فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • روشن احمدی، اسماعیل زارعی زوارکی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج صفحه 1
  پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل دانشجو معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی بود. نمونه های تحقیق دانشجو معلمانی بودند که در نیمسال آخر تحصیلی و در آستانه فارغ التحصیلی به سر می برده و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه نهایی بر اساس دیدگاه کلاین (2003)، 65 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش شامل؛ الف) پرسشنامه سنجش صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استاندارد یونسکو ب) پرسشنامه آزمون عملکردی و چک لیستی برای سنجش وضعیت موجود، بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و t تک گروهی) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو در هر سه مولفه سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش در سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میانگین سوال کلی تحقیق 18/2 به دست آمد که با استفاده از آزمون t معنادار بوده و در دامنه متوسط به پایین قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، صلاحیت های فناورانه، یونسکو، دانشجو معلم
 • صدیقه جعفری، ملوک خادمی، وحید نجاتی، مهناز اخوان تفتی، غلامرضا صرامی صفحه 23

  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی 5 دانشگاه سراسری تهران می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ساختار هدف کلاسی میگدلی و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوتومکگرگور می باشد و برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل کل دانشجویان درترم گذشته استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری، مفروضه پژوهش را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش بیان کننده این است که ساختار هدف با واسطه گری کامل اهداف پیشرفت، 23 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند و به ترتیب اهداف پیشرفت رویکردی- عملکردی، ساختار هدف رویکردی- عملکردی، ساختار هدف تسلطی، اهداف پیشرفت رویکردی- تسلطی، اهداف پیشرفت اجتنابی- تسلطی، اهداف پیشرفت اجتنابی- عملکردی و ساختار هدف اجتنابی- عملکردی، پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند. با توجه به ادراک بیشتر ساختار هدف عملکردی در دانشجویان و هدف گزینی عملکردی آنها، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ساختار آموزش عالی بیشتر مبتنی بر ساختار هدف تسلطی باشد تا با هدایت دانشجویان به سمت اهداف پیشرفت تسلطی، میزان تعهد آنان را به یادگیری افزایش دهند.

  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، ساختار هدف، پیشرفت تحصیلی
 • علی شیخ الاسلامی، عیسی جعفری، علی عبادیان صفحه 53
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی انجام شد. روش پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش‏آموزان پسر مقطع متوسطه‏ی شهرستان نمین در سال تحصیلی 93-1392 بودند که از میان آنان، 30 دانش آموز با افت تحصیلی به صورت تصادفی خوشه‏ای انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش 10 جلسه مهارت‏های زندگی آموزش داده شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه‏ی خودپنداره‏ی کالیفرنیا استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله‏ی پس‏آزمون از لحاظ خودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات خودپنداره‏ی دانش آموزان گروه آزمایش بالاتر از گروه کنترل بود؛ بنابراین، می‏توان گفت که آموزش مهارت‏های زندگی موجب افزایش خودپنداره‏ی در دانش‏آموزان گروه آزمایش شده است و می‏توان از آموزش مهارت های زندگی برای افزایش خودپنداره دانش‏آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، خودپنداره، دانش آموزان، افت تحصیلی
 • سعید غیاثی ندوشن، سمیه نصیرزاده، جواد نرگسیان صفحه 65
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای تاثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشگاه است. طرح کلی این پژوهش کمی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان (پسر- دختر) دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های علامه طباطبایی و دانشگاه لرستان به تعداد 1200 که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، که از این تعداد 400 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای با تخصیصی مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش 2 پرسشنامه محقق ساخته تصویر ذهنی از دانشگاه و خودپنداره تحصیلی هستند که به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تصویر ذهنی (برند) از دانشگاه 79/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودپنداره 78 /0 می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، t دو گروه مستقل، کلولموگرف، اسمیرنف و فریدمن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نوع نگاه به تصویر ذهنی (برند) از دانشگاه و خودپنداره تحصیلی در بین دانشجویان دو دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان یکسان نیست. همچنین بین نمرات تصویر ذهنی از دانشگاه با نمرات محیط عام، محیط دانشگاهی و محیط غیردانشگاهی با خودپنداره تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی از دانشگاه، خودپنداره تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • ولی محمد درینی، محمد تابان، وحید شرفی، محمد زهرایی صفحه 107
