فهرست مطالب

علوم و مهندسی آبیاری - سال چهلم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال چهلم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • ساناز شکری، عبدالرحیم هوشمند، مریم قربانی صفحات 1-12
  تعیین دقیق مقدار آبی که برای تبخیر و تعرق مصرف می شود، از عوامل اساسی در برنامه ریزی برای رسیدن به محصول بیشتر و از مهم ترین پارامتر های مدیریت آب در گیاهان می باشد. در شرایط عدم دسترسی به داده های دقیق لایسیمتری می توان از روش فائو پنمن مانتیث به عنوان روش استاندارد، برای ارزیابی نتایج تجربی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های 15 ساله (91-1377) هواشناسی اهواز، ضریب تشت تبخیر با معادله های آلن و پروت، اورنگ، اشنایدر و کونیکا و محاسبه و نتایج آن با روش های فائو پنمن مانتیث مقایسه گردید. هم چنین برای انتخاب بهترین مدل، بین پنج پارامتر ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات خطا،میانگین مطلق خطا،شیبو عرض از مبداء آزمون رتبه بندی انجام شد. نتایج نشان داد برای محاسبه ضریب تشت به صورت روزانه و فصلی بهتر است از روش آلن و پروت و در بازه ده روزه از روش اشنایدر در شرایط اقلیمی اهواز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ضریب تشت، آزمون رتبه بندی، تبخیر و تعرق
 • مهدی زینی وند، سیدمحمود کاشفی پور، مهدی قمشی صفحات 13-24
  جریان غلیظ پدیده ای است که به خاطر تغییرات چگالی بین دو سیال به وجود می آید و در اثر این پدیده رسوبات ریزدانه می توانند تا نزدیکی بدنه سد حرکت کرده و مشکلاتی را برای دریچه های آبگیری ایجاد کنند. از این رو کنترل این جریان می تواند از مشکلات احتمالی بکاهد. در تحقیق حاضر یک صفحه متخلخل به عنوان یک مانع نفوذپذیر برای کنترل جریان غلیظ نمکی به کار گرفته شد. متغیرهای این تحقیق شامل تخلخل صفحات و غلظت جریان غلیظ می باشند. دبی و همچنین غلظت جریان غلیظ در بالادست و پایین دست صفحه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کارایی صفحه در کنترل جریان غلیظ با افزایش تخلخل کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی غلظت های اندازه گیری شده نیز همین نتیجه را بیان نمود. نتایج نهایی با بررسی بار رسوبی و مشاهده روند مشابه ، تایید شد. پس از به دست آوردن حجم سیال ورودی به جریان غلیظ در اثر عبور از صفحه مشبک، مشاهده شد که با افزایش تخلخل صفحه مشبک، حجم سیال ورودی به جریان غلیظ کاهش می یابد. لذا می توان نتیجه گرفت به دلیل کاهش حجم سیال ورودی به آن، راندمان کارایی صفحات در کنترل جریان غلیظ با استفاده از صفحه نفوذپذیر کاهش می یابد، همچنین حداکثر میزان راندمان کنترل جریان غلیظ برابر 2/73 درصد محاسبه شد.
  کلیدواژگان: جریان غلیظ نمکی، کنترل جریان غلیظ، ورود سیال پیرامون، موانع مشبک
 • سارا محمدپور، محمود شفاعی بجستان صفحات 25-35
  آبشستگی یک پدیده طبیعی است که ناشی از عمل فرسایشی میدان جریان در آبراهه های آبرفتی می باشد.شکست پل ناشی از آبشستگی کلی در پایه و تکیه گاه پل ، ضرورت مطالعه در مورد پیش بینی آبشستگی و راه های محافظت در برابر آن را کاملا روشن می سازد.یکی از راه های کاهش آبشستگی استفاده از المان های شش پایه (A-JACKS) اطراف تکیه گاه می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر سازه موسوم به المان های شش پایه بر کنترل حداکثر عمق آبسشتگی تکیه گاه پل و همچنین بررسی گستره ی کارگزاری المان های شش پایه به منظور حفاظت تکیه گاه پل در مقابل آبشستگی پرداخته شده است. آزمایشات برای اعداد فرود 18/0 ، 208/0 ، 235/0 و 25/0 و در چهار گستره ی کارگزاری (W) 4، 5/6، 5/8 و 6/10 سانتی متری انجام شد. در اعداد فرود 18/0 و 208/0 گستره ی دو ردیفه(W2) ، سه ردیفه(W3) و چهار ردیفه (W4)، صددرصد آبشستگی را کاهش دادند. در عدد فرود 235/0 گستره ی سه ردیفه(W3) و گستره ی چهار ردیفه (W4) صددرصد آبشستگی را کاهش داده و در عدد فرود 25/0گستره ی چهار ردیفه (W4) 55/89 درصد آبشستگی را کنترل می کند. در مقایسه عملکرد دو گستره حداکثر المان های شش پایه یعنی W3 و W4 در عدد فرود حداکثر مشاهده شد که تنها 47/7 درصد در میزان کاهش آبشستگی اختلاف دارند و در دو عدد فرود 18/0 و 208/0 عملکردی کاملا مشابه یکدیگر دارند. درنتیجه می توان گفت که استفاده از گستره ی W3 بهینه ترین حالت کارگزاری المان ها حول تکیه گاه است زیرا عملکردی نزدیک به W4 دارد ولی هزینه و زمان ساخت آن کمتر است.
