فهرست مطالب

نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی
پیاپی 50 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرنام فیروزبخت جهرمی*، بهنام بهروزنام، عبدالحسین ابوطالبی، عبدالکریم اجرایی، عبدالحسین محمدی جهرمی صفحات 1-16

  این مطالعه به منظور بررسی اثر برخی نانوذرات فلزی بر روی برخی خصوصیات بیوشیمیایی کالوس اسطوخدوس انجام شد. آزمایش در سال 1400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تکاربرد نانوذرات فلزی به خصوص کاربرد همزمان آنها منجر به کاهش میزان مالون دی آلدیید و افزایش مقدار پرولین، قندهای محلول، فلاونویید و فنول گردید. بالاترین میزان قندهای محلول، فلاونویید و فنول به ترتیب به مقادیر 46/8، 8/3، 02/3 و 35/79 در تیمار کاربرد همزمان سه نانوذره حاصل گردید. براساس نتایج مشخص شد که محتوای پروتیین محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز تحت تاثیر مثبت کاربرد نانوذرات فلزی قرار گرفت و کاربرد همزمان نانوذرات آهن و نقره منجر به حصول بالاترین میزان پروتیین محلول به مقدار 2/0 واحد بر گرم شد. این در حالی بود که بالاترین میزان فعالیت آنزیمهای کاتالاز (43/0 واحد بر گرم در دقیقه) و پراکسیداز (4/0 واحد بر گرم در دقیقه) به ترتیب در تیمارهای کاربرد همزمان هر سه نانوذره و کاربرد همزمان نانوذرات نقره و روی به دست آمد. براساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که کاربرد همزمان نانوذرات فلزی با افزایش مقدار آنتی اکسیدانتهای غیر آنزیمی و همچنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتهای آنزیمی منجر به افزایش سلامت سلولها و کاهش تولید مالون دی آلدیید شده و با کاهش اثرات منفی تنش اکسیداتیو در گیاه شرایط برای افزایش تولید رنگیزه های فتوسنتزی فراهم می گردد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانت آنزیمی، پروتئین، پرولین، قند محلول، کلروفیل
 • عباس نصیری دهسرخی*، احمد قنبری، حسن مکاریان، محمدرضا اصغری پور صفحات 17-36

  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف های هرز در شرایط آب و هوایی اصفهان بود. در سال زراعی 99-1398، آزمایش مزرعه ای در قالب سیستم شبکه ای با فاصله 2 × 2 متر انجام شد. در هر نقطه شبکه، خصوصیات خاک، عملکرد دانه گندم و تراکم علف هرز سلمه تره اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ویژگی های خاک، تراکم علف هرز و عملکرد گندم در سطح مزرعه، توزیع یکنواخت یا تصادفی نداشت بلکه دارای پراکنش لکه ای یا تجمعی بود. نتایج نشان داد علف هرز سلمه تره دارای همبستگی مکانی متوسط با محتوای شن و EC خاک و همبستگی مکانی قوی با پتاسیم خاک بود، درحالی که این علف هرز در خاک های با مقادیر پایینی از محتوای فسفر، رس، سیلت و pH خاک، تجمع بیشتری داشت. کراس سمی واریوگرام برازش داده شده نشان داد عملکرد دانه دارای همبستگی مکانی قوی با صفات فسفر، پتاسیم، pH و رس خاک به ترتیب به میزان 8/85، 0/80، 3/80 و 9/80 درصد در دامنه 9/2، 6/3، 0/4 و 8/2 متر بود. مناطقی که عملکرد گندم در آن جا کمتر بود غالبا منطبق بر مناطقی بود که محتوای شن و EC خاک در آن جا بیشترین میزان را دارا بودند. در مجموع، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد دانه گندم در سطح مزرعه از مکانی به مکان دیگر تغییر می نمود یا به عبارتی دارای توزیع لکه ای بود که این تغییرات تحت تاثیر خصوصیات خاک و علف هرز قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: توزیع لکه ای، دامنه تاثیر، سلمه تره، کریجینگ
 • فاطمه ملک ملکی*، نصرت الله عباسی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، محمدجواد زارع صفحات 37-57

