فهرست مطالب

طب انتظامی - سال پنجم شماره 5 (زمستان 1395)
 • سال پنجم شماره 5 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آرش فروزان، محمدجواد خراسانی، کامبیز معصومی صفحات 315-320
  مقدمه
  ارزیابی علمی همه بیماران ترومایی همواره بایستی از یک ترتیب منطقی پیروی کند و توجه به تمامی علل احتمالی شوک می تواند برای این بیماران نجات بخش باشد.
  گزارش موردی: در این گزارش بیمار آقای 30 ساله بدنبال ترومای نافذ ناشی از گلوله پرتابه پرسرعت دچار ترومای نافذ به لگن شده و توسط سرویس اورژانس 115 به بیمارستان آورده شده بود. در ارزیابی های اولیه بیمار ترومایی با توجه به صداهای قلبی گنگ برای بیمار سونوگرافی بر بالین صورت گرفت که در آن افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی دیده شد که به سرعت پریکاردیوسنتز انجام شد و بعد از گذاشتن کاتتر درناژ درون پریکارد، بیمار به اتاق عمل منتقل شد و تحت جراحی لاپاروتومی و توراکوتومی قرار گرفت. بیمار دچار آسیب نافذ به مثانه و روده کوچک و سیگمویید و دیافراگم و پریکارد بود که پس از 3 بار جراحی بیمار نجات یافت. در مدت پیگیری بیمار عارضه دراز مدتی نداشت.

  نتیجه گیری
  در نگاه اول علت شوک بیمار خونریزی در شکم بود که پس از آسپیراسیون تشخیصی پریتونیوم رد شد، اما سمع قلبی که یکی از مهم ترین اقدامات در احیای بیماران ترومایی است و سونوگرافی قلبی بر بالین بیمار (E-FAST) منجر به تشخیص تامپوناد ناشی از آسیب گلوله انتقال یافته به درون قفسه سینه شد.
  کلیدواژگان: ترومای نافذ لگن، تامپوناد، پریکاردیوسنتز
 • الهه خوشنویس، علیرضا اسماعیلی صفحات 321-330
  هدف
  هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر بر اساس مولفه های رفتار رانندگی است.
  روش
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 2700 راننده وسایط نقلیه در استان تهران بود که در سه ماهه اول سال 1392 توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل رانندگی خطرآفرین توقیف شده بودند. نمونه شامل 460 راننده پرخطر بود که به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه، رفتار رانندگی منچستر و ادراک خطر رانندگی استفاده شد. سپس تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی (ازجمله رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) بر روی داده ها انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مولفه های رفتار رانندگی می توانند رفتار رانندگی پرخطر را پیش بینی کنند و رابطه معناداری بین رفتار رانندگی با درک خطر در حین رانندگی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مولفه های رفتاری از نوع اشتباهات و تخلفات عمدی بیشترین تاثیر را در درک خطر در حین رانندگی دارند و همچنین؛ بر اساس مولفه های رفتار رانندگی می توان ادراک خطر در حین رانندگی را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: درک خطر رانندگی، رفتار رانندگی، رانندگی پرخطر
 • محمود ملکی تبار، موسی ریاحی صفحات 331-340
  مقدمه
  کاربرد تئوری ها و الگوهای مشاوره و روان درمانی می تواند در پیش گیری و کاهش انواع گوناگون اعتیاد ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش موثری را ایفا نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب در کاهش اعتیاد به اینترنت انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‎آموزان که در سال 1393-1392 در دبیرستان های عادی شهر ساوه مشغول به تحصیل بودند، شامل می شدند. نمونه حاضر در پژوهش از طریق روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه دانش آموزان که به دلیل اعتیاد به اینترنت به مراکز مشاوره مدرسه شهر ساوه مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. کلیه دانش آموزان به پرسش نامه اعتیاد به اینترنت کا، اس؛ یانگ (1996) پاسخ دادند. حجم نمونه در این تحقیق را 30 نفر از دانش آموزان پسر که به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش جایگزین شده بودند، تشکیل می دادند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب را دریافت کردند اما هیچ آموزشی در مورد گروه کنترل صورت نگرفت. بعد از اتمام دوره آموزش مجددا هر دو گروه از لحاظ اعتیاد به اینترنت مورد آزمایش قرار گرفتند تا میزان تاثیر جلسات گروه درمانی بر کاهش اعتیاد به اینترنت مشخص شود. سپس پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. داده های به دست آمده با شیوه آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشته است؛ پس مداخلات مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان موثر بوده است (0٫05 > p).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مداخلات مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب توانسته است اثر معناداری بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان بگذارد.