  کلیدواژگان: آبشستگی، المان های شش پایه، گستره کارگزاری، تکیه گاه پل، آب زلال
 • کامران محمدی، منوچهر فتحی مقدم، جواد احدیان، صادق حقیقی پور صفحات 37-50
  به وجود آمدن جریان غیرماندگار در سامانه های انتقال آب به دلیل تغییر از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر همواره اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر با گذشت زمان به علل گوناگون خط لوله دچار نشت و یا حتی شکستگی می شود. بنابراین بررسی خصوصیات جریان های غیرماندگار در حضور نشت از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. لذا در این تحقیق جریان غیرماندگار سریع با وجود نشت در سامانه، مورد شبیه سازی آزمایشگاهی قرار می گیرد و به کمک آن تاثیر مشخصات نشت از جمله قطر و مکان نشت بر خصوصیات هیدرولیکی جریان غیرماندگار سریع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. آزمایش ها روی یک سامانه مخزن، لوله و شیر انجام شده است که لوله آن از جنس پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر و طول 47 متر است و ارتفاع استاتیکی مخزن تامین بار آب 5 متر می باشد. در مجموع سه دبی، چهار قطر نشت، چهار موقعیت نشت و دو زمان بستن مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که امواج فشاری ناشی از بستن آنی بهتر می تواند وجود نشت را در سامانه نمایان سازد تا بستن کند. افت فشار در حداکثر فشاری موج اول با افزایش قطر نشت افزایش می یابد و شیب افت فشار ناشی از نشت در حداکثر اول برای نشت هایی که از مخزن دورتر هستند و یا به شیر نزدیک ترمی باشند سریع تر است. همچنین شیب میرایی امواج برای حالت وجود نشت با قطر بیشتر در سامانه تندتر از حالت نشت با قطر کمتر می باشد.
  کلیدواژگان: مدل آزمایشگاهی، نشت، جریان غیرماندگار سریع، امواج فشاری
 • فرزانه معتمدی، هادی معاضد صفحات 51-62
  آلودگی با فلزات سنگین یکی از نگرانی های عمده زیست محیطی در سراسر جهان می باشد چراکه این فلزات به دلیل سمی و خطرناک بودنشان تهدیدی برای انسان، حیوان و گیاه می باشد. کانی های رسی که جزء اصلی خاک هستند، نقش مهمی در جذب آلاینده های مختلف از آب های سطحی و زیرزمینی و خاک ها بازی می کنند. سطح مخصوص بالا، پایداری شیمیایی و مکانیکی، ساختار لایه ای، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، خاصیت اسیدیته ی لوئیس و برونستد و... باعث شده تا رس ها به عنوان یک ماده ی عالی برای جذب شناخته شوند. در این پژوهش به بررسی مقایسه ای میزان جذب و نگهداری کادمیوم توسط نانورس کلوزایت Na+ و نمونه رسی بنتونیت در سیستم ناپیوسته پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که نانورس کلوزایت Na+ به دلیل دارا بودن سطح مخصوص و ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر از بنتونیت، دارای قابلیت جذب بیشتری نسبت به بنتونیت می باشد.
  کلیدواژگان: نانورس کلوزایت Na+، بنتونیت، نگهداری، کادمیوم، اسیدیته
 • لاله دیوبند هفشجانی، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند، فریبرز عباسی، امیر سلطانی محمدی صفحات 63-72
  حاصلخیزی زمین های کشاورزی تابعی از میزان مواد آلی موجود در خاک است. با توجه به مقدار کم این ماده در خاک های زراعی ایران مصرف مواد آلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیوچار از جمله مواد آلی است که به دلیل دارا بودن خاصیت پایداری بالا، در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی اثر بیوچار باگاس نیشکر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد. برای این منظور از بین بیوچار های تهیه شده در دماهای 600-200 درجه سانتی گراد، بیوچار 300 درجه به دلیل داشتن بالاترین شاخص بهره وری مواد آلی پایدار (2/7 درصد) به عنوان بیوچار بهینه انتخاب گردید. سپس اثر این ماده آلی پس از فعال سازی در چهار سطح (10، 5، 2، 0 گرم بر کیلوگرم خاک) بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی از قبیل کربن آلی، ازت کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی و کاتیونی، اسیدیته، هدایت الکتریکی تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزودن بیوچار باگاس نیشکر در تمامی سطوح طی هشت ماه دوره آزمایش، باعث افزایش معنی دار کربن آلی، ازت کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی، هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک گردید. همچنین این ماده باعث کاهش معنی دار اسیدیته خاک گردید. بیوچار باگاس نیشکر با تیمار 10 گرم بر کیلوگرم خاک بیشترین تاثیر را در افزایش ظرفیت تبادلی آنیونی خاک (4/7 برابر شاهد) و کمترین تاثیر را در کاهش اسیدیته خاک (01/0 برابر شاهد) نشان داد.
  کلیدواژگان: ماده آلی، گروه های عاملی، کربن، دمای پیرولیز
 • مهرداد تقیان صفحات 73-82
  با توجه به کمبود و محدودیت شدید منابع آب در کشور، یکی از گام های اساسی برای مدیریت، برنامه ریزی و تامین آب طرح های موجود و توسعه در حوضه های آبریز، نگاه ویژه به مقادیر حداکثر آبدهی مطمئن قابل تامین است. از آن جا که رژیم جریان در حوضه های آبریز معمولا تنظیمی بوده و تحت تاثیر سدهای مخزنی سری و موازی است، استفاده از روش های کاربردی مناسب ضرورت دارد. در این تحقیق، به توسعه یک مدل آبدهی مبتنی بر برنامه ریزی خطی در سیستم منابع آب سه مخزنی حوضه آبریز زهره در جنوب غرب ایران پرداخته شده است. اساس این مدل، مبتنی بر معادله های پیوستگی ذخیره مخزن، معادله های آبدهی در هر مخزن، معادله های تخصیص آب و محدودیت های ظرفیت ذخیره است که تابع هدف آن حداکثر سازی مجموع آبدهی ماهانه قابل رهاسازی از سدهای مخزنی در یک دوره درازمدت، برای تامین نیازهای مختلف است. با پیاده سازی مدل آبدهی، بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص اصلاح شده کمبود در سیستم منابع آب مورد بررسی در مقایسه با سیاست شبیه سازی استاندارد به برآورد شده است. نتایج نشان داد که در شرایط توسعه آتی، اعتماد پذیری تامین نیازهای سیستم منابع آب زهره معادل با 83 درصد است و آبدهی مطمئن سیستم زهره معادل با 65 درصد نیازها خواهد بود.
