فهرست مطالب

مواد نوین - سال ششم شماره 4 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 4 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرمین فرشود، کامران امینی*، امیرحسین امامی صفحات 1-12
  این پژوهش، به بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل – فسفر ایجاد شده بر روی زیرلایه آلومینیوم پرداخته است. به این منظور، ابتدا، نمونه های تهیه شده پس از آماده سازی سطحی با افزودن غلظت های متفاوت سولفات مس (2/0 تا 1 گرم بر لیتر) به حمام الکترولس نیکل- فسفر، پوشش داده شدند. جهت بررسی تغییرات ساختار پوشش با غلظت های متفاوت سولفات مس، از آنالیز پراش پرتو ایکس XRD استفاده شد. هم چنین جهت بررسی مورفولوژی سطح نمونه ها از میکروسکوپ نوری و نیز جهت بررسی سطح مقطع و ترکیب شیمیایی پوشش های ایجاد شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیزگر EDS استفاده شد. سختی نمونه ها نیز در مقیاس میکرو به روش ویکرز اندازه گیری شد. مطالعات مربوط به مقاومت خوردگی پوشش ها توسط آزمون پلاریزاسیون تافل در محلول NaCl%5/3 انجام گرفت. نتایج آزمون ها نشان داد که افزایش میزان سولفات مس به حمام پوشش دهی الکترولس نیکل- فسفر سبب افزایش ثبات حمام، کاهش نرخ رسوب، تغییر مورفولوژی، کریستاله شدن پوشش و کاهش قابل توجه سختی گردید. هم چنین مقاومت به خوردگی پوشش های الکترولس نیکل- فسفر در حضور مس در اثر کاهش تخلخل پوشش به همراه توزیع یکنواخت فسفر در ساختار و ایجاد حالت پاسیو، افزایش یافت.
  کلیدواژگان: الکترولس نیکل - فسفر، سولفات مس، مورفولوژی، ریز ساختار، خوردگی
 • علی کریمی طاقانکی، تقی دلالی اصفهانی*، حمید غیور، فضل الله شاه محمدیان صفحات 13-28
  سایش از مهم ترین عوامل تخریب قطعات و ماشین آلات صنعتی، به ویژه در صنعت معدن و راه سازی است. یکی از معمول ترین و پرکاربردترین آلیاژها در صنایع نامبرده، چدن های نای هارد4 می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی افزودن تنگستن به چدن نای هارد4 و اثر آن بر مورفولوژی، ساختار و مقاومت به سایشی پرداخته شده است. در این راستا نمونه هایی حاوی 0، 3/0، 7/0 و 1/1 درصد وزنی تنگستن از طریق ریخته گری تهیه و عملیات حرارتی شدند. سپس اثر تنگستن بر ساختار و رفتار سایشی آلیاژهای گوناگون در هر دو حالت ریختگی و عملیات حرارتی شده مورد بررسی قرار گرفتند. ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند و جهت بررسی توزیع عنصر کروم و تنگستن در فازهای مختلف موجود در ریزساختار از آنالیز EDS استفاده شد. نتایج نشان داد که تنگستن در فازهای موجود در چدن نای هارد4 حل شده و کاربیدهای استخوان ماهی و اسفنجی مانند تنگستن بواسطه جدایش بلند دامنه تنگستن در حین انجماد و نیز به واسطه واکنش یوتکتیک تشکیل می شوند. هم چنین با انجام عملیات حرارتی؛ کاربیدهای تنگستن در کاربیدهای یوتکتیک حل شده و قسمت های مختلف فاز زمینه از نظر پتانسیل جوانه زنی کاربیدهای ثانویه حالت همگن تری پیدا می کنند. علاوه بر این توزیع رسوبات کاربید ثانویه ریز تر و یکنواخت تر می شود و کسر سطحی کاربیدها را 23/4 درصدافزایش و قطر متوسط کاربیدها از 2/47 به 6/20 میکرومتر کاهش داد. در نتیجه سبب بهبود خواص سایشی می گردد.
