فهرست مطالب

طب جنوب - سال نوزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1395)
 • سال نوزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/06
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه روح نواز، طوبا میرزاپور*، ابوالفضل بایرامی، ماریا ظهیری صفحات 511-525
  زمینه
  بوسولفان یک داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان است. این دارو اثرات سایتوتوکسیک در اندام های مختلف حیوان ایجاد می کند. از آنجائی که امروزه مصرف داروهای شیمی درمانی به دلیل ابتلای افراد به بیماری سرطان رو به افزایش است لذا حفظ سیستم تولید مثل جهت ادامه باروری در این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر تزریق داخل صفاقی با دوزهای مختلف بوسولفان (35 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به بیضه موش ها انجام گرفت. پس از گذشت 30 روز تاثیر آن بر روند تخریب بافت بیضه، پارامترهای سمن و فعالیت آنزیم کاتالاز در مقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از مشخص شدن دوز موثر بوسولفان، ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان آنزیمی برای درمان به موش ها تزریق شد و پس از گذشت یک ماه تاثیر آن بر پارامترهای سمن و بافت بیضه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، در بیضه موش های تیمار شده با بوسولفان، استرس اکسیداتیو در طی 30 روز از تیمار افزایش یافت. فعالیت آنزیمی کاتالاز به طور معنی داری در مقایسه با کنترل در طی فاز تیمار کاهش یافت. مطابق با تیمار با بوسولفان یک کاهش معنی دار در تعداد اسپرم مشاهده شد. پس از یافتن مخرب ترین دوز بوسولفان در تخریب بافت بیضه (دوز 40 میلی گرم بر کیلوگرم) این موش ها مورد تزریق ویتامین E قرار گرفتند. نتایج نشان داد در موش های بوسولفان زده ای که در معرض دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین E قرار گرفتند، استرس اکسیداتیو و درصد اسپرم های غیرطبیعی کاهش یافتند. تعداد اسپرم ها و فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم کاتالاز نیز افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  . ویتامین E باعث تجدید فرایند اسپرماتوژنز در این بیماران شده و پارامترهای بیضه را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: بوسولفان، ویتامین E، آنتی اکسیدان، کاتالاز، پارامترهای سمن
 • اکرم عیدی*، زهره ناطقی، پژمان مرتضوی، جلال زرین قلم مقدم صفحات 526-535
  زمینه
  شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.، Fabaceae)، گیاه دارویی شناخته شده ای است که به دلیل فعالیت فارماکولوژیکی در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. شیرین بیان در داروهای گیاهی به عنوان عامل نیرو بخش، اکسپکتورانت و تسکین دهنده کاربرد دارد.این گیاه دارای فعالیت های آنتی اکسیدانت، تحریک کننده ایمنی، آنتی آلرژیک و ضد زخم می باشد. در تحقیق حاضر، مقایسه اثر عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان با گلی بن کلامید بر میزان فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی سالم و دیابتی شده با آلوکسان مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، تیمار خوراکی عصاره گیاه شیرین بیان (50، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و داروی گلی بن کلامید (600 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن) به عنوان داروی استاندارد ضد دیابتی، به مدت 30 روز صورت گرفت. سپس فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) در موش های صحرایی سالم و دیابتی شده ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 10 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تیمار خوراکی عصاره گیاه شیرین بیان به صورت معنی داری فعالیت ALT و AST را در سرم موش های دیابتی کاهش داد ولی در موش های سالم تغییر معنی داری ایجاد ننمود. عصاره گیاه شیرین بیان همانند گلی بن کلامید موجب کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های کبدی گردید.
  نتیجه گیری
  گیاه شیرین بیان را می توان به عنوان کاندید مناسب برای مطالعات آینده بر درمان دیابت ملیتوس در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، Glycyrrhiza glabra L.، آلوکسان، دیابت، موش
 • صدیقه نعمت الهی، احمد مصدق*، جلال مردانه، بهمن پورعباس صفحات 536-548
  زمینه
  در تمام جهان مقاومت چند دارویی در بین باکتری های گرم منفی ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یا اکتسابی از جامعه در حال ظهور است. اهداف این مطالعه شامل: (1) تعیین پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های انتروباکتر جداشده از خون، (2) شناسایی فنوتایپی سویه های تولیدکننده ESBL و AmpC، (3) شناسایی سویه های MDR، (4) شناسایی ایزوله های دارای ژن blaSHV با استفاده از روش PCR، بودند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 90 ایزوله انتروباکتر که در طی 10 سال (1393-1384) از عفونت گردش خون ارسالی از بیماران بستری در بیمارستان های شهر شیراز با استفاده از سیستم اتوماتیک BACTEC 9240 جدا شده بودند، انجام شد. ایزوله ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی تعبیه شده در سیستم API 20E اختصاصی انتروباکتریاسیه مجددا مورد شناسایی نهایی قرار گرفتند. بر اساس پروتکل ارائه شده توسطCLSI در سال 2014، از روش استاندارد دیسک دیفیوژن و تست فنوتیپی DDST به ترتیب برای تست حساسیت آنتی بیوتیکی و شناسایی سویه های تولیدکننده ESBL استفاده شد. از روش ملکولی PCR برای شناسایی سویه های دارای ژن blaSHV استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه مروپنم (9/98 درصد) و ایمی پنم (6/95 درصد) و کلیستین (3/93 درصد) موثرترین آنتی بیوتیک ها بر علیه ایزوله ها بودند. در بین سفالوسپورین های نسل سوم مورد بررسی ایزوله ها بهترین پاسخ را به سفتازیدیم (8/47 درصد) و پس از آن به سفتریاکسون (2/42 درصد) نشان دادند. نتایج بررسی نشان داد که 1/11 درصد ایزوله ها MDR هستند. 5/15 درصد ایزوله ها همزمان ESBL مثبت و AmpC مثبت بودند. نتایج انجام PCR به منظور جستجوی ژن blaSHV در ایزوله های انتروباکتر مشخص کرد که 8/7 درصد سویه ها دارای این ژن بوده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد مقاومت ایزوله های انتروباکتر به نسل سوم سفالوسپورین ها به یک مشکل تهدید کننده سلامت ملی تبدیل شده است. انجام مطالعات اپیدیمولوژیک کشوری به منظور ارائه برنامه جامع ملی جهت جلوگیری از ظهور و گسترش باکتری های مقاوم در کشور حیاتی است. ما معتقدیم به منظور حفظ کارباپنم ها به عنوان راهکار نهایی جهت درمان گونه های انتروباکتر، کارباپنم ها باید برای درمان ایزوله های مقاوم به دیگر آنتی بیوتیک ها استفاده شوند.
  کلیدواژگان: عفونت گردش خون، انتروباکتر، حساسیت آنتی بیوتیکی، تولید ESBL، ژن blaSHV
 • مصطفی قلی پور *، رضا قربانی واقعی، مهران جواهری بابلی صفحات 549-558
  زمینه
  غذاهای دریایی دارای مقادیر بالای اسیدهای چرب غیراشباع هستند. هدف از این مطالعه مقایسه سطوح اسیدهای چرب 3ω و 6ω در میگوهای پرورشی و وحشی ببری سبز (P.semisulcatus) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 120 میگو (60 عدد وحشی و 60 عدد پرورشی) انتخاب گردید. آنالیز اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام پذیرفت. آنالیز اختلاف واریانس دو عاملی برای نشان دادن تاثیرات فاکتورهای اصلی (جنسیت و محیط) و روابط متقابل آن ها استفاده شد.
