فهرست مطالب

اکوفیزیولوژی گیاهی - پیاپی 26 (پاییز 1395)

نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی
پیاپی 26 (پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/13
 • تعداد عناوین: 19
|
 • بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان و شاخص های بروز تنش اکسیداتیو در علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.)، پیچک صحرائی صحرائی(convolvulus arvensis L.) و تلخه (Acroptilon repens L.)
  واقف عنایتی، عزت الله اسفندیاری، علیرضا پورمحمد، کمال حاج محمد نیا قالیباف، اصغر رحیمی صفحات 1-13
  صرف نظر از خسارت های قابل توجه علف های هرز بر عملکرد گیاهان زراعی، تاکنون اثرات شوری بر الگوی رفتاری فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آنها مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین منظور علف های هرز تاج خروس، پیچک صحرائی و تلخه انتخاب و تاثیر سه سطح شوری شاهد (0)، 50 و 100 میلی مولار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری تنها بر وزن خشک پیچک صحرائی تاثیر معنی داری نداشت.
  به علاوه فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در اثر شوری در علف های هرز تاج خروس و تلخه کاهش یافت، ولی فعالیت این آنزیم در علف هرز پیچک از شوری متاثر نگردید. همچنین، نتایج سنجش فعالیت آنزیم های حذف کننده پراکسید هیدروژن نشان داد این آنزیم ها تنها در پیچک صحرائی از شوری تاثیر نگرفت. درحالیکه در تلخه فعالیت این آنزیم ها بطور معنی داری کاهش داشت. در تاج خروس نیز تنها فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در اثر شوری کاهش نشان داد. در علف های هرز مورد مطالعه شوری بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز تاثیری نداشت. از طرفی، میزان پراکسید هیدروژن در هر سه علف هرز مورد مطالعه در اثر شوری 100 میلی مولار بطور معنی داری افزایش یافت. اما میزان پراکسیداسیون لیپیدی در اثر شوری تنها در علف های هرز تلخه و تاج خروس مشاهده شد. براساس نتایج حاصل بعلت عدم تغییر معنی دار آنزیم های آنتی اکسیدان در علف هرز پیچک صحرائی، این گیاه در مقایسه با تاج خروس و تلخه به سطوح مورد بررسی شوری متحمل تر می باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدی، علف هرز، شوری
 • بررسی اثر تراکم کاشت بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای
  حامد جوادی صفحات 14-25
  به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر برخی ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و درصد پروتئین ارقام سورگوم دانه ای در سال 1390 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل چهار رقم سورگوم (سپیده، محلی سراوان، پیام و کیمیا) و سه تراکم گیاهی 100، 180 و 260 هزار بوته در هکتار بودند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع بوته، تعداد گره و تعداد انشعابات اصلی پانیکول در رقم محلی سراوان و بالاترین قطر ساقه، طول و قطر پایک گل آذین و مساحت برگ پرچم در رقم کیمیا و بیشترین تعداد پنجه و متوسط طول میانگره در رقم پیام و بلندترین طول پانیکول در رقم سپیده مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه در رقم محلی سراوان و بیشترین میزان پروتئین دانه به طور مشترک در ارقام پیام و کیمیا مشاهده شد. افزایش تراکم، باعث کاهش قطر ساقه، طول پانیکول، تعداد انشعابات اصلی پانیکول، طول پایک گل آذین و قطر پایک گل آذین گردید. با افزایش تراکم، عملکرد دانه افزایش یافت ولی تراکم میزان پروتئین دانه را تحت تاثیر قرار نداد. اثرمتقابل رقم و تراکم بر تعداد پنجه، طول پانیکول و مساحت برگ پرچم معنی دار بود. بر اساس نتایج این آزمایش حداکثر عملکرد دانه در رقم محلی سراوان و تراکم 260 هزار بوته در هکتار بدست آمد.
  کلیدواژگان: تراکم، رقم، عملکرد دانه، ویژگی های مورفولوژیک، سورگوم دانه ای
 • تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی
  نورالله خیری، حمیدرضا مبصر، بهنام مسعودی، پرویز یداللهی صفحات 26-34
  به منظور بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر صفات زراعی برنج رقم طارم امراللهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1392 در شهرستان آمل اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سه تراکم (1، 3 و 5 نشا در کپه) و چهار آرایش کاشت ( 15×15، 20×20، 25×25 و30×30 سانتی متر مربع) برنج بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تراکم و آرایش کاشت بر تمام صفات مورد مطالعه به جز تعداد پنجه بارور در کپه معنی دار بود. با افزایش تراکم بوته، از صفات ارتفاع بوته، طول پانیکول و تعداد دانه پر و پوک کاسته شد ولی تعداد پانیکول در متر مربع و به تبع آن عملکرد دانه، افزایش معنی داری داشت. با تغییر آرایش کاشت از 30×30 به 15×15 سانتی متر مربع، تعداد پنجه بارور در کپه به میزان 56/9 درصد کاهش یافت. حداکثر وزن هزار دانه از آرایش های کاشت 25×25 و 30×30 سانتی متر مربع و تراکم پنج نشا در کپه حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه (شلتوک) با میانگین 6550 کیلوگرم در هکتار از آرایش کاشت 20×20 سانتی متر مربع و تراکم سه نشا در کپه حاصل شد. بنابراین می توان تراکم سه نشا در کپه و آرایش کاشت 20×20 سانتی متر مربع را به عنوان مناسب ترین تراکم کاشت برای برنج رقم طارم امراللهی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: برنج، الگوی کاشت، تعداد نشا، محصول دانه
 • اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
  حامد جوادی، غلامرضا زمانی صفحات 35-48
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیک، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت 25 مهر، 10 آبان، 25 آبان و 10 آذر به عنوان کرت اصلی و سه رقم محلی اصفهان، زرقان و LRV به عنوان کرت فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی مرفولوژیک ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه رویشی از سطح زمین و تعداد شاخه فرعی معنی دار بود و تاخیر در کاشت باعث کاهش این صفات گردید. همچنین تاریخ کاشت بر تمامی مراحل فنولوژیک شامل سبز شدن، ساقه دهی، غنچه دهی، گل دهی و رسیدگی معنی دار بود و تاخیر در کاشت، تمامی مراحل فوق را تسریع نمود. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 25 مهر به میزان 1209 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و به تعویق انداختن کاشت تا تاریخ 10 آذر باعث شد عملکرد دانه به میزان 5/56 درصد کاهش یابد. اثر رقم بر ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه رویشی از سطح زمین، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه معنی دار بود. از مراحل فنولوژی مورد مطالعه فقط زمان کاشت تا سبز شدن تحت تاثیر رقم قرار گرفت و سایر مراحل تفاوت معنی داری نداشتند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش حداکثر عملکرد دانه از رقم LRV در تاریخ کاشت 25 مهر بدست آمد.