  کلیدواژگان: آبدهی مطمئن، اعتماد پذیری، برنامه ریزی خطی، بهره برداری مخزن، بهینه سازی
 • مجید جعفری، یعقوب دین پژوه صفحات 83-97
  یکی از پارامترهای مهم در برنامه ریزی و بهره برداری از مخازن و طراحی سامانه های آبیاری، تبخیر و تعرق می باشد. اهمیت کاربردی تخمین هرچه دقیق تبخیر از یک سو و پیچیدگی رابطه علت و معلولی پدیده از سوی دیگر، ضرورت استفاده از روش های جدید داده کاوی را نشان می دهد. در این مطالعه امکان شبیه سازی تبخیر از تشت در ایستگاه تبریز با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. داده های هواشناسی شامل حداکثر و حداقل دمای هوا، نقطه شبنم، حداکثر و حداقل رطوبت نسبی، تعداد ساعات آفتابی و سرعت روزانه باد سال های 91-1371 ایستگاه سینوپتیک تبریز استفاده شدند. مدل های مختلف رگرسیونی چندگانه خطی و غیر خطی برای ایستگاه تبریز بسط داده شدند. مدل منتخب رگرسیون چندگانه خطی توسط روش رگرسیون تیغه ای مورد آزمون قرار گرفت تا چند هم خطی بین ورودی ها در مدل لحاظ شود. مقادیر ضریب تورم واریانس برای یکایک متغیرها محاسبه شد. نتایج نشان داد که همه ضریب تورم واریانس ها دارای مقدار کمتر از 10 بودند. افزون بر این، نسبت برای مدل منتخب با دو متغیر حداقل دمای هوا و تعداد ساعات آفتابی، برابر با 34/3 به دست آمد. بنابراین چند هم خطی در مدل رگرسیون چندگانه خطی، منتخب مشاهده نشد. آماره دوربین واتسون نیز برای مدل منتخب برابر 45/1 به دست آمد که نشانگر قابل اعتماد بودن مدل رگرسیونی چندگانه خطی منتخب می باشد. مقادیر RMSE و R2 برای مدل های منتخب به ترتیب برابر 45/2 میلی متر بر روز و 67/0 برای رگرسیون چندگانه خطی و 58/2 میلی متر بر روز و 65/0 برای رگرسیون چندگانه غیرخطی به دست آمد که این نتیجه نشانگر توانایی روش های رگرسیونی در تخمین تبخیر از تشت در ایستگاه تبریز می باشند.
  کلیدواژگان: تبریز، تبخیر، چند هم خطی، رگرسیون تیغه ای، مدل های رگرسیونی
 • مریم براتی مقدم، مهدی مظاهری، جمال محمد ولی سامانی صفحات 99-117
  برای شبیه سازی دقیق تر انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی باید اصلاحاتی در معادله کلاسیک جا به جایی-پراکندگی انجام و عبارت هایی برای لحاظ تاثیر نواحی نگهداشت موقت به آن اضافه شوند. در این تحقیق مدلی جدید و جامع با تلفیق الگوهای عددی با درجه دقت بالاتر (روش کوئیک) برای حل معادله جابه جایی – پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در رودخانه ها با مقطع نامنظم تحت رژیم جریان غیر ماندگار ارائه گردیده است. مدل با استفاده از راه حل تحلیلی، مثال فرضی و داده های واقعی مورد صحت سنجی قرار گرفت و نتایج حاکی از دقت مطلوب مدل در شبیه سازی انتقال آلاینده در شرایط مذکور بود. با اجرای مدل برای حالت جابه جایی خالص و مقایسه نتایج حاصل با نتایج دو الگوی عددی دیگر که از روش مشتق گیری مرکزی برای گسسته سازی مکانی معادله ها استفاده می کردند، توانایی مدل در شبیه سازی دقیق تر این حالت هم نشان داده شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده، مدلی جامع و کاربردی است و می تواند در بسیاری از مطالعات انتقال ماده حل شده در نهرها و رودخانه های طبیعی جایگزین مدل های فعلی شود.