  کلیدواژگان: نظریه انتخاب، مشاوره گروهی، اعتیاد به اینترنت
 • ملیحه عرشی، محمد سبزی خوشنامی، علیرضا حمیدی فر، منصور فتحی، مرضیه تکفلی صفحات 341-350
  مقدمه
  یکی از راه های کنترل و کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به هنگام است که می تواند در ارتقاء سلامت افراد جامعه نیز موثر واقع شود. نیروی انتظامی با راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در معاونت اجتماعی، بستر و زمینه پیشگیری از مسائل اجتماعی و ارائه خدمات به مراجعین را فراهم نموده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت این خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی (در مراکز و کلانتری ها) در دوره شش ساله (1387-1392) انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش با روش توصیفی- طولی، متغیرهای مورد مطالعه یعنی ویژگی های مراجعین، مشکلات آن ها و خدمات مراکز مشاوره ناجا و دوایر مددکاری اجتماعی کلانتری ها در طی روند شش ساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. داده های این پژوهش از طریق اطلاعات ثبت شده مراجعین در اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی از کل کشور به دست آمده است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) در دو حیطه مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری ها مورد تحلیل قرارگرفته اند.
  یافته ها
  آمارها حاکی از افزایش تعداد مراجعین زن از سال 87 تا سال 92 است. این آمار نشان می دهد که نسبت 1.5 برابری مردان به زنان در سال 87 به نسبت مساوی در سال 92 رسیده است و همچنین میانگین سنی خدمت گیرندگان بین 28 تا 35 سال است. متاهلین بیشترین درصد و مشکلات خانوادگی بیشترین علت مراجعه را تشکیل می دهند. دریافت خدمات حقوقی و تلفنی رو به افزایش است. حدود نیمی از مراجعین به دلیل اختلافات و مشکلات با بستگان درجه یک، به کلانتری ها مراجعه می نمایند.
  نتیجه گیری
  با توجه به زنانه شدن دریافت خدمات، متاهل بودن اکثر دریافت کنندگان خدمات و در نتیجه وابستگی خانوادگی مراجعین و همچنین بالا بودن آمار مشکلات خانوادگی؛ تغییر در ساختارهای ارائه خدمات، آموزش متخصصین و وجود تعامل بین سازمان های مرتبط برای ارتقا کیفیت خدمات، ضروری است و در نتیجه بازبینی، برنامه ریزی و سیاست گذاری متناسب با مراجعین را می طلبد.
  کلیدواژگان: کارکنان وظیفه، اختلالات روانی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • ابوالقاسم رییسی، علی فتحی آشتیانی، حسین سلیمی، مهدی ربیعی صفحات 351-360
  مقدمه
  بازنشستگی به عنوان یک تحول مهم و موثر در زندگی افراد می تواند نقش تاثیرگذاری را داشته و یکی از لحظات بحرانی زندگی را تشکیل دهد و در بسیاری از موارد حتی با نوعی نگرانی و اضطراب همراه باشد. هدف این پژوهش تعیین سطح سلامت عمومی فرماندهان و مدیران ارشد بازنشسته نیروی انتظامی شهر تهران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش مشکلات روان شناختی آنان در دوره بازنشستگی بود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این تحقیق کلیه فرماندهان و مدیران ارشد مشغول به کار در دو سال آخر خدمت و فرماندهان و امیران ارشد بازنشسته در چهار سال اخیر بودند، که از بین آن ها 50 نفر از کسانی در شرف بازنشستگی بودند و 120 نفر از بازنشستگان به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) را تکمیل کردند. در این پژوهش داده های به دست آمده با روش های آماری تحلیل مانوا و آزمون های زوجی و مقایسه گروه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این تحقیق، بین میزان سلامت عمومی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی انتظامی شهر تهران، قبل از بازنشستگی و سلامت عمومی ایشان پس از بازنشستگی اختلاف معنی داری مشاهده شد. طبق نتایج به دست آمده سلامت عمومی فرماندهان و مدیران ارشد قبل از بازنشستگی بیشتر از سلامت عمومی آن ها پس از بازنشستگی در گروه های شش ماه تا یک سال بعد از بازنشستگی بدون شغل جدید و دو تا چهار سال بدون شغل جدید بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری، اهمیت موضوع شغل و منبع درآمد برای مدیران و فرماندهان بازنشسته که با شروع دوره بازنشستگی بخشی از منبع درآمدی و سایر امتیازات رفاهی خود را از دست داده اند، مشخص گردید.