  کلیدواژگان: گلرنگ زرقان، LRV، درجه، روزرشد
 • تاثیر شیوه های کشت بر ویژگی های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره
  محمد میرزاخانی، کبری گازرانی فراهانی، کریم نوزاد نمین صفحات 49-57
  با توجه به محدودیت منابع آبی در مناطق گرم و خشک و همچنین شدت میزان تبخیر از سطح خاک، لذا انتخاب بهترین شیوه کشت در جهت کاهش اثرات سوء عوامل نامساعد محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر شیوه های کشت بر ویژگی های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره این آزمایش در منطقه کاشان و در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار شیوه کشت غرقابی، کشت در کف شیار، کشت در محل داغ آب پشته ها و کشت روی پشته و سه رقم گلرنگ، گلدشت، بومی اصفهان و رقم صفه بود. صفاتی مانند ارتفاع بوته، قطر ساقه تعداد ساقه، تعداد غوزه پوک در هر بوته، تعداد غوزه در متر مربع، تعداد دانه در متر مربع، وزن دانه های غوزه ها، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت بوته و عملکرد روغن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر برهمکنش شیوه های کشت و ارقام بر صفات ارتفاع بوته، تعداد غوزه در متر مربع، تعداد دانه در متر مربع، وزن دانه های غوزه ها، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت بوته و عملکرد روغن معنی دار شد. همچنین بالاترین عملکرد روغن (7/389 کیلوگرم در هکتار) در شیوه کشت بذور در محل داغ آب و رقم گلدشت و کمترین آن (3/254 کیلوگرم در هکتار) در شیوه کشت پشته و رقم بومی اصفهان تولید شد. بنابراین در مناطق با آب و هوای گرم و خشک مانند کاشان، شیوه کشت روی خط داغ آب می تواند باعث کاهش تجمع املاح ناشی از تبخیر سطحی شود.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن، کشت غرقابی
 • تآثیر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد عدس (رقم گچساران) در شرایط دیم
  پیام پزشکپور صفحات 58-67
  به منظور بررسی امکان کشت پاییزه عدس در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره) و نیز تعیین تراکم بذر مناسب در هر یک از فصل های کاشت، این پژوهش در سال زراعی 88-1387 در شهرستان خرم آباد اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (پاییزه و بهاره) و تراکم بذر (در پنج سطح 200، 250، 300، 350 و 400 بذر در مترمربع) بود که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر فصل کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف در متر مربع، شاخص برداشت، تعداد دانه در متر مربع، تعداد غلاف تک بذری وتعداد غلاف دو بذری در متر مربع، معنی دار بود. عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع در کشت پاییزه به طور معنی داری بیشتر از کشت بهاره بود. همچنین تراکم کاشت اثر معنی داری روی عملکرد دانه، تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانه در متر مربع و تعداد غلاف تک بذری در متر مربع داشت. بیشترین عملکرد دانه به میزان 1600 کیلوگرم در هکتار به کشت پاییزه مربوط بود . تیمار 350 بذر در مترمربع دارای بیشترین عملکرد دانه (1575 کیلوگرم در هکتار) بود ولی تفاوت معنی داری بین تراکم های 300 ،350 و 400 دانه در متر مربع وجود نداشت. کاشت این محصول در شرایط دیم خرم آباد به صورت پاییزه و با تراکم 300 بذر در مترمربع توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: عدس دیم، تراکم بذر، فصل کشت، عملکرد دانه
 • واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری
  محمد آرمین، حمید حاجی نژاد صفحات 68-77
  به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه به نوع کود پتاسیم مصرفی و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آستان قدس رضوی بردسکن در سال زراعی 1390اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع منبع کود پتاسه (نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم(به میزان 100 کیلوگرم در هکتار P2O5) و مقادیر مختلف کود روی از منبع سولفات روی (0، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار) بود. آزمایش در شوری dS m-12/8 خاک و dS m-1 9 آب انجام شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، عملکرد وش، کیل و درصد زودرسی تحت تاثیر نوع کود پتاسیم مصرفی و مقادیر مختلف کود روی قرار گرفت. از نظر شاخص های مورد بررسی مصرف پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم نسبت به سایر منابع در شرایط شور مناسب تر بود. اگرچه اختلاف آماری معنی داری بین مصرف 40 و 60 کیلوگرم در هکتار وجود نداشت؛ ولی افزایش مصرف کود روی به 60 کیلوگرم سبب افزایش ارتفاع بوته (46/23%)، تعداد غوزه در بوته (01/17%)، وزن غوزه (58/15%)، عملکرد وش (38/23%)، کیل (66/4%) و درصد زودرسی (86/4%) در مقایسه با عدم مصرف روی شد. در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط شور استفاده از کود روی سبب کاهش اثرات شوری گردید و استفاده از 40 کیلوگرم در هکتار روی از منبع سولفات روی و پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم سبب تولید حداکثر عملکرد وش پنبه شد.
  کلیدواژگان: شوری، پتاسیم، پنبه، مدیریت تغذیه، منبع کودی
 • تاثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.)
  آرش روزبهانی، مهسا زرندی صفحات 78-87
  به منظور بررسی تاثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان دماوند در سال 1392 انجام گرفت. عامل اول کود زیستی نیتراژین در ترکیب با کود شیمیایی ازته و فسفره در چهار سطح شامل شاهد یا بدون استفاده از کود شیمیایی و کود زیستی ، کاربرد فقط کود زیستی نیتراژین، کاربرد100% کود شیمیایی توصیه شده و کاربرد75% کود شیمیایی همراه با کود زیستی نیتراژین و عامل دوم محلول پاشی کود روی در سه سطح شامل شاهد یا بدون مصرف کود، کاربرد کلات رویو کاربرد نانوکود روی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر کود نیتراژین در ترکیب با کود شیمیایی بر تمام صفات معنی دار شد. در بین سطوح تیمار کود نیتراژین و کود شیمیایی ،کاربرد 75% کود شیمیایی و نیتراژین در صفاتی مانند تعداد دانه در ردیف، عملکرد و عملکرد بیولوژیکی بیشترین تاثیر را داشت ولی 100% کود شیمیایی بر تعداد ردیف و وزن هزار دانه بیشترین تاثیر را دارا بود. تاثیر کود روی برای صفات تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه معنی دار شد ولی بر تعداد ردیف در بلال معنی داری نبود. کاربرد کود های زیستی در ترکیب با کود های شیمیایی در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و در جهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست تاثیر مثبتی داشته و کودهای زیستی جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند.
  کلیدواژگان: کود بیولوژیک، نانو ذرات، محلول پاشی، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه
 • بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L.)