  یافته ها
  سه اسید چرب لینولئیک، دکوزاهگزانوئیک (DHA) و ایکوزاپنتانوئیک (EPA) غالب ترین اسیدهای چرب در گونه های وحشی و پرورشی بود. در بین اسیدهای چرب خانواده 6ω، میگوهای پرورشی سطح بالاتری از نظرلینولئیک داشتند (05/0>P). در حالی که در اسیدهای چرب 3ω، ایکوزاپنتاتونئیک اسید (EPA) و ایکوزاترانوئیک اسید به طور معنی داری در میگوهای وحشی بالاتر بودند. نسبتn-3/n-6 در دو گروه مشابه بود. مقایسه نسبت DHA/EPA اختلافی را بین میگوهای وحشی و پرورشی نشان نداده و این نسبت تحت تاثیر جنسیت بود.
  نتیجه گیری
  مقایسه بین دو گروه نشان داد که میزان غلظت اسیدهای چرب در میگوهای وحشی و پرورشی نسبتا مشابه همدیگر است.
  کلیدواژگان: میگوی ببری سبز، اسیدهای چرب امگا 3، اسیدهای چرب امگا 6، خلیج فارس
 • علیرضا رئیسی، فرامرز کشکولی* صفحات 559-570
  زمینه
  این مطالعه با هدف اصلی نقش پیش بینی کننده صفات شخصیتی با واسطه گری کنترل عواطف در رابطه با سندرم روده تحریک پذیر بر روی یک جمعیت دانشجویی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی است که بر روی 384 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (252 دختر و 132 پسر) که به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شده بودند، اجرا گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO)، پرسشنامه کنترل عواطف (Affective control scale) و پرسشنامه آی. بی. اس (IBS scale) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس (AMOS) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، متغیرهای شخصیتی برون گرایی (015/0>P)، توافق پذیری (0001/0>P)، روان رنجوری (0001/0>P) در کنترل عواطف تاثیر معنی دار داشت و همچنین تاثیر متغیر کنترل عواطف (01/0>P) در سندرم روده تحریک پذیر معنی دار بود. در این پژوهش مشاهده شد که متغیرهای شخصیتی برون گرایی (04/0-)، توافق پذیری (07/0-) و روان رنجوری (13/0) به طور غیرمستقیم بر سندرم روده تحریک پذیر تاثیر معنی دار داشتند، در حالی که از میان ویژگی شخصیتی پنج گانه فقط، روان رنجوری به طور مستقیم (21/0) در سندرم روده تحریک پذیر تاثیر معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش می توان بیان کرد که از میان ویژگی های شخصیتی مورد مطالعه، ویژگی شخصیتی روان رنجوری هم با واسطه گری کنترل عواطف و هم بدون واسطه گری این متغیر، در سندرم روده تحریک پذیر تاثیر معنی داری داشته و ویژگی های شخصیتی برون گرایی و توافق پذیری فقط قادر بودند با واسطه گری کنترل عواطف (غیرمستقیم) در سندرم روده تحریک پذیر تاثیر داشته باشند. در مقابل سایر ویژگی های شخصیتی مورد مطالعه تاثیری در سندرم روده تحریک پذیر نداشتند.
  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، کنترل عواطف، سندرم روده تحریک پذیر
 • وحید نوروزی کرباسدهی، معصومه روانی پور *، مرجان محبی، سیده رقیه میراحمدی، رحیم طهماسبی، داریوش رنجبر وکیل آبادی، مریم عبودزاده صفحات 571-585
  زمینه
  در شهرهای ساحلی، تخلیه فاضلاب به دریا یکی از گزینه های دفع فاضلاب می باشد که در صورت عدم رعایت استاندارهای بهداشتی در دفع فاضلاب ها، منجر به اشاعه آلودگی و توسعه بیماری ها خواهد شد. از طرفی حفاظت منابع آبی و استفاده بهینه از آنها از اصول توسعه پایدار هر کشوری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی رواناب خروجی کانال های دفع آب سطحی شهر بوشهر در سال 92- 91 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از خروجی پنج کانال اصلی جمع آوری آب های سطحی منتهی به دریای خلیج فارس واقع در نوار ساحلی شهر بوشهر، طی دو فصل تر (زمستان) و خشک (تابستان) در سال 92-1391 و به روش نمونه برداری مرکب، نمونه برداری صورت گرفت. سپس بر روی هر یک از 96 نمونه، آزمایشاتBOD5 ، کل کلیفرم ها و کلیفرم مدفوعی بر اساس روش استاندارد انجام شد.
  یافته ها
  بررسی داده ها نشان داد در اکثر نقاط نمونه برداری شده میزان BOD5،کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی پساب خروجی کانال ها از میزان استاندارد ملی خروجی پساب ها به آب های سطحی بیشتر بوده است و بیشترین مقدار BOD5 به دست آمده 160میلی گرم در لیتر و کمترین مقدار آن 28 میلی گرم در لیتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه خروجی های کانال های دفع رواناب سطحی در فاصله نزدیک از ساحل به دریا راه دارند و اغلب به عنوان شناگاه های طبیعی و حتی ماهیگیری شهر بوشهرمی باشند و همچنین با توجه به بالا بودن میزان بار آلی و میکروبی این کانال ها، می طلبد که مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آلودگی دریا، بوشهر، کانال آب سطحی، مدیریت منابع آب
 • مجید ملک زاده شفارودی، بهروز محمدنژاد، غلامعلی یوسفی، نورالله رضایی* صفحات 586-597
  زمینه
  تفاوت مقادیر پارامترهای ژئومتریک سر استخوان ران به تغییر فراوانی شکستگی استخوان هیپ منجر می گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط دانسیته معدنی استخوان (BMD) در ناحیه گردن استخوان ران با زاویه گردن ران (NSA) در دو گروه استئوپروتیک و نرمال از جمعیت زنان یائسه مسن، در ناحیه شرقی استان مازندران ایران به عنوان یک شاخص مناسب برای پیش بینی وقوع شکستگی های لگن می باشد.
  مواد و روش ها
  از میان 5103 زن یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوانی، برای 221 زن یائسه که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از یک دستگاه دانسیتومتری همزمان با تکمیل یک پرسشنامه استاندارد، سابقه بیماری و اطلاعات دموگرافیک از جمله شاخص توده بدنی (BMI)، برای هریک از بیماران ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده از دانسیتومتری به وسیله تست همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 تحلیل گردید.
  یافته ها
  شاخص های ژئومتریک 221 زن یائسه 60-50 ساله مورد تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین زاویه گردن ران (NSA) برای گروه استئوپروتیک 55/121 و برای گروه کنترل 44/121 ثبت گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون یک رابطه معنی دار منفی میان دانسیته معدنی گردن ران در گروه استئوپروتیک و NSA را نشان داد (05/0P<). با توجه به تاثیر وزن و BMI روی استحکام و چگالی استخوانی در ناحیه گردن ران، میانگین BMI و وزن در گروه استئوپروتیک در مقایسه با گروه کنترل پائین تر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، در میان افراد استئوپروتیک، NSA در پیشگویی BMD انتهای پروگزیمال ران موثر است.