  کلیدواژگان: کارکنان وظیفه، اختلالات روانی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • سمانه محمدپور، محسن احمدپور صفحات 361-370
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری (CBT) مذهب محور بر تعهد سازمانی و اثربخشی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش 40 نفر از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (20n=) و گواه (20n=) قرار گرفتند و پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه تعهدسازمانی و اثربخشی سازمانی تی سنگ به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت درمان شناختی-رفتاری مذهب محور قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی و شاخص های آمار استنباطی مانند تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار 20-SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اجرای درمان شناختی-رفتاری مذهب محور تفاوت معناداری وجود دارد) 0.001>. (P به طوری که، میانگین نمره تعهدسازمانی و اثربخشی سازمانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان پیشنهاد داد که دوره های آموزشی و درمانی مناسب به منظور ارتقاء تعهدسازمانی و اثربخشی سازمانی کارکنان ناجا و هم چنین کارکنان سایر سازمان ها طراحی و به صورت دوره ای برگزار گردد.
  کلیدواژگان: کارکنان وظیفه، اختلالات روانی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
 • مستوره صداقت، علی صاحبی، شهره شهابی مقدم صفحات 371-378
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‎درمانی به شیوه موردی بر افراد مبتلا به افسردگی اساسی و سابقه اقدام به خودکشی انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه این پژوهش، شبه‎آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. در راستای این پژوهش، با روش نمونه در دسترس 14 نفر از بیماران دارای سابقه اقدام به خودکشی با تشخیص افسردگی اساسی در بیمارستان امام سجاد (ع) تهران انتخاب شدند و با روش تصادفی در دو گروه هفت نفری آزمایش و گواه جاگذاری شدند؛ روش کار از نوع کار آزمایی بالینی بود. بیماران به وسیله پرسش نامه افسردگی بک (BDI-II) مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه آزمایش پنج جلسه مداخله واقعیت‎درمانی ارائه گردید؛ گروه کنترل تنها دارو دریافت کردند. در پایان مجددا هردو گروه پرسش نامه افسردگی بک را تکمیل کردند. پس از گردآوری داده ها و با کنترل پیش آزمون تجزیه وتحلیل آن ها به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند اگرچه واقعیت‎درمانی و دارودرمانی در کاهش افسردگی تاثیر داشتند، ولیکن واقعیت‎درمانی موثرتر بوده است؛ به گونه ای که شاخص بهبودی برای متغیرهای افسردگی در گروه واقعیت‎درمانی میانگین کمتری از گروه دارو درمانی داشتند، و واقعیت‎درمانی به نسبت دارودرمانی با سطح معناداری (0٫05p<) بر کاهش افسردگی افرادی که اقدام به خودکشی داشتند تاثیر بیشتری نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود از روش درمانی مداخله ای واقعیت‎درمانی برای کاهش افسردگی افرادی که اقدام به خودکشی دارند، استفاده شود.
