فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی اجلی*، عزت الله اصغری زاده صفحات 9-36

  تولید یا خدمات به هنگام (JiT) سیستم تولیدی یا خدماتی است که با آرمان اولیه ی کاهش مستمرو در نهایت حذف تمامی فرم های اتلاف معرفی شده است. در حال حاضر سازمان های پیشرفته دنیا، نسبت به پذیرش و بکارگیری تولید به هنگام برای بهبود بهره وری و مقابله با رقبا تمایل و توافق کامل دارند. بی شک تولید به هنگام به عنوان قدرتمندترین متدولوژی مدیریت موجودی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. یکی از وظایف عمده ی مدیریت ارشد، شناسایی و درک ارتباط بین موانع تولید به هنگام از طریق کاهش تاثیرات منفی آن است. اهداف اصلی این مقاله مطالعه ی موانع بازدارنده در بکارگیری موفق تولید به هنگام در صنعت گاز کشور و تحلیل تاثیرات متقابل میان موانع با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری) ISM (است. بدین منظور دوازده مانع پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز شناسایی شدند. سپس با توزیع و جمع آوری 170 پرسشنامه و با استفاده از آزمون های آماری)کولموگوروف- اسمیرنوف و میانگین(فرضیه ی اصلی تحقیق و 12 فرضیه ی پیشنهادی تایید شدند. همچنین برای پاسخ سوال اساسی تحقیق)ارتباط و توالی میان موانع چگونه است؟(از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید و موانع در هفت سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیر)تحلیل عاملی مرتبه دوم(تایید شد. بدین ترتیب یک نقشه ی مفهومی جهت ارائه ی یک برنامه ی عملی برای مقابله با موانع بکارگیری موفقیت آمیز تولید به هنگام و بهبود بهره وری در صنعت گاز فراهم شد.

  کلیدواژگان: موانع بکارگیری، تولید یا خدمات به هنگام(JiT)، مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) تحلیل مسیر
 • علی حائریان اردکانی، حمیدرضا کوشا، فاطمه میرسعیدی* صفحات 37-62

  سازمان ها برای دستیابی به موفقیت باید مسیر پیش روی خود را به طور شفاف مشخص کنند. به عبارت دیگر باید بدانند در کجا قرار دارد و به کجا خواهند رفت. مدیریت استراتژیک یکی از شناخته شده ترین رویکردهای مدیریتی است. یکی از مهم ترین مراحل مدیریت استراتژیک شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان است؛ زیرا اگر عوامل به درستی شناسایی شوند، می توان از آن ها برای تدوین صحیح و بهینه استراتژی ها استفاده نمود. این در حالی است که در کمتر پژوهشی به استفاده از روش های دقیق تر در شناسایی و اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره)تکنیک های وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی فازی(و داده کاوی)ماشین بردار پشتیبان(در شناسایی عوامل داخلی و خارجی استفاده شود. مطالعه موردی این پژوهش، سازمان آب و فاضلاب مشهد است. بدین منظور ابتدا عوامل داخلی و خارجی توسط خبرگان و مدیران ارشد سازمان شناسایی و دسته بندی شده است. برای به کارگیری روش های وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی فازی، ابتدا معیارهایی با توجه به تعریف عوامل داخلی و خارجی تعیین و وزن معیارها یک بار با کمک تحلیل سلسله مراتبی فازی و بار دیگر به روش وزن دهی ساده، تعیین شد و با اوزان به دست آمده، نمره هر عامل محاسبه و عوامل دسته بندی شدند. با همان معیارها)مشخصه ها(با کمک نرم افزار WEKA ، پس از پیش پرداز داده ها، عوامل با ماشین بردار پشتیبان که یکی از دقیق ترین ابزارهای داده کاوی است، دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که ماشین بردار پشتیبان در حالت چند دسته، از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، عوامل داخلی و خارجی ماتریس swot، روش وزن دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی، ماشین بردار پشتیبان
 • امیر نجفی*، مریم امیراصلانی صفحات 63-86

  در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد که که تعداد آنها 9672 نفر میباشد.حجم نمونه اماری با توجه به فرمول کوکران 370 نفر در نظر گرفته و پرسشنامه ها توزیع شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه،از آزمون میانگین یک جامعه) آزمون تی(برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین از تحلیل مسیر و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اول پژوهش « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالاو دانش محیط شرکت بالاست راهبرد مدون خارجی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شد. اما فرضیه دوم مبنی بر « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالا و دانش محیط شرکت کم است راهبرد مدون داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » رد گردید. همچنین فرضیه سوم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت بالاست راهبرد نامدون)شخصی(بیرونی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » و فرضیه چهارم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم و دانش محیط شرکت کم است راهبرد نامدون)شخصی(داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شدند.

