان دهنده این است که هر چه طول غلاف بیشتر باشد، تعداد تخم گذاشته شده روی آن نیز بیشتر خواهد بود. بین تعداد تخم و قطر غلاف نیز رابطه معنی دار و از نوع مثبت بود ولی بین تعداد لارو و طول غلاف و همچنین بین تعداد لارو و قطر غلاف، رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ آفت با استفاده از روش رگرسیونی تیلور، شاخص پراکندگی و شاخص میانگین ازدحام لوید، تجمعی به دست آمد. ورود این آفت از اوایل تابستان شروع شده و نوسان های نامنظم در جمعیت آن طی تاریخ های مطالعه نمونه برداری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سوسک چهارنقطه ای حبوبات، نمونه برداری، توزیع فضایی، تراکم جمعیت، لوبیا چشم بلبلی
 • معصومه شعبانی، آزاده کریمی ملاطی*، محمد قدمیاری، جلیل حاجی زاده صفحات 15-28
  پروانه برگ خوار توت Glyphodes pyloalis Walkerآفت اختصاصی درختان توت در شمال ایران است. در پژوهش حاضر، پارامترهای جدول زندگی این آفت در سال های 1393 و 1394 در شرایط صحرایی شهر رشت بررسی شد. داده های جدول زندگی بر اساس نظریه سن- مرحله رشدی دوجنسی تجزیه و تحلیل شدند. بین طول دوره پیش از بلوغ در دو نسل در سال 1393 اختلاف معنی دار بود، اما در طول دوره پیش از بلوغ برای سه نسل در سال 1394 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. کل دوره پیش از تخمریزی، دوره تخمریزی و باروری در نسل اول سال 1393 به صورت معنی داری بیش تر از نسل دوم بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در نسل اول سال 1393 (093/0 بر روز) کم تر از نسل دوم (106/0 بر روز) بود در حالی که نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) و میانگین طول یک نسل (T) در نسل اول سال 1393 بیش تر از نسل دوم بود. مقدار r، R0 و T برای نسل های اول تا سوم مورد مطالعه در سال 1394 به ترتیب بین 093/0 - 081/0 بر روز، 62/24 - 66/14 نتاج و 32/33 - 91/32 روز نوسان داشت. از آن جا که پارامترهای جدول زندگی این آفت در نسل های مختلف در شرایط طبیعی متفاوت بود، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که جمع آوری داده های جدول زندگی در شرایط صحرایی ضروری به نظر می رسد تا با درک دقیق تغییرات فصلی کرم برگ خوار توت در برنامه های کنترل تلفیقی گام موثری برداشت.
  کلیدواژگان: کرم برگ خوار توت، زیست شناسی، دوره رشد و نمو
 • محسن عبدالهی، کامبیز مینایی*، محمود عالیچی، هادی آتشی، سعید عشقی صفحات 29-38
  تاثیر کائولین بر لاروهای سن دوم شب پره ی مینوز گوجه فرنگی (Tuta absolut (Meyricka بررسی و اثر غلظت های مختلف کائولین (صفر، 5/2 درصد، 5 درصد و 5/7 درصد) بر لاروهای سن دوم شب پره ی مینوز گوجه فرنگی آزمایش شد. کائولین پاشی به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در هر تیمار، روی بوته های گوجه فرنگی با ارتفاع هر بوته حدود 30 سانتی متر انجام گرفت. سپس ده عدد لارو سن دوم شب پره ی مینوز گوجه فرنگی به صورت تصادفی روی برگ های گیاه گوجه فرنگی رها شدند. پس از 72 ساعت، تعداد مرگ و میر لاروها، تعداد لاروهای فرار کرده و میزان تغذیه ی لاروها (براساس سانتی مترمربع و درصد برگ خورده شده) ثبت شد. میزان تغذیه با دستگاه سطح برگ سنج اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج به دست آمده، غلظت های مختلف کائولین، در پارامترهای دورکنندگی و مرگ و میر لاروها، تفاوت معنی دار نشان دادند. میانگین لاروهای فرار کرده در تیمارهای 5/2، 5، 5/7 درصد کائولین و شاهد به ترتیب، (39/0±00/3)، (39/0±40/3)، (39/0±00/3) و (39/0±60/1) بود. به طور میانگین کمتر از 20 درصد مرگ و میر برای تیمارهای دارای کائولین مشاهده شد. در مقابل هیچ یک از غلظت های کائولین بر میزان تغذیه ی لاروها اثر نداشتند.