  کلیدواژگان: معادله ی جابه جایی، پراکندگی، نگهداشت موقت، حل عددی، جریان غیر ماندگار، الگوی کوئیک(QUICK)
 • جواد بهمنش، سعید مهدی زاده، توحید علیقلی نیا، نگار رسولی مجد صفحات 119-129
  تابش خورشیدی یکی از عوامل ضروری در برنامه ریزی آبیاری، چرخه هیدرولوژیکی، مدل های شبیه ساز عملکرد گیاه و برآورد تبخیر-تعرق مرجع می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی دقت مدل های برآورد تابش خورشیدی و تاثیر آنها بر تبخیر-تعرق مرجع می باشد. برای این منظور از داده های هواشناسی چهار ایستگاه سینوپتیک ارومیه، تکاب، سلماس و مهاباد در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقیاس روزانه استفاده گردید. تابش خورشیدی توسط هفت مدل هارگریوز-سامانی، آلن، خودکالیبراسیون، سامانی ، آناندال ، بریستف-کمپبل و آنگستروم-پرسکات برآورد گردید. سپس مقادیر به دست آمده در معادله فائو-پنمن-مانتیث، برای تخمین تبخیر-تعرق مرجع مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی دقت مدل ها، از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا، متوسط خطای بایاس و ضریب تبیین استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل ها نشان داد که مدل آنگستروم-پرسکات دارای بهترین عملکرد و مدل سامانی ضعیف ترین روش در ایستگاه های منطقه مورد مطالعه بود. متوسط مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا برای مدل های آنگستروم-پرسکات و سامانی در منطقه مطالعاتی به ترتیب برابر 48/0 و 43/1 میلی متر بر روز به دست آمد.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، ساعات آفتابی، مدل های تجربی، هواشناسی
 • مریم شیخ الاسلامی، مهدی قمشی صفحات 131-143
  جریان غلیظ جریانی دو فازی است که ذاتا در اثر اختلاف چگالی روی شتاب ثقل به وجود می آید. در زمینه شناخت ویژگی های جریان غلیظ تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است که بسیاری از آن ها به بررسی مسائل مختلف مربوط به جریان غلیظ در مسیرهای مستقیم اختصاص دارد.آزمایش های این تحقیق در آزمایشگاه مدل های فیزیکی و هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.در این تحقیق رفتار جریان غلیظ نمکی در یک فلوم با سه خم متوالی با شعاع انحنای 40، 80 و 120 سانتی متر ، طول کلی 5/8 متر، عمق 70 سانتی متر وعرض 20 سانتی متر مورد مطالعه قرار گرفت.آزمایش ها در چهار دبی 5/0 ، 7/0، 9/0و 1/1 لیتر در ثانیه و چهار غلظت 8، 12، 16، 20 گرم در لیتر صورت پذیرفت. برای اندازه گیری سرعت از سرعت سنج داپلر اکوستیک (ADV) مدل Vectrino+ استفاده گردید. Vectrino+ سرعت آب را بر اساس پدیده داپلر اندازه گیری می کند. نتایج نشان می دهد در تمامی آزمایش ها، ارتفاع جریان غلیظ در جداره بیرونی قوس بیشتر از جداره داخلی است. با افزایش شعاع انحنای قوس ضخامت جریان غلیظ کاهش یافت و از شیب سطح جریان غلیظ در سطح مشترک جریان غلیظ و سیال ساکن نیز کاسته شد. بیشترین اختلاف ارتفاع جداره داخلی و بیرونی در قوس اول باشعاع انحنای نسبی 2 و کمترین مقدار آن در قوس سوم با شعاع انحنای نسبی 6 روی داد.
  کلیدواژگان: جریان غلیظ، شعاع انحنا نسبی، خم کانال
 • مریم عبدالله زاده، احمد فاخری فرد صفحات 145-154
  به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب موجود و کاهش بحران آب، پیش بینی تغییرات منابع آب با استفاده از روش های مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق از داده های ماهانه ی ارتفاع سطح ایستابی، مصارف و بارش طی دوره ی آماری 1380 لغایت 1390 دشت عجب شیر و از دو روش برای پیش بینی ارتفاع سطح ایستابی استفاده شد. روش اول حل معادله ی دیفرانسیل جزئی برای گام های زمانی متوالی و روش دوم مدل رگرسیون پیشنهادی است. روش تفاضل های محدود برای حل عددی معادله دیفرانسیلی استفاده شد، مقدار ضریب همبستگی و خطای به دست آمده از این روش بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی به ترتیب 9/0 و 41/0 به دست آمد. برای تعیین دوره زمانی تاثیر بارش و مصرف روی سطح ایستابی سفره، از نمودار همبستگی متقاطع استفاده شد. بر طبق این نمودار (نمودار همبستگی متقاطع) مشخص شد که بارندگی ها با تاخیر یک ماهه و مصارف با تاخیر دو ماهه بیشترین تاثیر را بر ارتفاع سطح ایستابی دارند. سپس رابطه ی عمومی بین این سه متغیر با لحاظ نمودن دوره زمانی تاثیر از طریق یک معادله ی رگرسیونی غیرخطی چندمتغیره با ضریب همبستگی 93/0 و خطای 35/0 به دست آمد. با توجه به معیارهای ارزیابی به دست آمده از دو روش، مدل رگرسیون غیرخطی چندمتغیره انتخاب شد.
