فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا اسدی*، محمدحسین طاهری آکردی صفحه 7
  «اهل کتاب» به عنوان پیروان ادیان الهی پیش از اسلام، رفتار ثابتی در برخورد با مسلمانان نداشتند. هرچند دست کم گروهی از آنان، با ابراز دشمنی نسبت به مسلمانان، هجمه های گوناگونی را بر آنان وارد کردند که تهاجم اقتصادی یکی از آنهاست. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تهاجم اقتصادی اهل کتاب بر اسلام پرداخته، نشان می دهد که اسلام در برابر این هجمه ها با اتخاذ رویکردها، روش ها و ابزارهای موثر، واکنش های لازم را از خود نشان داده، و با رصد دقیق و کنترل اوضاع اهل کتاب و مسلمانان، گام های موثری برای کاهش خطرات این تهاجم ها برداشته است. قرآن، و سیره معصومان علیهم السلام، هدایت فکری و عملی مسلمانان، را در حفظ امنیت اقتصادی و صیانت از اقتدار همه جانبه جامعه اسلامی بر عهده داشتند. توجه به سلامت اقتصاد داخلی، قطع وابستگی به بیگانگان، کنترل امور اقتصادی اهل کتاب و هزینه مالی برای پیشبرد امور دفاعی، از بارزترین اموری است که در این راستا اسلام بدان ها توجه کرده است.
  کلیدواژگان: دفاع اقتصادی، اهل کتاب، رویکرد اسلام، روش اسلام، ابزار اسلام
 • حسن دین پناه*، سیدعلی حسنی صفحه 29
  آیین مسیحیت پس از هفتاد میلادی، توانست لباس یهودیت را از تن خارج کند. اندیشه استقلال و جدایی از یهودیت، این آیین را وادار به بکارگیری تمدن، فکر و فرهنگ یونانی رومی کرد. پولس و بیشتر از وی، دفاعیه نویسان و پدران کلیسا به جهت شکل گیری و تبیین آموزه های مسیحی، محتوا یا ساختار مهم ترین شاخصه های اعتقادی را از اندیشه های یونانی رومی عصر خود وام گرفتند. این جستار، با تحلیل اسنادی به تبیین منشا یونانی رومی تثلیث، تجسد، فدیه و گناه نخستین، که از شاخص ترین آموزه های مسیحی به شمار می روند، پرداخته است. حاصل یافته ها نشان می دهد که مسیحیت هم محتوا و هم ساختار «الوهیت(تثلیث)» و «تجسد» را در مقوله های یونانی تفسیر کرد. مسیحیت دارای محتوای «فدیه» و «گناه نخستین» بود، اما فرم و ساختار آنها را از فرهنگ یونانی رومی تاثیر پذیرفت.
  کلیدواژگان: الوهیت، تثلیث، تجسد، فدا، گناه نخستین، یونانی، رومی
 • مهراب صادق نیا*، حمیده امیریزدانی صفحه 49
  مسئله اخلاق نزد ارسطو و پولس، پاسخ به این پرسش است که چگونه باید بود؟ و نه، چه باید کرد؟ موضوع در هر دو اخلاق، فضایل هستند و نه اعمال. در نتیجه، اخلاق در هر دو، از مجموعه قواعد و اصول رفتاری، به پرداختن به خویشتن بدل می شود. با این حال، اختلاف مبانی پولس و ارسطو، امکان یکسانی این دو متفکر را در سامان دهی نظریه اخلاقی واحدی فروکاهد. شالوده اخلاق پولس بر پایه سه اصل ایمان، امید و عشق است. ارسطو بر فضایل چهارگانه عدالت، حکمت، شجاعت و عفت تاکید دارد که هریک پیامدهای معرفت شناختی چندی را در حوزه اخلاق به دنبال دارد. ثانیا، تاکید بر نقش فیض در سعادت انسان، در اخلاق پولس از یک سو و تعریف متفاوت فضیلت و تکیه بر نقش معرفت شناسانه حکمت عملی در اخلاق ارسطو از سوی دیگر، این تفاوت را بارزتر می سازد. به رغم تاثیر پولس از فرهنگ یونانی در شکل دهی الهیاتش، وی کاملا مستقل از اخلاق فضیلت ارسطو، مبانی اخلاقی خویش را ساماندهی کرده است. تعریف اخلاق فضیلت نزد ارسطو، بررسی مختصات کلی اخلاق پولس و بازخوانی سه اصل مذکور در رسالات وی و شرح و بسط تمایز آن با اخلاق ارسطو، از جمله موضوعاتی است که این پژوهش بدان پرداخته است.
