فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 386 (هفته دوم مرداد 1395)
 • پیاپی 386 (هفته دوم مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • پریا علی دادیانی، ناهید اسکندری، منصور صالحی، وحید شایگان نژاد صفحات 657-662
  مقدمه
  نورومیلیت اپتیکا (Neuromyelitis optica یا NMO)، نوعی بیماری خودایمنی التهابی عصبی مرکزی محسوب می شود. شاخصه ی اصلی این بیماری، حضور اتوآنتی بادی آکوآپورین 4 (AQP4) در بیشتر بیماران است. نقش لنفوسیت های T در پاتوژنز این بیماری نامشخص می باشد. پروتئین OX40 (CD134) از خانواده ی گیرنده ی فاکتور نکروز دهنده ی توموری (Tumor necrosis factor یا TNF) است و بر روی سلول های T فعال شده بیان می شود. بیان این گیرنده در بسیاری از بیماری های خودایمنی افزایش می یابد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، تعیین سطح سرمی OX40 در بیماران مبتلا به NMO و گروه شاهد بود.
  روش ها
  نمونه های این مطالعه از 19 بیمار مبتلا به NMO و 19 فرد سالم به عنوان گروه شاهد تشکیل شد. اندازه گیری سطح سرمی پروتئین OX40 نیز با استفاده از روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) انجام گرفت.
  یافته ها
  سطح سرمی OX40 تفاوت معنی داری را بین دو گروه بیمار و شاهد نشان نداد (378/0 = P). همچنین، سطح سرمی این پروتئین در زنان مبتلا به بیماری NMO در مقایسه با مردان کمتر بود (470/0 = P). در بیمارانی که سطح سرم آنتی بادی AQP4 بالاتری داشتند، افزایش بیشتری در مقدار OX40 مشاهده گردید (410/0 = P).
  نتیجه گیری
  سطح سرمی OX40، نمی تواند به عنوان نشانگری برای تشخیص یا درمان بیماران مبتلا به NMO باشد.
  کلیدواژگان: نورومیلیت اپتیکا، OX40، خودایمنی
 • غلامرضا معصومی، مریم طلوع قمری صفحات 663-669
  مقدمه
  مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی اثرات همودینامیک انفوزیون تری نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل فشار خون و ضربان قلب، قبل و حین اینداکشن تا زمان ارست قلبی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر (Coronary artery bypass grafting یا CABG) انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 70 بیمار کاندید عمل جراحی CABG، در دو گروه 35 نفره ی دریافت کننده ی انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول قرار گرفتند. تغییرات همودینامیک، سطح گازهای خونی و بروز آریتمی های قلبی حین عمل و همچنین، میزان نیاز به داورهای آنتی آریتمیک، اینوتروپ، پک سل و DC شوک در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.
  یافته ها
  بروز آریتمی های قلبی در گروه نیتروگلیسرین، 9 مورد (7/25 درصد) و در گروه لابتالول 5 مورد (3/14 درصد) گزارش شد (370/0 = P). میزان نیاز به داروهای آنتی آریتمیک در دو گروه نیتروگلیسرین و لابتالول به ترتیب 9/22 و 9/2 درصد بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (028/0 = P).
  نتیجه گیری
  در عمل جراحی CABG، استفاده از لابتالول نسبت به نیتروگلیسرین ارجحیت دارد و در صورت عدم وجود منع مصرف، استفاده از آن در این عمل جراحی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بای پس عروق کرونر، فشار خون، نیتروگلیسرین، لابتالول
 • مجید رضوانی، محمدرضا مهربانیان صفحات 670-676
  مقدمه
  شیوع اختلالات روان پزشکی در بیماران مبتلا به کمردرد، بیشتر از جمعیت عادی گزارش شده است. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، تعیین ارتباط شدت افسردگی با میزان بهبود درد پس از عمل جراحی فتق دیسک بود.
  روش ها
  در یک مطالعه ی مقطعی که در سال 1394 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد، 300 بیمار کاندید عمل جراحی فتق دیسک کمر انتخاب شدند. وضعیت روحی- روانی بیماران با استفاده از پرسش نامه ی SCL-90 ( Symptom Checklist-90 ) و شدت درد آنان قبل از عمل، موقع ترخیص و 14 روز بعد از عمل نیز با استفاده از معیار VAS (Visual Analogue Scale) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، ارتباط بین شدت اختلال روانی و میزان درد قبل و بعد از عمل تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره ی اختلال روانی بیماران 37/0 ± 91/1 به دست آمد. بین میانگین نمره ی درد قبل از عمل و نمره ی اختلال روانی همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (67/0 = r، 001/0 > P). همچنین، بین نمره ی اختلال روانی با نمره ی درد هنگام ترخیص (74/0 = r، 001/0 > P) و نمره ی درد 14 روز بعد از عمل (55/0 = r، 001/0 > P) همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بین میزان اختلال روانی و شدت کمردرد در بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای، ارتباط مستقیمی وجود دارد و با توجه به این که اختلال روانی می تواند بر کیفیت زندگی و روند بهبودی تاثیرگذار باشد، لازم است بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای، از نظر ابتلا به اختلالات روانی مورد بررسی و درمان قرار گیرند
  کلیدواژگان: اختلال روانی، فتق دیسک بین مهره ای، کمردرد
 • مسعود اعتمادی فر، فاطمه صادقی صفحات 677-682
  مقدمه
  Multiple sclerosis MS)) و هیپوتیروئیدی (Hypothyroidism)، دو بیماری شایع در جامعه می باشد که برخی مطالعات همراهی بین این دو بیماری را مورد بررسی قرار داده و به این فرضیه دست یافته اند که شاید بین این دو بیماری ارتباطی وجود دارد، اما پژوهش های انجام گرفته در این زمینه کافی نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS بود.
  روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه را بیماران مبتلا به MS که به کلینیک MS بیمارستان مذکور مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه ها تحت آزمایش های تیروئیدی قرار گرفتند و شیوع هیپوتیروئیدی در آنان تعیین گردید.
  یافته ها
  طی یک سال مطالعه، 726 بیمار مبتلا به MS مورد بررسی قرار گرفتند که دو نفر آن ها به علت اختلال به هیپرتیروئیدی، از مطالعه خارج شدند. از مجموع 724 بیمار، 586 نفر (9/80 درصد) زن و 138 نفر (1/19 درصد) مرد بودند. تعداد بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی، 50 نفر بود و بدین ترتیب، شیوع هیپوتیروئیدی 9/6 درصد برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS (9/6 درصد) نسبت به جامعه ی سالم (0/2 درصد) بیشتر است. بنابراین، لازم است بیماران مبتلا به MS از نظر ابتلا به اختلالات تیروئیدی مورد بررسی و درمان قرار گیرند و شاید درمان هیپوتیروئیدی، در نتیجه گیری درمان MS آنان نیز موثر باشد. ضمن این که توصیه می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
  کلیدواژگان: Multiple Sclerosis، هیپوتیروئیدی، شیوع
 • مقاله مروری
 • محبوبه حاجی فقها، پروین میرمیران، شیوا علیزاده صفحات 683-691
  مقدمه
  سرطان پستان، شایع ترین سرطان زنان در جهان محسوب می شود و از ابعاد مختلف می تواند فرد مبتلا، خانواده و جامعه را درگیر کند و بار اقتصادی قابل توجهی را بر سیستم بهداشتی و جوامع تحمیل نماید. برخی عوامل خطر بروز سرطان پستان قابل تغییر و گروهی غیر قابل تغییر می باشند. همواره راه های پیشگیری به سوی عواملی معطوف می شود که دستخوش تغییر هستند و در این میان می توان به نوع مواد غذایی اشاره کرد. در مطالعه ی مروری حاضر، ارتباط میان نوع تغذیه با سرطان پستان زنان بررسی گردید.
  روش ها
  در ابتدا با استفاده از کلید واژه های مرتبط با مواد غذایی و سرطان پستان، جستجو در منابع انگلیسی و فارسی زبان در پایگاه های اطلاعاتی معتبر علمی انجام گرفت و نتایج به مقالات منتشر شده از سال 2000 تا 2015 محدود گردید. سپس جستجوی دستی بر روی طرح های تحقیقاتی و کتاب های مرجع انجام شد.
  یافته ها
  از 503 مقاله ی به دست آمده، 119 مطالعه ارتباط میان مصرف مواد مختلف غذایی و سرطان پستان را مورد بررسی قرار داده بودند و از میان آن ها، 48 مقاله مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر یافته ها حاکی از آن بود که نوع مصرف مواد غذایی، در بروز سرطان پستان تاثیر دارد و اصلاح رژیم غذایی، می تواند بروز سرطان پستان را کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع روزافزون سرطان پستان در جهان و تاثیر مصرف مواد غذایی مختلف بر آن، پیشنهاد می شود که در سیاست گذاری های جهانی و ملی، الگوی مواد غذایی مناسب با تاکید بر کاهش سرطان پستان زنان مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، زنان، سرطان پستان، عادات غذایی
|
 • Paria Alidadiani, Nahid Eskandari, Mansour Salehi, Vahid Shayegannejad Pages 657-662
  Background
  Neuromyelitis Optica (NMO) is an autoimmune inflammatory disease of the central nervous system (CNS), disturbing spinal cord and optic nerves specified by the presence of pathogenic serum autoantibodies against aquaporin 4 (AQP4) in the majority of patients . The role of T-cell is ambiguous. OX40 (CD134) is member of the tumor necrosis factor receptor family and is expressed selectively on activated T lymphocytes which increases in several autoimmune diseases. The aim of the study was to evaluate serum OX40 levels in patients with NMO.
  Methods
  The study involved 19 patients with NMO and 19 controls. Serum OX40 levels were determined by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
  Findings: The present study showed no significant different between OX40 levels in the serum of patients with NMO compared with controls (P = 0.378). Serum level of OX40 in women were lower than men (P = 0.470). In addition, we found that median serum OX40 levels in AQP4 Ab-serpositive were higher than seronegative NMO patient but was not statistically significant (P = 0.410).