  کلیدواژگان: واقعیت‎درمانی، دارودرمانی، افسردگی اساسی، سابقه اقدام به خودکشی
 • هنگامه خسروانی، لیلا اعزازی، شهریار باقری صفحات 379-388
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی علل احتمالی آسیب های ورزشی رزمی در دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مجتمع آموزشی زنان پلیس و مقایسه انواع آسیب ها برحسب محل آسیب و بررسی تاثیر عوامل موثر احتمالی در دوران آموزش نظامی-رزمی است. این مطالعه به بررسی عوامل فردی، بیماری‎های مستعد‎کننده و علل خارجی می‎پردازد و ارتباط آن را با ایجاد آسیب های اسکلتی‎عضلانی بررسی می کند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی انجام شده است. جامعه موردپژوهش تعداد 98 نفر از دانشجویان مصوب پلیس است. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه نوردیک، پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه معاینات پزشکی و آزمون آمادگی جسمانی بدو ورود و پایان دوره آموزش های رزمی-ورزشی انجام شد؛ داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزارSPSS (0٫05=AWT IMAGE) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نهایی نشان می دهد پس از اتمام دوره، ازنظر سلامتی 79 نفر از افراد مورد مطالعه حداقل در یکی از قسمت های سیستم اسکلتی‎عضلانی وضعیت نامطلوب تری نسبت به شروع دوره داشتند. موارد آسیب برحسب محل به ترتیب ستون فقرات، اندام تحتانی، و اندام فوقانی بود. آسیب ناحیه زانو شایع ترین نوع آسیب در سال اول آموزش بود، ولی در سال های بعدی و در پایان دوره، شایع ترین نوع آسیب در ناحیه کمر بود. عوامل مستعد کننده به ترتیب فراوانی شامل مشکلات بافت نرم، مفصلی، زنان، اختلالات فیزیولوژیک بدن و مشکلات استخوانی یافت شد. عوامل مستعد کننده در پایان دوره به ترتیب فراوانی شامل اختلالات فیزیولوژیک بدن، مشکلات بافت نرم، زنان، مفصلی و مشکلات استخوانی بودند. علل خارجی آسیب به ترتیب فراوانی شامل فعالیت رزمی، فعالیت ورزشی و شرایط زندگی در خوابگاه بوده است. ارتباط بین شاخص‎های دموگرافیک با ایجاد آسیب های اسکلتی‎عضلانی ازنظر آماری معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که فعالیت های ورزشی و رزمی در حین و اتمام دوره آموزش و شرایط زندگی در خوابگاه، در ایجاد آسیب های اسکلتی‎عضلانی موثر است.
  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، رزمی، دانشجویان پلیس زن، اختلالات فیزیولوژیک بدن، فعالیت ورزشی، فعالیت رزمی
 • ندا صائب نیا، مجید صادقی زاده، فاطمه موحدی مطلق، محمد جواد دهقان عصمت آبادی صفحات 389-402
  سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع دنیا به حساب می آید. برداشتن تومور، موثرترین روش درمان سرطان کلورکتال محسوب می شود؛ اما در 30 تا 40 درصد موارد، پس از جراحی سرطان عود می کند. هدف مطالعات اخیر، تشخیص عود سرطان در کمترین زمان ممکن، در مرحله بدون نشانه است، چرا که در این مرحله شروع درمان می تواند سبب بهبود بیماری شود. پیشرفت در زیست شناسی مولکولی موجب معرفی بیومارکرهای توموری شد که ارزیابی خطر سرطان را برای بیماران سرطانی اختصاصی می کند. هدف ما در این مقاله مروری، جمع آوری اطلاعات در مورد روش های کشف شده برای پیش بینی عود سرطان کلورکتال است. روش های موجود برای پیش بینی عود سرطان عبارت اند از: میزان آنتی ژن کارسینو امبریونیک، ناپایداری میکروستلایتی، بیان ژن مرتبط با متاستاز سرطان کلون-1، پلاستین-3، پروتئین-3 القاشده توسط رتینوئیک اسید (RAI3)، MicroRNA-29c، مارکرهای سلول بنیادی سرطان کلورکتال، آزمون‎های سرطان کلون Oncotype DX® و Coloprint®، ابزار پیشگویی عود مولکولی، متیلاسیون هم زمان NEUROG1 و CDKN2A(p16)، بیان ژن های S100A2 و S100A10 و بکار بردن آزمایش های سریع، ساده و قابل اعتماد می باشند. قابل ذکر است که نقص مسیر MMR در میزان عود سرطان کلورکتال موثر است. امید است با جمع آوری این اطلاعات بتوانیم در پیدا کردن روش موثر برای پیش بینی به موقع عود سرطان کلورکتال و درنتیجه درمان آن، نقشی ایفا کرده باشیم.