  کلیدواژگان: دانسیته معدنی استخوان، زاویه گردن ران، زنان یائسه، پوکی استخوان
 • سحر گراوندی، غلامرضا گودرزی، فرهاد سلطانی، سینا دوبرادران، شکرالله سلمان زاده، سلیمان کمایی، احمدرضا یاری، فرهمند کلانتر، محمدجواد محمدی* صفحات 598-607
  زمینه
  دی اکسید گوگرد یکی از مهم ترین آلاینده هایی است که سبب بروز خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست و سلامت انسان ها در عصر حاضر می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تاثیر آلاینده دی اکسید گوگرد بر مرگ های تنفسی و قلبی-عروقی در شهر بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در سال 1390 در شهر بوشهر انجام شد. در مرحله اول داده های مورد نیاز به صورت خام از سازمان محیط زیست و سازمان هواشناسی گردآوری شد. اندازه گیری غلظت دی اکسید گوگرد با استفاده از دستگاه BUBK انجام گردید. پس از پردازش داده ها توسط نرم افزار EXCEL به صورت فایل ورودی به مدل در آمده و اثرات بهداشتی آلاینده دی اکسید گوگرد به وسیله تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از مدل Air Q سازمان بهداشت جهانی محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در هوا در شهر بوشهر دارای میانگین سالانه 44 میکروگرم بر متر مکعب بود. در منطقه مطالعاتی به ازاء هر 10 میکروگرم بر متر مکعب افزایش غلظت دی اکسید گوگرد نسبت به مقادیر قبل از آن، میزان خطر مرگ قلبی-عروقی 8/0 درصد و خطر مرگ های تنفسی 1 درصد افزایش می یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج مقایسه منطقه نشان داد، تعداد موارد مرگ قلبی و تنفسی منتسب به آلاینده دی اکسید گوگرد در شهر بوشهر پایین بوده است و این می تواند با غلظت پایین دی اکسید گوگرد در هوای شهر بوشهر قابل توجیه باشد.
  کلیدواژگان: دی اکسید گوگرد، مرگ قلبی عروقی، مرگ تنفسی، بوشهر
 • الهام رحمانی، شهناز احمدی*، نیلوفر معتمد، نگین یزدانی صفحات 608-619
  زمینه
  تست های ذخیره تخمدان به عنوان ابزاری جدید، مهم و سودمند در ارزیابی زنان نابارور پا به عرصه ظهور نهاده اند و با انجام این تست ها می توان سریع تر برای زوج های نابارور اقدامات لازم پیشرفته و ضروری را انجام داد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد فولیکول های آنترال و سطح سرمی FSH روز سوم قاعدگی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 78 زن در گروه سنی 49-18 سال که در سال 1393 با شکایت اصلی ناباروری به کلینیک ناباروری امید خلیج فارس مراجعه کردند، انجام گرفت. در افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، اندازه گیری حجم تخمدان با محاسبه سه قطری و تعداد فولیکول های آنترال با استفاده از سونوگرافی واژینال در روز سوم قاعدگی انجام شد. همچنین در این افرادسطح FSH و LH نیز در روز سوم قاعدگی اندازه گیری شد. برای بررسی رابطه بین حجم تخمدان با تعداد فولیکول های آنترال و سطح سرمی هورمون ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  با افزایش سن، حجم تخمدان و تعداد فولیکول آنترال به طور معناداری کاهش (0001/0P=) و سطح سرمی FSH (0001/0P=) و LH (022/0P=) به طور معناداری افزایش پیدا کرد. بین حجم و تعداد فولیکول آنترال همبستگی قوی و معنادار (0001/0=P، 96/0=r) و بین حجم تخمدان و تعداد فولیکول آنترال با FSH همبستگی معکوس و معناداری (0001/0=P، 50/0=r) وجودداشت.
  نتیجه گیری
  با افزایش سن حجم تخمدان و تعداد فولیکول های آنترال کاهش و سطح FSH و LH افزایش می یابد. در واقع در بررسی اولیه بیماران نابارور حتی با تشخیص کم شدن حجم تخمدان و تعداد فولیکول های آنترال باید اقدامات درمانی پیشرفته انجام شود و نیازی به منتظر ماندن برای نتایج آزمایشات گرانقیمت پیشرفته نمی باشد.
  کلیدواژگان: FSH، حجم تخمدان، فولیکول آنترال، ناباروری
 • شهناز احمدی، الهام رحمانی*، نیلوفر معتمد، مینا قربان پور، حسام الدین منشی صفحات 620-628
  زمینه
  القا یکی از شایع ترین مداخلات مامایی است. این مطالعه ارزش نمره بیشاپ و ویژگی های مادری و جنینی را جهت پیشگویی القای موفق بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی آینده نگر، جامعه آماری 271 خانم باردار فول ترم مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان شهدای خلیج فارس در سال 1392 بودند که به روش نمونه گیری آسان و به صورت پشت سر هم تا زمانی که حجم نمونه کامل شد، وارد مطالعه شدند. اثر اجزاء و کل نمره بیشاپ بر موفقیت القا ارزیابی شد. جهت تعیین نمره بیشاپ از معاینه انگشتی واژینال استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مطالعه از آزمون های کای دو، تی مستقل و منحنی ROC با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 استفاده شد.
  یافته ها
  از 271 خانم باردار، در 180 نفرشان زایمان به کمک القا شروع شد. در گروه القا شده 9/78 درصد زایمان طبیعی و 1/21 درصد سزارین شدند. مهم ترین جزء نمره بیشاپ در پیشگویی القای موفق زایمان، دیلاتاسیون سرویکس بود. حساسیت نمره بیشاپ در تشخیص موارد زایمان طبیعی 8/52 درصد، ارزش اخباری مثبت 4/90 درصد و ارزش اخباری منفی آن 9/30 درصد بود. با رسم منحنی ROC مشخص شد دقت کلی نمره بیشاپ بالاتر از 6 برای زایمان طبیعی، 69 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد (78-59) بود (0001/0=P).
  نتیجه گیری
  از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که نمره بیشاپ 6 و بالاتر، پاریتی و سن حاملگی در پیشگویی القای موفق زایمان موثر است و به نظر می رسد نمره بیشاپ بخصوص دیلاتاسیون سرویکس شاخص مناسبی برای پیشگویی زایمان موفق به دنبال القا می باشد.
  کلیدواژگان: نمره بیشاپ، القا زایمان، زایمان طبیعی، حاملگی
 • الهه مظفری*، مصطفی فغانی، رضا نعمتی، مرتضی مخلوعی صفحات 629-643
  زمینه
  میگرن یک سردرد ناتوان کننده رایج با حملات درد برگشت پذیر است که با تغییرات موقتی قطر رگ های خونی در سر ارتباط دارد و بر اساس تقسیم بندی جهانی جامعه بین المللی سردرد (IHS)، به دو گروه عمده با اورا (MA) و بدون اورا (MO) دسته بندی شده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن COX-2-1195A →G با ریسک ابتلا به میگرن و ارتباط آن با نوع ازدواج های والدین در دو گروه بیمار و کنترل انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه DNA مربوط به بافت خونی 100 بیمار میگرنی و 100 فرد سالم، تخلیص گردید. با استفاده از پرایمر اختصاصی (rs89466)COX-2-1195A→G و آنزیم محدودالاثر Pvu II در فرایند PCR- RFLP، ناحیه مد نظر از ژن COX-2 افراد تکثیر و برش داده شد.
  یافته ها
  پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS، ویرایش 20 مشاهده شد که تعداد افراد حامل ژنوتیپ های GG COX-2-1195 و AG COX-2-1195 به طور قابل ملاحظه ای در گروه بیماران نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (به ترتیب 0/9 درصد و 0/41 درصد در بیماران و 0/5 درصد و 0/24 درصد در گروه کنترل (010/0>P) ). همچنین مشخص شد که فراوانی ژنوتیپ های نام برده، در گروه بیماران با والدین خویشاوند نسبت به گروه شاهد به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بوده است (به ترتیب 1/8 درصد و 6/48 درصد در بیماران با والدین خویشاوند و 0/5 درصد و 0/24 درصد در گروه کنترل (011/0>P) ).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای آلل پلی مورف (G) در بین بیماران با پدر و مادرهای خویشاوند، می توان نتیجه گرفت که ازدواج های خویشاوندی، خطر بروز این آلل و بیماری میگرن را بالا می برد. بنابراین لازم است مطالعات بیشتری برروی نمونه های گسترده تر با نژادهای مختلف در دیگر مناطق صورت گیرد تا نتایج بهتری از ژنتیک میگرن، به ویژه ژن COX-2، به دست آید.