  کلیدواژگان: راهبرد های مدیریت دانش، عملکردمدیریت دانش بلوغ سازمانی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • بابک راهنورد*، علی اکبر فرهنگی، کامران محمد خانی، امیر حسین محمدی داودی صفحات 87-113

  در عصر حاضر شتاب پیشرفت های تکنولوژی شدت یافته و درک پیامدهای استراتژیک تکنولوژی خصوصا برای مدیران رسانه اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروزه وظیفه کی مدیر رسانه ای تبدیل تکنولوژی به کی مزیت رقابتی است. تکنولوژی می تواند خود به عنوان هدف یا محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد. با ظهور پدیده هم گرایی که به واسطه دیجیتالی شدن امکان پذیر شده است شکل جدیدی از رسانه ها ظهور یافته و بایستی مدیران رسانه با آینده نگری، محیط رسانه ای را به خوبی مورد تحلیل قرار دهند و از روند تغییرات پیش رو اطلاع حاصل نمایند تا بتواند برای منطبق کردن سیاست ها و راهبرد های رسانه ای با شرایط آینده برنامه ریزی کنند. با توجه به توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش کاربران اینترنت درکشور ما ایران، نحوه تعامل مخاطبان با فناوری های نوین رسانه ای نیاز به سیاست گذاری مدون دارد تا با توجه به علایق و خواست مخاطبان ایرانی راهبردی مناسب برای پذیرش و انتقال فناوری های نوین رسانه در سطح فردی تدوین گردد به این منظور مقاله حاضر با رو کیرد پژوهش یکفی، اثر هم گرایی بر ویژگی های مخاطب، محتوا و فناوری رسانه های نوین را مورد بررسی قرار داده و ابعاد و چارچوب های پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای را از دیدگاه خبرگان صنعت رسانه معرفی خواهد نمود و در نهایت مدلی راهبردی برگرفته از تاثیر هم گرایی بر پذیرش و انتقال فناوری های نوین رسانه ای تب یین خواهد گردید.

  کلیدواژگان: هم گرایی رسانه ای، رسانه نوین، پذیرش فناوری، اشاعه نوآوری، راهبرد رسانه
 • محمدعلی منتیان *، یحیی چاقویی، محمدحسین ادیبی سده صفحات 115-139

  هدف این پژوهش طراحی و توسعه یک مدل برای انتخاب تامین کننده مناسب با استفاده از رویکردهای مدل معادلات ساختاری و منطق فازی در شرکت فولاد خوزستان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرتبط با ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت فولاد را تشکیل می دهد، که 200 نفر بودند. روش نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری در دسترس است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات فرم پرسشنامه است؛ که دو پرسشنامه برای دو سطح انتخاب تامین کننده تهیه گردیده است. روشی جامع یک روش دو سطحی از رویکرد مدل معادلات ساختاری و رویکرد منطق فازی ارایه شده است.. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel ،SPSS و Matlab استفاده گردید. پس از مرور ادبیات و با توجه به نظرات کارشناسان کارخانه فولاد خوزستان 8 معیار شامل سطح بالای کیفیت، عملکرد تحویل تامین کننده، سطح معیار خدمات، سطح هزینه و قیمت، سطح بالای معیار مدیریت
  و سازمان، موقعیت مالی، سطح تکنولوژی و توانمندیهای فنی و اعتبار و سابقه تامین کننده برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده شناسایی گردید. بعد از تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که هشت معیار مشخص شده به طور معنی داری بر انتخاب تامین کننده تاثیر دارند. همچنین مطابق یافته ها پس از تایید برازش و مناسب بودن مدل اندازه گیری انتخاب تامین کننده و تعیین وزن و اهمیت نسبی معیارهای تحقیق در سطح اول و تعیین جایگاه گزینه های انتخاب شرکت فولاد خوزستان برای تعیین تامین کننده قطعات آلیاژی شرکت در سطح دوم و تایید سازگار بودن و صحت این تصمیمات ترکیب نتایج و خروجی نهایی مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که تامین کننده A با توجه به نمرات محاسبه شده، دارای بیشترین میزان اهمیت و بالاترین رتبه و در نتیجه بهترین گزینه برای شرکت فولاد خوزستان برای تهیه قطعات آلیاژی است. پس از آن به ترتیب تامین کننده های D ، C و B در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: تامین کننده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدل معادلات ساختاری شرکت، فولاد خوزستان
 • باقر باقریان کاسگری*، اکبر سیفی، عاطفه پاشازادگان صفحات 141-158