  جهت بررسی تغییرات برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب دو اکوتیپ از گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.)، در پاسخ به تغییر تنش رطوبتی و تراکم بوته، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زراعی (95-94 و 96-95) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام اجرا گردید. براساس نتایج حاصل از آزمایش بیشترین میزان محتوای کلروفیل a در تیمار بدون تنش و تنش ملایم در تراکم 6 و 8 بوته در مترمربع، کلروفیل b در تیمار تنش رطوبتی ملایم، تراکم 8 بوته در مترمربع و کلروفیل کل در سطح بدون تنش و تنش ملایم و تراکم 8 بوته در مترمربع طی سال اول اجرای آزمایش مشاهده شد. افزایش تراکم بوته و شدت تنش رطوبتی منجر به کاهش محتوای رنگیزه های فتوسنتزی شد. بیشترین محتوای کارتنویید در سطح تنش رطوبتی ملایم، تراکم 8 و 12 بوته در مترمربع طی سال اول اجرای آزمایش مشاهده شد. بیشترین محتوای آنتوسیانین در سطح تنش رطوبتی ملایم، تراکم 8 بوته در مترمربع، فنول کل و فلاونویید در سطح تنش رطوبتی شدید، تراکم 12 بوته در مترمربع مشاهده شد. بیشترین میزان پرولین در گیاه در سال دوم آزمایش در سطح تنش رطوبتی شدید و تراکم 12بوته در مترمربع مشاهده شد. افزایش شدت تنش رطوبتی و تراکم بوته منجر به افزایش کارایی مصرف آب در گیاه زوفایی شد. اکوتیپ ملکشاهی از محتوای بیشتری از رنگیزه های فتوسنتزی، کارتنویید و کارایی مصرف آب بیشتری برخوردار بود

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، پرولین، فلاونوئید، فنول کل، محتوای کلروفیل
 • خسرو طاهری حقیقی*، برمک جعفری، عبدالرضا جعفری، حمیدرضا میری، حمیدرضا ابراهیمی صفحات 58-72

  به منظور بررسی اثر کاربرد قارچ میکوریزا و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سیاهدانه در سطوح مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1398-1397 در شهرستان مرودشت انجام گردید. چهار سطح آبیاری (آبیاری در با 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) به عنوان کرت اصلی و کاربرد و عدم کاربرد قارچ میکوریزا، کاربرد و عدم کاربرد کود پتاسیم به صورت فاکتوریل در کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری، قارچ مایکوریزا، پتاسیم و همچنین اثرات متقابل آبیاری و قارچ مایکوریزا بر صفات مورد مطالعه معنی دار شد. با افزایش تنش خشکی ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد فولیکول در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری در 100 درصد ظرفیت زراعی در شرایط کاربرد قارچ میکوریزا (856 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری در 25 درصد ظرفیت زراعی در شرایط عدم کاربرد قارچ مایکوریزا (174 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که کاربرد قارچ میکوریزا در شرایط آبیاری در 75 درصد ظرفیت زراعی منجر به افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه شد و با تیمار آبیاری در 100 درصد ظرفیت زراعی در شرایط عدم کاربرد قارچ میکوریزا اختلاف معنی داری نداشت. در تیمار آبیاری در 25 درصد ظرفیت زراعی بین کاربرد و عدم کاربرد قارچ میکوریزا برای اکثر صفات سیاهدانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، تعداد فولیکول، ظرفیت مزرعه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن
 • آرمین ساعدموچشی*، ژاله ساعدموچشی، فاطمه انصارشوریجه صفحات 73-86
  جهت بررسی لاین های تریتیکاله با بهره وری مناسب در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از صفات عملکرد و اجزای عملکرد و نحوه محاسبه ضرایب شاخص انتخاب همزمان اسمیت-هیزل است آزمایش های مزرعه ای جداگانه در سه سال زارعی از 1393 تا 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با 56 ژنوتیپ و دو رقم تریتیکاله در دو شرایط نرمال و تنش خشکی انجام شد. در این مطالعه میزان وراثت پذیری عمومی، تنوع و همبستگی ژنتیکی صفات عملکرد و اجزای عملکرد محاسبه شد. وراثت پذیری اجزای عملکرد نشان داد که برای ایجاد ارقام با عملکرد بالا می توان از عملکرد دانه و صفاتی نظیر تعداد پنجه با وراثت پذیری بالا بهره جست. صفات با اثر گذاری بالا روی عملکرد شامل تعداد روز تا گلدهی و عملکرد کاه با همبستگی منفی و طول برگ پرچم و عملکرد زیست توده با همبستگی مثبت در شرایط نرمال بود. به نظر می رسد در شرایط نرمال به دلیل اختصاص منابع به رشد اندام هوایی، افزایش میزان عملکرد کاه دارای اثر منفی روی شاخص انتخاب هم زمان و در نتیجه کاهش عمکرد ژنوتیپ های تریتیکاله دارد. در شرایط تنش خشکی نیز صفات وزن سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله دارای اثر مثبت روی عملکرد بودند. بر اساس این پژوهش می توان از شاخص انتخاب جهت تشخیص ژنوتیپ های برتر با استفاده همزمان از چندین صفت در برنامه های به نژادی سود جست. همچنین در شرایط نرمال ژنوتیپ های 53، 48، 32، 29 و 39 و در شرایط تنش ژنوتیپ های 36، 38، 39، 48 و 50 به عنوان ژنوتیپ های برتر شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: شاخص اسمیت-هیزل، انتخاب همزمان، اثرمستقیم، وراثت پذیری، تنش خشکی
 • تهمینه صلاحی، علیرضا یدوی*، حمیدرضا بلوچی، امین صالحی، محمد حمیدیان صفحات 87-100