  کلیدواژگان: میگرن، پلی مورفیسم، ژن COX، 2، ازدواج های خویشاوندی
 • علی آذری، روشنک رضایی کلانتری، اعظم کرامتی*، سمانه دهقان، بابک کاکاوندی، حسین بهرامی فر، محمد اسحاقی گرجی صفحات 644-661
  زمینه
  فلوراید در غلظت های کم ماده ای مفید برای سلامتی انسان ها می باشد. اما دریافت غلظت های بالای این ماده همراه با مشکلاتی همچون فلوروزیس و آلزایمر می باشد. جذب، روشی کارآمد در حذف این آلاینده به شمار می آید. هدف از این مطالعه استخراج و بهینه سازی کیتوزان به عنوان بیوجاذبی طبیعی در حذف فلوراید می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر نانوذرات مغناطیسی کیتوزان- اکسید آهن به روش هم ترسیبی آماده سازی شد و خصوصیات آن با استفاده از آنالیزهای TEM، XRD، SEM و FT-IR تعیین شد. در ادامه، تاثیر کیتوزان مغناطیسی شده به عنوان یک جاذب در حذف یون های فلوراید از محلول های آبی در سیستم بسته با توجه به پارامترهای مختلف مانند، زمان تماس، غلظت جاذب، غلظت اولیه فلوراید و دما بررسی شد. مدل های ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر و مدل سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم برای بررسی داده های حاصل از آزمایشات استفاده شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که جذب فلوراید از مدل ایزوترم لانگمیر (982/0R2>) و مدل سینتیکی شبه درجه دوم (931/0
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گزارش نمود که کیتوزان مغناطیسی به دلیل دارا بودن مزایایی چون جداسازی ساده و سریع از محلول و راندمان مناسب حذف، می تواند به عنوان یک جاذب موثر و مفید برای حذف آلاینده ها از آب و فاضلاب به کار رود.
  کلیدواژگان: پوسته میگو، استخراج کیتین، کیتوزان مغناطیسی، جذب فلوراید، نانو ذرات اکسید آهن
 • غلامحسین محبی*، رامین سیدیان، ایرج نبی پور صفحات 662-703
  زمینه
  مارهای دریایی متعلق به خانواده هیدروفیده، عمدتا در آب های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان از جمله آب های خلیج فارس یافت می شوند. زهر بسیار کشنده آنها، قوی تر از مارهای با منشاء زمینی بوده و شامل مخلوط های پیچیده ای از مواد فعال زیستی آلی و غیر آلی نظیر آنزیم و پروتئین های غیرآنزیمی هستند. مطالعات محدودی روی ونوم و توکسین های مارهای دریایی وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه سیستماتیک، بررسی ابعاد توکسینولوژی مارهای دریایی می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی توکسین های مارهای دریایی، در تاریخ 10/8/2016 در وبگاه «pubmed»، واژگان «هیدروفیس شیستوس توکسین، هیدروفیس سیانوسینکتوس توکسین، هیدروفیس لاپموئیدس توکسین، هیدروفیس اسپیرالیس توکسین، لاپمیس کورتوس توکسین»، به صورت مجزا، جستجو گردیدند که به ترتیب 32، 9، 2، 2 و 4 نتیجه در بر داشتند. جستجوی واژه «هیدروفیس گراسیلیس توکسین»، نتیجه ای در بر نداشت. جستجو برای اصطلاح « Hydrophis gracilis » دو مطالعه به دست آمد. اولین مربوط به مشخصات فیلوژنتیک مارهای دریایی و دومین نیز که دارای ارتباط با موضوع بود، با نتایج جستجوهای دیگر مشترک بود. برخی از مقالات در جستجوهای مختلف، مشترک بودند. از این میان، مطالعاتی که دارای ارتباط مستقیم به موضوع بودند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  توکسین های اصلی جدا شده از زهر مارهای دریایی مختلف شامل توکسین سه انگشتی (3FTx (ایزوفرم های نوروتوکسین کوتاه زنجیر: AAL54893، AAL54892، ABN54806؛ و بلند زنجیر: AAL54894، AAL54895، P68416، ABN54805))، پلامیتوکسین (P62388)، فسفولیپاز A2 (هر دو PLA2 بازی و اسیدی))، دو آنزیم فسفولیپاز A2 (H1 و H2)، پروتئین ترشحی غنی از سیستئین (CRISP)، متالوپروتئیناز زهر مار (SVMP)، L- آمینواسید اکسیداز (LAAO)، ''5-نوکلئوتیداز، هیدروفیتوکسین های A، B و C، هیدروفیس اورانتوس A، هیدروفیس لاپموئیدس A، فاکتور رشد پلاکتی (PDGF)و α- نوروتوکسین های rSN311، rSN316 و rSN285 بودند. هر توکسین و خانواده پروتئینی، طیف گسترده ای از فعالیت های فارماکولوژیکی را ارائه می دهند. برخی از این نوروتوکسین ها به گیرنده های استیل کولینی اتصالات عصبی- عضلانی پیوند می یابند. این توکسین ها، فعالیت های پروتئازی (ژلاتینازی و کازئینازی) از خود نشان داده و / یا سبب القای میونکروزیس و تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی می گردند.
  نتیجه گیری
  تنوع بسیار کمی در ترکیب ونوم در گونه های مشابه و متفاوت مارهای دریایی وجود دارد. مطالعه ما نشان می دهد یک پروفایل ونوم نسبتا ساده با میل به سمت ترکیبات مهلک قابل ملاحظه ای از نوروتوکسین ها و PLA2s و مقدار کمتری از توکسین هایی چون CRISP، SVMP و LAAO وجود دارد.
  کلیدواژگان: مار دریایی، ونوم، توکسین، خلیج فارس
 • غلامحسین محبی*، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور صفحات 704-735
  زمینه
  توتیاهای دریایی به دلیل پوست خاردار خود در شاخه خارپوستان (Echinoderm) طبقه بندی می گردند. ساپونین ها، عمده متابولیت های مسئول فعالیت های بیولوژیکی خارپوستان هستند. گفته می شود حدود 80 گونه از توتیای دریایی برای انسان زهری می باشند. خار، پدیسلاریا و برخی از اندام های دیگر نظیر غدد جنسی و مایع سلومیک این جانوران، حاوی توکسین ها و ترکیبات فعال می باشند. در این مطالعه مروری، توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی عصاره های آنها و مدیریت درمان آسیب با این جانوران زهرآگین، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
  یافته ها
  کنتراکتین A، اکینوکروم A، اکینومترین، پروتئین عمده زرده (MYP)، سنتروسین های 1 و 2، کاتپسین X/B، استرونگیلوستاتین های 1 و 2، ویتلوجنین، توکسین UT841، اسپینوکروم ها و گروه پروستاتیک پدیتوکسین به نام پدوکسین از مهم ترین ترکیبات به دست آمده از این جانوران می باشند. بعضی افراد به دنبال خوردن غدد جنسی توتیای دریایی، به ویژه در طول فصل تولید مثل، علائم مسمومیت را از خود نشان می دهند. برخی از این علائم شامل علائم آلرژی به عنوان اولین علامت، حالت تهوع، اسهال، استفراغ، دیسترس اپی گاستر، سردرد شدید، تورم لب، تورم دهان، ایجاد بزاق، درد شکمی و برخی علایم سیستمیک نظیر افت فشار خون، بی حسی و ضعف هستند. اکثر آسیب زایی با توتیاهای دریایی می تواند از مواجهه با خارهای آنها ایجاد گردد که می توانند تولید عوارض متعددی مانند گرانولوما، آرتریت سینویت، ادم، هیپرکراتوز و حتی نورمای عصب نمایند. آسیب با پدیسلاریاها ممکن است ایجاد درد شدید، ادم موضعی، خونریزی، بی حالی، ضعف، مورمور شدن، درد مفاصل، آفونی، گیجی، سنکوپ، فلج عضلانی عمومی، دیسترس تنفسی، هیپوتانسیون و به ندرت مرگ کند. پس از آسیب با توتیای دریایی، حذف خارها و پدیسلاریا جهت به حداقل رساندن تماس با منبع زهر و متعاقبا درمان زخم ها و علایم مسمومیت با حداکثر سرعت ممکن بایستی انجام گردد.
