فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • افسانه لطفی عظیمی، غلامعلی افروز، فریبرز درتاج، محترم نعمت طاوسی صفحه 1
  هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگری و خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان رشته علوم تجربی سال آخر دبیرستان های دخترانه و پسرانه دولتی بود که در سال تحصیلی 93-92 در تهران مشغول تحصیل بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه‏گیری خوشه ایچندمرحله ای استفاده شد. با توجه به طرح پژوهش 200 نفر انتخاب و به مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989)، مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس (لوینسون، 1981)، و پرسشنامه خودکارآمدی تعمیم یافته (جاج و همکاران، 1998) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند دو متغیر مسند مهارگری و خودکارآمدی توانایی تبیین 13 درصد از واریانس انگیزش درونی، 7 درصد از واریانس انگیزش بیرونی و 9 درصد از واریانس بی‏انگیزشی را دارند. در پایان، یافته ها بر مبنای اهمیت انگیزش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مسند مهارگری، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی
 • کیوان صالحی، عباس بازرگان، ناهید صادقی، محسن شکوهی یکتا صفحه 19
  هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی است. سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم به ارزشیابی توصیفی پرداخته و نشان دهیم که این مشارکت کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به ضعف ها و نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی دارند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه کیفی نیمه ساختارمند استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، پس از انجام 23 مصاحبه با معلمان که عمدتا معلمان باسابقه، دارای گرایش تحصیلی آموزش ابتدایی بودند اشباع داده ها حاصل شد. تحلیل عمیق دیدگاه های معلمان، موجب شناسایی و دسته بندی شش نقطه ضعف نظیر «کاهش شوق، حساسیت و انگیزه تلاش دانش آموزان نسبت به یادگیری و تحصیل» و «افزایش افت یادگیری و دامن زدن به کم سوادی دانش آموزان»، و هشت نقطه قوت برنامه ارزشیابی توصیفی، نظیر «حذف زحمت معلمان برای نگارش فهرست اسامی دانش آموزان» و «امکان استفاده از روش های متعدد در ارزیابی دانش آموزان»، گردید. یافته ها نشان داد که معلمان مصاحبه شونده، پیامدهای متفاوتی را از اثرات اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی، تجربه کرده اند و در مجموع با چالش های مضاعفی در فرایند یاددهی یادگیری خود روبرو هستند که در مقاله حاضر به برخی از آن ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ادراک معلمان، تجربه زیسته، برنامه ارزشیابی توصیفی، مدارس ابتدایی، سنجش عملکرد، روش کیفی
 • محمد نریمانی، پرویز پرزور، سجاد بشرپور صفحه 69
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. نمونه این پژوهش شامل 90 دانش آموز (45 دانش آموز با ناتوانی یادگیری و 45 دانش آموز عادی به شیوه همتاسازی) بود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تنظیم خلق منفی (NMR) کاتانزار و میرنز و تعادل عاطفی (BEQ) گروس و جان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی در تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دانش آموزان ناتوان در یادگیری مشکلات و کاستی هایی در زمینه ی رفتاری و هیجانی دارند. نقص های رفتاری و هیجانی، معمولا با مشکلاتی در رشد تحصیلی و قابلیت های فردی همراه هستند، لذا شناخت ویژگی های رفتاری و هیجانی مبتلایان به ناتوانی های یادگیری از جمله گام های اساسی در فرآیند تشخیص و بازپروری این دانش آموزان است.