  علی اکبر رضوانی، جعفر مسعود سینکی، حسین عباسپور، سعید قریب بلوک صفحات 88-97
  به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت بر روی برخی ارقام ماش آزمایشی درسال زراعی91-1390در منطقه بسطام (شاهرود) انجام شد. این آزمایش درسه تکرار به صورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه تاریخ کاشت (11، 21 و 31 اردیبهشت)، محلول پاشی اسیدهیومیک درسه سطح (شاهد،40%و60%) و ارقام VC و پرتو بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت دوم بهترین شرایط برای کاهش اثرات محیطی و ثابت نگه داشتن وزن خشک و تر دانه (57/53گرم در بوته و 97/174گرم در بوته) نسبت به سایر تاریخ های کاشت است و همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر وزن خشک دانه در سطح پنج درصد و بر وزن تر دانه در سطح یک درصد معنی دار گردید. ارقام تحت تیمار تاریخ کاشت برصفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و عملکرد اختلاف آماری در سطح یک درصد نشان دادند. در بین ارقام، بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم پرتو ،21/63 گرم اختصاص داشت. همچنین استفاده از محلول پاشی اسیدهیومیک بر صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه درغلاف، عملکرد دانه در ارقام مختلف را در سطح یک درصد تحت تاثیر قرار داد، به گونه ای که بیشترین تاثیر را محلول پاشی 60% اسیدهیومیک با20/66 گرم داشت و صفاتی چون پروتئین و درصد خاکستر تحت تاثیر هیچ کدام از فاکتورها قرار نگرفته اند. بنابر به نتایج حاصل از این آزمایش به کشاورزان منطقه شاهرود می توان چنین توصیه کرد که برای کاشت ماش در تاریخ 21 اردیبهشت و از رقم VC جهت بالابردن عملکرد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: رقم، محلول پاشی، صفات زراعی، پروتئین و درصد خاکستر
 • اثرهم زیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد کتان (Linum ussitatissimum L.) در شرایط تنش خشکی
  مریم سلطانیان، علی تدین صفحات 98-106
  به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار در شرایط تنش خشکی آزمایشی روی کتان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال 1392 انجام شد. تنش خشکی در چهار سطح آبیاری: 100 (بدون تنش)، 75 (تنش ملایم)، 50 (تنش متوسط) و 25 (تنش شدید) درصد نیاز آبی گیاه، به عنوان عامل اصلی و تلقیح بذر گیاه بزرک با دو گونه میکوریزا شامل Glomus intraradices و Glomus mosseae و یک تیمار بدون تلقیح میکوریزا به عنوان عامل فرعی، منظور گردید.. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تلقیح میکوریزا و تنش خشکی بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. اثر متقابل میکوریزا و تنش خشکی بر تعداد کپسول و تعداد دانه در کپسول معنی دار بود. بر اساس نتایج این بررسی، تلقیح با قارچ میکوریزا عملکرد دانه و وزن هزار دانه را به ترتیب 27 و 10/6درصد نسبت به گیاه بدون تلقیح افزایش داد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش هم-زیستی کتان با قارچ های میکوریزا آربوسکولار توانست موجب افزایش صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی گردد.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، کمبود آب، وزن هزار دانه، هم زیستی
 • تاثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو
  محمود پوریوسف میاندوآب، امینه همایونی صفحات 107-120
  به منظور بررسی تاثیر کود های سبز و بیولوژیک بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو در شهرستان ارومیه در سال زراعی 1390 به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول (a) شامل: 4 نوع کود سبز (چاودار، شبدر، یونجه و خلر) و فاکتور دوم (b) شامل: 5 نوع تیمار کودی (شاهد، 40 تن کود دامی در هکتار، نیتروکسین+ 3/1 کود دامی، نیتروکسین+ 2/1 کود دامی و نیتروکسین+ 40 تن کود دامی در هکتار) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل تیمارهای کود سبز و کود دامی+ نیتروکسین بر روی صفات وزن خشک برگ، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر صفت وزن هزاردانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل کود سبز چاودار و اعمال تیمار نیتروکسین+40 تن کود دامی (2984 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه در اثرات متقابل کود سبز چاودار با سطح شاهد کود دامی+ نیتروکسین (75/1227 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک (17520 کیلوگرم در هکتار) مربوط به اثرات متقابل کود سبز یونجه با کود نیتروکسین+40 تن کود دامی و کمترین آن نیز مربوط به کود سبز چاودار با سطح شاهد کود دامی+نیتروکسین (12580 کیلوگرم در هکتار) بود.
  کلیدواژگان: بادرشبو، کود دامی، کود سبز، عملکرد دانه، عملکرد اسانس
 • تاثیر همزیستی قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica به همراه با باکتری Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.)
  فائزه محمدی کشکا، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، سیده حدیثه بهاری ساروی صفحات 121-133
  به منظور بررسی اثر قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indicaهمراه با باکتری حل کننده فسفات Enterobacter sp. بر رشد رویشی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) آزمایشی در پاییز 1393، تحت شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور های مورد بررسی دو سطح شاهد و تلقیح با باکتری حل کننده فسفات sp. Enterobacter و چهار سطح تلقیح قارچی شامل عدم تلقیح، تلقیح با قارچTv) Trichorerma virens )، تلقیح با قارچ Piriformospora indica (Pi) و تلقیح همزمان دو قارچ بود. گلدان ها پس از کشت به مدت چهار هفته در شرایط گلخانه نگهداری و سپس صفات مورفولوژیک و وزن تر و خشک اندام های رویشی و همچنین غلظت کلروفیل a، b، a+b، a/b و کاروتنوئید اندازه گیری گردید. نتایج حاکی از آن بود که صفات وزن تر اندام های رویشی در سطح بدون باکتری همراه با تلقیح قارچ Pi و تلقیح همزمان Tv+Pi، نسبت به شاهد (تیمار عدم تلقیح) به صورت معنی داری افزایش نشان داد. همچنین در شرایط حضور باکتری، تلقیح قارچ Tv+Pi، وزن خشک ریشه و کل بوته را نسبت به شرایط عدم تلقیح به ترتیب حدود 58 و 40 درصد افزایش داد. صفت سطح برگ نیز در تمام سطوح تیمار قارچی، در شرایط کاربرد باکتری حل کننده فسفات نسبت به شاهد (تیمار بدون باکتری و عدم تلقیح قارچ) بیشتر شد. بیشترین میزان کاروتنوئید، در تیمار قارچPi در شرایط حضور باکتری مشاهده شد. در مجموع، نتایج بیانگر تاثیر مثبت قارچ های افزاینده رشد و باکتری حل کننده فسفر بر مولفه های رشدی گیاه فلفل بود.
  کلیدواژگان: باکتری حل کننده فسفات، تریکودرما، شبه میکوریزا، کلروفیل، کارتنوئید
 • اثر متیل جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فلاوونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه ی فلفل قرمز
  کلثوم شمس الدینی، بتول کرامت، حسین مظفری صفحات 134-146
  جاسمونات ها از تنظیم کنندگان رشد گیاهی می باشند که بر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه تاثیر می گذارند. فسفر یک ماده غذایی ضروری برای رشد و نمو گیاه است . این عنصر نقش بنیادی در متابولیسم و تولید انرژی در گیاهان دارد. در این مطالعه اثر متیل جاسمونات (1، 50 و100 میکرومولار) و فسفر (0، 2 و4 میلی مولار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی همراه با سه تکرار بر وزن خشک، محتوای کلروفیل، محتوای فلاوونوئیدها و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در برگ و میوه ی گیاه فلفل قرمز در مرحله ی زایشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار توام متیل جاسمونات و فسفر در هر دو غلظت(فسفر2 به همراه متیل جاسمونات 50 و100 میکرومولار و فسفر4 به همراه متیل جاسمونات 50 و100 میکرومولار ) سبب افزایش معنی دار وزن خشک گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد گردید. همچنین کاربرد توام فسفر( 2 و 4 میلی مولار) به همراه متیل جاسمونات 50 میکرومولار سبب افزایش معنی دار کلروفیلa ، b و کلروفیل کل در گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد گردید. تیمار متیل جاسمونات 50 میکرومولار به همراه فسفر 2 و 4 میلی مولار سبب افزایش محتوای فلاوونوئیدها در برگ شد در حالی که در میوه، تیمار متیل جاسمونات 100 میکرومولار به همراه فسفر 4 میلی مولار موثر بود. نتایج حاصل از بررسی آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز نیز نشان داد که تیمار توام متیل جاسمونات 100 میکرومولار و فسفر 4 میلی مولار سبب افزایش فعالیت این آنزیم میوه ی گیاه فلفل گردید.