  نتیجه گیری
  زهرهای برخی از توتیای دریایی شامل توکسین ها و ملکول های فعال زیستی هستند که با مکانیسم های متنوع، اثرات سمیت خود را بر قربانیان خود اعمال می نمایند. با وجود مطالعات مختلف در زمینه توکسینولوژی این جانوران، مطالعات جامعی که منجر به شناسایی توکسین خالص، از زهر خام آنها گردیده باشد، انگشت شمار و ناتمام بوده که جای انجام مطالعات بعدی در آینده را باز گذاشته است.
  کلیدواژگان: توتیای دریایی، زهر، توکسین، مسمومیت، درمان
 • غلامحسین محبی*، زهرا امینی خوئی، ایرج نبی پور صفحات 736-772
  زمینه
  لقمه ماهیان، متعلق به کلاس غضروف ماهیان (Chondrichthyes) هستند. آنها در آب های شیرین و اقیانوس های سراسر جهان زندگی می کنند. آنها دارای خارهای زهراگینی در کنار پایه دم می باشند. اندام زهری خاردار آنها با سلول های ترشحی پوشیده شده که سبب آسیب های جدی به انسان ها می گردند. در این مطالعه مروری، توکسینولوژی این جانوران زهرآگین مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته ها
  برخی از علائم تلقیح زهر، شامل درد فوری و شدید، التهاب و نکروز پوستی، زخم خونریزی دهنده، ادم حاد، ترشح بزاق، تهوع، استفراغ، اسهال، تب، سردرد، گرفتگی عضلانی، لرزش، پارالیزی، دیس پنه، کلاپس قلبی- عروقی، انقباض عروق محیطی، تشنج، کما و به ندرت مرگ می باشند. زهر، حاوی سروتونین، 5-نوکلئوتیداز، استیل کولین، فسفودی استراز، آنزیم های پروتئولیتیک علیه کازئین، ژلاتین، و فیبرینوژن و توکسین هایی نظیر سیستاتین ها، گالکتین، پروکسیرودوکسین 6، اورپوترین و پورفلان و همچنین پپتیدها و پروتئین های دیگر مشتمل بر هموگلوبین زیر واحد آلفا، فعال کننده 2 GM گانگلیوزیدی، گلوتاتیون S- ترانسفراز مو، مهارکننده الاستاز لکوسیت، ترانسدولاز، ATP سنتاز، نوکلئوزید دی فسفات کیناز و فیلامان های متوسط نوع III می باشند. گالاکتین، دارای عملکردهای مختلفی چون فعالیت های ضد انعقادی، پیش انعقادی، مدولاسیون پلاکتی، میوتوکسیک و هماگلوتیناسیون می باشد. سیستاتین ها، مهارکننده های قوی سیستئین پروتئینازها، از جمله پاپائین و کاتپسین ها هستند. یکی از عملکردهای اصلی پروکسیردوکسین، هیدرولیز لیپیدها از طریق فعالیت 2PLA می باشد. مشخص شده است که اورتوپورین و پورفلان به ترتیب دارای اثرات تنگ کننده عروقی و التهابی هستند.
  نتیجه گیری
  زهر لقمه ماهی ها دارای توکسین ها و ملکول های فعال زیستی مختلفی با مکانیسم های سمیت متنوع، می باشند. درک کامل مکانیسم های سمیت و تظاهرات بالینی تلقیح زهر لقمه ماهی ها، به پزشکان و توکسینولوژیست ها، توانایی مدیریت درمان آسیب با این جانوران را به طور موثری فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: لقمه ماهیان، توکسینولوژی، توکسین
|
 • Fatemeh Rohnavaz, Toba Mirzapour *, Abolfazl Bayrami, Marya Zahiri Pages 511-525
  Background
  Busulfan is a chemotherapy medicine for treatment of cancer. This medicine has cytotoxic effects on different organs of animal. Since the use of chemotherapy medicine are increasing due to individuals get involved to cancer, thus preserving of reproductive system in these patients is essential to continue fertility.
  Materials And Method
  In present study the testis of mice were injected with different doses of busulfan (35, 40 mg/kg body weight intraperitonealy. The effects of busulfan was examinned on destruction of testis tissue, semen parameters and catalase enzymatic activity compared with control group after 30 days. Finally, fter determining the effective dose of busulfan, Vitamin E was injected to the mice as an antioxidant enzyme and its effects on semen parameters and testis tissue was examined after one month.
  Results
  The results showed that oxidative stress was increased in busulfan-treated mice during 30 days. Catalase enzymatic activity decreased significantly in testis of Busulfan-treated mice in comparison with control group. A significant decrease of sperm number was observed according to treatment by Busulfan. After finding the most damaging dose of busulfan (40 mg/kg ) in destruction of testis tissue, these mice were injected by vitamine E. The results showed that the oxidative stress and percentage of abnormal sperm were decreased in Busulfan-treated mice that exposed a dose of 100 mg/kg vitamin E. The number of sperm and antioxidant activity of catalase was increased.
  Conclusion
  Vitamin E improves a revival of spermatogenesis and improves testicular parameters in these patients.
  Keywords: Busulfan, Vitamin E Antioxidant, Catalase, Semen Parameter
 • Akram Eidi *, Zohreh Nateghi, Pezhman Mortazavi, Jalal Zarringhalam Moghadam Pages 526-535
  Background
  Licorice (Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae) is a well-known herb that it used in traditional medicine due to pharmacological activities. Licorice in herbal medicine is used as a tonic, expectorant and demulcent factor. This plant has antioxidant, immunostimulant, anti-allergenic and anti-ulcer activities. The aim of present study was to, comparisons of effect of ethanol extracts licorice root with glibenclamide on activity of liver enzymes in normal and alloxan-induced diabetic rats.
  Materials And Methods
  In the present study, oral administration of licorice extract (50, 200 and 400 mg/kg per body wt.) and glibenclamide (600 µg/kg) were performed as the standard antidiabetic medicine, during 30 days. Then, the activity of aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) in normal and diabetic rats were evaluated. Data were analyzed by using SPSS-10 software and the ANOVA test was used.
  Results
  Oral administrations of licorice extract significantly decreased activity of AST and ALT in serum of diabetic rats but not in normal rats. The licorice extract as same as glibenclamide significantly decreased activity of liver enzymes.
  Conclusion
  It is concluded that the licorice can be considered as a suitable candidate for future studies on diabetes mellitus.