  کلیدواژگان: تنگستن، چدن نایهارد4، ریخته گری، سایش، عملیات حرارتی
 • مسعود سبزی*، صادق معینی فر، ابراهیم نجفی بیرگانی صفحات 29-38
  در این پژوهش، اثر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بروی رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه فولاد منگنزی براساس استاندارد 128ASTM A- ، ابتدا دو مدل Y شکل از جنس آلومینیوم تهیه شده و سپس قالب گیری به روش سیلیکات سدیم/ CO2 به صورت تغذیه روبسته انجام شد. برای ریخته گری نمونه ها از کوره القایی بدون هسته کمک گرفته شد. پس از ریخته گری، هر دو نمونه تحت عملیات حرارتی آستنیته در دمای °C1100 به مدت 2 ساعت قرار گرفته و سپس یک بلوک در حمام آب خالص و دیگری در حمام آب نمک 3 درصد سریع سردی شد. جهت بررسی رفتار خوردگی هر دو نمونه از روش های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl%5/3 استفاده شد. نتایج هردو روش نشان می دهد، نمونه ای که در حمام آب نمک 3 درصد سریع سردی شده، دارای مقاومت به خوردگی بسیار بالاتری نسبت به نمونه ی سریع سردی شده در حمام آب خالص است. این امر به دلیل این بود که: 1- حمام آب نمک سبب کاهش مقدار کاربیدهای موجود در ریزساختار شده و از تشکیل پیل گالوانیکی جلوگیری می کند.
  2- حمام آب نمک سبب افزایش حلالیت کربن در زمینه آستنیت شده که این امر باعث می شود تعداد مرزدانه ها کاهش یابد.
  کلیدواژگان: فولاد منگنزی، رفتار خوردگی، حمام آب نمک، عملیات حرارتی، سریع سردی
 • مسعود رخش خورشید* صفحات 39-50
  برای مدل سازی منحنی های سیلان مواد مختلف طی فرآیندهای تغییر شکل گرم از مدل های جامع گوناگونی استفاده می شود. در این مدل ها منحنی سیلان ماده به عنوان تابعی از دما، نرخ کرنش و کرنش بیان می شود. در این تحقیق از مدل قانون نمایی با ثابت های وابسته به کرنش برای مدل سازی منحنی های سیلان فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج در شرایط تغییر شکل گرم استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل با نتایج حاصل از مدلی که اخیرا بر مبنای یک تابع توانی از پارامتر زنر-هولومون و یک تابع چند جمله ای درجه سوم از کرنش به توان m (mیک ثابت است) توسعه داده شده، مقایسه گردیده است. از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) جهت مقایسه و ارزیابی عملکرد مدل های مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده شد که مدل قانون نمایی با ثابت های وابسته به کرنش عملکرد بهتر یا به عبارت دیگر ریشه میانگین مربعات خطای کم تری دارد. ولی به هر حال تعیین ثابت های مدل قانون نمایی با ثابت های وابسته به کرنش به حجم محاسبات بالاتری نیاز دارد. از نتایج تحقیق حاضر می توان برای شبیه سازی عددی فرآیندهای تغییر شکل گرم فولاد مورد مطالعه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مدل های جامع، فرآیندهای تغییر شکل گرم، معادله نمایی، فولاد API X65
 • سعید کریمی، سیروس جوادپور* صفحات 51-62
  در دهه ی گذشته، توجه محققان به کامپوزیت های نانویی و میکرونی برای بهبود خواص سایشی اپوکسی متمرکز شده است. پژوهش حاضر نیز به مطالعه ی خواص سایشی کامپوزیت های زمینه ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده ی میکرونی شیشه E، شیشه S و کربن با استحکام بالا پرداخته است. برای این منظور، نخست الیاف اولیه با استفاده از آسیاب ساینده به پودر تبدیل شدند و مورفولوژی آن ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. کامپوزیت های تولیدی، با مخلوط و اضافه کردن wt.