  کلیدواژگان: ترکیبات دفاعی، وزن خشک، محتوای کلروفیل، Capsicum annuum
 • تاثیر کاربرد شاخساره ای اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر تحمل به تنش شوری در دو رقم انگور
  سیده ندا سیف، عنایت الله تفضلی، علیرضا طلایی، عبالحسین ابوطالبی، وحید عبدوسی صفحات 147-158
  شوری یکی از فاکتورهای محدود کننده کشت و پرورش انگور در مناطق خشک و نیمه خشک است. از این رو پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با 4 تکرار طراحی گردید. در این آزمایش، دامنه تحمل دو رقم انگور(فلیم سیدلس و پرلت) در برابر سطوح مختلف شوری ایجاد شده توسط کلرید سدیم (صفر، 25، 50، 75 و 100 میلی مولار) و تاثیر اپی براسینولید(EBR) در دو غلظت 3 و 6 میکرو مولار و متیل جاسمونات(MeJA) در دو غلظت 3 و 6 میلی مولار تحت این شرایط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار سطوح شوری و تیمارهای هورمونی بر صفات مورد بررسی بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس، افزایش معنی داری را در میزان پراکسیداسیون لیپیدها، نفوذ پذیری غشا و محتوای پرولین و همچنین کاهش معنی داری را در میزان فتوسنتز و تعرق، محتوای نسبی آب برگ و سطح برگ با افزایش سطوح شوری در هر دو رقم نشان داد. تیمارهای هورمونی، بویژه تیمار 6 میلی مولار متیل جاسمونات به طور معنی داری در افزایش محتوای پرولین، سطح برگ و میزان فتوسنتز و تعرق و کاهش میزان نفوذ پذیری غشا و پراکسیداسیون لیپیدها (بجز در تنش شدید شوری) نسبت به نمونه های شاهد و در تعدیل اثرات منفی شوری در هر دو رقم مورد مطالعه موثر واقع گردیدند. به طور کلی رقم پرلت تحمل بیشتری را نسبت به رقم فلیم سیدلس در شرایط شوری از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: انگور، رقم، شوری، اپی براسینولید، متیل جاسمونیت
 • بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی میوه بندی بر افزایش گلهای کامل و باردهی زیتون رقم شنگه
  محمد سعید تدین، غلامرضا معافپوریان صفحات 159-174
  زیتون رقم شنگه از عملکرد نامناسبی به ویژه در مناطق گرم و خشک برخوردار است. به منظور بررسی اثر تغییر رژیم آبیاری و تغذیه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار شامل - مقدارآبیاری عرف منطقه( آبیاری قطره ای بر اساس50 درصد تخلیه مجاز)(I100) - مقدار افزایش آب آبیاری یک ماه قبل و بعد از گلدهی به 75 درصد تخلیه مجاز(I125) - تیمار 2 به همراه ادامه آبیاری یک ماه پس از برداشت میوه(I125+I100 ) - تیمار 1 به همراه محلول پاشی میوه بندی( شامل: محلول پاشی 2 درصدکود اوره ،کلات روی(2/.%) و اسید بوریک(2/.%) دو هفته قبل از گلدهی و 4 هفته پس از گلدهی)(I100+FS) - تیمار2 به همراه محلول پاشی میوه بندی(I125+FS) - تیمار 3 به همراه محلول پاشی میوه بندی(I125+I100+FS ) به مورد اجرا در آمد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین کارایی مصرف آب و غلظت نیتروژن برگ متعلق به تیمار I100+FS بود. تیمارهای I125+I100+FS و تیمار I125+FS به ترتیب بیشترین تاثیر بر افزایش نسبت باروری شاخه و درصد تشکیل میوه داشتند. تیمارهای I125+I100+FS و I125+FS به دلیل افزایش درصد آب، درصد روغن، نسبت وزن گوشت به هسته و در نهایت افزایش عملکرد میوه و در نتیجه عملکرد روغن در مناطق معتدل گرم و خشک برای رقم زیتون شنگه قابل توصیه می باشند.
  کلیدواژگان: تغذیه، زیتون رقم شنگه، رژیم آبیاری، درصدگل کامل، عملکرد
 • بررسی رشد رویشی، خصوصیات میوه و عملکرد هشت رقم کنسروی زیتون در شرایط نیمه گرمسیر استان فارس
  علی رضا بنیان پور صفحات 175-183
  زیتون(Olea europea L) یکی از درختان میوه نیمه گرمسیری است که سازگاری مناسبی با شرایط مختلف آب وهوایی دارد. در سال های اخیر کشت زیتون در استان فارس افزایش یافته است. نیاز های محیطی ارقام کنسروی و روغنی زیتون متفاوت می باشد بنابر این لازم است ارقام مناسب کنسروی زیتون جهت کشت در مناطق نیمه گرمسیر استان فارس تعیین گردد. این پژوهش در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون روی هشت رقم کنسروی زیتون شامل ارقام ابوسطل، لوکوس، ماری طارم، خدیری، ماری گرگان، مانزانیلا، کنسروالیا و توفاهی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در طی آزمایش صفات رویشی مانند متوسط رشد طولی درخت، افزایش قطر تنه ، عرض سایه انداز، افزایش طول سرشاخه ها و همچنین ویژگی های میوه مانند وزن ، طول و عرض میوه، وزن هسته ،نسبت گوشت به هسته و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ رشد رویشی ارقام خدیری و مانزانیلا بیشترین رشد رویشی را دارا بودند در حالی که از لحاظ ویژگی های میوه رقم کنسروالیا با وزن میوه حدود 4 گرم بهترین رقم بود. از لحاظ عملکرد ارقام مانزانیلا، ابوسطل و کنسروالیا با حدود 8 کیلو گرم میوه در هر درخت بیشترین عملکرد را دارا بودند. بنابراین رقم کنسروالیا با داشتن اندازه تاج مناسب ، وزن و شکل میوه مطلوب و نیز مقدار نسبتا مطلوب روغن در وزن تر میوه، یک رقم مناسب دو منظوره (کنسروی و روغنی ) می باشد. این رقم مناسب کشت در مناطق نیمه گرمسیر استان فارس مانند کازرون می باشد .
  کلیدواژگان: ارقام زیتون، مرفولوژی، رشد میوه، باردهی
 • تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106
  سید مجتبی موسوی واسعی، بهروز عرب لو، اکبر قربانی، مظاهر حسین زاده، مسعود شاهمرادی صفحات 187-194
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کلبورن و کلریدکلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام سیب رددلیشز و گلدن دلیشز و فوجی بر پایه MM106 با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. درصد ریزش اولیه و ثانویه، وزن میوه، ویتامین سی، اسیدیته ، مواد جامد محلول و پی اچ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایش حاکی از آن است که بیشترین اثر تیمار کودی بر ریزش اولیه و ریزش ثانویه مربوط به رقم رددلیشز به ترتیب با 33/43 و 54/18 درصد و کمترین میزان مربوط به رقم فوجی به ترتیب با18/39 و 76/14 درصد می باشد. همچنین، افزایش میزان ویتامین ث در ارقام فوجی و گلدن دلیشز، به واسطه محلول پاشی با کلرید کلسیم در مقایسه با شاهد مشاهده شد. دو رقم فوجی و رد دلیشز تفاوت معنی داری را با شاهد در میزان پی اچ و اسیدیته نشان ندادند. محلول پاشی کلرید کلسیم بیشترین تاثیر را بر میزان مواد جامد محلول در رقم فوجی به دنبال داشت.ارقام مختلف نیز در این آزمایش علاوه براین که ازلحاظ ژنتیکی برای بسیاری ازصفات نیز متفاوت بودند. واکنش آنهابه تیمار های کودی آزمایش نیز متفاوت بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محلول پاشی کلبورن وکلرید کلسیم بیشترین تاثیر را در رقم فوجی وکمترین اثر را در رقم رددلیشیز از خود نشان داده است.