  کلیدواژگان: تنظیم خلق منفی، بیانگری هیجانی، اختلال یادگیری خاص
 • محمدآقا دلاورپور، مسعود حسین چاری صفحه 91
  احساس دلزدگی، تجربه شایعی است که آثار زیانبار آن روی یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش، نقش علی صفات زیربنایی شخصیت و راهبردهای مقابله ای در تبیین دلزدگی تحصیلی بررسی شد. گروه مشارکت کنندگان مشتمل بر 718 دانش آموز (380 دختر و 338 پسر) از دبیرستان های شیراز بودند که به روش خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نسخه کوتاه شده پرسشنامه ویژگی های شخصیتی گلدبرگ، مقیاس راهبردهای مقابله با دلزدگی تحصیلی و مقیاس دلزدگی مرتبط با کلاس و یادگیری به کار رفت. به منظور بررسی مدل از روش معادلات ساختاری و برای تعیین نقش میانجی گری راهبردهای مقابله ای، به طور همزمان از روش بوت استراپ و مراحل بارون و کنی در نرم افزار AMOS، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به استثنای توافق پذیری، دیگر عوامل شخصیتی دلزدگی تحصیلی را پیش بینی می کنند. راهبرد مقابله ای شناختی اجتنابی تاثیر صفات وظیفه مداری و گشودگی تجربه را بر دلزدگی تحصیلی میانجی گری می کند. راهبرد رفتاری اجتنابی نیز تاثیر برون گرایی، وظیفه مداری و گشودگی را بر دلزدگی تحصیلی میانجی گری می کند. افزون بر این، بررسی شاخص های برازش، بیانگر تطابق مناسب مدل با مشاهدات بود. تلویحات یافته ها در پرتو مبانی نظری و تحقیقات پیشین، پایان بخش مقاله پیش رو است.
  کلیدواژگان: دلزدگی تحصیلی، شخصیت، راهبردهای مقابله ای، دانش آموزان دبیرستانی
 • مهدی باقری، محمدحسین رنجبر، سمیه تب صفحه 127
  تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای اعتماد و کارآمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان است که بر اساس فرمول کوکران 176 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و در قالب 10 تیم کاری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه های سبک رهبری تحول آفرین باس و آوالیو، پرسشنامه عملکرد تیمی مایکل وست، پرسشنامه اعتماد سازمانی زارعی و همکاران و پرسشنامه خودکارآمدی فردی و جمعی چن و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که خودکارآمدی جمعی بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی نقش تعدیلی دارد در صورتی که برای اعتماد سازمانی چنین نقشی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، کارآمدی جمعی، رهبری تحول آفرین، عملکرد تیمی
 • مهرانا عسکری، علیرضا حیدری، پرویز عسگری صفحه 163
  هدف پژوهش حاضررابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازاست. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونهگیریتصادفیطبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه نگرش مذهبی، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه اضطراب وجودی استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که هر 4 نوع آزمون مربوط به تحلیل واریانس مربوط به تحلیل کانونی بین متغیرهای هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودی به جرات می توان گفت بین متغیرهای مورد پژوهش در این فرضیه مطلقا رابطه معنادار است و این متغیرها بر روی هم اثرگذار است و می توانند بر روی هم تاثیر مثبت و مستقیمی داشته باشند. به عبارت دیگر ضریب همبستگی کانونی 97/0 و انحراف معیار آنها 93/0 بوده. البته ارزش ذره آنها 14.35 گزارش داده شده و این بدان معناست که ضریب همبستگی کانونی در ریشه اول تقریبا 97/0 شده و این یعنی رابطه بسیار اثرگذار و معنی دار بین متغیرها وجود داشته.
  کلیدواژگان: رابطه هوش معنوی، نگرش مذهبی، بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودی
 • آسیه شریعتمدار، مریم نعیمی صفحه 191
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی به وسیله سبک های مقابله ای با مشکلات نوجوانان دختر استان تهران بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 است. حجم نمونه پژوهش 150 دانش آموز از دبیرستان ایثار شاهد با روش نمونه گیری در دسترس از رشته های مختلف تحصیلی(ریاضی، تجربی و انسانی) بوده است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان و مقیاس اندازه گیری پیشرفت صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهد قدرت پیش بینی به ترتیب مربوط به مراجعه به دیگران، مقابله کارآمد و مقابله ناکارآمد می باشد. رابطه مقابله های کارآمد و مراجعه به دیگران با انگیزش پیشرفت در سطح 5 درصد معنادار است. با افزایش راه های آرام بخشی و تلاش و سخت کوشی، انگیزه پیشرفت افزایش و با افزایش عوامل نگرانی و تعلق به ترتیب میزان انگیزش پیشرفت کاهش می یابد. بنابراین می توان جهت افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان بر سبک های مقابله ای آنان کار کرد.