  کلیدواژگان: پولس، ارسطو، اخلاق فضیلت، ایمان، امید، عشق، داوری نهایی
 • یاسر ابوزاده گتابی، مرتضی صانعی* صفحه 67
  آموزه تکلم به زبان ها، عطیه ای از عطایای روح القدس است که طی آن، فرد به زبانی از زبان های فراموش شده بشری و یا زبان فرشتگان و یا زبان هایی غامض و نامفهوم تکلم می کند. پنطیکاستی ها معتقدند استفاده از این عطیه نشانه حقانیت این آیین در آخرالزمان محسوب می گردد. از این رو، در امر تبشیر از آن بسیار استفاده می کنند. هدف این پژوهش، بررسی صحت یا سقم این مسئله از نظر کتاب مقدس است. بنابراین، این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی و با بررسی اسناد پنطیکاستی ها، به معرفی این آموزه پرداخته و با ارائه آیاتی از کتاب مقدس، مسئله را مورد سنجش قرار می دهد. مهم ترین یافته های این تحقیق شامل نقدهایی از کتاب مقدس است که این عطیه را مربوط به عصر حضور حضرت عیسی† و حواریون عنوان کرده، و تعمیم آن به عصر حاضر را مغایر با آیات کتاب مقدس می داند.
  کلیدواژگان: کتاب مقدس، روح القدس، تکلم به زبان ها، کلیسای پنطیکاستی
 • سیدمحمدحسن صالح* صفحه 85
  یکی از عناصر مهم در هر نظام اخلاقی، نظریه ارزش است که بر اساس آن، ملاک درستی یا نادرستی اعمال در آن نظام اخلاقی تبیین می گردد. در نظام اخلاقی یهود، نظریه ارزش از نوع غایت محور بوده که آدمی با عمل به فضایل و دوری از رذایل اخلاقی، به غایت خداگونگی دست یافته و مستحق عناوینی همچون مقدس، عادل و صدیق می گردد. این تحقیق، بر آن است که ضمن واکاوی لوازم و قلمرو مفهوم خداگونگی بر اساس منابع درون دینی، فرایند آن را بر اساس ادوار چهارگانه اخلاق یهودی تحلیل نماید. به نظر می رسد، خداگونگی در ادوار اخلاقی پیش از مدرن، جایگاه خود را به عنوان غایت در نظام اخلاقی یهود حفظ کرد. اما در دوران مدرن و با تاثیرپذیری از نظریات کانت، اخلاق یهودی در حال تبدل ماهیت از غایت گرایی به وظیفه گرایی است. با این حال، نمونه هایی از اصالت خداگونگی را می توان در این اخلاق مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: نظریه ارزش، خداگونگی، غایت گرایی، اخلاق توراتی، اخلاق حاخامی
 • زهرا علیزاده بیرجندی*، زهرا حامدی، اکرم ناصری صفحه 107
  جاده ابریشم نمونه بی نظیر از تعامل ادیان و آیین های کشورهایی است که در مسیر این جاده قرار داشته، و یا در طول این شاهراه تردد می کرده اند. در این زمینه، نقش ادیان هندی در تبادلات آیینی و ارتباط میان فرهنگی، به دلایل خاص برجسته است. این رویارویی های آیینی در مسیر جاده ابریشم، ضمن اینکه پیامدها و تاثیرات گوناگونی به همراه داشته، در شکل گیری هویت این جاده از گذشته تا به امروز نقش آفرینی کرده است.
  پیامدهای حاصل از این ارتباط آیینی را می توان در ابعاد گوناگون هنری، اندیشه ای، اجتماعی و سیاسی دسته بندی کرد. در واقع تحلیل و ارزیابی این تاثیرات، در بسیاری از تحولات هنری از جمله تحول مجسمه سازی و نقاشی و ویژگی تلفیقی بودن هنر و معماری فرهنگ های حاشیه جاده ابریشم معنا پیدا می کند.