  هدف این پژوهش، آزمون روابط ساختاری نقش گروه های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان با نقش میانجی توانمندسازی آنان در دبیرستان های شهر یاسوج بود. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود شرکت کنندگان 201 نفر از معلمان (111 مرد، 90 زن) دبیرستان های شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-92 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس های نقش گروه های آموزشی، کیفیت عملکرد و توانمندسازی را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نقش گروه های آموزشی به طور مستقیم بر توانمندسازی اثر ساختاری دارد. نقش گروه های آموزشی به طور مستقیم بر کیفیت عملکرد اثر ساختاری دارد. نقش گروه های آموزشی به طور غیرمستقیم با میانجی توانمندسازی بر کیفیت عملکرد تاثیر دارد. نتیجه میگیریم نقش گروه های آموزشی می تواند به طور مستقیم توانمندسازی و کیفیت عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نقش گروه های آموزشی به طور غیر مستقیم و با واسطه توانمندسازی می تواند کیفیت عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نقش گروه های آموزشی، کیفیت عملکرد، توانمندسازی، معلمان
 • اسماعیل سلیمانی، یعقوب حبیبی صفحه 127
  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ی حل مساله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه دانش آموزان زورگو و عادی مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 94-1393 بودند،60 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان دو گروه مورد مطالعه(30 دانش آموز عادی و 30 دانش آموز زورگو) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حل مساله اجتماعی لانگ و کسیدی، تکانشوری بارات و خودکارآمدی شرر استفاده شد. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر علی_ مقایسه ای بود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دانش آموزان زورگو و عادی از لحاظ حل مساله اجتماعی، خودکارآمدی و تکانشوری تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که دانش آموزان زورگو از لحاظ حل مساله اجتماعی و خودکارآمدی نسبت به دانش آموزان عادی در سطح پایین تری قرار داشتند ولی از از نظر تکانشوری در سطح بالایی بودند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که حل مساله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی به عنوان عامل روانشناختی مهم در پیش بینی زورگویی عمل می کند و توجه به آنها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از زورگویی دانش آموزان داشته باشد.
  کلیدواژگان: حل مساله اجتماعی، تکانشوری، خودکارآمدی، زورگویی
 • فرنوش شمیلی، فاطمه کاتب صفحه 147
  ادراک فرایندی است که از طریق آن، احساس، یعنی اطلاعاتی که از اندام های حسی گرفته شده است، به کل سازمان یافته و معناداری تبدیل می شود. اهمیت ادراک از آن جهت است که دنیای اطراف ما را منظم و زمینه را برای شناخت فراهم می کند. از طرفی دستیابی به ادراکی سامان یافته از روابط و اصول حاکم بر جهان و در نهایت شناختی متعادل، الفبای ورود به دنیای آفرینش هنری است. هنرمند جهت بازنمایی و خلق اثر هنری نیازمند ادراک سازمان یافته است. در این پژوهش فرض بر آن است که ادراک هنرمند به واسطه ی انجام برخی تمرینات (که در متن بدان ها اشاره شده است) بهبود یافته است. جهت اثبات این فرضیه در این پژوهش از ابزاری به نام «آزمون اشکال هندسی پیچیده آندره ری» استفاده شده است. این آزمون همچنین این امکان را به ما می دهد که بدانیم یک ادراک به کندی صورت گرفته است و یا با سرعت ایده آل. پژوهش حاضر در صدد است به دو سوال اساسی پاسخ دهد. اول این که کسب مهارت های هنری چه تاثیری بر عملکرد ادراک افراد می تواند داشته باشد؟ و دوم این که کسب مهارت های هنری چه تاثیری بر زمان واکنش افراد می تواند داشته باشد؟ بدین منظور60 آزمودنی شامل 30 نفر هنرجوی شاخه های مختلف هنرهای تجسمی و 30 نفر از میان افراد عادی (غیر هنری) در این پژوهش شرکت کرده اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری استفاده شده است. مقایسه ی نمرات، بین دو گروه هنرجویان هنرهای تجسمی و افراد غیر هنری که تحت تعلیم هنری خاص قرار نگرفته اند، تفاوت معنی داری را در معیارهای سازمان ادراکی نشان می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون، دو معیار سنجش سازمان ادراکی افراد، شامل کیفیت ترسیم و سبک ترسیم) روند مراحل ترسیم)، در گروه غیر هنری، ضعیف تر از گروه هنری است. همچنین در گروه هنری فرآیند ادراک در مدت زمان کوتاه تری نسبت به گروه غیر هنری اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: سازمان ادراکی، زمان واکنش، دانشجویان هنرهای تجسمی، آزمون اشکال پیچیده آندره ری