  کلیدواژگان: سرطان کلون، بازگشت سرطان، پیشگویی عود سرطان
|
 • Pages 315-320
  Background
  Scientific evaluation of trauma patients should follow a logical order and notice to all probable causes of shock can be life saving for all trauma patients.
  Case Report: In this case report¡ a 30-year-old man was referred to the hospital by Emergency Medical Services because of penetrating trauma to the pelvis caused by gunshot. During Primary Survey because of muffle heart sounds¡ cardiac bedside ultrasonography was performed and pericardial effusion and right ventricle diastolic collapse were found which are symptoms for cardiac tamponade. Then pericardiocenthesis was immediately performed and after putting a catheter in the pericardium¡ patient was transferred to the operating room. Rupture of the bladder¡ bowel¡ sigmoid and diaphragm in the abdomen and pericardium and epicardium in the chest were treated by the surgeon after 3 times of surgery. During follow-up period patient had no long term sequel.
  Conclusion
  At the beginning¡ the cause of shock seemed to be hemorrhagic shock but after diagnostic peritoneal aspiration (DPA)¡ it was ruled out and heart sounds and bedside cardiac sonography that is part of ATLS protocol at last caused to diagnosis of pericardial tamponade due to gunshot pericardium and epicardium injury.
  Keywords: penetrating pelvic trauma, cardiac tamponade, pericardiocentesis
 • Elaheh Khoshnevis, Alireza Esmaeili Pages 321-330
  Aim: The purpose of this study was the prediction of high-risk driving perception based on the driving behavioral components.
  Materials And Methods
  The method of this research was correlation and the population included 2700 drivers whose cars were detained due to high-risk driving in Tehran. The sample consisted of 460 high-risk drivers who were selected through convenience sampling method. In order of gathering the data 2 questionnaires of Manchester driving behavior and driving risk perception were used. Then, the methods of statistics (such as correlation and regression) were used for data analysis.
  Results
  Results showed that driving behavioral components can predict high-risk driving perception & there is a significant relationship between driving behavior and high-risk driving perception.
  Conclusion
  The behavioral components, errors and intentional violations have the greatest impact on risk perception and also driving risk perception can be predicted based on the components of driving behavior.
  Keywords: high-risk driving, driving behavior, driving risk perception
 • Mousa Riahi, Mousa Riahi Pages 331-340
  Background
  Internet is an essential and routinely used tool for communication, information and entertainment. Some psychological and counseling theories have proved effective in preventing and reducing various kinds of addictions like internet addiction. The present study aimed at investigating the effectiveness of group counseling based on Choice Theory on reducing internet addiction among Police Staff‘s children studying in high school.
  Materials And Methods
  The design of this study was pretest-posttest with control group. The statistical population included all Police Staff‘s children studying in high school in Saveh in 2012-2013. Participants were 30 addicted students who were selected through Convenience method and assigned randomly to experimental and control groups. Data were collected through instrument of Young’s Internet Addiction Test Scale (1996) for high school students. Then subjects in experimental group participated in eight group counseling sessions based on Choice Theory, but the students in control group received no kind of instruction.
  Results
  The results were analyzed using the covariance test. It showed group counseling based on Choice Theory could decrease internet addiction among high school male students in experimental group (p
  Conclusion
  In General, the results of the research suggested that group counseling based on Choice Theory could significantly decrease internet addiction among children of Iran's Police Force personnel.