  Keywords: Liquorice, Glycyrrhiza glabra L., Alloxan, Diabetes, Rat
 • Sedegheh Nematolahi, Ahmad Mosadegh *, Jalal Mardaneh, Bahman Poorabbas Pages 536-548
  Background
  Multidrug resistance is emerging among gram negative bacteria that cause hospital infections or community acquired around the world. The aims of this study were (1) determination of antibiotic susceptibility profile of Enterobacter spp. isolates recovered from blood, (2) phenotypic identification of ESBL and AmpC-producing isolates, (3) identify MDR strains, and (4) identification isolates harboring blaSHV gene using PCR method.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 90 isolates of Enterobacter spp. isolated from blood stream infection from patients admitted to hospitals in Shiraz using BACTEC 9240 automated system during 10 years (2004-2014). The isolates again were identified by using embedded biochemical tests in the Enterobacteriaceae API-20E diagnostic system. According to proposed protocol by CLSI (2014), standard disc diffusion method and DDST phenotypic test were used for antibiotic susceptibility test, and identification of ESBL-producing strains, respectively. PCR molecular method was used to identify blaSHV gene in strains.
  Results
  In this study, as observed, meropenem (98.9%), imipenem (95.6%) and colistin (93.3%) were the most effective antibiotics against isolates. Isolates showed the best response to ceftazidime (47.8%) and ceftriaxone (42.2%), respectively, among the third generation of cephalosporins which were investigated. Results showed that 11.1% of isolates were MDR. 15.5% isolates were positive ESBL and positive AmpC, simultaneously. As revealed, 11.1% of isolates were MDR. The results of PCR to search for blaSHV gene in Enterobacter isolates revealed that 7.8% of the strains harboring this gene.
  Conclusion
  Results showed that the resistance of Enterobacter isolates to the third generation of cephalosporins has become a national health-threatening problem. Epidemiologic studies are crucial in order to presentation of comprehensive national program to preventing emergence and dissemination of resistant bacteria in the country. We believe that carbapenems should be used for the treatment of strains resistant to other antibiotics in order to preservation of carbapenems as strategies for the treatment of Enterobacter spp.
  Keywords: Blood circulation infection, Enterobacter spp., antibiotic susceptibility, ESBL, producing, blaSHV gene
 • Mostafa Gholipour *, Reza Ghorbani Vaghei, Mehran Javaheri Baboli Pages 549-558
  Background
  Sea foods contain high level of unsaturated fatty acids. The aim of this study is comparison of ώ3 and ώ6 levels in wild and farmed green tiger shrimp (P.semisulcatus).
  Materials And Methods
  in this study 120 shrimps (wild=60 and farmed=60) selected. Analysis of Fatty acids was performed by Gas Chromatography. Two-factor variance difference analysis used for demonstration the effects of main factor (sex and environment) and their interactions.
  Results
  Three fatty acids included linoleic, Decosahexaenoic (DHA) and eicosapentaenoic (EPA) were the most dominant fatty acids in the wild and farmed species. Among ώ6 fatty acids, the farmed shrimp contained a higher level of linoleic acids (P>0.05) whereas in ώ3 fatty acids, eicosapentaenoic acid (EPA) and eicosathereanoic acid were significantly higher in wild shrimps. The n-3/n-6 fatty acids ratio was similar in two groups. The comparison of DHA/EPA ratio did not show difference between wild and farmed shrimps and this ratio was affected by sex.
  Conclusion
  Comparison between two groups showed that the concentration of fatty acids is relatively to each other in wild and farmed shrimp.
  Keywords: green tiger shrimp, omega 3 fatty acids, omega 6 fatty acids, Persian Gulf
 • Alireza Raesi, Faramarz Kashkoli* Pages 559-570
  Background
  The main objective of this study is the Predictive role of personality traits with mediation of affective control in conjunction with Irritable Bowel Syndrome (ABS) among the students of Bushehr University of Medical Sciences (2013-2014)
  Materials And Methods
  This research is co relational studies with sample size of 384 (252 females and 132 males) who were selected by stratified random sampling method among the students of Bushehr University of Medical Sciences. In this study, NEO questionnaire by McCrae and Costa (1989), affective control scale by Williams Chambless (1997) and IBS scale by researchers (1992) was used. For analyzing the data, structural equation modeling with AMOS statistical software program were applied.
  Results
  The study results showed that extroversion variables (p>0.015), agreeableness (P>0.0001), Neurotic (P>0.0001) has significant effect on affective control, and variable of affective control (P>0.01) has significant effect on Irritable Bowel Syndrome (IBS). In this research it is found that extraversion (-0.14), agreeableness (-0.07), and Neurotic (0.13) has indirectly significant effect on IBS, while among five personality traits only Neurotic (0.12) has significant effect on IBS.
  Conclusion
  Based on the obtained results of this study it can be expressed that among the personality traits only Neurotic has significant effect on IBS either with the mediation of personality traits or without mediation of this variable. Also personality traits of extroversion and agreeableness were able to affect the IBS patients with the mediation of affective control (indirectly).In contrast other personality traits under this study had no effect on Irritable Bowel Syndrome.
  Keywords: personality traits, Affective control, Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Vaheid Noroozi, Karbasdehi, Masoomeh Ravanipour *, Marjan Mohebbi, Seyedh Roqiyeh Mirahmadi, Rahim Tahmasebi, Daruish Ranjbar, Vakilabady, Maryam Aboodzadeh Pages 571-585
  Background
  In coastal cities, wastewater discharge into the sea is one of the options for sewage disposal that in case of non-compliance with health standards in wastewater disposal will be led to the spread of infection and disease. On the other hand, water resources preservation and using them efficiently are the principles of sustainable development of each country. This study was aimed to investigate the contamination of discharged runoff from the surface water disposal channels of Bushehr city in 2012 - 13.
  Materials And Methods
  In this study, Sampling was conducted by composite sampling method from output of the five main surface water disposal channels leading to the Persian Gulf located in the coastal region of Bushehr city during two seasons including wet (winter) and dry (summer) in 2012- 13. Then, experimental tests of BOD5, total coliform and fecal coliform were done on any of the 96 samples according to the standard method.
  Results
  Analysis of the data showed that the BOD5, total coliform and fecal coliform of effluent runoff of the channels were more than the national standard output of disposal wastewaters into the surface waters, and the highest and lowest amount of BOD5 which obtained were 160 mg/L and 28 mg/L, respectively.
  Conclusion
  considering the fact that discharged runoff from surface water disposal channels link from shoreline to sea in close distance and they often are as natural swimming sites and even fishing sites of Bushehr city, and also according to high level of organic and bacterial load of these channels, it is urgently required to be considered by the authorities.
  Keywords: Sea pollution, Bushehr, Surface water channel, Water resource management
 • Majid Malekzadeh Shafaroudi, Behrooz Mohammadnegad, Gholamali Usefi, Noorollah Rezaei* Pages 586-597
  Background
  Diversity in Proximal Femur Geometric Parameters (PFGPs) will be led to frequency changes in hip fractures. The purpose of the present study is to investigate of the relation between Bone Mineral Density (BMD) in proximal femur with Neck Shaft Angle (NSA) in both of osteoporotic and normal groups among old postmenopausal women in eastern part of Mazandaran province as a appropriate indicator to predict hip fractures occurance.
  Materials And Methods
  Among 5103 postmenopausal women reffered to bone densitometry center, for 221 postmenopausal women who had inclusion criteria to this study, simultaneously by using densitometry system and completing a standard questionnaire, history of disease and demographic information including body mass index (BMI) were recorded for each patient. Obtained information from densitometers was analyzed by the statistical software SPSS version 16 and Pearson correlation coefficient test was used.