  کلیدواژگان: نوجوانان، سبک های مقابله ای، انگیزه پیشرفت، مقابله ناکارآمد، مقابله کارآمد
 • ابوالقاسم عیسی مراد صفحه 211
  دانش آموزان هر ملتی از سرمایه های فرهنگی و معنوی آن محسوب می شود. شناخت آسیب های این قشر در بالندگی و سلامت آنان موثر خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی در زمینه رفتاری- اجتماعی دانش آموزان متوسطه تهران انجام شده است. این تحقیق بر اساس ضرورت شناخت و مقایسه ی انواع آسیب ها (6 ملاک) بر روی 275 نفر دانش آموز پسر و دختر از مدارس متوسطه شهر تهران با روش تصادفی خوشه ایو با تقسیم مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز با پرسش نامه ی 116 سوالی محقق ساخته به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیان گر این موضوع است که اولا آسیب های رفتاری- اجتماعی در سطح وسیعی از دانش آموزان متوسطه پسر (29) و دختر (5/19) درصد وجود دارد. بین آسیب هایی مثل فرار و روابط نامشروع، اعتیاد و فرار، خودکشی، پرخاشگری و خشونت، اعتیاد و غیره رابطه ی معناداری وجود دارد. به تعبیر دیگر بین انواع آسیب ها نوعی رابطه وجود دارد که به طریق سیستمی در آسیب ها و اختلالات دیگر هم موثر بوده و فراوانی آن مشهود می باشد. میزان آسیب ها در پسران به طور معناداری بیشتر از دختران بوده است. در این پژوهش جهت پاسخ دهی به طرح 6 فرضیه و 4 سوال پرداخته شده است. نتایج به دست آمده ضمن شناسایی آسیب ها و اختلالات یاری رسانی به قشر دانش آموز و خانواده آنان برای تحول و بالندگی را پیام می دهد و برای مسئولان ذی ربط تعیین کننده و راه گشا است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، رفتاری، اجتماعی، دانش آموزان متوسطه، شهر تهران
 • محمد حاتمی، سعید صادقی راد، جعفر حسنی صفحه 254
  برای حل مشکلات روزافزون در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک، برنامه های درمانی مختلفی ابداع شده است، که از جمله مهم ترین آن ها می توان به مواردی مانند مداخلات رفتاری؛ آموزش مهارت های اجتماعی؛ آموزش خانواده و خانواده درمانی و مداخلات دارویی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت های ارتباطی در تکانشگری نوجوانان دختر دارای علائم اختلال سلوک، طراحی شده است. نخست به مدارس راهنمایی دخترانه استان البرز که در دسترس بوده، مراجعه شده و در مقطع راهنمایی (محدوده سنی 12 تا 15 سال)، پرسشنامه اختلال سلوک اجرا شد. پس از این که افراد دارای نمرات بالا در پرسشنامه اختلال سلوک (افرادی که پس از محاسبه ی نمرات تمام مقیاس ها و رسم نیمرخ CBCL، قله ی نیمرخ شان در طیف بالینی قرار گرفت)، از بین مجموع 90 شرکت کننده انتخاب گشته و تحت مصاحبه ساختار یافته بر اساس DSM_IV_TR قرار گرفتند، در نهایت 30 نفر که ملاک های ورود به مطالعه را تامین کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس این 30 نفر به طور تصادفی به دو گروه پانزده تایی آزمایش و کنترل تقسیم گشته و هر دو گروه به نسخه ی فارسی پرسشنامه های تکانشگری (BIS) پاسخ دادند. گروه آزمایش، آموزش مهارت های ارتباطی را به شکل گروهی دریافت نموده و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. مداخلات آزمایشی طی 10جلسه برای گروه آزمایش به اجرا درآمد. در پایان جلسه دهم، مجددا هر 30 شرکت کننده به پرسشنامه ی تکانشگری مرحله نخست، پاسخ دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که در سطح معناداری 5% خطا، ارتباط معناداری بین آموزش مهارت های ارتباطی و کاهش علائم تکانشگری نوجوانان دارای اختلال سلوک وجود دارد. بنابراین آموزش مهارت های ارتباطی موجب کاهش علائم تکانشگری (مولفه های شناختی و بی برنامگی آن) می گردد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، اختلال سلوک، تکانشگری، نوجوان
 • مرضیه بیات، زهرا هاشمی، زهرا نقش صفحه 255