  کلیدواژگان: کائولین، دورکنندگی، لارو سن دوم، شب پره ی مینوز گوجه فرنگی
 • مریم راشکی*، عزیز خرازی پاکدل، حسین الهیاری، ژاک فن آلفن صفحات 39-52
  در این تحقیق، اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota، Hypocreales) بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) روی گیاه بادمجان کامل در شرایط نیمه طبیعی ارزیابی شد. آزمایش بویایی سنج Y- شکل نشان داد حضور قارچ باعث دور شدن افراد پارازیتویید و بالعکس باعث جلب آن ها به بازوی فاقد قارچ شد. افراد پارازیتویید به طور معنی دار به سمت هوای پاک (شاهد) حرکت کردند. در حالی که عده کمی به سمت گیاه بادمجان خسارت دیده آلوده با اجساد شته حاوی قارچ جلب شدند. همچنین، آزمون غیر انتخابی اثر اجساد شته حاوی اسپور قارچ بر رفتار کاوشگری پارازیتویید ثابت کرد وجود قارچ به طور معنی داری باعث کاهش تعداد تلاش های تخم ریزی افراد ماده شد. در آزمون انتخابی، پارازیتویید مدت زمان بیشتری روی گیاه خسارت دیده سپری کرد و گیاه سالم را در مدت زمان کمتری ترک نمود. حضور یا عدم حضور قارچ بر زمان ترک کلونی شته توسط زنبور پارازیتویید اثر معنی دار نداشت. نتایج نشان داد زنبور پارازیتویید A. matricariae قادر به تشخیص قارچ بیمارگر بود و از ورود به کلنی شته های آلوده اجتناب کرد. با این حال، زمانی که پارازیتویید به یک کلنی آلوده وارد شد از تخمریزی و تماس با قارچ خودداری کرد. نتایج نشان داد که علایم شیمیایی ارسال شده از گیاه بادمجان و قارچ بیمارگر B. bassiana جدایه EUT116 نقش مهمی را در اتخاذ تصمیم های بهینه برای کاوشگری و افزایش شایستگی زنبور پارازیتویید A. matricariae در جهت کنترل شته سبز هلو بازی می کنند.
  کلیدواژگان: جستجوگری، شایستگی، لکه، وضعیت گیاه
 • علیرضا شعبانی نژاد، مریم عجم حسنی*، بهنام تفقدی نیا صفحات 53-62
  شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. یکی از آفات بسیار مهم محصولات انباری و کندو های زنبور عسل است که امروزه برای کنترل آن از سموم شیمیایی استفاده می شود. در صورت استفاده نامناسب از سموم، مشکلات جدی زیست محیطی و همچنین عوارض مزمنی روی سلامت انسان ایجاد می شود. با استفاده بهینه از این مواد، خسارت این آفت کاسته می شود. منظور از استفاده بهینه، انتخاب الگوی صحیح و به کارگیری روش های مناسب در مصرف سم است. لذا در این پژوهش از روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه مصرف حشره کش دلتامترین جهت دستیابی به بیشینه مرگ و میر با کمترین دز مصرفی استفاده شد. تاثیر عوامل دما (35-25 درجه سلسیوس)، رطوبت (80-70 %) و دز مصرف (500-200 میکرولیتر) بر میزان مرگ و میر لارو سن پنج شب پره موم خوار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس طرح مرکب مرکزی، انجام شد. بیشینه مرگ و میر با این روش 6/7 عدد لارو سن پنج به ترتیب در دمای 25 درجه سلسیوس، رطوبت 70 % و دز 200 میکرولیتر در 1000 میلی لیتر آب تعیین شد. نتایج آزمایش بیانگر تاثیر خطی معنی دار دز مصرفی و دما روی مرگ و میر لارو سن پنج شب پره موم خوار بزرگ است.