 • رکسانا فکری، احمد علمشاهی صفحه 165
  ارزیابی راهبردی در سازمان، به عنوان یکی از وظایف مهم و اساسی مدیریت و یکی از اولین و اساسی ترین بخش های برنامه ریزی راهبردی به شمار می رود. در عصر دانش محور امروز، سازمان هایی موفق ترند که راهبردهای جدید مبتنی بر مزیت های رقابتی را به سرعت اجرا کنند و با شناخت محیط و مشتریان، فرایندها و عملیات خود را بهبود بخشند. دانشگاه نیز به عنوان یک نهاد مهم در راستای آموزش، توسعه و تامین منابع انسانی باید رقابتی بماند تا بتواند تقاضای مشتریان خود فراهم نماید. لذا، میل به بقا در این محیط رقابتی، برای دانشگاه باز – که در آن به جنبه کاهش موانع زمانی و مکانی برای آموزش و بهره گیری از روش های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات بیشتر از سایر جنبه ها توجه می شود- آنان را از روی آوردن به مدیریت و برنامه ریزی راهبردی برای افزایش قابلیت انطباق با محیط متغیر امروزی و توانایی و پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان ناگزیر ساخته است. یکی از مدل های راهبردی بسیار توانا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جنبه های مختلف یک سازمان به طور متعادل پرداخته می شود. لذا در این پژوهش با به کارگیری نقاط قوت این مدل در مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد، مدل بومی شده کارت امتیازی متوازن در دانشگاه های باز ارائه و به طور موردی در دانشگاه پیام نور- به عنوان بزرگترین دانشگاه باز در ایران- به کار گرفته شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های باز و همچنین دانشگاه های مبتنی بر روش های آموزش از راه دور به کار گرفته شود در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی نیز موثر است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه های باز
 • رضا بلاغت، هادی احمدی، نجمه گلزاری مقدم صفحه 186
  مطالعه حاضر باهدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع رگرسیون بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای-تصادفی 308 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1394 از طریق سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1950)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزار spss21مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد : الف) بین جهت گیری مذهبی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0p<). ب) بین هوش اخلاقی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0p<). ج) هر دو بعد جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی و مولفه های درستکاری، مسئولیت پذیری و بخشش (مولفه های هوش اخلاقی) از توان پیش بینی تعهد زناشویی برخوردار هستند. با توجه به یافته ها توجه بیشتر به نقش باورهای مذهبی و هوش اخلاقی در افزایش تعهد زناشویی در تمامی نهادهای جامعه به ویژه خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ملی ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، هوش اخلاقی، تعهد زناشویی، دانشجویان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • زهره محمد عینی، ایراندخت فیاض صفحه 208
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک های مقابله ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 18-14 ساله شهر قم بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نوجوانان دختر 18 تا 14 ساله دبیرستانی مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهرستان قم در سال تحصیلی 95- 1394 بودند. 144 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه های باورهای ناکارآمد، سبک های مقابله ای و خطرپذیری نوجوانان را تکمیل نمودند. روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین باورهای ناکارآمد با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین سبک مقابله ای مسئله مدار با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنی دار و سبک مقابله ای هیجان مدار با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر از روی باورهای ناکارآمد نشان داد در گام اول نیاز به راضی کردن دیگران، در گام دوم آسیب پذیری- ارزشیابی عملکرد، در گام سوم نیاز به تایید دیگران و در گام چهارم موفقیت – کمال طلبی قادر به پیش بینی 47 درصد از تغییرات گرایش به رفتارهای پرخطر می باشند علاوه بر این نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام برای پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر از روی راهبردهای مقابله ای نشان داد در گام اول سبک هیجان مدار و در گام دوم سبک مساله مدار قادر به پیش بینی 9/38 درصد از تغییرات گرایش به رفتارهای پرخطر هستند.