  هدف این پژوهش بررسی میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ازسازه های هوشمندی سازمانی است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل می دهد. بدین منظور گروه نمونه به تعداد 472 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام هی هوشمندی سازمانی آلبرشت با 53 سوال است که هوشمندی سازمانی را در هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد می سنجد. به منظور تحلیل آماری از روش همبستگی پیرسون)به صورت جداگانه بین سوالات مربوط به هر بعد و همان بعد، و در نهایت بین ابعاد هفتگانه و سازه هوشمندی سازمانی(و آزمون تی ت کنمون های استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد میانگین هوشمندی سازمانی در شرکت ارتباطات زیرساخت برابر با 0440 / 3 و از مقدار آزمون 4 کم تر است. بنابراین شرکت موردمطالعه از نظر هوشمندی سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به علاوه، بررسی ها نشان داد از بین ابعاد هفتگانه هوشمندی سازمانی، بعد سرنوشت مشترک از نظر میانگین رتبه ی اول و میل به تغییر واجد رتب هی آخر است. این پژوهش برای نخستی نبار به سنجش میزان هوشمندی سازمانی و ابعاد آن در شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخته و نشان داد که مدیران شرکت باید دست به اقداماتی در جهت بهبود هوشمندی سازمانی از جمله تعیین رهبران فکری، انجمن های ذینفع، سازمان های کارآفرین و سکوی دانش بزنند.

  کلیدواژگان: هوشمندی سازمانی، هوش سازمانی، بهره مندی کارکنان، شرکت ارتباطات زیرساخت
|
 • mehdi ajali *, ezatolah asgharizadeh Pages 9-36

  Just in Time (JiT) is a manufacturing/service system by initial goal of continues decreasing and finally the deleting of all of waste forms. Now, world class organizations are completely conformable about acceptation and implementation JiT manufacturing/service for improving of productivity and competition with competitors. Without doubt, JiT as the most strong of inventory management methodology is facing with barriers and problems. One of basic tasks of top management is identification and perception of relationship between the JiT barriers through decreasing of bad effects. Original goals of this paper are the studying of falconer barriers in successful implementation of JiT manufacturing/service in gas industry of Iran, and analyzing of reciprocal influences between barriers using interpretive structural modeling (ISM). For this purpose, the 12 barriers were identified by literature review and interview with experts. Then by distribution and gathering of 170 questioners and using statistical tests (Kolmogorov-Smirnov and mean), the main hypothesis of this research and 12 secondary hypotheses are confirmed. Also for answering to research main question (How is the relationship and sequence between barriers?), ISM approach is used, and the barriers placed in 7 Levels. Finally, the obtained structural model is confirmed using path analysis method (second order of the confirmatory factor analysis). To this order, a conceptual plan is proposed for presenting of practical program for competition by implementation barriers of JiT manufacturing/service system and improving of productivity.

  Keywords: Obstacles, Just in Time Manufacturing, Interpretive Structural Modeling, Path analysis
 • Ali HaeriaAn Ardekani, Hamidreza Koosha, fatemeh mirsaeedi* Pages 37-62

  All organizations, must determine their future path; in other words, they must understand where they stand and where they are heading to. Strategic management is one of the most recognized management approaches for this purpose. One of the most important steps in strategic management is recognizing organization’s internal and external factors. If these factors are recognized correctly, they can be used to establish correct and optimal strategies. So far, few researchers have used exact methods for identifying and prioritizing internal and external factors. In this article, we try to use multi criteria (Sample Additive Weighting and Fuzzy Analytic Hierarchy Process techniques) and data mining (support vector machine) for reorganization of internal and external factors. The case study in this research is Water and Sewerage Company of Mashhad. First, organization’s internal and external factors are identified and classified by organization’s higher managers and experts. For applying Sample Additive Weighting and Fuzzy Analytic Hierarchy Process, first, the criteria according to internal and external factor’s definition are determined and criteria’s weights are identified by Fuzzy Analytic Hierarchy Process also Sample Additive Weighting. Then, by using these weights, the values for all factors are calculated and classified. Using these criteria (attributes) and WEKA software, after data preprocess, factors classified by Support Vector Machine that is one of the most accurate data mining approaches. The results show Support Vector Machine prediction more accurately compared to other techniques.