  کلیدواژگان: شب پره موم خوار بزرگ، دلتامترین، روش سطح پاسخ، بهینه سازی
 • هاشم کمالی*، محمد سیرجانی، محمد بازوبندی صفحات 63-74
  بادام از محصولات باغی مهم ایران بوده و در دنیا، سهم عمده ای در تولید دارد. یکی از آفات مهم این محصول، کنه جوانه (Acalitus phloeocoptes (Nalepa بوده که خسارت آن همراه با علائم خشکیدگی جوانه ها روی شاخه های دو ساله می باشد. در این مطالعه پارامترهای زیستی شامل طول دوره رشدی و طول عمر افراد ماده و نر، تعداد تخم گذاشته شده توسط کنه های ماده، طول مدت یک نسل در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی با دمای 5/0±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. طی سال های 1392 و 1393 نکات مهم در چرخه زندگی این کنه در استان خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره رشدی ماده ها 020/0±8/16 و نرها 25/0 ±57/16 روز تعیین شد. تعداد تخم کنه های ماده در طول زندگی معادل 35/0±3/33 عدد، میانگین طول عمر افراد ماده 25/0±57/15 و نرها 12/0±53/10 روز به دست آمد. یک نسل آفت در ماده ها 8/37-35/29 و در نرها 6/36-85/28 روز به طول انجامید. این کنه در فلس های جوانه های یک ساله میزبان ایجاد گال نموده و مانع رشد جوانه ها می شود. نتایج نشان داد که زمستان گذرانی این کنه به صورت پوره (پروتوژین) داخل گال بوده و در نیمه اسفند مهاجرت اولین بالغین به خارج از گال آغاز می شود. ایجاد گال با تورم بافت های کنار جوانه ها و همزمان با شروع رشد رویشی میزبان، اتفاق افتاد. تخمریزی در سال اول و دوم مطالعه، به ترتیب در ابتدای خرداد و انتهای اردیبهشت صورت پذیرفت. همچنین مناطق انتشار این کنه در شهرستان های سبزوار، کاشمر، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه در استان مشخص شد. بررسی ها نشان داد که این کنه روی جوانه های درختان آلو و زردآلو نیز ایجاد گال می نماید.
  کلیدواژگان: ایران، خشکیدگی، زمستان گذرانی، طول دوره رشدی، کنه گالی
 • سولماز عظیمی*، شیما رحمانی، مسعود توحیدفر، احمد عاشوری صفحات 75-86
  یکی از مهم ترین پژوه ش ها پیرامون گیاهان تراریخته مطالعه تاثیر این گیاهان روی بندپایان غیر هدف است. این گیاهان می توانند اثرات مستقیم (کشندگی) و غیر مستقیم (از طریق گیاه خوار) روی دشمنان طبیعی بگذارند. بنابراین در این پژوهش اثر تغذیه از گیاه پنبه Bt و طعمه (عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius) پرورش یافته روی پنبه Bt، روی سن شکارگر Macrolophus pygmaeus Rambur مورد بررسی قرار گرفت. چهار رژیم غذایی شامل پنبه Bt+ پوره سن سوم عسلک پنبه (گروه یک)، پنبه شاهد+ پوره سن سوم عسلک پنبه (گروه دو)، پنبه Bt (گروه سه) و پنبه شاهد (گروه چهار) برای آزمایش ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، پنبه Bt هم به صورت مستقیم و هم از طریق طعمه، اثر معنی داری بر طول دوره نشو و نمای پورگی و میزان تخم ریزی داشت. طول دوره پورگی روی رژیم غذایی گروه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 32/0±85/19، 24/0±08/16 ، 45/0±42/29 و 23/0±11/23 روز به دست آمد. هم چنین، میزان کل تخم های گذاشته شده در تیمار پنبه شاهد+ پوره عسلک پنبه به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود، گرچه بین تیمار پنبه Bt و پنبه شاهد در تعداد تخم گذاشته شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که پنبه تراریخته این قابلیت را دارد که به طور مستقیم یا از طریق تاثیر بر شکار، باعث کاهش شایستگی سن شکارگر شود و در نتیجه در استفاده از گیاهان تراریخته به عنوان یکی از عوامل مدیریت تلفیقی آفات نیاز به دقت بیشتر و ارزیابی های دقیق تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: گیاه تراریخته، Cry، Macrolophus pygmaeus، عسلک پنبه
|
 • R. Taghizadeh*, Y. Fathipour Pages 1-13
  Population density, sampling program and spatial distribution pattern of the eggs and larvae of Callosobruchus maculatus on cowpea (var. Parastoo) were determined in Tehran region. Bean pod was selected as a sample unit and the reliable sample size with maximum relative variation of 20% was obtained 50. Taylor's power law and Iwao's patchiness regression, Index of dispersion and Lloyd's mean crowding methods were used for determining the spatial distribution pattern of eggs and larvae of the pest. The relationship between length and diameter of pods with number of laid eggs was determined using linear regression. There was significant positive relationship between number of eggs and the length of pods. The relationship between number of eggs and diameter of pods was also significantly positive. There was no significant relationship between number of larvae and length/diameter of bean pods. Moreover, the spatial distribution pattern of immature stages of pest using Taylor's method, index of dispersion and Lloyd's mean crowding was aggregated. Occurrence of the pest in field was observed early summer and irregular population fluctuation was recorded during growing season.