  Results
  Geometric parameters of 221 post-menopausal women aged 50 to 60 were analyzed. The mean of neck shaft angle (NSA) were recorded for osteoporotic group 121.55 and for control group 121.44. Pearson correlation coefficient t-test results showed a negative significant correlation between mineral density in the femoral neck in osteoporotic group and NSA (P
  Conclusion
  according to the findings of this study, NSA is effective in predicting of the proximal femur BMD in osteoporotic group.
  Keywords: Bone Mineral Density, Neck Shaft Angle, postmenopausal women, osteoporosis
 • Sahar Geravandi, Gholamreza Goudarzi, Farhad Soltani, Sina Dobaradaran, Shokrollah Salmanzadeh, Soliman Kamaei, Ahmadreza Yari, Farahmand Kalantar, Mohammadjavad Mohammadi* Pages 598-607
  Background
  Sulfur dioxide is one of the important pollutants that at the present time cause irreparable damage to environment and human health. The aim of present study was to study and comparison the effects of SO2 on respiratory and cardiovascular deaths in Bushehr city.
  Materials And Methods
  This analytical study was conducted in Bushehr city during 2011. In the first stage data were collected from Bushehr department of the environment. The concentration of SO2 was measured by using BUBK portable device. After processing data by EXCEL software, data were converted as input file to the model and health effects of SO2 pollutant were measured by using statistical analysis and the World Health Organization model (Air Q model).
  Results
  The results showed that concentration of SO2 pollutant with an annual average was 44 µg/m3 in Bushehr city. In the study area, increasing the concentration of sulfur dioxide per 10 µg/m3 than before values increased risk of cardiovascular death (0.8%) and respiratory deaths (1%).
  Conclusion
  The local comparison results showed that the number of respiratory and cardiac cases death which is attributable to the sulfur dioxide pollutant has been low in Bushehr city health endpoint can result due to continued and this situation could be justified by the low concentration of sulfur dioxide in the air of Bushehr city.
  Keywords: Sulfur dioxide, cardiovascular death, respiratory death, Bushehr
 • Elham Rahmani, Shahnaz Ahmadi *, Niloofar Motamed, Neghin Yazdani Pages 608-619
  Background
  Ovarian reserve tests have appeared as important, useful and new tools in evaluation of infertile women and by doing these tests, we can do for infertile couples advanced and necessary measures quickly. The goal of this study was to investigate the association between ovarian volume, Antral follicle counts and serum level of FSH at the third day of menstruation.
  Material and
  Methods
  This study was conducted on 78 women between 18-49 years old who referred to Omid Persian gulf infertility Clinic with complaining of infertility in 2014. In patients who had inclusion criteria, measurement of ovarian volume were done with calculation of three diameters and the number of antral follicles by using vaginal ultrasound in third day of menstruation. Also, in this patients were measured the levels of FSH&LH in third day of menstruation. Pearson correlation coefficient were used to examine the relationship between ovarian volume and the number of Antral follicles and serum levels.
  Results
  ovarian volume and Antral follicle counts (p=0.0001) decreased and serum level of FSH (p=0.0001) and LH (p=0,022) increased significantly with increasing of age. There was a strong positive correlation between ovarian volume and Antral follicle counts (r=0.96, p=0.0001) and there was a strong reversed correlation between ovarian volume and Antral follicle counts with FSH (r=0.50, p=0.0001).
  Conclusion
  By increasing age, ovarian volume and Antral follicle counts decreased and FSH&LH levels increased. In fact, in the initial study of infertile patients, even by diagnosis of reduction in ovarian volume and Antral follicle count should be performed advanced therapies and there is no need to wait for expensive tests result.
  Keywords: FSH, ovarian volume, Antral follicle, infrtility
 • Shahnaz Ahmadi, Elham Rahmani*, Niloofar Motamed, Mina Ghorbanpoor, Hessamodin Maneshi Pages 620-628
  Background
  Induction of labor is one of the most common obstetric interventions. This study peruses Bishop Score value and maternal and fetal characteristics to prediction of successful induction.
  Materials And Methods
  in this prospective cross-sectional study, 271 full-term pregnant women reffered to Persian Gulf Martyrs’ hospital for deliveryin 2013.They consecutively entered into the study with convenience sampling method until sample size was completed. The effect of components and total Bishop Score were evaluated on success of induction. Bishop score was used to determine vaginal examination by finger. Data were analyzed by using SPSS statistical software version 18 and statistical tests including chi square, independent sample t test and ROC curve was used.
  Results
  Of 271 women, in 180 of them, delivery started by induction. At induced group 78.9 percent had vaginal delivery and 21.1 percent had cesarean section. The important component of Bishop Score in prediction of successful delivery induction was cervical dilatation. Bishop Score sensitivity was 52.8 percentfor diagnosis of normal vaginal delivery, Positive predictive value was 90.4 percent and its negative predictive value was 30.9 percent. ROC curve showed that overall accuracy of Bishop Score was more than 6 for normal vaginal delivery (95% confidence interval= 0.59-0.78, P value=0.0001).
  Conclusion
  The findings of this study showed that Bishop Score of 6 and more parity and gestational age was effective in prediction of successful delivery induction. And it seems that Bishop Score, particularly cervical dilatation is an appropriate index for prediction of successful delivery by induction.
  Keywords: Bishop Score, delivery induction, vaginal delivery, Pregnancy
 • Elahe Mozaffari *, Mostafa Faghani, Reza Nemati, Morteza Makhlooei Pages 629-643
  Background
  Migraine is a common debilitating headache with current head pain attacks which associated with temporal changes of head blood vessels diameter and has been classified into two main categories, migraine with aura (MA) and migraine without aura (MO) by the International criteria for Headache Society (IHS). This study was performed with the aim of studying the association of COX-2-1195A →G gene polymorphism, risk of migraine susceptibility and it’s relation with parent marriage type in two control and case groups.
  Materials And Methods
  Genomic DNA of blood samples was purified from 100 migraine cases and 100 controls in this study. By using the appropriative COX-2-1195A→G (rs89466) primer and Pvu II restriction enzyme in PCR- RFLP manner the expected region of subject’s COX-2 gene was amplified and digested.
  Results
  After analysising the data with SPSS twentieth version software, it was observed that frequency of COX-2-1195 GG and COX-2-1195 AG genotypes carriers in patients were higher than in the controls (9 percent and 41 percent in migraine cases, 5 percent and 24 percent in controls respectively; (P>0.010)), also it was specificated that frequences of mentioned genotypes has been significantly higher in patients with relative parent than in control group (8.1 percent and 48.6 percent in cases with relative parent, 5 percent and 24 percent in controls respectively; (P>0.011)).
  Conclusion
  Regarding high frequency of polymorph allele (G) in between patients with consanguineous parents, it can be resulted that consanguineous marriage increase the risk of this allele incidence and migraine outbreak. So, further studies with larger sample groups are needed on different nations of other regions to achieve better results about genetic of migraine, especially COX-2 gene.
  Keywords: Migraine, Polymorphism, COX, 2 gene, consanguineous marriage
 • Ali Azari, Roshanak Rezaei Kalantary, Azam Keramati *, Samaneh Dehghan, Babak Kakavandi, Hossein Bahramifar, Mohammad Es Haghi Gorji Pages 644-661
  Background
  Fluoride in low concentrations is useful for human health. However, high concentrations of this substance is associated with problems such as fluorosis and Alzheimers. Adsorption is efficient technique in removal of this pollutant. The aim of this study was to extraction and optimization of Chitosan as a natural biosorbent in fluoride removal.
