فهرست مطالب

بیومکانیک ورزشی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1395)
 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/05/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهه آزادیان، حمیدرضا طاهری تربتی *، علیرضا صابری کاخکی صفحه 5
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تکلیف دوگانه شناختی بر الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی هنگام راه رفتن در سالمندان دارای ضعف تعادلی اجرا شد.
  روش ها
  در این پژوهش 30 فرد سالمند دارای ضعف تعادلی بر اساس آزمون تعادلی برگ شرکت کردند. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی BTS Free EMG 300 و الکترودهای سطحی، فعالیت عضلات اندام تحتانی شرکت کنندگان در راه رفتن نرمال و راه رفتن همراه با تکلیف دوگانه شناختی اندازه گیری شد. برای تعیین لحظات مرتبط با مراحل گام برداری و اندازه گیری پارامترهای فضایی زمانی راه رفتن از دستگاه آنالیز حرکت Vicon استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روشRepeated measure و با سطح معنی داری 0/05 p< انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که راه رفتن همراه با اجرای تکلیف دوگانه موجب کاهش سرعت گام برداری و افزایش زمان استقرار و زمان گام شد (0/05 p<). همچنین شدت فعالیت عضلات در مرحله استقرار در شرایط راه رفتن با تکلیف دوگانه، در دو عضله ساقی قدامی و پهن خارجی نسبت به راه رفتن عادی به طور معنی داری کمتر بود (0/05 p<). اما زمان بندی فعالیت عضلات در هر سه عضله منتخب تحت تاثیر تکلیف دوگانه تغییر نکرد (0/05 p<).
  نتیجه گیری
  راه رفتن همراه با تکلیف دوگانه موجب تغییر الگوی گام برداری در متغیرهای فضایی-زمانی و فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی می گردد. کاهش شدت فعالیت عضلات در مرحله استقرار بر اثر اجرای تکلیف دوگانه نشان دهنده حساسیت این مرحله نسبت به اجرای تکلیف دوگانه و نیز کاهش کنترل سیستم عصبی مرکزی به دلیل پرداختن به مسائل شناختی تکلیف دوگانه می باشد.
  کلیدواژگان: گام برداری، تکلیف دوگانه، سالمند، فعالیت عضلانی، زمان بندی
 • الناز دیزجی *، رغد معمار، حیدر صادقی صفحه 17
  هدف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه فشار کف پایی پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی بود.
  روش ها
  12 کومیته کا و 8 کاتاکای عضو تیم ملی بانوان کاراته در این پژوهش شرکت کردند. فشار کف پایی با استفاده از پلت فورم Emed حین راه رفتن با پای برهنه اندازه گیری شد. پس از تقسیم کف پا به 10 ناحیه اوج فشار، انتگرال فشار-زمان، نیروی بیشینه و انتگرال نیرو-زمان محاسبه شدند. از آزمون ویلکاکسون و یو-من-ویتنی در سطح معناداری 0/05 برای آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در مقایسه دو گروه کاتا و کومیته، متغیرهای فشار کف پایی گروه کاتا در ناحیه متاتارسال دوم (0/05=p) و متاتارسال های 3،4،5 (0/04=p) به طور معناداری کمتر از گروه کومیته بود. در مقایسه پای برتر و غیر برتر نیز، متغیرهای فشار کف پایی پای برتر در نواحی انگشت شست (0/04=p) و انگشتان 3،4،5 (0/04=p) به طور معناداری بزرگ تر از پای غیر برتر و در ناحیه متاتارسال دوم (0/03=p) کمتر از پای غیر برتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاضر ممکن است نشان دهنده ماهیت متفاوت دو سبک باشد که کومیته به سبب فشارهای مکانیکی، تاثیر بارزتری بر فشار کف پایی دارد و نیز ممکن است فشار کف پایی متاثر از استفاده بیشتر کاراته کاران از یکی از پاها به علت برتری پا باشد. از این رو انجام مطالعات بیشتر و جامع تر برای پیشگیری از بروز سازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی در سطح حرفه ا ی و درمان آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ورزش کاراته، کاتا، کومیته، پای برتر، فشار کف پایی
 • حسین فرزانه *، سعید ایل بیگی صفحه 31
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو مدل وضعیت قرارگیری نشانگرها جهت بررسی زاویه پشت پا در افراد با پای طبیعی طی مراحل مختلف فاز استقرار راه رفتن در حالت با و بدون استفاده از کفش بود.