  کلیدواژگان: گرایش به رفتارهای پرخطر، باورهای ناکارآمد، سبک های مقابله ای، سبک مسئله مدار، سبک هیجان مدار
 • جواد حاتمی صفحه 234
  هدف این پژوهش، کشف و شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در فرایند آموزش رشته های علوم انسانی در دانشگاه های ایران می باشد. این پژوهش از حیث معرفت شناختی و روش شناختی، دارای رویکردی کیفی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق کیفی و تکنیک KII[1] (مصاحبه با افراد مطلع کلیدی) با استادان برجسته و دارای صلاحیت در پانزده رشته ی منتخب حوزه ی علوم انسانی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های آموزش رشته های علوم انسانی در ایران عبارت اند از؛ چالش های محیطی و بومی، چالش های زبانی، سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی، چالش های نهادی و فرهنگی. از دیگر یافته های پژوهش می توان به ضعف بنیه ی نظری آموزش دانشگاهی و علوم انسانی اشاره کرد. مشکلات عمده ی دیگر عبارت اند از؛ نبود سیستم ارزشیابی دقیق از تدریس استادان و نیز عدم توجه لازم و کافی به رشته های علوم انسانی در سطح سیاست گذاری، عدم توجه به شرایط بوم شناختی، وابستگی کامل رشته های علوم انسانی به نهادهای سیاستگذار و نیز سطحی نگری به مقوله ی تدریس و بالاخره عدم توجه به تفاوت های فردی.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، آموزش عالی، فرایند آموزش
|
 • Roshan Ahmadi, Ismail Zarei Zavarki, Dariush Nowroozi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj Page 1
  The purpose of this study was to investigate the existing status of technical competencies of student teachers according to UNESCO standards. The method of this research is of descriptive-survey type. The statistical population consisted of students of undergraduate teachers at Tarbiat University, Shahid Rajaee Technical Secretariat. Student research samples were teachers who were graduated in the final semester and were selected by simple random sampling. The final sample size was 65 people according to Klein (2003). The research tools included: a) Student Teacher Technology Competency Questionnaire based on the UNESCO standard; b) Functional Test Questionnaire and Checklist for assessing the status quo. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Kolmogorov- Smirnov test and single-group t). The results showed that the status quo of the technical qualifications of the student-teacher according to UNESCO standards is in all three components of technology literacy, knowledge deepening and knowledge creation at a moderate to low level. Also, the average of the overall research questionnaire was 2.18. Using t-test, it was in the medium to low range.
  Keywords: Evaluation, Technological Qualifications, UNESCO, Teacher Student
 • Sedigheh Jafari, Maulak Khademi, Vahid Nejati, Mahnaz Akhavan Tafti, Gholamreza Sarrami Page 23

  The purpose of this study was to investigate the intermediate role of progress goals in relation between the structure of the educational system and academic achievement of students. The population of the study consisted of all students of technical and engineering colleges of 5 universities in Tehran. A random sample of 400 students was selected as the research sample. The instruments used in this study are the Meggliidal Classroom Object Structure Questionnaire and the Elliotomaggregate Progression Objectives Questionnaire. To measure the academic achievement of students, the average of all students in the past is used. Research data from the structural equation model examined the research hypothesis. The results of the research show that the target structure with complete mediation of the goals of the progression explains 23% of the changes in the academic achievement of the students, and according to the objectives of the approach-functional progression, the goal-oriented approach-functional structure, the dominant goal structure, the goals of the approach-mastery progress, the goals Achievement-Avoidance Progress, Avoidance-Performance Progress Objectives, and Avoidance-Functional Objective Structure, explain the student's academic achievement. Given the more perceptions of the functional target structure in students and their functional targeting, it is suggested that planning for a higher education structure is based on the mastery of the target structure in order to increase the level of commitment to learning by guiding students towards the goals of mastery progression.

  Keywords: Achievement Goals, Target Structure, Academic Achievement
 • Ali Sheikholeslami, Jesus Jafari, Ali Ebadian Page 53
  The purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on self-concept of students with academic failure. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all high school boy students in Namin city in the academic year of 2012-2012. Among them, 30 students with randomized cluster failure were selected and randomly assigned to the experimental group 15) and control group (15 people). 10 sessions of life skills were taught to the experimental group. A California self-concept questionnaire was used to collect data. The results of covariance analysis showed that there is a significant difference between the test and control groups in the post-test stage in terms of self-concept and the self-concept scores of the students in the experimental group were higher than the control group; therefore, it can be said that skill training Of life have increased self-concept in the students of the experimental group and life skills training can be used to increase student self-concept.