  Keywords: choice theory, group counseling, internet addiction, children of Iran's police force (NAJA) personnel
 • Maliheh Arshi, Mohammad Sabzi, Khoshnami, Alireza Hamidifar, Mansour Fathi, Marzieh Takaffoli Pages 341-350
  Background
  One of the ways to control and reduce social harms and crimes is to provide on time counseling services which can also be effective in promoting public health. The Law Enforcement Force of Iran has provided the potential of preventing social problems and of facilitating the delivery of services through setting up counseling and social work centers. So the present study aimed to survey the condition of these social work and counseling services, during six years (2008 to 2013).
  Materials And Methods
  In this descriptive longitudinal study, the characteristics of the clients, their problems and provided counseling and social work services of the police stations were studied and analyzed during 6 years. The data were collected from the documents of the clients in the Department of Counseling and Social Work of the police of the whole country and were analyzed by descriptive statistics in the two contexts of counseling and social work centers of the police stations.
  Results
  The results revealed that the number of women receiving services is growing; the mean of age range of clients was 28 - 35; the highest percentage of the clients were married; family problems were the most common cause of refering; receiving the legal and counseling hotline services has been growing; and finally about half of clients refer to police stations due to their problems with relatives.
  Conclusion
  Due to the feminizations of the given services; the great number of married clients and accordingly family bonding; and also high frequency of family problems, major changes in the structure of service providing, educating experts and interaction between organizations to improve the quality of services are necessary. So these modifications need revaluating, planning and making policies appropriate to the clients.
  Keywords: social work, counseling, law enforcement force of islamic republic of Iran, trend analysis, social problems
 • Abolghasem Reisi, Ali Fathi Ashtiani, Seyed Hossein Salimi, Mehdi Rabie Pages 351-360
  Background
  Retirement is concerned as an important transition playing an effective role in life on which has a signiificant influence. Retirment is usually alonge with anxiety and other psychological problems. The main aim of the present study was to compare the general health in the high rank police officers before and after retirement in order to provide the enhencement of health psychology of the police officers.
  Materials And Methods
  Statistical population of the study consisted of all the high rank police officers occupied at the latest two years of their careers and also the high rank police officers who had been retired during the recent four years among which 120 retired and 50 would-be retired police officers were selected through Convenience Sampling method and filled the questionnaire of GHQ. Data were analyzed by Manova and other statistical methods.
  Results
  Results revealed that the group of officers who were going to retire in the next two years significatly showed higher scores than both gorups of retired officers (with and without jobs) in GHQ. It indicated that the group of officers who were going to retire in the next two years was healthlier than the two other groups.
  Conclusion
  According to the findings, it can be concluded that having a job may preserve health psychology of individuals who come to retire and prevent them from negative effects of retirement in high rank police offices.
  Keywords: General health, psychology problem, Retirement, Police officers
 • Samaneh Mohamadpour, Mohsen Ahmadpour Pages 361-370
  Background
  The present study was conducted with the aim of considering the effectiveness of Religious–Based Cognitive Behavioral Therapy on organizational commitment and organizational effectiveness of Lorestan province officers.
  Materials And Methods
  The research design was clinical trials with pretest-posttest and control group. In this study, 40 police officers in Lorestan province were selected by using random sampling method and were assigned in 2 experimental group (n=20) and control group (n=20). Then the Demographic Questionnaire and Tseng organizational commitment and effectiveness questionnaire were administrated on both groups as pretest. Then the experimental group received 12 sessions of Religious–Based cognitive-behavioral therapy and the control group did not receive any intervention. In the end, post-test was administrated on both groups and, descriptive statistics such as mean, standard deviation, frequency, frequency percentage and inferential indices such as analyzing multivariate analysis of covariance with SPSS-20 software were used.
  Results
  The results of the present study indicated that after administrated religious–based cognitive-behavioral therapy, there were significant differences between the control and experimental groups (p
  Conclusion
  Considering the result of present study, it can be recommended that in order to promote the organizational commitment and effectiveness of police officers and other organization's employees, training and treatment courses be designed and held periodically.
  Keywords: organizational effectiveness, organizational commitment, religious–based cognitive behavioral therapy
 • Mastureh Sedaghat Pages 371-378
  Background
  This study aimed to investigate the effectiveness of reality therapy on cases with major depression and suicide attempt.