  کلیدواژگان: ارتفاع سطح ایستابی، رگرسیون چندمتغیره غیرخطی، معادله دیفرانسیل جزئی، همبستگی متقاطع
 • فروغ فاضل، مهدی قیصری، مرضیه محمدیان، نعمت الله اعتمادی صفحات 155-165
  ضریب تخلیه مجاز رطوبتی از خاک با اثر گذاری بر تعداد آبیاری در دوره رشد به عنوان یک ابزار مدیریتی برای صرفه جویی مصرف آب قابل استفاده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مقدار ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر دور آبیاری، میزان آب کاربردی و شاخص های رشدی و ریشه گیاه چمن در آبیاری قطره ای زیرسطحی می باشد. سه تیمار مدیریت آبیاری شامل حداکثر تخلیه مجاز رطوبت ازخاک برابر 40 درصد (W1) ، 60 درصد (W2) و 80 درصد (W3) در قالب طرح آماری بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال های92-1391 در دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. برای اعمال دقیق مدیریت آبیاری رطوبت خاک به طور روزانه با استفادهاز دستگاه رطوبت سنج GMK-770S در عمق توسعه ریشه چمن اندازه گیری شد. شاخص های ظاهری چمن شامل رنگ، شدت رشد ارتفاعی، وزن تر، وزن خشک سبزینه و شاخص های رشد ریشه شامل تراکم حجمی،تراکم وزنی ریشه تازه و تراکم وزنی ریشه خشک، به صورت دوره ای برداشت شدند. این شاخص ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای آبیاری تاثیر معنی دار روی شاخص های رشد ریشه و اندام هوایی مورد بررسی نداشت. در عمق 13-0 سانتی متری بیشترین مقدار تراکم حجمی ریشه، تراکم وزنی ریشه تر و خشک به ترتیب در تیمار آبیاریW1، W2 وW3 مشاهده شد و به طور متوسط 14/80 درصد این سه شاخص در عمق 5-0 سانتی متر و 86/19 درصد آن در عمق 13-5 سانتی متر بود. بیشترین وزن خشک سبزینه با متوسط 93/3 گرم بر روز در تیمار آبیاری W1و کمترین وزن خشک سبزینه با متوسط 21/3 گرم بر روز در تیمار آبیاری W3 مشاهده شد. به طور کلی نتایج دلالت بر آن داشت که افزایش مقدار ضریب تخلیه مجاز رطوبتی تا حدود 80 درصد در بافت لوم رس سیلتی در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی چمن موجب کاهش کمی در رشد اندام هوایی و ریشه چمن میکس اسپورت می شود. بنابراین افزایش ضریب تخلیه مجاز رطوبتی به عنوان یک راهکار مدیریتی در صرفه جویی مصرف آب در شرایط بحران آب با کمترین اثر منفی بر شاخص های ظاهری گیاه چمن می تواند مورد قبول قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تخلیه رطوبتی، آبیاری قطره ای، چمن، آب مورد نیاز
 • محمد جهاندار ملک ابادی، فرهود کلاته، یوسف حسن زاده صفحات 167-176
  معادله حاکم بر جریان متغیر تدریجی، تغییرات عمق را در امتداد جریان بیان می کند. روش های مختلفی برای حل عددی نیم رخ سطح آب در جریان متغیر تدریجی ارائه شده است و یکی از مشکلات انتگرال گیری عددی مشخص کردن اندازه مناسب گام مکانی انتگرال گیری می باشد. در این مقاله روش جدید نیوتن رافسون وفقی برای حل عددی معادله حاکم بر جریان متغیر تدریجی توسعه داده شده است. در این روش گام های محاسباتی براساس میزان خطای عددی برآورد شده در حین محاسبات تعیین می شوند، چنین روندی به صورت هوشمندانه بوده و لذا موجب افزایش دقت و سرعت در محاسبه نیم رخ سطح آب در جریان متغیر تدریجی می گردد. مثال های متعددی با استفاده از روش پیشنهادی تحلیل گردید و با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مقایسه و دقت و صحت روش پیشنهادی بررسی و همچنین مقایسه ای با روش رانگ کوتای وفقی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده دقت بسیار مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با روش های گام مستقیم و رانگ کوتای وفقی می باشد بطوریکه در یکی از مثال های ارائه شده در مقاله ، نتایج حاصل از10 گام محاسباتی روش نیوتن رافسون وفقی توسعه داده شده تقریبا« مساوی 90 گام محاسباتی روش گام مستقیم گردید.
  کلیدواژگان: جریان متغیر تدریجی، روش نیوتن رافسون، الگوی روش وفقی، پروفیل سطح آب، اندازه گام
 • محمد ناظری تهرودی، کیوان خلیلی، مرضیه عباس زاده افشار، جواد بهمنش صفحات 177-189
  اکثر مدل های غیرخطی بر پایه مدل سازی میانگین خطا توسعه یافته اند اما مدل های غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدل سازی واریانس داده های سری باقی مانده استوار هستند. این مدل ها با ترکیب شدن با مدل های خطی، تا حدودی دقت مدل سازی و پیش بینی ها را افزایش می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدل های خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خطی و دو مدل ترکیبی (خودهمبسته با میانگین متحرک با واریانس شرطی) و (دو خطی با واریانس شرطی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای انتخاب مدل های خانواده آرما از معیار آکائیکه و برای صحت سنجی مدل ها از دو آزمون همبستگی و میانگین جذر واریانس خطا استفاده شد. نتایج صحت سنجی مدل های ARMA، BL، ARMA-ARCHو BL-ARCHبه ترتیب ضریب همبستگی 707/0، 618/0، 792/0 و 704/0 بین داده های محاسباتی و مشاهداتی و میانگین جذر واریانس خطا 836/2، 309/4، 031/2 و 411/4 را نشان داد. هم چنین نتایج نشان داد در مورد مدل آرما، تلفیق مدل خطی و غیرخطی، دقت مدل افزایش پیدا کرد ولی در مورد مدل دو خطی دوخطی، تلفیق دو مدل غیرخطی باعث کاهش نسبتا کم دقت مدل شد. به طور کلی نتایج نشان داد که با تلفیق دو مدل ARMAو ARCH، میزان خطای مدل حدود 28 درصد کاهش و با تلفیق دو مدل غیرخطی، میزان خطای مدل حدود 2 درصد افزایش یافت.