  کلیدواژگان: بور، سیب، کلسیم، محلول پاشی، رقم
 • بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی
  اصغر مصلح آرانی، مهری خسروی، حمید رضا عظیم زاده، حمید سودایی زاده صفحات 195-204
  به منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ گیاه زیتون و همچنین بررسی تاثیر غلظت های مختلف این عناصر بر میزان پرولین، سبزینگی و قندهای محلول پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع عنصر با دو سطح (سرب، کادمیم) و غلظت عنصر با سه سطح (شاهد، 200، 500 و1000میلی گرم بر لیتر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کادمیم تاثیری بر میزان پرولین در گیاه زیتون نداشت، اما سرب درغلظت 200 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری میزان پرولین را افزایش داد. هر دو عنصر در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر باعث افزایش معنی دار قند های محلول شدند. کادمیم نسبت به سرب باعث افزایش بیشتر قند-های محلول در گیاه زیتون شد. هر دو عنصر به طور مشابه باعث کاهش میزان سبزینگی برگ ها شدند. با افزایش غلظت سرب جذب آن در ریشه از 5/8 میلی گرم بر کیلوگرم در شاهد به 101 میلی گرم بر کیلوگرم در غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر رسید. با افزایش غلظت کادمیم نیز میزان جذب آن در ریشه به 428 میلی گرم بر کیلو گرم رسید. براساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که گیاه زیتون در غلظت های پایین تر از 200 میلی گرم بر لیتر با تولید پرولین و قند های محلول با اثر سمیت این عناصر مقابله می کنند. از آنجا که با افزایش غلظت این عناصر از 200 میلی گرم بر لیتر سبزینگی، قند و پرولین به طور معنی داری کاهش یافت، کاشت این گیاه در خاک های آلوده به سرب و کادمیم در غلظت های زیاد و متوسط تحت شرایط این آزمایش توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: پرولین، قند محلول، انباشت در ریشه، انباشت در برگ
 • کارایی روش کریجینگ در پهنه بندی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه های درختی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی ارغوان، استان ایلام)
  جواد میرزایی، نیشتمان خسروپور، شایسته غلامی صفحات 205-214
  اطلاعات کمی در خصوص الگوی پراکنش مکانی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه های درختی وجود دارد. آگاهی از این اطلاعات برای تصمیم گیری های مدیریتی جنگل بسیار مفید است. این تحقیق به منظور بررسی الگوی مکانی تراکم، تاج پوشش و تنوع گونه های درختی و امکان استفاده از روش کریجینگ در پهنه بندی و تهیه نقشه آن ها در عرصه ای به مساحت 200 هکتار در جنگل های تنگه ارغوان در استان ایلام انجام گرفت. نمونه برداری به صورت تصادفی روی ترانسکت هایی موازی که با فاصله 300 متر از یکدیگر قرار داشتند انجام شد. سپس با توجه به ساختار مکانی مناسب واریوگرام های تجربی برای متغیرهای تراکم، تاج پوشش، تنوع، یکنواختی و غنا محاسبه شدند. نتایج مربوط به اعتبار سنجی نشان داد که نمی توان نقشه کریجینگ را برای متغیرهای تاج پوشش، تراکم، تنوع، یکنواختی و غنا ایجاد کرد. علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روش کریجینگ برای تهیه نقشه های زمین مرجع مدیریتی مفید، کارایی زیادی ندارد.
  کلیدواژگان: کریجینگ، جنگل های زاگرس، تراکم، تنوع
|
 • Study the effect of salinity stress on antioxidant enzymes activity and indicators oxidative stress in weeds Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.), Bindweed (Convolvulus arvensis L.) and Russian Knapweed (Acroptilon repens L.)
  V. Enaiati, E. Esfandiari, A. Pourmahammad, K. Mohammadnia, A. Rahimi Pages 1-13
  Waiver of noticeable weeds injuries on crop yield, so far has not been studied the effects of salinity on behavior physiological and biochemical. In order to weeds redroot pigweed, Bindweed and Russian knapweed choice and the effects of three levels of salinity control (0), 50 and 100 mM, in a randomized complete block design with 4 replications in a greenhouse were studied. The results showed that levels of salinity only on dry weight was not significant in the bindweed. Moreover the superoxide dismutase (SOD) activity in salinity decreased in Redroot Pigweed and Russian Knapweed weeds, but its activity was not affected in bindweed of salinity. Also, the results of assay activity removal enzymes of hydrogen peroxide showed that this enzymes did not affect only the bindweed of salinity. Whereas in Russian knapweed the activity this enzyme was significantly reduced. In Redroot pigweed also only enzyme Ascorbate peroxidase (APX) activity was reduced by salinity. In studied weeds the salinity had not effect activity of the glutathione S- transferase (GST) enzyme. On the other hand, the amount of hydrogen peroxide (H2O2) in the three studied weeds significantly increased on salinity of 100 mM. But increase the rate of lipid peroxidation at effect salinity observed only in Russian knapweed and redroot pigweed. Based on the results due to the lack of significant changes in antioxidant enzymes at bindweed, this plant is tolerant to salinity levels investigated compared to Russian knapweed and redroot pigweed.
  Keywords: Antioxidative enzymes, Lipid peroxidation, salinity, Weed
 • The Effect of Density on Morphological Indices, Yield and Poretin Content in Four Grain Sorghum Varieties
  Hamed Javadi Pages 14-25
  In order to study the effect of density on morphological indices, yield and poretin content in four grain sorghum varieties an experiment was conducted in a compeletely randomized block design with factorial arrangement and 3 replications in Experimental Field of Birjand Azad University at 2012 .Four varieties including “Sepideh, Saravan local, Payam and Kimia” and 3 density including 100000 , 180000 and 260000 plant/ha were the subject of the experiment.The results showed that (a) the highest height , number of node and main branch number per panicle were observed in Saravan local variety ,(b) the highest diameter of stem , length of peduncle, diameter of peduncle and flag leaf area were observed in kimia varity ,(c) the highest tiller number and length of internode were in payam varity and (d) the highest panicle lenght were obsereved in Sepideh . Varieties were significantly different for grain yield and protein percentage, the highest grain yield in Saravan local varirty and the highest protein percentage communally in Payam and Kimia varieties were observed. Characteristics such as diameter of stem , length of panicle , main branch numbers per panicle , length of peduncle and diameter of peduncle were affected by density . Increase of density cause to increase of grain yield but were not affected density protein percentage. According to the results in order to obtain the maximum of grain yield we can plant Saravan local variety at density of 260000 plant/ha... .
  Keywords: Density, Variety, Grain yield, Morphological characteristics, Grain sorghum
 • Effect of plant density and planting pattern on yield components and yield of rice (Oryza sativa L.) var. Tarom Amrollahi
  Norollah Kheyri, H. Mobaser, B. Masoodi, P. Yadolahi Pages 26-34
  In order to study the effects of plant density and planting pattern on agronomic traits of rice (var. Tarom Amrollahi), a field experiment was conducted as a factorial in a randomized complete block design with three replications in Amol in 2013. Treatments consisted of three levels of plant density (1, 3 and 5 seedlings per hill) and four levels of planting pattern (15×15, 20×20, 25×25 and 30×30 cm2). Results showed that the interaction effect between plant density and planting pattern was significant on all traits, except fertile tiller number per hill. Increasing the plant density, decreased the plant height, panicle length and number of filled and unfilled grain, but increased the panicle number per m2 and grain yield. Changing the planting pattern from 30×30 to 15×15 cm2, decreased the fertile tiller number per hill by 56.9 %. The treatment of 25×25 and 30×30 cm2 planting pattern with 5 seedlings per hill was represented the highest amount of 1000-grain weight. The highest grain yield was obtained in the treatment of 20×20 cm2 planting pattern and 3 seedlings per hill with the average of 6550 kg.ha-1. It seems that, the plant density of 3 seedlings per hill and planting pattern of 20×20 cm2 was considered as the best planting density for rice of var. Tarom Amrollahi.
  Keywords: Rice, Planting pattern, Seedling number, Grain crop
 • Effects of sowing dates on some morphological and phenological characteristics and yield of safflower cultivars (Carthamus tinctorious L.)