  Keywords: strategic management, internal & external factors, Sample Additive Weighting method, Fuzzy Analytic Hierarchy Process Support vector machine
 • Amir Najafi *, maryam amirarsalan Pages 63-86

  Knowledge management is a process that helps organizations to find important information, select, organize and disseminate. In this study examines the impact of knowledge management strategies on knowledge management performance in the Railway Company of the Islamic Republic of Iran. The present study is an applied descriptive research. The target population included all employees of the railroad Islamic Republic of Iran is that the number of 9672 people. Samples are taken in accordance with the above formula 369.52. Therefore, we distributed 370 questionnaires. Descriptive statistics were used to display demographic information. Inferential, Cronbach's alpha for test reliability, the test population mean (t-test) to determine the status of variables and path analysis and logistic regression analysis was used to test hypotheses. According to the data analysis of the first hypothesis "when the organizational maturity of the company's high external ballast documented strategy has the greatest impact on knowledge management performance" Confirmed. The second hypothesis is that "when the company's organizational maturity and knowledge of the corporate environment, there is little systematic strategy of knowledge management has the greatest impact on performance"Was rejected. The third hypothesis "when low corporate organizational maturity and knowledge of high corporate environmental strategy (personal) Outer greatest impact on the performance of knowledge management.”And the fourth hypothesis"when the company's organizational maturity and knowledge of the corporate environment there is little strategy (personal) Interior greatest impact on the performance of knowledge management" Were approved.

  Keywords: strategy, Knowledge management, performance, organizational maturity
 • babak rahnavard, kamran mohamadkhani, aliakbar farhangi amirhosain mohamad davodi Pages 87-113

  At the present time acceleration technology advances and increased understanding of the strategic implications of technology, especially has been very important for media managers, today the duty of a converting of media technology into a competitive advantage. Technology can be used as a target or final product. With the advent of digital convergence that is possible through a new form of media emerge and be forward-thinking media executives, as well as analyze the media environment and notice of the change process forward so that he will comply with the conditions of future policies and strategy, media plan. According to ICT infrastructure development and increase in Internet users in our country Iran, the audience interaction with modern media technology has a written policy requiring According to Iranian interests and audience desires strategy for adoption and transfer of modern media technologies be developed at the individual level In this paper the qualitative research approach, the impact of convergence on the characteristics of the audience, content and new media technologies survey and the extent and terms of admission, transfer and dissemination of new media technology from the perspective of media industry experts will introduce and finally strategic model from the impact of convergence on adoption of new media and technology transfer will be explained.

  Keywords: media convergence, new media, technology adoption, diffusion of innovation, media strategy
 • Mohammad menatian *, yahya chaghoei, mohamad hosan adibisadeh Pages 115-139


  This study was performed in Khoozestan Steel Company for the development of a model for strategic supplier selection approaches using structural equation modeling and fuzzy logic .The purpose of this research was to design and develop a suitable model for supplier selection using structural equation modeling and fuzzy logic approaches in the Khoozestan Steel Company. Survey was done across all employees associated with the evaluation and selection of suppliers of the steel company, which had a total of about 200 people. Sampling method of this study is sampling available. Questionnaire used as a data collection tool, and for this research two questionnaires prepared to provide two levels of selection A comprehensive approach inclusive two-level structural equation modeling and fuzzy logic approach is proposed. SPSS, Lisrel and Matlab softwares were used for data analysis. After reviewing the literature and views of the experts of Khoozestan Steel, 8 criteria have been identified including high quality, Supplier delivery performance, service standard level, the cost and pricing level, high standard of management and organization, financial status, level of technology and technical capabilities and experience in providing funding for supplier evaluation and selection.
  After analysis, the results of the study showed that eight specified criteria have significant impact on the choice of supplier. The findings also confirmed the fitness and suitability of the supplier selection model and determination of the relative importance of research in the first level and position options for the Khoozestan Steel Company for determination of the supplier of alloy components at the second level and confirmation of compatibility and validity of decisions and final output of the proposed model showed that the scores are calculated. The highest of the A supplier has the most importantce and highest rank, and therefore the best option for Khoozestan Steel Company for supplying the alloy components. After A supplier, the suppliers of C, D and B are next in rank respectively

  Keywords: supplier, confirmatory factor analysis, Khuzestan Steel Company, supplier selection criteria
 • bagher bagherian kasgari *, akbar seyfi, atefeh pashazadgan Pages 141-158