  کلیدواژگان: آرما، خودهمبسته، مدل دو خطی، واریانس شرطی
 • سحر نوروزی، جواد احدیان صفحات 191-200
  ایجاد گردابه ها در دهانه ی ورودی سرریزهای نیلوفری می تواند باعث کاهش ضریب دبی و کارایی نامناسب سرریز گردد. بنابراین استفاده از تیغه های گرداب شکن باعث کاهش این گردابه ها شده و کارایی سرریز را افزایش می دهد. در این تحقیق هدف، مدل سازی عددی جریان عبوری از سرریز نیلوفری و بررسی تاثیر تیغه های گرداب شکن در جریان سرریز نیلوفری به کمک مدل ریاضی FLOW-3D می باشد. بنابراین در این تحقیق مدل سازی سرریز در حالت با و بدون تیغه ها ( 3، 4 و 6 تیغه با زاویه 45 درجه) انجام شد. کلیه مدل ها در دبی های مختلف با استفاده از مدل آشفتگی اصلاح شده ی k-e تحت عنوان k-e RNGاجرا و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در سرریز نیلوفری به طور کلی با کاهش ارتفاع آب روی سرریز در حدود 25 درصد، ضریب دبی به میزان 42 درصد افزایش می یابد. در بین سه آرایش تیغه های گرداب شکن، آرایش شش تایی دارای نتایج مطلوب تری نسبت به حالت های دیگر است و همچنین بیشترین تاثیر را در کاهش ارتفاع آب دارد. مقایسه نتایج با مدل شاهد نشان می دهد که با افزودن شش تیغه، در محدوده 1/0-0 ارتفاع نسبی آب، ضریب دبی به میزان حدود 40 درصد افزایش یافته استو در محدوده 1/0-2/0 ارتفاع نسبی آب، ضریب دبی به میزان حدود 57 درصد افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: سرریز نیلوفری، ضریب دبی، گرداب شکن، مدل عددی FLOW، 3D
 • یاسر یکانی مطلق، علی اشرف صدرالدینی، امیرحسین ناظمی، حسین رضایی صفحات 201-217
  دانستن حرکت آب در حجم مرطوب شده خاک در اطراف قطره چکان، پیش شرطی برای طراحی سیستم های آبیاری و مدیریت دوگانه آب و مواد شیمیایی می باشد. در حقیقت برای نوع خاک مشخص، دانستن تکامل و سیر تدریجی تغییر شکل حجم مرطوب شده، می تواند در تعیین فاصله قطره چکان ها و مدت زمان آبیاری مفید واقع شود. اکثر مدل های عددی و تحلیلی پیش بینی جبهه رطوبتی برای حل نیازمندتعیین سطح تغذیه اشباع خاک از نتایج آزمایشگاهی می باشند که به دست آوردن دقیق آن نیازمند صرف زمان و هزینه است. همچنین این مدل ها در صورتی که شدت جریان قطره چکان ها بیشتر از نفوذ پذیری خاک باشد نتایج قابل اعتمادی را نمی دهند. در این تحقیق مدل جدید اتصال معادله های سطحی دو فاز (معادلات ناویر استوکس و مدل حجم سیال) و زیر سطحی(ریچاردز) برای شبیه سازی جریان سطحی آب –هوا و جبهه رطوبتی داخل خاک در آبیاری قطره ای سطحی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا معادله ریچاردز با روش حجم محدود گسسته سازی شد و با معادله های ناویر استوکس دو فاز براساس الگوریتم ارائه شده در این تحقیق جفت گردید. برای صحت سنجی مدل، نتایج شبیه سازی در دو بافت خاک و در دبی های مختلف با نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی شده با نرم افزارهایدروس بر اساس سه شاخص آماری درصد خطای نسبی، مجذور میانگین مربعات خطا و کارایی مدل مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده دارای توانایی بسیار بالایی در شبیه سازی جبهه رطوبتی داشته و از دقت بیشتری نسبت به نرم افزار هایدروس برخوردار است.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، جبهه رطوبتی، معادله های ناویر استوکس، معادله ریچاردز، جفت کردن معادله ها
 • سیده مائده شنانی هویزه، حیدر زارعی، حبیب رمضانی صفحات 219-229
  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی ایجاد شده در طول سال های 88-1369 در حوضه ی آبریز ابوالعباس بر هیدروگراف سیل می باشد. برای دست یابی به این هدف از تلفیق روش های سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS استفاده شد. ابتدا نقشه های کاربری اراضی سال های 1369 و 1388 حوضه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست/TM و الگوریتم شبکه ی عصبی مصنوعی با دقت قابل قبولی در هشت کلاس کاربری تهیه شدند. سپس هر یک از این نقشه ها برای تهیه ی نقشه شماره منحنی سال های 1369 و 1388 منطقه، با نقشه گروه هیدرولوژیک خاک در محیط GIS تلفیق شدند. در نهایت مدل HEC-HMS با استفاده از روش شماره منحنی رواناب (SCS-CN)برای برآورد رواناب حوضه برای چهار واقعه ی بارش-رواناب مشاهده ای رخ داده در سال های 1388 و 1389 واسنجی و اعتبارسنجی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که به علت تغییرات کاربری اراضی که در جهت کاهش سطح جنگل و افزایش سطوح مراتع و مناطق مسکونی اتفاق افتاده است، میزان دبی اوج و حجم سیلاب در حوضه ی آبریز ابوالعباس طی دوره ی مورد مطالعه، به طور متوسط به ترتیب 5/5 و 1/5 درصد افزایش یافتند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که تغییرات کاربری بر زمان رسیدن به دبی اوج هیدروگراف سیلاب اثری نداشته است.
  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، کاربری اراضی، سیل، HEC، HMS، حوضه آبریز ابوالعباس
 • نگار خالوندی، امیر سلطانی محمدی، سعید برومند نسب صفحات 231-246
  یکی از مدل هایی که رطوبت خاک و عملکرد گیاه را تحت شرایط مختلف شبیه سازی می کند مدل SALTMED است. این تحقیق باهدف ارزیابی کارایی مدل SALTMED در شبیه سازی عملکرد و توزیع رطوبت اعماق خاک تحت کشت ذرت (رقم 704) و آبیاری با آب شور در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش های مزرعه ای این تحقیق از اسفندماه 1392 تا خردادماه 1393 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. پس از واسنجی و صحت سنجی مدل با داده های تیمار شاهد( آب کارون با شوری متوسط 5/2 دسی زیمنس بر متر)، رطوبت، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برای تیمار های S1، S2، S3وS4 (به ترتیب برابر با 5/3، 5/4، 5/5 و 5/6 دسی زیمنس بر متر) شبیه سازی گردید. مطابق محاسبات صورت گرفته در پیش بینی رطوبت خاک، مدل در عمق 90-60 سانتی متر تیمار ها بیشترین دقت و در عمق 120-90 سانتی متر کمترین دقت را داشت و با افزایش شوری آب آبیاری دقت مدل در شبیه سازی رطوبت خاک افزایش یافت. ضریب تعیین در شبیه سازی عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه به ترتیب 93/0 و 82/0 به دست آمد که نشان می دهد مدل دقت بهتری در شبیه سازی عملکرد بیولوژیکی دارد. با توجه به نتایج به دست امده مدل رطوبت خاک، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را با دقت بالایی شبیه سازی می کند.