  Materials And Methods
  The methodology of this research study was quasi-experimental with pre-test and post-test. For the sake of this study, available sample of 14 patients diagnosed with major depression who have had at least one suicidal attempt were selected from NAJA Imam Sajjad hospital and divided randomly into two groups of test and control, with seven cases in each group. Research procedure was a clinical trial. Patients were assessed using Beck Depression Inventory (BDI- II). The test group underwent five sessions of reality therapy. The control group only received drug therapy. In the end, both groups filled up the Beck Depression Inventory once again. After data collection and control for pre-test, data analysis was performed using descriptive and inferential statistical index and compared using single variable ANCOVA.
  Results
  The results showed that, although both reality therapy and drug therapy had an impact on reducing depression, but reality therapy was more effective, so that the recovery index for depression variables had a lower average in reality therapy group compared with drug therapy group; and reality therapy in comparison with drug therapy had statistically larger effect on reducing depression of suicidal attempts at the significant level of (P
  Conclusion
  Considering the results of this study, it is suggested that the intervention of reality therapy treatment be used to reduce depression of the individuals with suicide attempt.
  Keywords: reality therapy, drug therapy, depression, suicide
 • Hengameh Khosravani, Leila Ezazi, Shahryar Bagheri Pages 379-388
  Background
  The goal of this study is to investigate underlying etiologies of probable sport and combat injuries in female students at levels of Associate degree and Bachelor of science at Police education institution for women; and to compare types of injuries based on anatomical location of injury; and to investigate the probable factors mediating injury during military-combat education.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional descriptive study. Study sample consisted of 98 official female Police students. This study used Demographics data, Nordic questionnaire, physical examination and the physical fitness test results at the onset and end of military-sport education course. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS software (AWT IMAGE=0.05).
  Results
  End results show that at the course’s end, 79 of subjects had diminished heath status in at least one part of musculoskeletal system in comparison with the onset. Instances of injuries were correspondingly more frequent in spine, lower limb, and upper limb. Knee injury was the most prevalent injury in first year of education; but in next years and at the end, lumbar injuries were most prevalent. Facilitating factors in descending order included: soft tissue disorders, joint disorders, gynecologic problems, physiologic disorders, and skeletal problems. External factors of injury in descending order included: military activity, sports, and living conditions of dormitory. The relationship between demographic measures and occurrence of musculoskeletal injuries was statistically insignificant.
  Conclusion
  Findings of this study shows that combat and sport activities during education and living conditions in the dormitory are influential factors in occurrence of musculoskeletal injuries.
  Keywords: combat, sport injuries, female police students, physiologic disorders, sports activity, combat activity
 • Neda Saebnia, Majid Sadeghizadeh, Fatemeh Movahedi Motlagh, Mohammad Javad Dehghan Esmatabadi Pages 389-402
  Colorectal cancer is the third most common cancer in the world. Surgery is the most effective colorectal cancer treatment. However, cancer recurrence occurs in 30 to 40% of patients after surgery. The aim of recent studies is the diagnosis of cancer recurrence in the shortest time possible, during the asymptomatic stage, because the possibility of successful cancer treatment could be increased at this stage. Advances in molecular biology have led to the introduction of tumor biomarkers and personalization of risk assessment for the cancer patients. The aim of this review article is to collect the information about current methods for predicting the recurrence of colorectal cancer. Methods for predicting cancer recurrence include: level of carcinoembryonic antigen, microsatellite instability, expression level ofcolon cancer metastasis-associated gene-1, Plastin-3, Retinoic acid induced-3, MicroRNA-29c, colorectal cancer stem cell markers, Oncotype DX Colon Cancer Assay, Coloprint®, molecular relapse prediction tools, concurrent methylation in NEUROG1 and CDKN2A (p16), S100A2 and S100A10 gene expression, and employing quick, simple, and reliable diagnostic tests. It is also noteworthy that defects in MMR pathway affect the recurrence of colorectal cancer. By collecting this information, we hope to have played a role in finding an effective method for early prediction of colorectal cancer recurrence, and therefore on its treatment outcome.
  Keywords: colon cancer, cancer recurrence, cancer relapse, cancer recurrence prediction