%1 پودر حاصل از آسیاب کاری الیاف، به یک رزین اپوکسی تجاری تبدیل شدند. جهت ارزیابی خواص سایشی کامپوزیت های تولیدی، از آزمون پین بر روی دیسک استفاده و میزان ضریب اصطکاک و نرخ سایش آن ها تعیین شد. بر اساس تصاویر SEM سطح سایش نمونه ها، مکانیزم حاکم بر سایش نیز مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین از آزمون سختی سنجی برای مقایسه ی تغییرات سختی استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های یاد شده، از یک سو ضریب اصطکاک به گونه قابل ملاحظه از حدود 524/0 مربوط به نمونه ی خالص، به میزان 066/0 مربوط به کامپوزیت های زمینه ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده ی شیشه S کاهش یافت و از سوی دیگر نیز با وجود سختی بالاتر این نمونه های کامپوزیتی، نرخ سایش آن ها مشابه با حالت خالص به دست آمد. هم چنین نرخ سایش کامپوزیت های زمینه ی اپوکسی تقویت شده با الیاف کربن آسیاب شده، 13 درصد کمتر از حالت تعیین شد. ضریب اصطکاک کامپوزیت های زمینه ی اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه E، به میزان جزئی کمتر از نمونه ی خالص به دست آمد؛ اما نرخ سایش یکسانی با آن از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: الیاف کربن، الیاف شیشه، آسیاب کاری، کامپوزیت زمینه ی اپوکسی، رفتار تریبولوژیکی
 • علی سیف الله زاده، سمانه محمدی* صفحات 63-76
  خواص منحصر به فرد پودرهای بور، دورنمای قابل توجهی را برای کاربردهای عملی این ماده در بسیاری از زمینه های صنعتی به وجود می آورد. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر تولید این ماده، بسیار مهم است. در این پژوهش، اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند سنتز نانو پودرهای بور و ویژگی های محصولات نهایی، در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای بررسی شده است. فرآیند به کمک مقادیر استوکیومتری از اکسید بور و منیزیم به عنوان مواد واکنش گر انجام شد (3/7 گرم). آسیاب کاری در دمای اتاق با نسبت وزنی گلوله به پودر (22:1) و با سرعت چرخشی rpm 520، در اتمسفرهای آرگون و هوا به صورت مجزا به مدت 9 ساعت صورت پذیرفت. پودرهای آسیاب شده توسط اسید کلریدریک (25% وزنی ) و آب مقطر تصفیه گردیدند (دو مرتبه) و محصولات نهایی پس از عملیات خشک کردن، تهیه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان محصول نهایی و خلوص آن در محیط آرگون بیش تر از هوا بوده است. نتایج آنالیزهای عنصری نشان داد که پودر بور در شرایط بیان شده با خلوصی در حدود 90% در فضای آرگون می تواند تهیه شود. . افزون بر این، آنالیز XRD، نشان داد که این محصول دارای ساختاری غیر کریستالی است. هم چنین مشاهدات SEM، توزیع اندازه ذره ای در حدود 48 تا 81 نانومتر را تایید کردند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات بور، آسیاب گلوله ای، اتمسفر آسیاب کاری
 • ولی علی میرزالو* صفحات 77-94
  در این پژوهش فرایند نورد ساندویچی و معمولی نوعی ورق نازک فولادی با لایه های آلومینیومی، بررسی و مقایسه شده است. ورق از جنس فولاد ضدزنگ SUS304 و لایه های آلومینیومی از جنس آلومینیوم 1050 است. هر دو روش نورد به روش المان محدود با رفتار مکانیکی کرنش سخت تحلیل و سپس با استفاده از نتایج تجربی، صحت سنجی شده است. هم چنین دو روش نورد از لحاظ توزیع کرنش، فشار، نیرو و گشتاور لازم مقایسه و اثر درصد تغییر شکل، نیروهای کششی، فاکتور اصطکاک و شعاع غلتک ها در نورد ساندویچی بررسی گردیده است. بررسی ها نشان می دهد که نتایج تحلیل المان محدود تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. نورد ساندویچی در مقایسه با نورد معمولی، درلایه فولادی توزیع کرنش ها یکنواخت تر است و نیز فشار و نیروی وارده بر غلتک ها کاهش قابل توجهی دارد؛ اما گشتاور نورد مقداری افزایش می یابد. هم چنین در نورد ساندویچی با افزایش درصد کارسرد، ضخامت لایه های خروجی به صورت خطی کاهش می یابد. با اعمال تنش کششی، نیروی نورد کاهش یافته و تاثیر نیروی کشش از عقب در کاهش نیرو، بیش تر می شود. با افزایش مقدار فاکتور اصطکاک، نقطه ماکزیمم فشار(نقطه خنثی) به سمت ورودی نورد جابجا شده و توزیع کرنش ها غیریکنواخت تر می شود. هم چنین با افزایش شعاع غلتک ها، فشار نورد افزایش یافته و نقطه خنثی به سمت ورودی نورد جابجا می شود و ضخامت لایه ها تغییر قابل توجهی نمی کند.