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی فردی و محیطی با یادگیری زبان انگلیسی به واسطه ی اضطراب زبان انگلیسی و راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی بوده است. رابطه متغیرها در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه شهر قم بوده و نمونه ای شامل 313 نفر از دانش آموزان دختر چهارم دبیرستان ناحیه 1 و 3 شهر قم در سال تحصیلی 95- 94 به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: دو خرده مقیاس ارزش تکلیف و راهبردهای شناختی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران،1991)، مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی چنگ (2001)، پرسش نامه اضطراب در کلاس زبان خارجی (هورویتز و همکاران،1986) و زیرمقیاس ساختار هدف های ادراک شده کلاس درس (میگلی و همکاران،2000). این مدل به روش تحلیل مسیر آزمون شد و برازش آن با داده ها تایید شد. نتایج حاصل از آزمون مدل و تحلیل های واسطه ای نشان داد که راهبردهای شناختی در رابطه بین ارزش و خودکارآمدی و اهداف تبحری با عملکرد زبان و همچنین متغیر اضطراب در رابطه بین ارزش تکلیف و اهداف اجتنابی و اهداف عملکردی با عملکرد زبان نقش واسطه ای دارند. متغیرهای ارزش، خودکارآمدی، اهداف تبحری، عملکردی و اجتنابی 30 درصد از نمرات اضطراب و 34 درصد از نمرات راهبردهای شناختی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی زبان انگلیسی، ارزش تکلیف، راهبردهای شناختی، ساختار هدف های ادراک شده کلاس درس، اضطراب یادگیری زبان خارجی
 • حسین محمدی چمناری، مجتبی کرمی پور، محمد علی نعمتی صفحه 285
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده که با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 360 دانشجو به طور برابر از دو دانشگاه مورد مطالعه به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از دو ابزار استاندارد شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی ای (1990) و پرسشنامه مهارت های کارآفرینی الاین بیچ (2007) استفاده شده که روایی آنان از طریق بررسی دیدگاه های خبرگان و صاحبنظران این حوزه و پایایی این ابزارها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 72% و 82% محاسبه شده است. در تحقیق پیش رو، از مجموع آزمون های آمار استنباطی، آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بین میانگین های مهارت های ارتباطی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی، تفاوت معنادار وجود نداشته و علاوه بر آن بین مهارت های ارتباطی با مهارت های کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی، مهارت های ارتباطی و ارتباط اثربخش
|
 • Afsaneh Lotfi Azimi, Gholamali Afrooz, Fariborz Dortaj, Mohtaram Nemat Tavousi Page 1
  The purpose of this study was to determine the relationship between control and self-efficacy with academic motivation in students. The statistical population of the study consisted of all students of state-ofthe- art undergraduate and graduate high school students who studied in Tehran during the academic year of 93-92. A multistage cluster sampling method was used to select the sample. According to the research plan, 200 people were selected and responded to the scale of academic motivation (Valerand et al., 1989), internalism, powerful people and luck (Levinson, 1981) and generalized self-efficacy questionnaire (Jayge et al., 1998). The results of regression analysis showed that the two variables of control and self-efficacy were able to explain 13% of internal motivation variance, 7% of external stimulation variance and 9% of non-motivational variance. Finally, the findings were discussed based on the importance of academic motivation in student's academic achievement.