  این مطالعه به منظور تنوع بخشیدن به سیستم زراعی ایران با استفاده از گیاه دارویی شنبلیله در کشت مخلوط همراه با کتان با هدف تعیین اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر محتوای عناصر گیاهی و تاثیر بر شاخص های کشت مخلوط استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال زراعی 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کاربرد کود زیستی در سه سطح)شاهد، کاربرد قارچ میکوریزا گونه Funneliformis mosseae و کاربرد قارچ میکوریزا گونه (Rhizophagus irregularis و نسبت های کشت در 5 سطح (کشت خالص کتان روغنی، کشت خالص شنبلیله و کشت مخلوط کتان روغنی و شنبلیله با نسبت های 1:1، 1:2و 2:1) بود. نتایج نشان داد کاربرد میکوریزا همراه با کشت مخلوط باعث بهبود جذب عناصر پر مصرف و کم مصرف شد به طوری که بیشترین میزان آهن، نیتروژن و پتاسیم برگ و دانه کتان در نسبت کشت مخلوط 1:1همراه با کود میکوریزا دیده شد. همچنین قارچ میکوریزا F. mosseae همراه با کشت مخلوط 1:1 بیشترین نیتروژن، پتاسیم و فسفر برگ شنبلیله را به همراه داشت. برهمکنش کشت مخلوط و کود میکوریزا بر هیچکدام از شاخص های سودمندی کشت مخلوط معنی دار نبود؛ ولی کاربرد کودهای میکوریزا باعث افزایش میزان عملکرد ازدست رفته واقعی و نسبت برابری زمین کل شد. درکل کاربرد کود میکوریزا علاوه بر بهبود جذب عناصر باعث برتری کشت مخلوط کتان و شنبلیله نسبت به تک کشتی آن ها شد.

  کلیدواژگان: عملکرد زیستی، کود زیستی، نسبت برابری زمین، نسبت رقابت
|
 • Farnam Firoozbakht Jahromi *, Behnam Behrooznam, Abdolhossein Aboutalebi Jharomi, Abdolkarim Ejraee, Abdolhossein Mahammadi Jahromi Pages 1-16

