فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1394)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن آیتی، فاطمه نادری صفحات 9-26
  این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه کتاب های درسی پایه اول تا سوم ابتدایی به مولفه های تربیت شهروندی انجام شده است، روش مطالعه، تحلیل محتوا و با رویکرد کمی بوده است. قلمرو پژوهش در این مطالعه، کتاب های درسی پایه اول تا سوم ابتدایی را تشکیل داده که در سال تحصیلی 93-92 به عنوان کتاب های درسی دارای اعتبار بوده اند و نمونه گیری صورت نگرفته است، در فرایند تحلیل محتوا کدگذاری از طریق قیاسی و نظریه ای که در این پژوهش مبنای تحلیل قرار گرفته است، نظریه «لی وینگ آن» در زمینه تربیت شهروندی است که بر اساس سیزده مقوله تربیت شهروندی انجام شد. در این بررسی واحد تحلیل محتوا شامل جملات و تصاویری می باشد که در متن کتاب ها، فعالیت ها و پرسش ها و تصاویر به طور مستقیم یا غیر مستقیم (مفهوم آن ها) درباره هریک از مولفه های تربیت شهروندی بیان شده باشد. برای مطالعه پایایی فرایند سنجش، متناسب با روش مطالعه (تحلیل محتوی) از شیوه بازآزمایی بهره گیری شده است. نتایج نشان داد که در کتاب های درسی پایه اول به مولفه بررسی و انتقاد از عقاید، در پایه دوم به مولفه رعایت اصول اخلاقی و در پایه سوم نیز به مولفه رعایت اصول اخلاقی بیشترین توجه شده است. و در کل پایه ها نسبت به مولفه آگاهی از مسائل و مشکلات جامعه، اتخاذ تصمیم آگاهانه و آگاهی از جامعه جهانی توجه کمی شده است. در مجموع می توان گفت هماهنگی معقول و منطقی بین مولفه های تربیت شهروندی در پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی وجود ندارد. نتایج این پژوهش توجه بیشتر دست اندرکاران نظام آموزشی و برنامه ریزان درسی را به پرورش ابعاد تربیت شهروندی از طریق متون درسی می طلبد.
  کلیدواژگان: تربیت شهروندی، کتاب های درسی، تحلیل محتوا، نیروی انتظامی
 • ابراهیم تقی زاده، علیرضا امام دادی، شکوفه هشیار مقدم صفحات 27-48
  امروزه سوانح رانندگی عامل مهمی در بروز بسیاری از صدمات شدید جسمانی و مرگ و میرها محسوب می شود. یکی از ابزارهایی که برای برخورد و جلوگیری از وقوع چنین نتایجی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه واکنش کیفری قوانین در برخورد با این دسته از خاطیان است. به گونه ای که می-توان تنوع این برخورد ها را متناسب با نوع جنایت اتفاقی در نتیجه این حوادث مشاهده کرد. به همین دلیل قوانین کیفری کشورهای مختلف ذیل عناوین متفاوت این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این مطالعه این است که بدانیم با توجه به قانون مجازات اسلامی نتایج ناشی از سوانح رانندگی که علیه جسم و جان اشخاص روی می دهد تحت چه شرایطی می تواند به عنوان جنایت عمدی شناخته شود. لذا در این تحقیق سعی شده ابتدا نوع رانندگی که می تواند منجر به بروز جنایت عمدی شود را تعریف کرده و سپس ضمن ارائه تحلیلی از مصادیق آن مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی ، شرایط عمدی محسوب شدن آن رفتارها بیان گردد.
  کلیدواژگان: رانندگی خطر آفرین، کار نوعا کشنده، جنایات عمدی، سوانح رانندگی
 • یدالله دهقان صفحات 49-67
  استان خراسان جنوبی به دلیل موقعیت خاصی که در منطقه شرق ایران دارا می باشد دارای یک جغرافیای امنیتی ویژه است. همسایگی استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان و همجواری با سه ایالت هرات، فراه ونیمروزکه مرکز فعالیت گروه های طالبان و همچنین استقرار پایگاه های نیروهای فرامنطقه ای در این کشورمی باشد و همچنین قرار داشتن در همسایگی استان سیستان و بلوچستان مسائل و مشکلات متعدد امنیتی را برای این استان در طول تاریخ پدید آورده است که مهمترین آنها بحث قاچاق مواد مخدر و عبور کاروان های کوچک و بزرگ مواد مخدر از محدوده سرزمینی استان خراسان جنوبی و... می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات و اسناد کتابخانه ای ومصاحبه و همچینین سایر منابع اطلاعات مورد نیازگردآوری و بررسی شده است. سوال اصلی در این مقاله این است که مهمترین مولفه های امنیتی در استان خراسان جنوبی در دهه دوم بعد از انقلاب چه بوده است؟ و فرض مقاله نیز این می باشد که در دهه دوم انقلاب با توجه به نابسامانی کلی اوضاع در ایران که بیشتر آن میراث دوران جنگ تحمیلی و خرابی های بیشمار این دوران بود و تقریبا تمام توجه مسئولین کشور مصروف مناطق جنگ زده و بازسازی آنها بود لذا امکان رسیدگی مناسب به اوضاع شرق کشور از سوی نظام و حکومت وجود نداشت درنتیجه این موضوع باعث سوء استفاده برخی گروه های اشرار و افاغنه غیر مجاز در نواحی شرقی ایران شده بود که خود این موضوع باعث افزایش میزان ناامنی در استان خراسان جنوبی شد.