  Keywords: Mental retardation, self-efficacy, academic motivation
 • Keyvan Salehi, Abbas Bazargan, Nahid Sadeghi, Mohsen Shokhouyykta Page 19
  The purpose of this study was to analyze teacher's perceptions about the weaknesses and strengths of the implementation of the assessment program in elementary schools. It was attempted to use the interpretive approach to redefine the semantic perceptions of teachers about the strengths and weaknesses of the evaluation system, the socalled assessment evaluation, and to show that these participants, both their perceptions and assessments, are well versed in the weaknesses and strengths of the evaluation plan. A qualitative semi-structured interview was used to collect data. Using targeted sampling, data saturation was obtained after conducting 23 interviews with teachers, mostly experienced teachers, with an educational tendency for elementary education. The deep analysis of teachers 'views has led to the identification and categorization of six points of view, such as "reducing the craving, sensitivity and motivation of student's endeavors to learn and study," and "increasing the drop in student learning and education," and the eight strengths of the appraisal program, such as "eliminating The Effort of Teachers to List the Students List "and" The Possibility of Using Multiple Methods in Student Assessment ". The findings showed that the interviewed teachers have experienced different outcomes of the effects of the implementation of the appraisal assessment program.
  Keywords: teacher perception, life experience, appraisal program
 • Mohammad Narimani, Parviz Prazor, Sajjad Bashorpour Page 69
  The purpose of this study was to compare negative mood setting and emotional expression in students with and without specific learning disorder. The method of this research is causal-comparative. The sample consisted of 90 students (45 students with learning disabilities and 45 normal students in the same way), which were selected by simple random sampling. To collect the data, Neutral Mental Setting (NMR) questionnaires, Catanzar and Mears, and Emotional Balance (BEQ) Gross and John were used. Data were analyzed using descriptive and multivariate analysis of variance (MANOVA). The results of this study showed that there is a significant difference between students with learning disabilities and normal in the setting of negative mood and emotional expression. The findings of this study indicate that students with learning disabilities have behavioral and emotional issues. Behavioral and emotional deficiencies are usually associated with problems with academic growth and individual capabilities. Therefore, recognizing the behavioral and emotional characteristics of patients with learning disabilities is one of the essential steps in the diagnosis and rehabilitation process of these students.
  Keywords: negative mood setting, emotional expression, specific learning disorder
 • Mohammad Aqa Delavarpour, Massoud Hosseinchari Page 91
  Feeling of frustration is a common experience that has had its harmful effects on the learning and academic performance of students in the focus of attention of researchers. In this research, the role of Ali's characteristics of personality traits and coping strategies in explaining academic frustration was investigated. Participants included 718 students (380 girls and 338 boys) from Shiraz high schools selected by a cluster sampling method. To collect data, a short version of the Goldberg personality trait questionnaire, the scale of coping strategies with academic bells, and the degree of boredom associated with the class and learning was used. In order to investigate the model using structural equation method and to determine the role of mediation of coping strategies, the Bootstrap method and Baron and Kenny stages were used in AMOS software. The results of the study showed that, except for consensus, other personality factors predict academic frustration. Avoidance cognitive coping strategies will mediate the effect of task-oriented traits and the openness of experience on academic frustration. Avoiding behavioral strategy also mediates the impact of extraversion, duty and openness on academic frustration. In addition, the study of fit indices indicated that the model was consistent with the observations. The implications of the findings in the light of theoretical foundations and previous research are the subject of this article.