  افزون بر تحول سبک های هنری، تحولات آیینی و صبغه التقاطی برخی مذاهب، که ناشی از جابجایی عقاید مختلف در طول جاده ابریشم و رویارویی آنها با یکدیگر است، تبیین خواهد شد. این مقاله، با روش تحلیلی بر آن است که موقعیت کشور هند در داد و ستدهای آیینی جاده ابریشم، تاثیر رویارویی های آیینی و عوامل موثر بر آن و روند گفت وگوی ادیان در جاده ابریشم را مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که تاثیر نگرش ها و تمایلات سیاسی قدرت های مسلط بر جاده ابریشم و مبانی عقیدتی و بنیان های فکری آیین ها در تبادلات آیینی است.
  کلیدواژگان: جاده ابریشم، هند، تحولات آیینی، ادیان هندی
 • قربان علمی*، حسین امیدی صفحه 121
  این تحقیق با روش تحلیلی و نظری به توصیف، تحلیل و نقد داده های مربوط به دین نوئر در حوزه خداشناسی می پردازد. هدف این است که با استفاده از مطالعات انسان شناختی اوانس پریچارد، ضمن بررسی مفهوم، کارکرد و صفات خدا، اعتقاد به خدای فطری و ذاتی را در دین ابتدایی نوئر اثبات کند. در گذشته، بسیاری مفهوم خدا را در ادیان اندیشه ای خرافی، وهم آور و از روی ترس دانسته اند. اما پریچارد، با طرح الهیات فطری در دین نوئر و مقایسه آن با ادیان متمدن، نشان داد که مفهوم «الهیات» در ادیان امری موهوم نیست. براساس یافته های پریچارد، الهیات نوئر الهیاتی پیچیده، منحصر به فرد و همسان با ادیان متکامل و متمدن است که با زندگی دینی نوئرها گره خورده است. بر این اساس، خدای نوئر، خدایی اخلاقی است که دارای صفاتی به مانند دلسوز، آفریننده، خالق سنت ها و رسوم، بینا، شنوا، حافظ، دوست و پدر انسان ها، قادر مطلق، همه جاحاضر، عطابخش و گیرنده حیات است که وجود آن در عرش آسمان و در قالب روحی آسمانی با نام «کئوث» است.
  کلیدواژگان: دین نوئر، مفهوم خدا، صفات خدا، کارکرد خدا
 • سیدسعید رضا منتظری*، وحید پزشکی صفحه 137
  مسئله «جنسیت زن» و چگونگی پدیداری و چرخش آن در «گردونه سمساره» و نجات از این چرخه، از جمله موضوعات مطرح در متون آیینی جینه است. جنسیت انسان با رهایی در ارتباط است و همواره در متون جینی، مسئله رهایی زن مورد بحث و مناظره بین فرق شوتامبره یا سپیدجامگان و دیگمبره یا آسمان جامگان بوده است. دیگمبره ها با مطرح کردن وضعیت روانی کرمه ای و نیز جسمانی زن، آنان را ناتوان در دستیابی به رهایی دانسته است. اما شوتامبره، تنها دست یافتن به کمال سه گوهر جینی؛ ایمان درست، معرفت درست و رفتار درست را برای دست یافتن به رهایی یک زن یا مرد، در کالبد کنونی خود کافی می داند؛ یعنی ازآنجاکه عوامل جدایی دو مکتب شوتامبره و دیگمبره و مهم ترین عامل، همین مسئله بوده است و رساله های هر دو گروه دربردارنده دلایل و مناظره های متقابل این دو فرقه می باشند، روشن است که این مطالعه ما را به رهیافت جدیدی از باورهای یکی از ادیان هند، نسبت به جایگاه زن در اندیشه دینی شان رهنمون می سازد.