  کلیدواژگان: مولفه های امنیت، کنترل مرز، توسعه اقتصادی، افغانستان، پاکستان
 • حجت الله صادقی، حمید سیروسی، حسین صادقی صفحات 68-91
  برنامه ریزی در ابعاد مختلف به ویژه در زمینه خدمات شهری، نیاز به تصمیم گیری مناسب دارد. یکی از روش های تصمیم گیری استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های موجود از جمله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. از طرف دیگر، در ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه می شود. اصول پدافند غیرعامل به توجه به هدف آن که پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی است ، نوعی از اصول نامبرده در توسعه و برنامه ریزی خدمات شهری است. این پژوهش به بررسی و تحلیل فضایی-مکانی مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس اصول پدافند غیرعامل پرداخته است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی می-باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی (میدانی)؛ می باشد. روش مورد استفاده در تحلیل ها، نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مبتنی بر نظر کارشناسان و مقایسه زوجی بین شاخص ها، معیارهای 17 گانه و گزینه های هر معیار در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد که بیش از 89/45 درصد از سطح شهر بر اساس اصول پدافند غیرعامل مناسب و بسیار مناسب می باشد. لذا مراکزی که در این محدوده ها قرار داشته باشند دارای وضعیت خوبی هستند. براساس نقاط انتظامی برداشت شده ، 11 نقطه در این محدوده قرار دارد که یک دوم نقاط می باشد. همچنین 4/9 درصد سطح شهر وضعیت بسیار نامناسب، 2/20 درصد وضعیت نامناسب و 3/24 درصد وضعیت متوسطی را دارا هستند. بطور کلی بررسی مکانی-فضایی مراکز انتظامی در شهر بیرجند نشان داد که توزیع مطلوب بوده است یا این وجود برای افزایش کارکردی بهتر، در برخی موارد نیاز به بازنگری و توجه بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل مکانی، فضایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مراکز انتظامی، پدافند غیرعامل، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • عفت محمدی، نعمت الله نظری صفحات 92-107
  منابع انسانی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است.این منابع انسانی هستند که ضامن بقاء عوامل تاثیر گذار و رمز موفقیت یک سیستم هستند عامل منابع انسانی می تواند منابع فیزیکی و مادی را به هدر داده واتلاف کند ،از بین ببرد یا آن را بارور کند نویسندگان موتور حرکت نیروی جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او می دانند و عقیده دارند هر موقعیتی 20٪تلاش و80٪انگیزه تاثیر گذار است شاید به جرات بتوان گفت بزرگترین مشکل سازمان های امروزی ما ،چالش آورترین بحرانی که مدیران ما با آن مواجه هستند کمی انگیزه و افت مسئولیت پذیری کارکنان می باشد.کارکنان بی انگیزه بهترین برنامه ها،اثر بخش ترین ساختار ها و موثر ترین منابع را از بین می برد. تحقیق حاضر باهدف بررسی انگیزش شغلی کارکنان ناجا انجام گرفت. این تحقیق یک پژوهش توصیفی –تحلیلی مقطعی است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا شهرستان بیرجند می باشد. تعداد حجم نمونه دراین مطالعه 100 کارمند از کل فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه از پیش ساخته انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده شد. نتایج نشان می دهد در بین عوامل بیرونی به ترتیب نظارت و ارزیابی،امنیت شغلی ، محل کار و سپس حقوق و درآمد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر گذاری را داشتند. به عبارتی اولویت بندی عوامل تاثیر گذاز در انگیزش شغلی کارکنان بودند.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، عوامل بیرونی، نظارت و ارزیابی، امنیت شغلی
 • حمیدرضا ناصری صفحات 108-121
  جهان امروز و در دهه های آغازین قرن 21 و شروع هزاره سوم میلادی مواجه با چالش های فراوانی است. مسایلی چون بنیادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تغییرات اقلیمی و بحران آب از مسایل مهم این دوران است. منطقه خاورمیانه به علت قرارگیری در منطقه ای حساس ژئوپلتیک همواره کانون بحران های فراوانی بوده است و کشور ایران نیز با شدت و ضعف مختلف متاثر از برخی از این بحران ها می باشد. مناطق شرقی ایران از جمله استان-های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در معرض تهدیدات امنیتی و بحران های مختلفی می باشند که برخی فرامرزی و انسانی می باشند و برخی نیز بر اثر عوامل طبیعی بروز کرده اند. عمده این تهدیدات و بحران ها مربوط به قاچاق مواد مخدر، تروریسم و تحرکات قومی و مذهبی و نهایتا بحران آب و خشکسالی می باشد. غلبه بر تهدیدات موجودنیازمند سیاستگذاری اصولی و اقدامات بلند مدت در حوزه سیاست های داخلی و فرامرزی می باشد. در این زمینه ایران در برخورد با مواد مخدر و جلوگیری از بروز پدیده تروریسم اقدامات نسبتا موفقی را داشته است اما در حوزه بحران آب نیازمند بازنگری در سیاست ها و راهکارهای فعلی است تا بتواند بر این چالش که می تواند امنیت مرزهای شرقی را تهدید کند، غلبه نماید.
  کلیدواژگان: تهدید، امنیت، خاورمیانه، ایران، مرز و بیابان