  Keywords: Callosobruchus maculatus, Sampling, Spatial distribution, Population density, Cowpea
 • M. Shabani, A. Karimi, Malati *, M. Ghadamyari, J. Hajizadeh Pages 15-28
  Lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis Walker is a serious monophagous pest of mulberry in northern Iran. In this study, life table parameters of G. pyloalis were determined during 2014 and 2015 under field conditions in Rasht, Guilan, Iran. Data were analyzed based on an age-stage, two-sex life table. The results showed that total immature developmental time was significantly different for two generations in 2014, whereas, there was no significant difference among three generations of G. pyloalis in 2015 under field conditions. In addition, total preoviposion period, oviposition period and fecundity of adults in first generation were significantly higher than second generation in 2014. The intrinsic rate of increase (r) of G. pyloalis in first generation (0.093 day-1) was significantly less than the second generation in 2014. Whereas, the net reproductive rate (R0), gross reproductive rate (GRR) and the mean generation time (T) were significantly higher in first generation than second generation in 2014. Furthermore, the r, R0 and T values ranged from 0.081 – 0.093 day-1, 14.66 – 24.62 offspring and 32.91 – 33.32 days among three generations in 2015. Because of different life table parameters of the pest generations under field conditions, the results of present study confirmed that collection of life table data under field conditions is invaluable for understanding the seasonal population dynamics of G. pyloalis to construct an effective pest management program.
  Keywords: Lesser mulberry pyralid, Biology, Developmental time
 • M. Abdollahi, K. Minaei *, M. Alichi, H. Atashi, S. Eshghi Pages 29-38
  Effect of Kaolin on second instar larvae of Tomato leaf miner moth, Tuta absoluta (Meyrick) was investigated. Effect of various concentrations (0, 2.5%, 5% and 7.5%) of Kaolin was tested on second instar larvae of tomato leaf miner. Kaolin was sprayed in a completely randomized design with five repetitions on each tomato plant with height of about 30 cm. Then, ten second instar larvae of tomato leaf miner were released randomly on tomato leaves. After 72 hours, data in the mortality of larvae, escaped larvae and feeding amount (in cm2 and % of eaten( were taken. The feeding amount was measured by leaf level device. Data were analyzed with SAS software. Based on the results, different concentrations of Kaolin, had significant repellency properties and mortality on larvae. The mean of larval repellency calculated for concentrations of Kaolin %2.5, %5, %7.5 and control were (3.00±0.39), (3.40±0.39), (3.00±0.39) and (1.60±0.39), respectively. In average less than 20% mortality was observed for various concentrations of Kaolin. In contrast, none of the concentrations of Kaolin had significant effect on feeding amount of the second instar larvae of pest.
  Keywords: Kaolin, Repellent, Second instar larvae, Tomato leaf miner
 • M. Rashki *, A. Kharazi, Pakdel, H. Allahyari, J. Van Alphen Pages 39-52
  The objective of the current research was to evaluate the effect of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales), on foraging behaviour of the parasitoid wasp, Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae), on whole eggplant under microcosm conditions. A Y-tube olfactometer experiment showed the presence of the fungus caused avoidance of the parasitoid and conversely, its attraction towards the empty arm. Although most of A. matricariae significantly moved towards clean air (control), but a few were attracted to damaged eggplants infested with the sporulating aphid cadavers. Moreover, no-choice test for the effect of sporulating aphid cadaver on foraging behaviour of the A. matricariae revealed that the presence of the fungus significantly reduced the number of ovipositional attempts. In choice test, the parasitoid spent more time on damaged plants than on intact ones. The presence or absence of the fungus had no impact on allocation time of the parasitoid in an aphid colony. The results indicated that the parasitoid wasp, A. matricariae, was able to distinguish the entomopathogenic fungus and avoided entering the infected aphid colony. Nevertheless, when the parasitoid entered to an infected colony, it avoided contacting with the fungus or ovipositing. The results indicated thatthe released chemical cues of eggplant and also those of the entomopathogenic fungus, B. bassiana isolate EUT116, play an important role in the foraging decision making and also for increasing itsfitnessto control the green peach aphid.