  Hamed Javadi, Gholamreza Zamani Pages 35-48
  In order to study the effects of sowing dates on some morphological and phenological characteristics and yield of safflower (Carthamus tinctorious L.) cultivars, a field experiment was conducted in Azad University of Birjand Research Farm during growing season of 2006-2007. The experiment was done as split plot based on completely randomized block design with three replications. In this study four sowing dates (15 Oct, 30 Oct, 15 Nov, 30 Nov) were used as main plots and three varieties (local Isfahan, Zarghan and LRV) were as sub plot. Results showed that, plant height, number of branches per plant and height of first flowering branch from ground level, were affected significantly by sowing date. Also, effect of sowing dates on duration of seed emergence, stem elongation, blooming, flowering and ripening was significant. With delay in sowing date, duration of all phenological period decreased. Maximum grain yield (1209kg/ha) was obtained in the first sowing date and when delay to 30 Nov, grian yield decreased about 56.5 percentage. Effect of cultivar on some traits such as plant height, number of branches, height of first flowering branch from ground level and grain yield was significant. Duration of seed emergence was affected significantly by cultivar. Interaction effects between sowing date and cultivar were significant for all traits, except duration of plant height, number of branches per plant, seed emergence, blooming and ripening. According to these results, maximum grain yield obtained from 15 Oct sowing date and LRV cultivar.
  Keywords: Safflower, Local Isfahan, Zarghan, LRV, Growth degree day
 • Effect of different planting methods on agronomic traits and oil yield of safflower cultivars
  M. Mirzakhani, K. Gazrani, K. Nozad Namin Pages 49-57
  The adverse effects of unfavorable environmental factors are important in warm and dry regions due to limited water resources and evaporation. This study was carried out to determine agronomic traits and oil yield of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars planting methods at Kashan in 2014. The experiment was conducted as factorial arrangemed in a randomized complete block design with three replications. Treatments were planting methods (flooding, furrow bed method, high water mark, planting on rows) and safflower cultivars (Goldasht, Esfahan local, Soffeh). Each plot consisted of 4 rows, 5 m long with 50 cm between rows space and 5 cm between plants on the rows. Plant height, stem diameter, number of branch, number of unfilled capsuls, number of capsuls per m-2, number of seed per m-2, weight of seeds, biological yield, harvest index of plant and oil yield were measured. Results showed that the interaction between safflower cultivars and planting methods on plant height, number of capsuls per m-2, number of seed per m-2, weight of capsuls grains, biological yield of plant, harvest index and oil yield was significant. The highest and lowest oil yield (389.7 and 254.3 kg ha-1) were obtained with Goldasht cultivar in high water mark and Esfahan local cultivar in planting on furrow. Therefore, safflower planting at high water mark method can reduces the accumulation of salts from the evaporation surface in areas with hot and dry weather, such as kashan... .
  Keywords: Biological yield, Flooding method, Oil yield, Harvest Index
 • Evaluation of palnting season and plant density on yield and yield component of lentil(cv.Gchsaran) in dryland condition
  Payam Pezeshkpour Pages 58-67
  In or order to determine optimum seed density and sowing time of lentil (lens culinaris medic.) in khoramabad city, this study was conducted in 2008-2009 growing seasons. There were five seed density levels 200, 250, 300, 350 and 400 seed/m 2 , and two sowing seasons: Autumn and spring seasons traits such as grain yield, biological yield, pod and grain numbers per square meter, single seed per square meter; double seed per square meter were recorded. After harvesting, 100 grain-weight, grain yield and biological yield were measured and recorded. Analysis of variance showed that the effect of sowing dates on grain yield, biological yield, pod and grain numbers per square meter, single seed per square meter; double seed per square meter, were significant. Autumn sowing date significantly increased grain and biological yield, harvest index, pod and grain numbers per square meter. Different plant density effects were also significant on grain yield The highest grain yield belonged to 350 seed per m2 (1600 kg/ha-1) and autumn sowing time. (1575 kg/ha-1). These results recommend that in dry land conditions of lorestan lentil are to be grown as autumn crop with 300 seed per m2.
  Keywords: lentil, seeding rate, sowing season, Grain yield
 • Yield and yield components response of cotton to potash source and zinc amount in saline condition
  Mohammad Armin, Hamid Hajinezhad Pages 68-77
  Yield and yield components of cotton to potash source and zinc amount application under saline condition was studied as a factorial experiment based on randomized block design with three replication in Bardaskan's Astan Ghods Razavi farm research at 2011-2012. Factors were Potash source (Potassium nitrate, potassium sulphate and potassium chloride (100 kg.ha-1 K2O) and different levels of Zinc (0, 20, 40 and 60 kg.ha-1 as Zinc sulfate). The experiment was conducted on 8.2 and 9 ds.m-1 soil and water electrical conductivity. The results showed that Potash source and Zinc amount had significant effect on plant height, number of boll, boll weight, seed cotton yield, lint percentage and earliness. Application of potash (70 kg.ha-1) as Potassium nitrate was better than other source for all traits. Although, There was no significant difference between 40 and 60 kg.ha-1 Zinc application but increasing of zinc level to 60 kg.ha-1 increased plant height (23.46%), number of boll (17.01%), boll weight (15.58%), seed cotton yield (23.38%), lint percentage (4.66%) and earliness (4.86%) compared than control. Overall, Zinc improved plant growth under salt-affected soil conditions and 40 Kg.ha-1 zinc application and potash (70 kg.ha-1) as Potassium nitrate were enhanced yield and yield components of cotton.
  Keywords: Cotton, Fertilizer source, Nutritional management, Potassium, Salinity stress
 • Effect of bio fertilizers and nano zinc on yield and yield components of maize(Zea mays L.)
  Arash Roozbahani, Mahsa Zarandi Pages 78-87
  To study the effects of bio fertilizers and Nano zinc and their interactions on yield and yield components, this survey was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications in 2013 at Natural Resource Research Institute in Damavand city. In this experiment factors including biological fertilizer and chemical fertilizers at four levels including control or without the use of chemical and bio fertilizers, bio fertilizers application only(Nitragin),applying chemical fertilizers(100%dose) recommended based on soil test, chemical fertilizer(75%dose) recommended based on soil test and bio fertilizers (Nitragin) application and zinc fertilizer treatment including three levels control or no application zinc ,application of chelated zinc and application of Nano zinc respectively. The results showed the impact of bio fertilizers combined with chemical fertilizer was significant in all traits. Between chemical and bio fertilizers levels, 75% chemical fertilizer nitragin had the highest number of seeds per row, grain yield and biological yield and had the greatest impact than the other levels. The results showed the impact of zinc fertilizer on the number of rows, grain yield and biological yield was significant. Also interaction effects of treatments on number of seeds per row and biological yield were significant. The results of this study indicate that the use of bio fertilizers in combination with chemical fertilizers on improve the yield and yield components of maize and also in order to sustain production and environmental protection had a positive impact and it seems bio fertilizers are a suitable alternative for chemical fertilizers.
  Keywords: Bio fertilizers, nano particles, Foliar application, number of seeds, 1000 grain weight
 • Effects of Humic Acid Sprays and of Planting Dates on Some Mung Bean Traits (Vigna raddia L.)
  Aliakbar Rezvani, Jafar Masoud Sinki, Hoosain Abaspoor, Saeid Gharib Bolouk Pages 88-97
  A split factorial experiment was done in Bastam region in Shahrud during 2011-2012 crop year,using randomized complete design block with 3 replications to investigate the effect of planting data on some cultivars of mung bean. The experimental treatments included three planting dates (1st, 11th, and 21st of May, 2011), the application of humic acid spray at three levels (control, 40%, and 60%),and VC and Parto cultivars. Results from this study suggest that the second planting date provides the best conditions for reducing environmental effects and preserving the dry and fresh weights of the seed (53.57 g/shrub, and 174.97 g/shrub). In addition, the interaction between the planting date and dry weight of the seed, as well as between the planting date and fresh weight of the seed were significant at the level of 5% and 1%, respectively. The cultivars under planting date treatment showed statistical difference at the level of 1% in some traits namely 1000-seed weight, number of seeds per pod, and yield. Among the cultivars, the maximum 1000-seed weight (63.21 g) belonged to the Parto cultivar. In addition, the application of humic acid spray affected 1000-seed weight, number of seeds per pod, and seed yield in different cultivars at the level of 1%; in that, the maximum effect belonged to the application of humic acid 60% spray (66.20 g). On the other hand, such traits as protein content and ash content were not affected by any of the factors.