  کلیدواژگان: شوری، رطوبت، پروفیل خاک، عملکرد، مدل SALTMED
 • رضا فتاحی آلکوهی، بابک لشکرآرا، علیرضا کرامت صفحات 247-257
  در این پژوهش به منظور بررسی اثر قطر و طول لوله تغذیه بر منحنی مشخصه پمپ های ضربه قوچی از مدل آزمایشگاهی استفاده شده است. برای این منظور پس از ساخت یک دستگاه پمپ ضربه قوچی با قطر داخلی 51 میلی متر و ساخت تجهیزات جانبی مربوطه، آزمایش ها در شش سناریو با تغییر در نسبت طول به قطر لوله تغذیه (L/D) معادل با مقادیر 100، 200، 300، 400، 500 و 600 به اجرا درآمد. در هرسناریو با تغییر در میزان بار ورودی به سیستم پمپاژ و خروجی از آن، نسبت به ارزیابی عملکرد پمپ و ثبت مقادیر دبی پمپاژ (q)، دبی هرزآب (Q) و فرکانس سوپاپ تکانه اقدام گردید. با تحلیل نتایج و ارزیابی پارامترهای وابسته در مقابل پارامترهای مستقل موثر بر عملکرد پمپ ضربه قوچی، منحنی های مشخصه پمپ شامل تغییرات دبی نسبی پمپاژ (q/QT)، دبی نسبی هرزآب (Q/QT) و پارامتر سوپاپ تکانه (nD/v0) در مقابل نسبت بار فشاری (h/hm) به ازای هر یک از نسبت های طول به قطر لوله تغذیه (L/D) ارائه و رابطه عمومی تعیین راندمان این دسته از پمپ ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصورت افزایش طول لوله تغذیه تا 400 برابر قطر آن، پمپ ضربه قوچی ساخته شده قادر است تا با راندمان 48 درصد آب را به ارتفاعی معادل دو برابر بار ورودی سیستم، پمپاژ نماید.
  کلیدواژگان: پمپ ضربه قوچی، منحنی مشخصه، سوپاپ تکانه، لوله تغذیه، هرزآب
|
 • Sanaz Shokri, Abdolrahim Hooshman, Maryam Ghorbani Pages 1-12
  Estimation the exact amount of water that is used for evapotranspiration, is the major factor in planning for achieving higher production and its most important parameter of management of water in plants. In terms of lack of access to accurate data lysimeters may use the FAO- Penman-Monteith method as the standard method to evaluate the experimental results. In this study using 15 years of weather data of Ahvaz (1998-2012) evaporation pan coefficient has been calculated with the equations of Orang, Snyder, Cuenca, Allen and Pruitt and their results were compared with the FAO Penman-Monteith. Also for choosing the best model, between five coefficient of determination parameters, Root mean square error, the mean absolute error, the slope and width of the source rank test was performed and the results showed for daily and seasonal pan coefficient calculation is better to use Allen and Pruitt and in ten-day use Snyder in Ahvaz climate.
  Keywords: Pan coefficient, Test rankings, Evapotranspiration
 • Mehdi Zeynivand, Seyed Mahmood Kashefi Pour, Mehdi Ghomeshi Pages 13-24
  Gravity current is a phenomenon caused by density difference between two fluids and due to this phenomenon the fine sediments can be moved to the body dam and as a result causes for many serious problems for dam intake. Therefore, controlling the flow can reduce the potential problems. In this study a permeable obstacle was used to evaluate the performance of permeable obstacles for control of turbidity current. The variables were the porosity percentage of the obstacle and different concentrations of the currents. The gravity current discharges and concentrations were measured upstream and downstream of the obstacle. The results of the measured discharges showed that the obstacle efficiency in control of gravity current reduces with increasing porosity. The results of the measured concentrations also showed the same conclusion. The final results of the review sediment load and view similar trend was confirmed. After calculating water entrainment to the gravity current passing through the permeable obstacle, it was observed that with increasing porosity of permeable obstacle, the volume of water entrainment is reduced. Therefore it can be concluded due to lower volume of water entrainment, processing efficiency in controlling the gravity current using the permeable obstacle is reduced. Also, the maximum efficiency of the controlling the gravity current was measured about 73.2%.
  Keywords: Salty turbidity current, Control of gravity current, Water entrainment, Permeable obstacle
 • Sara Mohammad Pour, Mahmood Shafai Bajestan Pages 25-35
  Scouring is a natural phenomenon that arises from the erosive action of flow field in the alluvial streams. Bridge failure caused by fully scouring of the piers and abutment makes completely clear the necessity of investigating in the case of scour prediction and ways to protect against it. One of the ways to reduce scour is utilizing the six-based elements (A-JACKS) around the abutment. In this study, the impact of the structure known as six-based elements on the control of the maximum scour depth of the bridge abutment was investigated as well as the scope of locating the six-based elements in order to safeguard the bridge abutment in front of the scour has been studied. The tests were performed with Froude numbers of 0.18, 0.208, 0.235, and 0.25 and in 4 placement scopes (W) of 4, 6.5, 8.5 and 10.6 cm. The scour was decreased one hundred percent in the Froude numbers of 0.18 and 0.208, and scopes of two-row (W2), three-row (W3) and four-row (W4). Froude number of 0.235 and scopes of three-row (W3) and four-row (W4) reduced fully the scour and the Froude number of 0.25 and scope range of four-row (W4) controlled 98.55% of the scour. In comparison with the performance of two scopes, the maximum six-based elements namely W3 and W4 were observed in the maximum Froude number that only have 7.47% difference in the reduction rate of the scour and have completely the same performance in the two Froude numbers of 0.18 and 0.208. In conclusion, it can be stated that the use of W3 range is most optimal mode of replacing elements around the abutment, because it has approximate performance to W4, but the cost and time of its construction is low.