  روش ها
  تعداد 15 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند به صورت هدفمند و بر اساس شاخص افت استخوان ناوی انتخاب شدند. پس از قرارگیری نشانگرها با استفاده از مدل های Clarke و همکاران و Nigg، به طور هم زمان بر روی پا، اطلاعات زاویه پشت پای آزمودنی ها با استفاده از سیستم ثبت تصاویر دوبعدی از نمای پشت (دوربین پاناسونیک)، حین راه رفتن با سرعت 1/7 متر بر ثانیه بر روی تردمیل در دو وضعیت با و بدون کفش جمع آوری شد. جهت تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمونT مستقل در سطح (0/05 p≤)، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مقدار زاویه پشت پای آزمودنی ها درنتیجه بررسی دو مدل نشانه گذاری Clarke و Nigg در هر دو وضعیت های با و بدون استفاده از کفش طی فاز استقرار راه رفتن اختلاف معنی داری وجود دارد (0.001 p≤).
  نتیجه گیری
  با توجه به اختلاف مشاهده شده در مقدار زاویه پشت پای آزمودنی ها بر اساس دو مدل مورد بررسی، توجه به ویژگی های هر مدل در هنگام بررسی کینماتیکی زاویه پشت پا، امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: زاویه پشت پا، فاز استقرار، راه رفتن، کفش، پای برهنه
 • محمود خدابخشی *، سیدعلی اکبر هاشمی جواهری، احمد ابراهیمی عطری، مجید عبادی فرا صفحه 43
  هدف
  تعادل، جزء اصلی فعالیت های روزمره و فاکتور مهمی برای عملکرد ورزشی ورزشکاران است. اهمیت تعادل در فعالیت های بدنی روزمره مانند: نشستن، ایستادن و راه رفتن و فعالیت های ورزشی برای کسب امتیاز در مهارت های ورزشی چون ژیمناستیک و همچنین برای جلوگیری از آسیب در ورزش هایی چون بسکتبال، فوتبال و والیبال بدیهی است. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان می باشد.
  روش ها
  در این تحقیق 40 فوتبالیست جوان به طور داوطلبانه شرکت و سپس به شکل تصادفی به دو گروه: تجربی و کنترل تقسیم شدند. تعادل پویای آزمودنی ها در پیش و پس آزمون با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس اندازه گیری شد. گروه تجربی در برنامه طراحی شده 8 هفته ای (3- 5 جلسه در هفته) تمرینات مقاومتی با تراباند شرکت کردند. برای تجزیه وتحلیل آماری از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن، قد و وزن شرکت کنندگان به ترتیب: (سن: 18/22±0/83 سال ، قد : 173±5/73 سانتیمتر، وزن :62/1±6/8 کیلوگرم) بود. نتایج آزمون تی نشان داد که گروه تجربی بعد از اجرای تمرینات نسبت به قبل از آن، در نمره تعادل پویا ]عمومی (0/001 p=)، جانبی (p=0/001) و قدامی خلفی (p=0/001)[ تفاوت معنی داری ایجاد شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق تاثیر معنادار این تمرینات را بر تعادل پویای آزمودنی ها تائید کرد. با توجه به یافته های تحقیق، استفاده از تمرینات مقاومتی را می توان به منظور بهبود تعادل پویای ورزشکاران توصیه نمود.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، تعادل پویا، فوتبالیست های جوان
 • هومن مینونژاد، رضا منطقی، احسان طسوجیان *، حسین امیری صفحه 55
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی راستای زانو و ساختار پا در ورزشکاران فوتسالیست با و بدون کوتاهی همسترینگ می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقایسه ای 30 مرد ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 25 سال به صورت در دسترس هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آن ها به دو گروه 15 نفر با و بدون کوتاهی عضله همسترینگ تقسیم شدند. به منظور تعیین کوتاهی عضله همسترینگ، راستای کف پا و زانو به ترتیب از گونیامتر، خط کش و کولیس استفاده شد. پس از مشخص شدن نرمال بودن توزیع داده ها ( با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک) از آزمون t مستقل برای تجزیه تحلیل اطلاعات در سطح معنی داری (0/05>p) استفاده گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج پژوهش، اختلاف معناداری بین متغیر میزان افت ناوی در دو گروه سالم و مبتلا به کوتاهی همسترینگ مشاهده گردید که این میزان در گروه مبتلا به کوتاهی همسترینگ کمتر بود (0/002 = p). اما اختلاف معناداری در متغیر میزان فاصله بین کندیلی ران در دو گروه مشاهده نشد (0/05
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افت زیاد استخوان ناوی در ورزشکارانی که به کوتاهی عضلات همسترینگ مبتلا هستند شایع نیست.
  کلیدواژگان: راستای زانو، افت ناوی، فوتسالیست، کوتاهی همسترینگ
 • فرزام فرهمند، سید حسین حسینی *، محمد مهدی سیفی صفحه 65
  هدف
  هدف این تحقیق یافتن شرایط تمرینی بهینه برای تقویت انتخابی عضله پهن داخلی مایل نسبت به عضله پهن خارجی بود.