  Keywords: Cultivars, spray, Agronomic Traits, Protein, Ash Content
 • Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on seed yield and yield components of flax (Linum ussitatissimum L.) under drought stress
  Maryam Soltanian, Ali Tadayyon Pages 98-106
  In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal fungi under drought stress on linseed …, an experiment was conducted as split-plot arrangement based on RCBD with three replications at the Research Station of Faculty of Agriculture in Shahrekord University in 2013. Drought stress at four levels of without stress, moderate, the average, and severe stress as the main factor and inoculation with Glomus intraradices, Glomus mosseae and no inoculation as sub factor were evaluated. The results showed that the effect of mycorrhiza inoculation and drought stress treatment had significant effect on all measured traits. The interactions between mycorrhiza and drought stress treatments were significant on capsule number per plant and seed number per capsule. Based on the results in this experiment inoculation with mycorrhizal fungi, increased grain yield and 1000 seeds weight 27% and 10.6% respectively compare to no inoculation treatment. Based on resulted in this experiment symbiosis of flax with of arbuscular mycorrhizal fungi caused increased in all traits.
  Keywords: 1000 seeds weight, Harvest Index, Symbiosis, Water deficit
 • Effect of green manure and biological fertilizer on morphological characteristics, grain yield and essential oil of Dracocephalum moldavica L
  Mahmoud Pouryousef Miandoab, Amine Homayoni Pages 107-120
  In order to evaluate the effects of green manure and manure on some quantitative and qualitative characteristics, Dracocephalum Moldavica L, were tested in a Split-plot design, a completely randomized block design with four replications at the research farm of west Azarbaijan Agricultural Research Center in during the years 2011-2012. Main factor consisted of four types of green manure (Secale montanum, Trifolium Pratenes, Medicago sativa and Lathyrus sativus .L) and sub factor 5 types of manure ( 0 t/ha mannure (control), 40 t/ha mannure, nitroxin 1/3 manure, nitroxin 1/2 manure and nitroxin 40 t/ha mannure). The results indicated, that the effect of green manure and manure with nitroxin on leaf dry weight, grain yield, biological yield and harvest index, at the 1% level and on the thousand grain weight at the 1% level were statistically significant. The interaction of two factors showed that the highest amount of grain yield was related to the Secale montanum green manure in nitroxin 40t/ha mannure (2984 kg/ha) and the lowest amount of grain yield was related to Secale montanum green manure in the control of manure with nitroxin (1227/75 kg/ha). Also, maximum and minimum biological yield were obtained as affected by Medicago sativa green manure in in nitroxin 40t/ha mannure (17520 kg/ha) and in Secale montanum green manure in the control of manure with nitroxin (12580 kg/ha), respectively.
  Keywords: Dracocephalum moldavic, manure, green manure, grain yield, essential oil yield
 • Effect of Trichoderma virens and Piriformospora indica coexistence with Enterobacter sp. on the growth and photosynthetic pigments in pepper (Capsicum annuum L.) plant
  Hemmatollah Pirdashti Pages 121-133
  In order to evaluate the Effect of Trichoderma virens and Piriformospora indica coexistence with Enterobacter sp. on the growth and photosynthetic pigments in pepper (Capsicum annuum L.) plant an experiment was conducted during 2015 under controlled conditions. A factorial experiment based completely randomized design with three replicates was used. Factors were two levels of inoculation and non-inoculation of phosphate solubilizing bacteria, Enterobacter sp., and four levels of fungi coexistence including uninoculted control, Trichorerma virens (Tv), Piriformospora indica (Pi) and Tv. The pepper seeds were inoculated with the mentioned fungi and bacteria before sowing in the sterilized soil. The pots were kept in greenhouse for four weeks and then morphological parameters (leaf number, plant height, root length and leaf area) and aerial parts fresh and dry weights along with chlorophyll a, b, a, a/b and carotenoid contents were determined. Results indicated that aboveground fresh weights significantly increased in Pi and Tv inoculated seeds without Enterobacter as compared to the uninoculated control. Also, coexistence of Tv and Enterobacter increased root and plant dry weights (up to 58 and 40 %, respectively) and leaf and aerial parts dry weights (more than two times and 93 %, respectively) as compared to the uninoculated control. The maximum amount of carotenoid was recorded in coexistence of Pi and Enterobacter. In conclusion, results of the present study demonstrated that there was a positive effect between the growth promoting fungi, Tv and Pi, and phosphate solubilizing rhizobacteria, Enterobacter, in terms of growth parameters of pepper plant.
  Keywords: phosphate solubilizing rhizobacteria, Trichoderma, mycorrhizae like, chlorophyll, carotenoid
 • Effects of methyl jasmonate and phosphorus on PAL activitity, flavonoids and some physiological parameters in leaves and fruit of red pepper
  Pages 134-146
  Jasmonates are naturally occurring plant growth regulators, which can affect many physiological and biochemical processes in higher plants. Phosphorus is an essential nutrient for plant growth and development. It plays a fundamental role in metabolism and energy production in plants. In this study, the effects of methyl jasmonate (0, 50 and 100 μM) and phosphoru (0, 2 and 4 mM) on dry weight, chlorophyll content, flavonoids content and phenylalanine ammonia- lyase (PAL) activity in leaves and fruits of red pepper plants in the reproductive stage were examined. The results showed that methyl jasmonate and phosphorus (in both concentrations) significantly increased the dry weight of treated plants compared to control. Moreover, using of both methyl jasmonate(50 µM) and phosphorus (2, 4 mM) led to increase in chlorophyll a, b and total chlorophyll content compared with control plants. Application of 50 μM MJ with 2 and 4 mM phosphorus enhanced flavonoid content in leaves while in fruit, MJ 100 Μm with 4 Mm of phosphorus effective treatments. PAL activity analysis revealed that methyl jasmonate(100 µM) in combination with phosphorus (4 mM) increased the activity of this enzyme in fruit pepper.
  Keywords: Capsicum annuum, defence compounds, dry weight, chlorophyll content
 • Effect of Methyl Jasmonate and Epibrassinolide on salinity resistance of two grape cultivars (vitis Vinifera L.)
  S. Neda Seif, Enayat Tafazzoli, Ali Reza Talaii, Abdolhossein Aboutalebi Pages 147-158
  Salinity is a phenomenon challenging the plantation and growth of grape in arid and semiarid regions. In present research, tolerance of two grape cultivars(Flame and Perlette) was evaluated in response of various sodium chloride salinity levels(0, 25, 50, 75 and 100 mM) and the effect of Epibrassinolide (EBR) (3 and 6 µM) and Methyle Jasmonate (MeJA) (3 and 6 mM) surveyed at these conditions which was conducted as factorial experiment based on Completely Randomized Desighn (CRD) with four Replication. Based on the obtained results, the cultivar, salinity levels and hormonal treatments were significantly effective on surveyed traits. The results from analysis of variance revealed that increased salinity levels led to significant increase in values of lipid peroxidation, electrolyte leackage (EL), proline content and significant decrease in values of photosynthesis and transpiration rate, relative water content (RWC) and the content of chlorophyll a and b for two varieties. Furthermore EBR and MeJA treatments(specially 6mM MeJA) significantly increased proline content, content of chlorophyll a and b, photosynthesis and transpiration rate and decreased EL and lipid peroxidation in two varieties(except at high salinity stress) and mitigated the adverse effects of NaCl in two cultivars. In general, Perlette produced the best values for physiological and morphological indices against salinity.