  Keywords: life skills, self-concept, students, academic failure
 • Saeed Ghiasi Nodoushan, Somayeh Nasirzadeh, Javad Nargesian Page 65
  The purpose of the present research is to compare the effect of university image (brand) on academic self-concept of university students. The general outline of this research is a bit of survey and correlation. The statistical population of this study was all students (boys and girls) of the faculties of psychology and education of Allameh Tabatabai University and Lorestan University with 1200 students who were studying in the academic year of 1994-94, of which 400 were randomly assigned with appropriate allocation were chosen. The research tools were two researcher-made questionnaires of the mental image of the university and the academic self-concept. To determine the reliability of the test, Cronbach's alpha method was used and the Cronbach's alpha coefficient of the mental image questionnaire (brand) from the university was 0.79 and Cronbach's alpha coefficient was self- 0 is. In order to analyze the data, Spearman correlation test, t independent groups, Kolmogorov, Smirnov and Friedman have been used. The findings show that the type of look at the mental image (brand) of the university and the academic selfconcept is not the same among the students of Allameh Tabatabai University and Lorestan. Also, there is a positive and significant relationship between the scores of the mental image of the university with the scores of the general environment, academic environment and non-university environment with academic self-concept.
  Keywords: mental image of university, self-concept, academic performance
 • Vali Mohammad Derini, Mohammad Taban, Vahid Sherafi, Sikine Jafari Page 107
  The purpose of this study was to test the relationship between the role of educational groups and the quality of teacher's performance with the mediating role of their empowerment in Yasuj high schools. The study was a correlational study. Participants included 201 teachers (111 males, 90 females) Yasuj high schools in the academic year of 93-92 who were selected by stratified sampling. All of them completed the scale of the role of educational groups, the quality of performance, and empowerment. Data were analyzed using structural equation modeling using LISREL software. The findings showed that the role of educational groups directly affects structural empowerment. The role of the training groups directly has a structural effect on the quality of the work. The role of educational groups indirectly affects the quality of performance through the empowerment mediator. We conclude that the role of educational groups can be directly empowered and affect the quality of performance. Also, the role of educational groups indirectly and through empowerment can affect the quality of performance. The implications of the findings were discussed.
  Keywords: The role of educational groups, quality of performance, empowerment, teachers
 • Ismail Soleimani, Yaghub Habibi Page 127
  The main purpose of this study was to compare social problem solving, impulsivity and self-efficacy in bullying and normal students. To achieve this goal, among the statistical population of the present study, which included all the bullying and normal students of Ardabil schools in the period of 1963-94, 60 students were selected by multistage cluster sampling as two groups (30 normal students and 30 bullying students). Long and Cassidy Social Problem Solving Questionnaires, Barracat Impact Scale and Sherer Self-efficacy Questionnaire were used to collect data. The method of this study was comparative. For analyzing the data, multivariate analysis of covariance was used. The results showed that there is a significant difference between the bullying and normal students in terms of solving social problem, self-efficacy and impulsivity. This means that bullying students were at a lower level in terms of solving social problems and self-efficacy than ordinary students, but they were high in terms of impulsivity. According to the findings of this study, it can be concluded that solving social problem, impulsivity and selfefficacy act as an important psychological factor in predicting bullying, and paying attention to them can play an important role in preventing bullying in students.
  Keywords: solving social problem, impulsivity, self-efficacy, bullying
 • Farnoosh Shamili, Fatemeh Kateb Page 147
  Perception is the process by which the sensation, that is, information derived from the sensory organs, becomes a whole organized and meaningful one. The importance of perception is that the world around us provides a regular basis and a ground for knowledge. On the other hand, achieving a perceived samorah of the world's relations and principles and ultimately a balanced cognition is the alphabet of entering the world of artistic creation. The artist needs organized perception to represent and create artwork. In this research, it is assumed that the artist's perception has been improved by practicing some of the exercises (referred to in the text). To prove this hypothesis, in this research, a tool called the "Andrew Ray" complex geometric shapes test has been used. This test also allows us to find out whether a perception is slow or at ideal speed. The present study seeks to answer two fundamental questions. First, how can the acquisition of artistic skills affect the performance of people's perceptions? And secondly, how can the acquisition of artistic skills affect the reaction time of individuals? For this purpose, 60 subjects including 30 students of different branches of visual arts and 30 individuals from non-artistic subjects participated in this research. Statistical analysis was used to analyze the data of the research. Comparison of scores between two groups of students of visual arts and non-artistic subjects who have not received any special education shows a significant difference in perceptual organization criteria. Based on the results of this test, two criteria for measuring the perceptual organization of individuals, including the quality of drawing and the style of drawing (the process of drawing stages), in the non-artistic group, is weaker than the artistic group. Also, in the artistic group, the process of perception is shorter than the non-artistic group.