  کلیدواژگان: نورد ساندویچی، اجزامحدود، ورق نازک، DEFORM2D، تغییر شکل پلاستیک
 • رسول محسن زاده *، کریم شلش نژاد، محسن سلطان زاده فیروز سالاری، سعید منتخبی صفحات 95-106
  چرخدنده های نانوکامپوزیتی بر پایه آمیخته پلی آمید 6-پلی پروپیلن (با نسبت وزنی 33/67 PA6/PP) حاوی نانوکربنات کلسیم (5/2 تا 10 قسمت وزنی) و سازگارکننده PP-g-MAH (5 قسمت وزنی) به روش قالب گیری تزریقی تولید گردیدند. با استفاده از یک دستگاه آزمون دوام چرخدنده، مقدار سایش و دمای سطحی دندانه ها برحسب زمان و هم چنین عمر کاری چرخدنده ها تا لحظه تغییر شکل دائمی و توقف انتقال حرکت، تحت گشتاور خروجی Nm8/14 اندازه گیری شد. حضور نانوذرات کربنات کلسیم، دمای کاری چرخدنده ها را تا 5 درجه سانتیگراد کاهش داد. حداکثر عمر چرخدنده های نانوکامپوزیتی تحت گشتاور Nm 8/14، در آمیخته محتوی 5/2 قسمت وزنی از نانو کربنات کلسیم مشاهده شد که این مقدار تقریبا 5/2 برابر بیش تر از عمر چرخدنده های پلی آمیدی خالص است. افزایش دوام چرخدنده های پایه پلیمری در اثر وجود نانوذرات کربنات کلسیم به بهبود مقاومت خمشی و سایشی دنده ها نسبت داده شد
  کلیدواژگان: نانو کربنات کلسیم، پلی آمید، پلی پروپیلن، سایش
|
 • A. Farshoud, K. Amini *, A.H. Emami Pages 1-12
  In this study, the effects of adding copper sulfate on the properties and corrosion resistance of electroless coating of nickel - phosphorus on aluminum substrates has been investigated. Samples after surface preparation were coated with adding different concentrations of copper sulfate (0.2 to 1 gram per liter) in nickel-phosphorus electroless baths. To examine the coating structure changes with different concentrations of copper sulfate, X-ray diffraction(XRD) was used. In order to evaluate the morphology of the surface , the optical microscope was used and to study the chemical composition and cross-section, the scanning electron microscope equipped with EDS analyzer was used. Vickers hardness was measured using the micro-scale. The corrosion resistance studies were carried out using Tafel polarization test in a solution of % 3/5 NaCl. Test results showed that increasing the amount of copper sulfate in electroless nickel-phosphorus plating bath increases the bath stability and reduce the deposition rate, morphology changes and crystallization of coverage and significant reduction in hardnes were resulted.also corrosion resistance of Electroless nickel-phosphorus coating significantly increased In the presence of copper , due to Reduce porosity and the passire state which was resulted.