  Keywords: Searching, fitness, patch, plant condition
 • A. Shabani Nejad, M. Ajamhassani *, B. Tafaghodinia Pages 53-62
  The Greater Wax moth, Galleria mellonella Lin. is one of the most important pests of stored products and beehives. Chemical pesticides are used for its control. Inappropriate using of pesticides caused serious environmental problems and also chronic effects on human health. Pest damage is reduced by the optimum use of these materials. The purpose of optimum use is selection of the correct pattern and applying appropriate methods for use of toxins. So in this study response surface method was used in order to determine optimal points to achieve maximum mortality with minimum dosage. The effect of factors such as temperature (25-35 °C), humidity (70-80 %) and the dosage (200-500 µL) on the mortality of fifth instar larvae of greater wax moth was evaluated. The experiments were performed according to Central Composite Design. Using the method, the maximum mortality was determined 7.6 fifth instar larvae of greater wax moth at 25 °C, humidity 70% and 200 μl of deltamethrin in 1000 ml of water. The result showed that temperature and dosage had significant effect on mortality of fifth instar larvae of Greater Wax moth.
  Keywords: Greater Wax Moth, Deltametrin, Response surface method, Optimization
 • H. Kamali *, M. Sijani, M. Bazoobandi Pages 63-74
  Almond, Prunus dulcis M. (Rosaceae) is one of the major orchard crops in Iran, which has main role in almond production in the world. One of the most important almond pests is bud gall mite, Acalitus phloeocoptes (Nalepa) with symptoms of buds dieback on two years old branches. In order to find out some important points in the life cycle of mite such as development times of immature, longevity and fecundity in Khorasan-e-Razavi Province, this study was carried out in almond orchards during 2013-2014. Laboratory studies were conducted at 25± 0.5°C, %60±5 relative humidity with 16:8h L:D. Mean development time of females and males were 16.8± 0.020, 16.57± 0.25 days, respectively. The female life time fecundity was 33.3±0.35 eggs. Female mean longevity was 15.57±0.25 while that of male was 10.53±0.12 days. A female generation time was 29.35-37.8 days while it took 28.85-36.6 days for male. Mites cause gall in the host plant bud scales and prevent their growth. The results showed that bud gall mite overwintered as second nymphal stage (protogyne) in galls and the first adults begin to move out of the galls in mid-March. Field studies showed that different developmental stages except for adults spent their life inside the gall. Swelling of buds's tissue occurred simultaneously with the beginning of the host's growth. Female oviposited from the early June to late May in the first and second years of study. The development times of immature stages were also determined. This pest was found in Sabzevar, Kashmar, Neyshabur, Torbat-e Jam and Torbat –e-Heydarieh. Meanwhile our investigation showed that, this mite causes gall on the plum trees (Prunus domestica) and apricot (Prunus armeniaca) too.
  Keywords: Drying, During the growth period, Hibernation, Gall mite
 • S. Azimi *, S. Rahmani, M. Tohidfar, A. Ashouri Pages 75-86
  Study of the effects of genetically modified plants on non-target arthropods, is one of the most important research on transgenic plants safety. These plants are able to affect on natural enemies, directly and/or indirectly. So, in this study, the effect of feeding on Bt cotton and prey (Bemisia tabaci Gennadius) reared on Bt cotton was determined on predatory bug, Macrolophus pygmeus Rambur. Four diets including Bt-cotton Bemisia tabaci (first group), non Bt-cotton Bemisia tabaci (second group), Bt-cotton (third group), non Bt-cotton (forth group) were used in this experiment. The results showed that Bt-cotton significantly affected development time and fecundity of the predator. Developmental times of nymphs in the first, second, third and fourth groups were estimated to be 19.85±0.32, 16.08±0.24, 29.42±0.45 and 23.11±0.23 days, respectively. In addition, mean number of eggs laid in the non Bt-cotton Bemisia tabaci treatment were significantly more than other groups (32.778±0.97), although no significant differences were found on fecundity between Bt-cotton and non Bt-cotton treatments. According to the obtained results, the Bt-cotton potentially could have negative effect on the biological parameters of M. pygmeaus severely and applying transgenic plants as one of integrated pest management agent, needs still more experiments and attentions.
  Keywords: Transgenic plant, Cry, Macrolophus pygmeaus, Bemisia tabaci