  Keywords: Academic disturbance, personality, coping strategies, high school students
 • Mehdi Bagheri, Mohammad Hosein Ranjbar, Somayeh Tab Page 127
  The purpose of this study was to investigate the role of trust and collective efficacy mediators on the relationship between transformational leadership and teamwork. This research is applied in terms of the purpose and from the perspective of the method is a descriptive correlation. The statistical population consisted of all the staff of the General Directorate of Education in Hormozgan province, which was selected using the Cochran formula of 176 people and selected by stratified random sampling method in the form of 10 working teams. For collecting data, Boston Leadership Style Leadership Questionnaire, Michael West Teamwork Questionnaire, Zarei & Associates Organizational Trust Inventory and Chen Individual and Individual Self-Efficacy Questionnaire were used for data analysis. Structural Equation Methodology was used with PLS software. The results indicate that collective self-efficacy has a moderating role on the relationship between transformational leadership and team performance, but no such role was found for organizational trust.
  Keywords: Organizational Trust, Collective Effectiveness, Transformational Leadership, Teamwork
 • Mehran Askari, Alireza Heidari, Parviz Asgari Page 163
  The purpose of this study was to investigate spiritual intelligence and religious orientation with psychological well-being and existential anxiety among students of Islamic Azad University, Ahwaz. The sample size was 380 students who were selected by classical sampling. Four intelligence questionnaires, religious attitude questionnaire, psychological well-being questionnaire and existential anxiety inventory were used to collect information. This research was correlational and for focal analysis, statistical analysis was used. The results of the analysis of the data showed that all four types of analysis of variance related to the focal analysis between spiritual intelligence variables and religious orientation with psychological well-being and existential anxiety can be said. Among the variables studied in this hypothesis, there is a significant relationship And these variables affect each other and can have a positive and direct effect on each other. In other words, the correlation coefficient was 0.97 and their standard deviation was 93. Of course, their particle value is reported at 14.35, which means that the focal correlation coefficient at the first root is approximately 0.97, which means there is a very significant and meaningful relationship between the variables.
  Keywords: The Relationship between Spiritual Intelligence, Religious Attitude, Psychological well-being, Existential Anxiety
 • Asyeh Shariatmadar, Maryam Naimi Page 191
  The purpose of this study was to predict the motivation of academic achievement by coping styles with the problems of adolescent girls in Tehran province. The research method is descriptive and the statistical population consists of all female high school students in district 2 of Tehran in the academic year of 1393-94. The sample size of the study was 150 students from Isfahan Shahed high school with the available sampling method from different fields of study (mathematical, experimental, and human). Data collection was done through the Adolescent Coping Strategies Questionnaire and the Progress Measurement Scale. For analysis, multiple linear regression was used. The results show that predictive power is related to referring to others, effective coping and ineffective coping. The relationship between effective coping and referring to others with progressive motivation is significant at 5% level. With increasing relaxation and hard work, the motivation for progress increases and with the increase of worries and belonging to the order decreases the amount of motivation for progress. Therefore, it can be used to increase the motivation of students to develop their coping styles.
  Keywords: Adolescents, coping styles, motivation for progress, dysfunctional coping, efficient coping
 • Abolqasem Isa Murad Page 211
  Students of each nation are considered to be cultural and spiritual. Knowing the damage to the cortex will be effective in improving their health and well-being. The present study was conducted with the aim of pathology in social-behavioral social sciences of high school students in Tehran. This research was carried out based on the necessity of recognizing and comparing the types of injuries (6 criteria) on 275 male and female students from Tehran high schools using cluster randomized method with division of north, south, east, west regions The center was run by a researcher-made questionnaire of 116 questions. The results of this study indicate that firstly, socialbehavioral harm is high among high school students (29) and girls (19.5%). There is a significant relationship between injuries such as escape and illicit relationships, addiction and escape, suicide, aggression and violence, addiction, and so on. In other words, there is a relationship between various types of injuries that through the system are effective in the damage and other disorders and its frequency is evident. The number of injuries in boys was significantly higher than girls. In this research, 6 hypotheses and 4 questions have been addressed. The results, while identifying helplessness and helplessness disorders, send a message to the students and their families for evolution and development, and for decision makers.