  Keywords: Electroless nickel, phosphorus, Copper sulfate, Morphology, Microstructure, corrosion
 • A. Karimi Taghanaki, T. Dallali Isfahani *, H. Ghayour H. Ghayour, F. Shah Mohammadian Pages 13-28
  Wear is a major cause of damage occurring in workpieces and industrial machins, especially in construction and mining industry. One of the most common and widely used alloys in the above-mentioned industries is Ni-hard 4 cast iron. In the present study, the addition of tungsten to Ni-hard 4 cast iron and its effect on the morphology, structure and wear resistance have been investigated. For this purpose, samples containing of 0, 0.3, 0.7 and 1.1 wt % tungsten were prepared by casting and then heat treatment was applied. After the heat treatment the effect of tungsten on the structure and wear behavior of different alloys in the as-cast and heat treated samples were examined. The structures of the samples were studied by optical microscope and scanning electron microscope furthermore EDS analysis was used to determine the distribution of chromium and tungsten in the different phases in the microstructure. The results showed that the tungsten was solved in the existing phases present in Ni-hard 4 cast iron and fishbone-type and spongy tungsten carbides were formed due to the long-range segregation of tungsten during solidification and also due to the eutectic reaction. Furthermore by applying heat treatment the tungsten carbides dissolved in the eutectic carbides and in various parts of the matrix had a higher potential for a more homogeneous nucleation of secondary carbides. In addition the distribution of the secondary carbide precipitations becomes finer and more uniform. The area fraction of the carbides increased by 4.23% and the average diameter of the carbides decreased from 47.2 to 20.6 μm. As a result the abrasion properties improves.
  Keywords: tungsten, Ni, hard 4 cast iron, casting, Wear, heat treatment
 • M. Sabzi *, S. Moenifar, E. Najafi Birgani Pages 29-38
  In this study, effects of using quenching in aqueous salt solution, on the corrosion behavior of Hadfield Manganese Steel was investigated. For making manganese steel according to ASTM A-128C standard, initially two Y-shaped aluminum models prepared and then castings made through Sodium Silicate/CO2 procedure by closed feeding method. Melting was conducted in non-core induction furnace. After the casting, both samples austenitized in 1100°C for 2 hours and then one block quenched in pure water and the other quenched in the aqueous 3.5% salt solution. To evaluate the corrosion behavior of samples, potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy methods in the 3.5% NaCl solution were used. The results of both methods indicates corrosion resistance of salt bath quenched sample is significantly higher than the other. This is due to:
  a)-salt solution quenching medium decreased the amount of carbides in the microstructure and prevented the formation of galvanic cell.
  b)- Quenching in salt solution increased the solubility of carbon in the austenite phase that caused the reducing the amount of grain boundaries.
  Keywords: manganese steel, corrosion behavior, salt water bath, heat treatment, Quenching
 • M. Rakhshkhorshid* Pages 39-50
  Different constitutive models are used to model the hot deformation flow curves of different materials. In this research, the hot deformation flow stress of API X65 pipeline steel was modeled using the exponential law equation with strain dependent constants. The results of this model were compared with the results of a model which has recently been developed based on a power function of Zener-Hollomon parameter and a third order polynomial function of strain to power of m (m is a constant)). Root mean square error (RMSE) criterion was used for this purpose. It was found that the he exponential law equation with strain dependent constants has a better performance (lower RMSE) to model the hot deformation flow curves of API X65 pipeline steel. The results can be used further for mathematical simulation of hot deformation processes.
  Keywords: Constitutive equations, Hot deformation processes, Exponential equation, API X65 pipeline steel
 • S. Karimi, S. Javadpour* Pages 51-62
  In the past decade, researchers have focused on the nano and micro composites for improving the tribological properties of epoxies. Hence, in the current work, tribological properties of milled E-glass, S-glass, and high strength carbon fiber reinforced epoxy composites have been studied. As received fibers were chopped and milled by an attrition mill, and their morphologies were evaluated by Scanning Electron Microscope (SEM). The epoxy composites were prepared simply by mixing and stirring 1wt.% of the milled fibers with a conventional hot-cure epoxy resin. Pin-on-Disc tests were performed on the composite samples to evaluate their tribological properties, especially their friction coefficients and wear rates. The governing wear mechanisms of the as test samples were determined through the SEM images of the worn tracks. Shore-D hardness test was conducted for comparing the hardness variations. Results show that not only the friction coefficient of the milled S-glass fiber reinforced epoxy composite is decreased magnificently from 0.524 to 0.066 in comparison to pure epoxy, but also it has a higher hardness and its wear rate is the same as the pristine ones. Moreover, the wear rate of the milled carbon fiber reinforced epoxy composite is reduced 13% in comparison to the pristine epoxy. The current study shows that the friction coefficient of the E-glass fiber reinforced epoxy composite is a little lower than that of the pristine one, but both of them have the same wear rate.