  روش ها
  به این منظور، یک مدل عضلانی اسکلتی از اندام تحتانی در محیط نرم افزار OpenSim ساخته شد. با مدل سازی تفصیلی مفاصل تیبیوفمورال و پاتلوفمورال از یکسو و شش شاخه عضلانی برای اجزای عضله چهار سررانی از سوی دیگر، شرایط تمرینی در سه حالت ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزوتونیک شبیه سازی شد. برای هر یک از شرایط تمرینی، کینماتیک حرکت و نیروی خارجی به مدل اعمال شد و پس از تحلیل دینامیک معکوس، نیروی هر یک از اجزای عضله چهار سر رانی با استفاده از روش بهینه سازی استاتیکی به دست آمد. پیش بینی های مدل برای تاثیر پارامترهای زاویه زانو، سرعت حرکت، میزان بار خارجی و چرخش محوری ساق بر روی نسبت سطح فعالیت عضله پهن داخلی مایل به عضله پهن خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از تاثیر زاویه زانو بر نسبت فعالیت عضله پهن داخلی به عضله پهن خارجی بود و بیشترین میزان این نسبت در زوایای نزدیک به اکستنشن کامل زانو به دست آمد. سرعت حرکت و میزان بار خارجی تاثیر چندانی روی این نسبت نداشت. چرخش محوری ساق پا بر این نسبت تاثیرگذار بود به گونه ای که افزایش چرخش خارجی ساق پا با افزایش این نسبت همراه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاکی از این است که تمرین ایزوکینتیک تحت سرعت بالا و با بیشترین میزان چرخش خارجی ساق پا در زوایای نزدیک به اکستنشن کامل زانو می تواند به افزایش بیشینه نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به عضله پهن خارجی منجر شود.
  کلیدواژگان: مفصل زانو، مدل عضلانی اسکلتی، عضله پهن داخلی مایل، عضله پهن خارجی، چرخش محوری درشت نی
|
 • Elaheh Azadian, Hamidreza Taheri Torbati *, Alireza Saberi Kakhki Page 5
  Objectives
  Each step during gait requires different attention demands that will affect muscles activity. The study of changes in the timing and intensity of the muscles activity in walking with dual task has received less attention from researchers. The purpose of this study was to evaluate changes in electromyography patterns of gait with cognitive dual tasks in balance impaired elderly.
  Methods
  Thirty older adults were recruited for this study. People were selected through berg balance test. Subjects walked 12-meters in two conditions, normal walking and walking with a cognitive dual task. Spatial-temporal kinematic parameters were recorded through the motion analysis and muscles activities were recorded through electromyography system. The data obtained was analyzed using repeated measures ANOVA at a significant level of p
  Results
  The results showed that walking under dual tasks would decrease gait speed and increase stride time and stance time. Also muscle activity in Tibialis anterior and Vastus lateralis in stance-phase would decrease significantly in dual tasks as compared with single task (p
  Conclusions
  Based on the results, it can be argued that walking under a dual task can change spatial-temporal parameters and muscle activity in gait pattern in the elderly with balance impairment. One explanation could be that the decreased control of the central nervous system on muscle activity in stance phase due to the performing of a dual task.
  Keywords: Gait, Dual task, Elderly, Muscle activity, Timing
 • Elnaz Dizaji *, Raghad Memar, Heydar Sadeghi Page 17
  Objective
  The aim of this study was to compare the plantar pressure distribution of dominant and non-dominant legs of females who were participated in the kata and kumite national team.
  Methods
  Twelve kumite and 8 kata female athletes of the Karate national team participated in this study. Plantar pressure was measured using emed platform during barefoot walking. After dividing the foot into 10 masks, peak pressure, pressure-time integral, maximum force and force-time integral were calculated. Wilcoxon and U-Mann-Witney tests were used to analyze parameters at a significance level of p ≤ 0.05.
  Results
  In comparison of kata and kumite teams it was found that, kata plantar pressure parameters in Metatarsal-2 (p=0.05) and Metatarsals-3, 4, 5 (p=0.04) were significantly less than those in kumite. Also, in comparison of dominant and non-dominant leg, plantar pressure parameters of dominant leg were less in Metatarsal-2 (p=0.04) and more in Bigtoe (p=0.04) and Toes-3, 4, 5 (p=0.03) than those in the non-dominant leg.
  Conclusion
  Results may be indicative different of natures of the two athletic fields in that Kumite has a higher impact on plantar pressure due to higher mechanical loads. Furthermore, the unequal use of the legs may affect plantar pressure because of leg dominance. Thus, further and more comprehensive studies are necessary to prevent exercise-induced adaptations in professional levels and their treatments.