  کلیدواژگان: مکشه، گوهرهای جینی، ترکیبات کرمه ای، مهنیه کرمه، استری وده، پوم وده، نپومسکه وده، گونستهانه
 • ملخص المقالات
  صفحه 163
|
 • Mohammad Reza Asadi*, Mohammad Hosein Taheri Akerdi Page 7
  As the followers of divine religions before Islam, “the followers of the Book " did not have a rigid attitude about their relations with Muslims, though some of them at least expressed hostility against Muslims and launched various kinds of onslaughts against them, including an economic war. Using a descriptive- analytical method, the present paper which examines the economic war waged by the followers of the Book, shows that Islam adopted effective measures, used efficient methods and tools, and showed necessary reactions against these attacks. Following a proper procedure to monitor and control the situation of the followers of the Book and Muslims, Islam took drastic steps to diminish the risk of such onslaughts. The Quran and lifestyle of the Infallibles guided Muslims ideologically and practically and contributed to ensuring economic security and their absolute sovereignty over the Islamic community. Fostering the wellbeing of domestic economy, preserving national independence, controlling the economy of the followers of the Book and their defense budget are among the most important issues on which Islam emphasizes in this regard.
  Keywords: ensuring economic security, the followers of the Book, Islamic strategy, the method of Islam, the tools of Islam
 • Hassan Dinpanah*, Seyed Ali Hasani Page 29
  After AD 70, Christianity managed to dispense with Judaism. The idea of independence and separation from Judaism made Christianity tend towards Greco-Roman civilization, thoughts and culture. For explaining the Christian teachings, Paulus and some vindicators and Church fathers borrowed the content or structure of the basic religious characteristics of Christianity from the Greco-Roman ideas of their age. Using documentary analysis, the present paper explains the Greco-Roman origin of the Trinity, Incarnation, the Atonement and original sin, which are considered as the central Christian doctrines. The results of this research show that Christianity’s interpretation of the content and structure of "the Trinity" and "incarnation" is based on the Greek categories. The content of "atonement" and "original sin" exist in Christianity, but their form and structure have been influenced by Greco-Roman culture.
  Keywords: divinity, the Trinity, incarnation, atonement, original sin, Greco, Roman
 • Mehrab Sadeqniya*, Hamideh Amir Yazdani Page 49
  To Aristotle and Paul, the subject of ethics deals with the answer to the question as to how one should be, not what one should do. In the eyes of each of them, ethics is concerned with virtues, not with actions. Consequently, both of them consider the idea that ethics is a set of standards of behavior that has been replaced by expounding the idea of one’s self. However, the difference between Paul’s principles and Aristotle's principles lessens the possibility of identifying the ideas of of these two thinkers and producing one ethical theory. First, Paul’s ethical theory is based on three principles: faith, hope and love. Aristotle stresses on four virtues: justice, wisdom, courage and moral purity, each of which has several epistemological outcomes in the field of ethics. Second, the emphasis of Paul’s ethics on the role of grace in man’s happiness on one hand, and the different definition of virtue and the emphasis of Aristotle’s ethics on the epistemological role of practical philosophy, on the other hand, highlight the mentioned difference. Despite the fact that Greek culture has exerted influence on Paul’s theology, prescription of his ethical standards is by no means dependent on Aristotelian virtues. The discussion in the present paper is centered on such subjects like Aristotle’s definition of virtues, investigating the general coordinates of Paul's ethics, reviewing the three mentioned principles in his epistles and underlying its difference with Aristotle's ethics.
  Keywords: Paul, Aristotle, virtues, faith, hope, love, final judgment
 • Yasser Abuzadeh Getabi, Morteza Sanei* Page 67
  The doctrine of speaking different languages is one of the gifts of the Holy Spirit whereby one can speak a human dead language , the language of angels or ambiguous and unintelligible languages. Pentecostalists believe that possession of this gift is a sign of the legitimacy of this faith in the Last Days. Therefore, they frequently preach this doctrine in their missionary work to manipulate people. The present study seeks to consider this issue and see whether or not is has a sound basis in the Bible. Therefore, using critical analysis and examining Pentecostal documents, this study expounds this doctrine and refers to some Biblical verses to check its authenticity. The most important findings of this study are the criticisms of the Bible that regard this gift to be related to the age of the Prophet Jesus and his apostles, and consider generalizing it to the contemporary age as contrary to the biblical verses.