  This study was conducted in order to investigate the effect of some metal nanoparticles on some biochemical properties of lavender callus. ase in the amount of proline, soluble sugars, flavonoid and phenol. The highest amount of soluble sugars, flavonoids and phenols were obtained at the values of 8.46, 3.8, 3.02 and 79.35, respectively, in the treatment of simultaneous application of three nanoparticles. Based on the results, it was found that the content of soluble protein and the activity of catalase and peroxidase enzymes were positively affected by the application of metal nanoparticles, and the simultaneous application of iron and silver nanoparticles led to the highest amount of soluble protein at 0.2 units per gram. This was while the highest level of catalase (0.43 units/g/min) and peroxidase (0.4 units/g/min) enzymes were observed in the simultaneous application of all three nanoparticles and the simultaneous application of silver and zinc nanoparticles, respectively. Based on the results of this study, it was determined that the simultaneous application of metal nanoparticles with increasing the amount of non-enzymatic antioxidants and also increasing the activity of enzymatic antioxidants led to an increase in the health of cells and a decrease in the production of malondialdehyde, and by reducing the negative effects of oxidative stress in the plant, the conditions for An increase in the production of photosynthetic pigments is provided.

  Keywords: antioxidant enzyme, Protein, Proline, soluble sugar, Chlorophyll
 • Abbas Nasiri Dehsorkhi *, Ahmad Ghanbari, Hassan Makarian, MohammadReza Asgharipour Pages 17-36

  The aim of this research was to investigate the relationship between physical and chemical properties of soil and wheat yield in the conditions of competition with weeds in Isfahan weather conditions. In the crop year 2019-2020, a field experiment was conducted in the form of a grid system with a distance of 2 x 2 meters. At each grid point, soil characteristics, wheat grain yield and Chenopodium album density were measured. The results showed that soil characteristics, weed density, and wheat yield at the field were not uniformly or randomly distributed, but had patchy or cumulative distribution. The results showed that Chenopodium album had a moderate spatial correlation with soil sand and EC content and a strong spatial correlation with soil potassium, while this weed was found in soils with low amount of phosphorus, clay, silt and pH. The cross-semi-variogram showed that the grain yield has a strong spatial correlation with phosphorus, potassium, pH, and clay traits at the rates of 85.8, 80.0, 80.3, and 80.9, respectively were in the range of 2.9, 3.6, 4.0 and 2.8 meters. The areas where the wheat yield was lower were often in accordance with the areas where the sand and EC content of the soil were the highest. In total, the results indicated that the grain yield of wheat at the field changed from one place to another, or in other words, it had a patchy distribution that these changes are affected by soil and weed characteristics.

  Keywords: Chenopodium album, Effect range, Kriging, Patchy distribution
 • Nosrat Abbasi, Ebraim Sharifi Ashoorabadi, MohammadJavad Zare Pages 37-57

  The present study aims to investigate the changes in some physiological characteristics and water use efficiency of two ecotypes of Thymbra spicata L. in response to changes in water stress and plant density. For this purpose, an experiment was carried out as a split factorial based on the randomized complete block design with three replications in two growing seasons (2016 and 2017). The highest content of chlorophyll-a and chlorophyll-b was observed in the treatments of non-stress and mild stress and at a density of 6 and 8 plants per m2. The highest content of total chlorophyll was observed in the treatment of non-stress and mild stress and at a density of 8 plants per m2 during the first year of the experiment. Increased plant density and intensity of water stress led to a decrease in the content of photosynthetic pigments. The highest content of carotenoids was observed at the treatment of mild water stress and a density of 8 and 12 plants m2 during the first year of the experiment. The highest content of anthocyanins was observed at the treatment of mild water stress and a density of 8 plants per m2. The highest content of total phenol and flavonoids was observed at the treatment of severe water stress and a density of 12 plants per m2. Finally, the highest amount of proline in the plant was observed in the second year of the experiment at the treatment of severe water stress and a density of 12 plants per m2.