  Keywords: Carbon fiber, Glass fiber, Milling, Epoxy matrix composite, Tribological behavior
 • A. Seifolazadeh, S. Mohammadi* Pages 63-76
  The unique properties of boron powders will make an attractive prospect for practical applications in many industrial fields. Therefore, investigation of the effective agents on preparation of this material is very important. In this research, the effect of milling atmosphere on synthesis process of the boron nanopowders and properties of final products was investigated in a planetary ball mill. The process was performed using stoichiometric amounts of B2O3 and Mg powders as reactants (7.3 g). Milling was carried out at room temperature with a ball-to-powder weight ratio (22:1) and with a rotation speed of 520 rpm, in argon and air atmospheres for 9h, separately. Milled powders were leached by hydrochloric acid (25 wt%) and distilled water (twice) and the final products were dried. According to the obtained results, the amount of final product and its purity were more in the argon atmosphere than air. The EDS analyses results showed that boron powder can be prepared with the purity of about 90% in the mentioned conditions in the argon atmosphere. In addition, XRD analysis revealed that the product has a non-crystalline structure. Also, SEM observations confirmed the particle size distribution of between about 48 to 81 nm.
  Keywords: Boron Nanoparticles, Ball Mill, Milling Atmosphere
 • V. Ali Mirzaloo * Pages 77-94
  In this paper, sandwich rolling of a thin steel sheet with aluminum layers and its conventional rolling process have been investigated and compared. Stainless steel SUS304 for the sheet and aluminum 1050 for the output layers have been used. Both the rolling procedures have been analyzed by the finite element (FE) method with work harden material behavior and FE model has been verified using the experimental results. Then strain, pressure distribution, required rolling force and moment for the rolling processes have been compared. The affect of the sandwich rolling parameters such as deformation ratio, tension forces, friction factor and roll radius have been investigated. Results show that the FE model is in good agreement with the experimental results. Uniformity of the strain distribution in the steel layer for the sandwich rolling is better and the rolling force is considerably smaller than the conventional rolling process but the rolling moment is larger in the sandwich rolling. In the sandwich rolling, by increasing the deformation ratio, output layers thickness decrease linearly. Applying the tension forces on the sheet causes the rolling force decreases and affect of the back tension is more than the front tension. By increasing the friction coefficient, maximum pressure point (neutral point) transmitted to the entrance of the roll gap and uniformity of the strain distribution decreases. Increasing the radius of the rolls, increases the rolling pressure and transmits the neutral point to the entrance of the roll gap without much change in the thickness of the layers.
  Keywords: sandwich rolling, finite element, thin sheet, DEFORM2D, plastic deformation
 • R. Mohsenzadeh*, K. Shelesh Nezhad, M. Soltanzadeh, S. Montakhabi Pages 95-106
  Nanocomposite gears based on Polyamide 6/Polypropylene (PA6/PP 67/33) blend containing 2.5 to 10 (wt%) of nano-CaCO3 and 5 (wt%) of maleated polypropylene (PP-g-MAH) as compatibilizer were prepared by injection molding. The wear and temperature of gears were characterized against the time by employing a gear testing rig. The ends of gears working lives at which the permanent deformation was happened and, as a consequence, power transmission interrupted, under output torque 14.8 Nm were obtained. The inclusion of nano-CaCO3 led to the 5 °C reduction of gears working temperatures. The maximum life under the torque of 14.8 Nm, was observed in nanocomposite gears containing 2.5 (wt%) of nano-CaCO3 was nearly 2.5 times higher than that of neat PA6 gears. The raise of gears durability by inclusion of CaCO3 nanoparticles was attributed to the improvements of gear teeth flexural and wear resistances.
  Keywords: Nano, CaCO3, PA6, Polypropylene, Wear