  Keywords: perceptual organization, reaction time, visual arts students, complex archetype test
 • Roxana Fekri, Ahmad Alamshahi Page 165
  Strategic evaluation in the organization is considered as one of the main responsibilities of management and is one of the first and most important parts of strategic planning. In the knowledge age of today, organizations are more successful in implementing new strategies based on competitive advantage and improving their processes and operations by understanding the environment and customers. As an important institution in the field of education, development and provision of human resources, the university must remain competitive in order to meet its customer's demand. Therefore, the desire to survive in this competitive environment, for the open university - in which the reduction of time and space barriers for training and using modern IT-based methods is more than other aspects - from turning to management and Strategic planning has increased the ability to adaptto today's changing environments, as well as ability, accountability and customer satisfaction. One of the most powerful strategic models in this area is the balanced scorecard model, in which all aspects of an organization are balanced. Therefore, using the strengths of this model in strategic management of performance evaluation, the native model of balanced scorecard in open universities is presented and in case ofPayame Noor University, as the largest open university in Iran. The results of this research can be effective in developing a balanced scorecard model in the academic sector as well as being applicable to strategic planning and performance evaluation of open universities as well as universities based on distance learning methods.
  Keywords: Strategic Planning, Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Open Universities
 • Reza Balaghat, Hadi Ahmadi, Najmeh Gozari Moghaddam Page 186
  The purpose of this study was to investigate the relationship between religious orientation and moral intelligence with marital commitment of married students of Sistan and Baluchestan University. This descriptive correlation study was a regression model. Using stratified random sampling, 308 marital students from Sistan and Baluchestan University in 1394 were selected through three Alport religious orientation questionnaires (1950), Lanik and Kiel (2005) and Marital Engagement Adams and Jones (1997) studied. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression with SPSS 21 software. Findings showed: a) There is a positive and significant relationship between religious orientation and marital commitment (p
  Keywords: Religious orientation, Moral intelligence, Marital commitment, Students, Sistan, Baluchestan University
 • Zohreh Mohammad Eini, Irandokht Fayyaz Page 208
  The purpose of this study was to investigate the relationship between ineffective beliefs and coping styles with the tendency toward highrisk behaviors in adolescent girls aged 14-18 years old in Qom. The statistical population of the study was all adolescents aged 18 to 14 years old at high school in Qom high schools in the academic year of 1394-95. 144 of them were selected as research sample. They filled in questionnaires of ineffective beliefs, coping styles and risk of adolescents. The research method was descriptive correlational survey. For data analysis, correlation and stepwise regression were used. Pearson correlation showed that there is a positive and significant relationship between ineffective beliefs and high risk behaviors in adolescents. Also, there is a negative and significant relationship between the problem-oriented coping style and the tendency toward high-risk behaviors. The emotional-oriented coping style with a tendency towards high-risk behaviors has a positive and significant relationship. The results of stepwise regression to predict the tendency toward high-risk behaviors based on inefficient beliefs showed that in the first step, the need to satisfy others, in the second step of vulnerability-performance evaluation, in the third step, need confirmation of others, and in the fourth step of success - perfectionism Are able to predict 47% of changes in tendency towards high-risk behaviors. In addition, the results of stepwise regression to predict the tendency toward high-risk behaviors from coping strategies showed that in the first step, an emotional style and in the second step a problem- Predicted 38.9% of the change in the tendency to highgrade behaviors They are.
  Keywords: Attitude towards high-risk behaviors, ineffective beliefs, coping styles, problem-oriented style, thrill-circuit style
 • Javad Hatami Page 234
  The purpose of this research is to identify and identify the challenges and problems that exist in the education process of humanities in Iranian universities. This epistemological and methodological research has a qualitative approach. Qualitative in-depth interviews and KII techniques (interviews with key informed individuals) have been used to collect data with prominent and competent professors in the fifteen chosen disciplines of the humanities field. The results of this research show that the challenges of education in humanities in Iran include: environmental and indigenous challenges, linguistic, political, ideological, social challenges, institutional and cultural challenges. Other findings of the research are the weakness of the theoretical foundation of university education and humanities. Major problems are: lack of a system for accurate evaluation of teacher's teaching, and lack of adequate and adequate attention to humanities at the policy level, lack of attention to ecological conditions, the complete affiliation of human sciences to institutions The politician, as well as superficiality, is taught and, finally, the lack of attention to individual differences.
  Keywords: Humanities, Higher Education, Educational process