  Conclusion
  Serum OX40 levels could not be used as a diagnostic or treatment marker for NMO.
  Keywords: Neuromyelitis optica (NMO), OX40, Autoimmune
 • Gholamreza Masoumi, Maryam Toloueghamari Pages 663-669
  Background
  This study was aimed to compare the hemodynamic effects of nitroglycerin and labetalol infusion for hypertension and heart rate control in the before and during induction to cardiopulmonary arrest in patients under coronary artery bypass graft.
  Methods
  In a clinical trial study, 70 candidates for coronary bypass were selected and randomly divided in the two groups. In the first group nitroglycerin and in the second group labetalol was injected and hemodynamic changes, blood gas levels, incidence of arythmia during and after surgery was measured. Also amount of anti-arythmic drugs, inotrop, pack cell and DC shock need were studied and compared between the two groups.
  Findings: Incidence of cardiac arrhythmia in the nitroglycerin and labetalol was 9 and 5 (25.7% VS 3.14%) (P = 0.370), also need to anti-arrhythmic drugs in the two groups was 22.9% and 2.9%, respectively (P = 0.028).
  Conclusion
  Using labetalol in patients under coronary artery bypass graft is better than nitroglycerin for hemodynamic and blood gases. Also, incidence of cardiac arrhythmia during cardiopulmonary arrest is lower and labetalol is preferred to nitroglycerin and recommended according to surgeons and anesthesiologists.
  Keywords: Coronary artery bypass grafting (CABG), Blood pressure, Nitroglycerin, Labetalol
 • Majid Rezvani, Mohammadreza Mehrabanian Pages 670-676
  Background
  This study aimed to determine the relationship between depression and the amount of pain relief after herniated disc surgery.
  Methods
  In a cross-sectional study carried out in 2015-2016, in the Alzahra hospital, Isfahan, Iran, 300 patients undergoing lumbar disc hernia surgery were selected and the state of their mental disorder was determined using symptom checklist-90 (SCL-90) questionnaire and pain intensity before surgery and at the time of discharge and 14 days after surgery was determined based on visual analog scale standard and the relationship between mental disorder and the pain was assessed before and after the surgery.
  Findings: The mean score of mental disorders was 1.93 ± 0.37. According to the results, there is a direct correlation, 0.67 between the mean of pain score before the surgery and the mental disorder which was significant. There was a direct correlation between the mental disorder and pain score at discharge and at 14 days post- surgery, 0.74 and 0.55, respectively, which both were statistically significant (P
  Conclusion
  The severity of mental disorders was associated with back pain in patients with herniated disc and the fact that mental disorders and can affect the quality of life. Thus, it is necessary for patients with disc herniation to be assessed and treated in terms of developing mental disorders.
  Keywords: Mental disorders, Herniated disc, Back pain
 • Masoud Etemadifar, Fatemeh Sadeghi Pages 677-682
  Background
  Multiple Sclerosis (MS) and Hypothyroidism are the two most common diseases in community and their co-morbidity were reported by some of studies and based on a hypothesis there is a relationship between MS and hypothyroidism. So the aim of this study was to determine the prevalence rate of hypothyroidism among patients with MS.
  Methods
  In this cross sectional study, all patients with MS who referred to MS clinic of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, were examined for thyroid hormones and prevalence of hypothyroidism was determined.
  Findings: In this study 726 patients with MS were studied and 2 patients suffered from hyper-thyroidism and were excluded. Of 724 patients with MS, 586 (70.9%) were female and 138 (19.1%) were male. The number of patients with hypothyroidism were 50 and prevalence of the hypothyroidism was 6.9%.
  Conclusion
  Prevalence of hypothyroidism in patients with MS is higher than the general population (6.9% VS 2%). Thus, all patients with MS must be studied for thyroid disorders. Also more study must be done to determine of the relation between MS and hypothyroidism.
  Keywords: Multiple sclerosis (MS), Hypothyroidism, Prevalence
 • Mahboubeh Hajifoghaha, Parvin Mirmiran, Shiva Alizadeh Pages 683-691
  Background
  Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Breast cancer can involve patients, family and community from different dimensions and imposes significant economic burden on the health system and communities. Several risk factors for breast cancer are stated from which some are modifiable. Prevention is always focused towards factors that are changing including nutrients types. This review study investigates the relationship between diet and breast cancer in women.
  Methods
  First, English and Persian language documents were searched based on keywords associated with food consumption and breast cancer. The results were limited to published articles from 2000 to 2015. The manual search was done on research projects and textbooks.
  Findings: Of 503 obtained articles, 119 were studied which related to various food consumption and breast cancer and only 48 articles were used in this study. In general, most findings suggest that food intake and dietary modification can reduce the incidence of breast cancer.
  Conclusion
  Regarding the increasing prevalence of breast cancer in the world and the effects of food on it, appropriate nutrition patterns with emphasis on reducing breast cancer are recommend and considered in global and national policy and planning.
  Keywords: Food habits, Women, Breast cancer, Diet