  Keywords: Anthocyanin, Chlorophyll content, Flavonoids, Proline, Total phenol
 • Khosro Taheri Haghighi *, Barmak Jafari, Abdolreza Jafary, Hamidreza Miri, HamidReza Ebrahimi Pages 58-72

  In order to investigate the effect application of mycorrhizal fungus and potassium fertilizer on trait of Black Cumin (Nigella sativa) in different irrigation levels, an experiment was conducted as split factorial based on randomized complete block design (RCBD) with 3 replications during 2018-2019 in Marvdasht city. Four irrigation levels with 100, 75, 50 and 25% of field capacity were considered as the main plot and application and non-application of mycorrhizal fungus, application and non-application of potassium fertilizer as a factorial in the sub-plot. Analysis of variance indicated that the effects of irrigation, mycorrhiza, potassium, and also the interaction between irrigation and mycorrhiza on the studied traits were significant. With increasing of drought stress, plant height, number of lateral branches, number of follicles per plant, grain yield, biological yield and oil yield was decreased. The highest grain yield related to irrigation 100% of field capacity in the application of mycorrhizal (856 kg/ha) and the lowest grain yield was obtained irrigation with 25% field capacity in non-application mycorrhizal (174 kg/ha). Also, the results indicated that the application of mycorrhizal in treatment irrigation with 75% of field capacity led to an increase in traits of Black Cumin and there was no significant difference with 100% field capacity irrigation and no application of mycorrhizal treatment. In the 25% field capacity of irrigation, no significant difference was observed between the application and non-application of mycorrhizal for most traits of Black Cumin.

  Keywords: Biologic yield, Drought stress, Field capacity, Oil yield, number of Follicle
 • Armin Saed-Moucheshi *, Zhale Saed-Moucheshi, Fatemeh Ansarshourijeh Pages 73-86
  The general goal of this study is to investigate suitable triticale lines under normal conditions and drought stress using important grain yield and its components. Also, the technique of evaluating the Smith-Hazel coefficient for considering the yield components as indirect selection index, which has not been used practically in plant breeding sciences up to now, has been discussed and proposed. Accordingly, it would be possible to utilize the contribution of yield components in grain yield apply them to screen superior lines in the form of one single index. In this research two separate field experiments, normal irrigation and drought stress conditions, were conducted in three cropping years from 2016 to 2018 with 56 genotypes and two cultivars of triticale. Smith-Hazel selection index applied based on yield-related traits in such a way that the traits with a higher positive effect on grain yield were being utilized for screening aims. high heritability of yield and its component showed the possibility of using them as selection criteria to screen elite genotypes. For indirect selection the path analysis was carried out and calculated coefficient of the traits with higher impacts on yield containing number of days to flowering straw yield with negative impacts alongside flag leaf length and biomass yield with positive impacts in normal condition were used as economic coefficients. In stressful condition, spike weight and seeds and spikelet numbers per spike had a positive and significant effect on the selection index.
  Keywords: Smith-Hazel index, direct effect, analysis of path coefficients, heritability, Drought stress
 • Tahmine Salahi, Alireza Yadavi *, Hamidreza Balouchi, Amin Salehi, Mohammad Hamidian Pages 87-100

  This study was used in order to diversify agricultural system by using fenugreek in mixed cultivation with linseed with the aim of determining the effect of mycorrhizal fungus symbiosis on the plant elements and the effect on intercropping indices. The farm factorial experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications and 15 treatments in Yasouj University in 2016. The experimental factors include the bio-fertilizer in three levels (control, the use of mycorrhizal fungus Funneliformis mosseae and the use of mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis) and cultivation ratios at 5 levels (pure cultivation of oilseed and fenugreek and mixed cultivation of linseed and fenugreek with ratios of 1:1, 1:2 and 1:2). The results showed that the application of mycorrhiza along with mixed cultivation improved the absorption of macro and micro elements, so that the highest concentration of iron, nitrogen and potassium in oilseeds leaves was seen in the ratio of 1:1 mixed culture along with mycorrhiza fertilizer. Also, mycorrhizal fungus F. mosseae together with 1:1 mixed culture brought the most nitrogen, potassium and phosphorus of fenugreek leaves. The interaction of mixed cropping and mycorrhizal fertilizer was not significant on any of the indicators of the usefulness of mixed cropping; but the use of mycorrhizal fertilizers increased the amount of actual lost yield and the ratio of the total land. In general, the use of mycorrhizal fertilizer, in addition to improving the absorption of elements, made the mixed cultivation of flax and fenugreek superior to their single crop.

  Keywords: Bio-fertilizer, Bio-yield, Competition rate, land equivalent ratio