  Keywords: pathologic, socio-behavioral, high school students, Tehran
 • Mohammad Hatami, Saeed Sadeghi Rad, Jafar Hassani Page 254
  To solve the growing problems in children and adolescents with behavioral disorders, various therapeutic programs have been developed, among which the most important are behavioral interventions; social skills training; family and family education ♦ Therapeutic and pharmaceutical interventions. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of communication skills training program in impulsivity of adolescent girls with behavioral disorder symptoms. First, they were referred to the girl's primary schools of Alborz Province, which were available and handicap disorder questionnaire was conducted at guidance level (range from 12 to 15 years old). After having high scores in the conduct disorder questionnaire (those who calculated the scores of all scales and the CBCL profile, their peak in the clinical range), out of a total of 90 companies Were selected and subjected to a structured interview based on DSM_IV_TR. Finally, 30 people who met the criteria for entering the study were selected as sample groups. Subsequently, 30 of them were randomly divided into two groups of 15 control and control groups, and both groups responded to Persian version of impulsive questionnaire (BIS). The experimental group received communication skills training in a group and the control group did not receive any interventions. Experimental interventions were performed for 10 experimental sessions. At the end of the tenth session, every 30 participants responded to the first impulsive questionnaire. The results showed that at a significant level of 5% error, there was a significant relationship between communication skills training and reduction of impulsive symptoms in adolescents with behavioral disorder. Therefore, communication skills training reduces impulsivity symptoms (cognitive and non-cognitive component).
  Keywords: communication skills, conduct disorder, impulsivity, adolescent
 • Marzieh Bayat, Zahra Hashemi, Zahra Naghsh Page 255
  The purpose of this study was to investigate the relationship between individual and environmental motivational beliefs with learning English through the English language anxiety and cognitive strategies of self-regulation learning. The relationship between variables was investigated in the form of an causal model. The population of this study included high school students in Qom and a sample of 313 fourth-year high school students in District 1 and 3 of Qom in 94-95 academic years were selected through multi-stage cluster sampling. The tools used in this research were: two subscales of homework value and cognitive strategies of the motivational strategies for learning questionnaire (Pintrich et al., 1991), Cheng's English selfefficacy scale (2001), anxiety questionnaire in the foreign language classroom (Horowitz et al. , 1986) and the subsystem of the structure of perceived class objectives (Migley et al., 2000). This model was tested by path analysis and fitted to the data. The results of the model test and intermediate analysis showed that cognitive strategies have a mediatorial role in the relationship between value and self-efficacy and the goals of mastery with language performance as well as the anxiety variable in the relationship between the value of the task and the avoidance goals and the goals of the function with the language function. Value variables, self-efficacy, goals of mastery, performance and avoidance explain 30% of the anxiety scores and 34% of the scores of cognitive strategies.
  Keywords: English self-efficacy, homework value, cognitive strategies, classroom perceptual goal structure, foreign language learning anxiety
 • Mohammad Ali Nemati, Mojtaba Karamipour, Hossein Mohammadi Chamanari Page 285
  The purpose of this study was to investigate the relationship between communication skills and entrepreneurship skills among students of science and social sciences faculties and psychology of Allameh Tabatabai and Khwarazmi universities. This research is applied in a descriptive-correlational manner. The statistical population consisted of 6000 students of Allameh Tabatabai and Kharazmi Universities of Education Sciences and Psychology. Using 360 degree random sampling method, 360 students were equally from the two universities studied as The statistical sample has been studied. In this research, two standard tools including the Barton Gay Communication Skills Questionnaire (1990) and the Ellenbach Entrepreneurship Skills Questionnaire (2007) were used. Their validity was assessed through the views of experts and experts in this field and its reliability. The tools have been calculated using Cronbach's alpha coefficient of 72% and 82% respectively. In the preliminary research, inferential statistics, independent t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used for t-test. The results show that there is no significant difference between the mean of communication skills and entrepreneurship skills of students of Allameh Tabatabaie and Kharazmi. In addition, there is a positive and significant relationship between communication skills and entrepreneurship skills. .
  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Skills, Communication Skills, Effective Communication