  Keywords: the Bible, Holy Spirit, speaking different languages, Pentecostal church
 • Seyyed Mohammad Hasan Saleh* Page 85
  The theory of values is one of the important elements in any ethical system according to which the criterion for distinguishing right acts from wrong acts in every ethical system is determined. In the Jewish ethical system, the theory of values has a teleological property; i.e. man achieves the goal of Godlikeness by adhering to moral principles and avoiding vices, and so deserves to be called holy, just and honest. Expounding the requirements and scope of the concept of Godlikeness based on inter-religious sources, the present paper seeks to investigate its process according to the four-fold stages of Jewish ethics. It seems that in pre-modern ethical stages, Godlikeness succeeded to ensure its position as one of the objectives of Jewish ethical system. However, influenced by Kant’s ideas, the nature of Jewish ethics in modern time undergoes transformation from teleology into deontology. However, some instances of the authenticity of Godlikeness can be detected in this morality.
  Keywords: theory of values, Godlikeness, teleology, Torah ethics, rabbinical ethics
 • Zahra Alizadeh Birjandi*, Zahra Hamedi, Akram Naseri Page 107
  “Silk Road” is an excellent example of the mutual exchange of religious ideas among the countries that lay along this road or among those travelling along it. The role of Indian religions in the mutual exchange of religious ideas and intercultural communication is, for specified reasons, particularly significant. The exchange of religious ideas along “Silk Road” have had various outcomes and, to date, have played a key role in developing the identity of this road. The outcomes of such interactions can be divided into various kinds: artistic, intellectual, social and political. In fact, an analysis of these impacts indicates the various artistic developments in the sculpture and painting and the eclecticism of art and architecture of the cultures of the countries along “Silk Road”. This paper expounds the changes in the artistic styles, religious ideas and the eclectic taste of some denominations resulting from the exchange of different ideas among those who frequently travel on “Silk Road”. Using an analytical method, the paper seeks to investigate the role of India in the exchange of religious ideas, the impact of the confrontations between religious beliefs, the factors affecting them and the dialogue between the religions along “Silk Road”. The research results indicate the impact of the political attitudes and interests of the powers dominating “Silk Road” and the ideological principles and intellectual foundations of religions on exchanging religious ideas.
  Keywords: Silk Road, India, changes in religious ideas, Indian religions
 • Qorban Elmi*, Hossein Omidi Page 121
  Using a theoretical- analytical method, this study describes, analysis and criticizes the ideas relating to the religion of Nuer presented in the field of theology. Referring to Evans-Pritchard’s anthropological studies and investigating the concept, function and attributes of God, this paper tries to prove that initial Nuer believed in an innate God. In the past, many considered the notion of God as something superstitious and imaginary and ascribed its development to man’s fear. Proposing the idea of innate theology in the religion of Nuer, Pritchard compares it with civilized religions and shows that the religious concept of "theology" is not imaginary. According to Pritchard’s research findings, the theology of Nuer is complex, unique, it is identical to organized and civilized religions and it is tangled in the religious life of those who follow Nuer. Accordingly, Nuer considers God is as a moral god with such attributes like being compassionate, creative, originating of traditions, seeing, hearing, protective, the father and friend of mankind, omnipotent, omnipresent, as well as being life-giving and life-taking. He resides in a throne in heavens having the form of a heavenly spirit called "Ke’uth".
  Keywords: religion of Nuer, concept of God, attributes of God, function of God
 • Saeed Reza Montazeri*, Vahid Pezeshki Page 137
  The problem of "the female sex", its appearance and rotation in “Samsara" and her liberation from this cycle are among the subjects discussed in Jainist religious texts. There is a relationship between human’s gender and liberation and in the Jain texts. The issue of woman's liberation has always been controversial for the two sects of Digimbara and Svetambara. Raising the subject of woman’s psychological- Karma and physical states, Digimbara regards woman as incapable of achieving liberation. But Svetambara believes that achieving the three Jewels of perfection in Jainism i.e. right faith, right knowledge and right conduct, are sufficient to liberate a man or woman in his/her present body. That is, since this issue is the main point of difference between the two schools of Svetambara and Digimbara, the theses of both groups include the arguments and debates between the two sects. Clearly, this study leads us to a new approach to the beliefs of this Indian religion with regard to the status of woman in their religious thoughts.
  Keywords: Moksha, The Jewels of Jainism, The Elements of Karma, Mahniya Karma, Estariveda, Pumaveda, Napumaskaveda, Gunsthana