  Materials And Methods
  In present study, magnetized chitosan-iron oxide nano particles was prepared by co-precipitation method and its characteristics were determined by SEM, XRD, TEM and FTIR analyzes. Subsequently, the effect of magnetized chitosan was assessed as an adsorbent in fluoride removal from water solution in the batch system with considering various parameters included pH, contact time, adsorbent dosage, initial Fluoride concentration and solution temperature. The Langmuir and Freundlich isotherm models and pseudo first-order and pseudo second-order kinetics were used to examine experimental data.
  Results
  The results showed that the Fluoride adsorption have followed Langmuir (R2>0.982) and kinetic model of pseudo second-order (R2>0.931). The maximum adsorption capacity of Fluoride was 22.756 mg/g at optimized condition, pH 50 adsorbent dose of 1g/L at 500C. Investigation of thermodynamically parameters and positive value of ΔH0 indicatethat this process was endothermic.
  Conclusion
  Generally, we can report that t he magnetic chitosan was used as a useful sorbent for the removal of pollutants from water and wastewater due to advantages such as easy and rapid separation from solution and high removal efficiency.
  Keywords: shrimp shell, Extraction of chitin, Magnetic chitosan, Fluoride adsorption, Iron oxide nanoparticles
 • Gholamhossein Mohebbi*, Ramin Seyedian, Iraj Nabipour Pages 662-703
  Background
  Sea snakes belong to Hydrophiidae family mainly are found in tropical and subtropical waters of the world including the Persian Gulf. Their highly lethal venoms are more potent than snakes with terrestrial origin and contain complex mixtures of organic and inorganic bioactive substances, such as enzyme, and non-enzymatic proteins. There were limited studies on the venoms and toxins of sea snake; hence, the aim of this systematic review was to investigate the toxinological dimensions of sea snakes.
  Materials And Methods
  In order to investigate of the toxins of sea snakes, the “Hydrophis schistosus toxin", "Hydrophis cyanocinctus toxin", " Hydrophis lapemoides toxin", "Hydrophis spiralis toxin", and "Lapemis curtus toxin " terms were searched separately, in "PubMed database", in 10/08/2016 which obtained 32, 9, 2, 2 and 4 papers, respectively. The "Hydrophis gracilis toxin" term had no any results. For the “Hydrophis gracilis" term, two studies were obtained. The first one related to the sea snakes phylogenetic characteristics and the second one shared with other search results and well-connected with the issue. Some papers were similar in different searches. Of these, those studies were selected that had direct relevance to the subject .
  Results
  The main isolated toxins from different sea snakes venoms included three-finger toxin (3FTx (short chain neurotoxins isoforms: AAL54893, AAL54892, ABN54806; long chain neurotoxins isoforms: AAL54894, AAL54895, P68416 , ABN54805), pelamitoxin (P62388), phospholipase A2 (both the basic and acidic PLA2), two phospholipases A2 (PLA2-H1 and H2), cysteine-rich secretory protein (CRISP), snake venom Zn2+metalloproteinase (SVMP), L-amino acid oxidase (LAAO), 5′-nucleotidase, Hydrophitoxins a, b and c, Hydrophis ornatus a, Hydrophis lapemoides a, PDGF and α- neurotoxins of rSN311, rSN316 and rSN285. Each toxin and protein family presents a wide range of pharmacological activities. Some of these neurotoxins were linked to acetylcholine receptors in the neuromuscular junctions. These toxins showed protease (gelatinase and caseinase) activities, and/or they produce the myonecrosis and biochemical and histopathological changes.
  Conclusion
  There is scant variability in the venom composition in the same and different species of sea snakes. Our study revealed that there is a rather simple venom profile with an affinity towards a lethal mixture of high abundance of neurotoxins and PLA2s, and lower amounts of toxins such as CRISP, SVMP and LAAO.
  Keywords: sea snake, venom, toxin, Persian Gulf
 • Gholamhossein Mohebbi *, Amir Vazirizadeh, Iraj Nabipour Pages 704-735
  Background
  The sea urchins are classified in the echinoderms category because of their spiny skin. Saponins are the major responsible metabolites for Echinodermata biological activities . As mentioned before, about 80 species of sea urchins are venomous for human. Their spine, pedicellariae, and some other organs such as gonads and coelomic fluids contain different toxins and bioactive compounds. This review study have evaluated toxinology and bioactive compounds from the extracts, and treatment management of these venomous animals.
  Results
  Contractin A, echinochrome A, echinometrin, major yolk protein (MYP), centrocins (I, II(, cathepsin B/X, strongylostatins (I,II), vitellogenin, UT841 toxin, spinochrome, and pedoxin as the prosthetic group of peditoxin are the most important compounds obtained from these animals.
  Some people show poisoning symptoms following the ingestion of sea urchin gonads, especially during the breeding season. Some of these symptoms included allergies symptoms, as the first symptoms, nausea, diarrhea, vomiting, epigastric distress, severe headache, swelling of the lips and mouth, salivation, abdominal pain and some systemic symptoms such as hypotension, numbness and weakness. The most injuries by sea urchin can cause by contact to spines, which can create the various complications such as granuloma, synovitis, arthritis, edema, hyperkeratosis and even neuroma. Injuries by pedicellaria may cause severe pain, local edema, bleeding, lethargy, weakness, tingling, joint pain, aphonia, dizziness, syncope, general muscle paralysis, respiratory distress, hypotension and, infrequently death. After the injury by sea urchin, removing the spines and pedicellariae should be done to minimize the contact with the venom source, and subsequently the management of wounds and poisoning symptoms, as quickly as possible.
  Conclusion
  The venoms of some sea urchins have toxins and bioactive molecules that produce toxicity effects on their victims by a variety of mechanisms. Despite the various studies in toxinology field, on these animals, the comprehensive studies that led to the identification of pure toxins from their crude venoms are handful and unfinished and it is important to do further studies on this field, in the future.
  Keywords: sea urchin, venom, toxin, poisoning, treatment
 • Gholamhossein Mohebbi *, Zahra Amini Khoei, Iraj Nabipour Pages 736-772
  Background
  Stingrays belong to Chondrichthyes class.They live in freshwaters and oceans all over the world. They have venomous spines next to the root of the tail. Their barbed stingers covered with secretory cells that cause a large number of serious human injuries. In this review, we evaluate the toxinology of these venomous animals.
  Results
  Some of inoculated venom symptoms included the immediate and intense pain, inflammation and skin necrosis, bleeding wounds, acute edema, salivation, nausea, vomiting, diarrhea, fever, headaches, muscle cramps, tremors, paralysis, dyspnea, cardiovascular collapse, local vasoconstriction, seizures, coma, and rarely death. The venom contains 5-HT, 5-nucleotidase, acetylcholine , phosphodiesterase, proteolytic enzymes against casein, gelatin, and fibrinogen, and several toxins such as cystatins, galectin, peroxiredoxin 6, orpotrin and porflan, and other peptids and proteins including alpha subunit haemoglobin, ganglioside GM2 activator, glutathione s-transferase µ, leukocyte elastase inhibitor, transaldolase, ATP synthase, nucleoside diphosphate kinase and type III intermediate filament. Galectin has a diverse functions including anticoagulant, procoagulant, platelet-modulating, myotoxic and haemagglutination activities. Cystatins are potent inhibitors of cysteine proteinases, including papain and the cathepsins. Hydrolysis of lipids through PLA2 activity is one of the most important functions of peroxiredoxin-6. Orpotrin and porflan have vasoconstrictive and inflammatory effects, respectively.
  Conclusion
  Stingray venoms have different toxins and bioactive molecules with diverse mechanisms of toxicities. A thorough understanding of the toxicities mechanisms and clinical manifestations of stingrays’ venoms will provide the ability to treat effectively and manage injuries with this animals by clinicians and toxinologists.
  Keywords: stingrays, toxinology, toxin