  Keywords: Karate, Kata, Kumite, Dominant leg, Plantar pressure
 • Page 31
  Objective
  The purpose of this study was to compare the two models of marker placement for identifying of rear foot angle in normal people with and without shoes during the different stage of stance phase of walking.
  Methods
  Fifteen male students in Birjand University were selected based on Navicular Drop Index. After marker placement based on Clarke and Nigg models, the rear foot angle were recorded with two-dimensional analysis (Panasonic Camera) from behind position while subjects walked with 1.7 m/s on a treadmill with and without shoes. For statistical analysis, independent samples t-test was used (p≤0.05).
  Results
  The Results showed a significant difference in rear foot angle during the stance phase between the two models of Clarke and Nigg during walking with and without shoes (p≤0.001).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, due to their specific features care must be considered when using any of these two models to investigate the angular kinematics of the foot.
  Keywords: Rear foot angle, Stance phase, Walking, Shoes, barefoot
 • Mahmoud Khodabakhshi *, Sayyed Aliakbar Hashemi Javaheri, Ahmad Ebrahimi Atri, Majid Ebadi Fara Page 43
  Objective
  Keeping one's balance is a basic part of daily activities and it is an important factor in the performance of the athletic. The goal of this study was to study the effect of resistive exercises on young soccer players dynamic balance.
  Methods
  Forty young soccer players voluntarily participated in this study and were randomly divided randomly into two groups of experimental and control. Subject's dynamic balance in pre-test and post-test was measured using Biodex balance system. Experimental Group took part in an eight-week designed program of resistive exercises.
  Results
  The average age (18.22±0.83 year), height (173±5.73 cm), Weight (62.1±6.88) were measured and independent sample t-test were run to compere the data collected in the pre-test and posttest. To see if there were meaningful differences in the performance of the groups following the training. The result indicated positive effect of the training of the overall balance (p= 0/001), lateral (p=0/001) and anterior-posterior (p=0/001) balance in the experimental groups.
  Conclusion
  Results confirmed the significant influence of these exercises on subjects’ dynamic balance. Based on the results, using resistive exercises can be recommended in order to improve athletes’ dynamic balance.
  Keywords: resistance training, balance dynamic, young soccers.
 • Homan Minoonejad, Reza Manteghi, Ehsan Tasoujian *, Hossein Amiri Page 55
  Objective
  The purpose of this study was to investigate knee alignment and foot structure in futsal players with and without hamstring shortness.
  Methods
  In this descriptive - comparative study, 30 men athlete (18- 25 years) were recruited. They were assigned into two groups of 15 subjects with and without hamstring shortness. The hamstring shortness, knee and foot alignment were respectively measured by the goniometer, the ruler and caliper. After checking the normality of the data, (with Shapiro-Wilk test) independent samples t-test, were used to analyze of data at a significance level of P
  Results
  The findings indicate that there is a significant difference between the navicular drop in both groups, with and without hamstring shortness with the difference being lower in athletes with hamstring shortness (P= 0.002); but there is not any significant difference between the distances between Femur Condylar in both groups (P> 0.05).
  Conclusion
  It seems that, navicular drop is not common among athletes with hamstring shortness.
  Keywords: Knee alignment, Navicular drop, Futsal players, Hamstring shortness
 • Farzam Farahmand, Seyyed Hosein Hoseini *, Mohammad Mahdi Seifi Page 65
  Objective
  The purpose of this study is to find the optimum training conditions for selective strengthening of the vastus medialis oblique muscle over vastus lateralis.
  Methods
  For this purpose, a musculoskeletal model of lower limb was developed by OpenSim software. Using a detailed tibiofemoral and patellofemoral joint modeling and six muscular branches for components of quadriceps femoris muscle on the other hand, training conditions were simulated in isometric, isokinetic and isotonic modes. For each training condition, the motion kinematic and external force was applied to the model. After analyzing the inverse dynamics, the force of each component of quadriceps femoris muscle was obtained through the statical optimization. Impact of knee angle, speed of movement, external loading level and axial tibial rotation on activity rate of vastus medialis oblique to vastus lateralis muscle was investigated based on the model.
  Results
  The results showed that the knee angle affect on this ratio and the highest ratio could be obtained in angles close to full extension of knee. Speed of movement and external load level would not affect the ratio. Meanwhile axial tibial rotation could affect this ratio in a way that increasing tibial external rotation was associated with increasing the ratio.
  Conclusion
  The results indicate that high-speed isokinetic training with highest levels of tibial external rotation in angles close to full extension of knee can resulte in increasing the maximum activity ratio of vastus medialis oblique to vastus lateralis muscle.
  Keywords: knee joint, musculoskeletal model, vastus medialis oblique, vastus lateralis, axial tibial rotation