  Keywords: Vitis vinifera L, Cultivar, salinity, Epibrassinolide, Methyle Jasmonate
 • Study the effects of different irrigation regimes and foliar application of fruit set on increment of perfect flowers and productivity of olive (Olea europaea L. cv." Shenge")
  Mohammad Saeed Tadayon, Gholamreza Moafpourian Pages 159-174
  Shenge (Olea europaea L) has unsuitable production in warm and dry regions. In this experiment the effect of nutritional factors on the increment of perfect flowers, and different irrigation regime on olive yield were investigated. Experiment was conducted in a randomized complete block design with three replication and 6 treatments contained - Irrigation at norm (drip irrigation based on 50 percent of allowable depletion) (I100), - Irrigation with 75 percent allowable depletion one month before and after flowering (I125), - treatment number two continuing the irrigation with norm one month after harvest(I125⍝), 4- treatment number one fruit set foliar application of two percent urea zinc chelate(0.2%) and boric acid(0.2%) two weeks before and four weeks after flowering(I100), - treatment number two fruit set foliar application (I125), - treatment number three fruit set foliar application(I125⍝㓸). Results showed that I125⍝㓸 and I125 had high significant effects on shoot fruitfulness ratio increment that indicate the number of perfect flower to total flower on the same branch. Also the highest fruit set belong to these treatments and the highest water use efficiency and leaf nitrogen concentration obtained by I100. I125⍝㓸 and I125 caused an increment in fruit water percentage, fruit oil percentage, fruit pulp to stone weight ratio and finally fruit yield and consequently oil yield and could be recommended especially in warm and dry regions.
  Keywords: Olive, Perfect flower percentage, Quality, yield
 • Evaluation of vegetative growth, fruit characterestics and yield of eight canning olive cultivars in sub tropical conditions of Fars provine
  Alireza Bonyanpour Pages 175-183
  Olive (Olea europea L.) is a subtropical tree with a good adaptation to varius climatic conditions. In recent years, olive cultivation has increased rapidly in Fars province. However enviromental requairmentes of canning and oil olive cultivars are different. Therefor, it is nesessary to determine suitable canning cultivars for subtropical region of Fars province. This research was conducted in Kazeroon olive research station with eight canning olive cultivars: ‘Abu-Satl’, ‘Lucus’, ‘Mary-Tarom’, ‘Khodiri’, ‘Mary-Gorgan’, ‘Manzanilla’, ‘Conservalia’ and ‘Tufahi’ in a RCBD experiments with 3 replication. During experiment, vegetative characterestics including mean shoot growth, increasing in thick diameter, length of canopy shade and growth of lateral shoots, and fruit characterestics such as fruit weight, length and diameter of fruits, seed weight, pulp to seed ratio and yield were measured. Results showed that in relation to vegetative growth, ‘khadiri’ and ‘Manzanillo’ cultivars were the best and ‘Conservalia’ with 4 grams fruit weight was the best cultivar regard to all fruit characteristic. In relation to fruits yield, ‘Conservalia’, ‘Abu-Satl’ and‘Manzanilla’ with 8 kg fruit per tree were the best. Therefor ‘Conservalia’with suitable canopy size and good fruits weight and shape, and with moderate oil in fresh fruit weight, it is a good cultivar in relation to oil production and canning fruits. Therefor ‘Conservalia’ is suitable cultivar for cultivation in sub tropical conditions like Kazeroon.
  Keywords: Olive cultivars, Morphology, Fruit growth, yield
 • Effects of calbron and calcium chloride on some quantity and quality traits of Red, Golden delicious and Fuji apple on MM106 rootstock
  Seyed Mojtaba Mousavi, Behrooz Arabloo, Akbar Ghorbani, Mazaher Hosein Zadeh, Masoud Shahmoradi Pages 187-194
  This study aimed to evaluate the effects of calbron and calcium chloride on some quantity and quality traits of Red, Golden delicious and Fuji apple on MM106 in an factorial trial in randomized completely block design with 3 replications. Percentage initial and final fruit drop, fruit weight, vitamin C, total soluble solids, titretable acidity, pH were determined. The results indicate that the highest effects on the initial and secondary fruit drop relating to Red delicious (18.54, 43.33%) and the lowest ones on Fuji (14.76, 39.18%). Also, increasing the amount of vitamin C in Fuji and Golden Delicious cultivars, by spraying calcium chloride was observed in comparison with control. No significant differences were found in pH and acidity in Fuji and Red Delicious with control. Spraying with calcium chloride followed the greatest impact on the amount of total soluble solid in the Fuji cultivar. The different cultivars that we used in this experiment, in addition, the presence of genetic many of the characters were different too. That showed different response to the treatments that we used. In conclusion foliar applications of calbron and calcium chloride have the greatest effect on Fuji and the lowest ones on Red delicious apple.
  Keywords: Boron, Apple, Calcium, Foliar application, Cultivar
 • Study of Pb, ~Cd accumulation on some physiological responses in Oleaeuropea for phytoremediation applications
  Asghar Mosleh Arany, Mehri Khosravi, Hamid Reza Azimzadeh, Hamid Sovdaei Zadeh Pages 195-204
  This study was done to compare Pb, Cd accumulation and their interactions in root and leaves of Oleo europea and also to investigate the effects of these elements on proline, chlorophyll and soluble sugar. Treatments were consisted of elements in two levels (Pb and Cd) and concentration in three levels (control, 200, 500 and 1000 mg/L). Results showed Cd did not effect on proline in Olea europea. In contrast, Pb increased the amount of proline in concentration of 200 mg/L. In concentration of 200 mg/L both elements increased the amounts of sugar soluble but the effect of Cd was more significant. Both elements decreased chlorophyll content in leaves. Accumulation of Pb in root of the plant increased with increasing Pb concentration. The highest Pb accumulation in root of the plant in concentration 1000 mg/L was equal to 101 mg/kg compare to control that was 8.5 mg/kg. The highest Cd accumulation in root in concentration of 500 mg/L was equal to 428 mg/kg. Cd accumulation also increased with increasing Cd concentration especially in 200 and 500 mg/L. It is concluded that Olea europea in concentration lower than 200 mg/L can tolerate to these elements by producing proline and soluble sugar. Since the proline, soluble sugar and Chlorophyll content decreased in concentration more than 200 mg/L, therefore the results of the experiment do not recommend planting this plant in concentration more than 200 under condition of this experiment.
  Keywords: proline, soluble sugar, Accumulation in root, Accumulation in leave
 • Accuracy Assessment of Kriging Methods for Zoning of Density, Canopy and Tree Species Diversity in Zagros forests (Case study: Arghavan Reservoir, Ilam Province)
  Pages 205-214
  There are little information about the spatial and temporal distributions of destiny, cover and diversity of tree species in Zagros forests. While, These information’s are very useful to managing decisions of forest managers. This study was performed to study the spatial and temporal distributions of destiny, cover and diversity of tree species in the forests of Arghavan valley in the North of Ilam (200 hectare) using Kriging method. Sampling were done on equal transects that were in 300 meter far from each other. Regarding to appropriate placing structure, experimental variorums were calculated to variables of destiny, cover, diversity, evenness and richness. Processing of model was performed to empirical logograms by common Kriging method and blocks of 20 × 20. The results showed that Kriging design can be provide to variables of covering, destiny, variety and richness. The results also indicated that Kriging method is not useful to provide useful management ground maps.
  Keywords: Kriging, Zagros forests, Destiny, Diversity