  Keywords: A, Jacks Six Legged Elements, Palement Area, Bridge abutment, Clear water
 • Kamran Mohammadi, Manoochehr Fthi Moghadam, Javad Ahadiyan, Sadegh Haghighi Pour Pages 37-50
  Having unsteady flow in water supply systems due to the change from one stable state to another stable state is inevitable. On the other hand, over time, the various causes lead to the pipeline leakage or even a pipe fracture. So, with presence of leak, investigation of characteristics of unsteady flow that is an integral part of the hydraulic system will be of particular important. In current study, the fast unsteady flow that is one of the most damaging types of flow is simulated by laboratory considering leak in pipeline and with respect to that, the impact of leakage characteristics such as size and location of the leak on the hydraulic properties of unsteady flow will be evaluated. The experiments were carried on a tank, pipes and valve system that made of 63 mm polyethylene pipe with length of 47 meters and a height of 5 m for static water head in tank. A total of 3 discharges, 4 leakage diameters, 4 leakage positions and 2 fasten time of valve were tested that illustrate gradual valve fastening cannot show the leakage in pipeline system. Peak pressure drop in the first period of wave increases with increasing diameter and slope of the pressure drop caused by a leak in the first peak are faster for the leaks that nearer to the valve. Also, the pressure wave damping slope is steeper in the case of leakage with a greater diameter than leakage with a smaller diameter.
  Keywords: Experimental model, Leakage, Rapid unsteady flow, Pressure waves
 • Farzaneh Motamedi, Hadi Moazed Pages 51-62
  Heavy metals pollution is a topic with worldwide concern because of its high toxicity to human beings, animals, and plants. The clay minerals, being important constituents of soil, have been playing this role always by taking up various contaminants as water flows over soil or penetrate underground. The high specific surface area, chemical and mechanical stability, layered structure, high cation exchange capacity (CEC), Bronsted and Lewis acidity, etc., have made the clays excellent materials for adsorption. In this study, retention process of Cd(II) contaminant using Bentonite and Nanoclay Cloisite Na詻��櫗. Based on data obtained in this study it can be concluded thatthe retention capacity of Nanoclay Cloisite Na is much more than Bentonite for Cd ions, because of high specific surface area and high cation exchange capacity of Nanoclay Cloisite Na.
  Keywords: Nanoclay cloisite Na+, Bentonite, Retention, Cadmium, pH
 • Laleh Divband Hafshejani, Abed Ali Naseri, Abdilrahim Hooshmand, Fariborz Abbasi, Amir Soltani Mohammadi Pages 63-72
  The fertility of agricultural land is a function of the amount of organic material available in the soil. Due to the low amount of this material in the agriculture soil, use of organic materials is important. Biochar is a kind of organic materials which has high stable properties, in recent years attracts the attention of researchers. The goal of this research was to study the effect of sugarcane bagasse biocharon some chemical properties of a sandy loam soil. For this purpose, from prepared biochar in different temperatures of 200-600 oC, biochar products in temperature of 300 oC which had the highest stable organic matter yield index (7.2%) was selected as the optimum biochar. Then the effect of this organic matter, after mixing it with a sandy loam soil at 4 levels (0, 2, 5 and 10 g per kg soil), on chemical characteristics of this soil, such as organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, cation and anion exchange capacity were determined. The results showed that the addition of sugarcane bagasse biocharin all levels caused increasing significant of organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, anion exchange capacity, EC, cation Exchange capacity and decreased pH of the soil. Sugarcane bagasse biochar with treatment of 10 g per kg soil showed greatest impact on anion exchange capacity of the soil (7.4 times compared to the control) and the lowest impact on the reduction of soil pH (0.01 times compared to the control).
  Keywords: Organic matter, Functional groups, Carbon, Temperature of pyrolysis
 • Mehrdad Taghian Pages 73-82
  Based on water deficits and the severe limitation of water in the country, one of the basic steps for the management, planning and water supply in available and developed projects of catchments, is estimation the maximum yield values. As flow regime in catchments is usually regular and affected by the series and parallel dams, use of appropriate and applicable methods are necessary. In this research, a yield model based on linear programming, for three reservoirs- Zohre catchment in south-west of Iran, has developed. The base of this model is including reservoir storage continuity equations, stream flow expressions in each reservoir, water allocation equations, and storage capacity limitation. The objective function is the maximization of total monthly yield for a long-term period of inflow that can be released from reservoir dams to supply demands in water resource systems. After implementing of the yield model, the modified shortage index in the water resource system has improved in comparison to Standard Operating Policy (SOP) and it has been effective in adjusting severe deficit.The results showed that the reliability for satisfying demands in developed future condition of zohre water resource system is about 83% and the yield is about 65% of demands.
  Keywords: Yield, Reliability, Linear programming, Reservoir operation, Optimization
 • Majid Jafari, Yaghob Dinpasho Pages 83-97
  Evapotranspiration is one of the most important parameters in the Planning and operation of reservoirs, designing of irrigation systems. The practical importance of accurate estimates of evaporation and the complexity of effect phenomenon, shows the use of new methods of data mining. In this study, the simulation of pan evaporation in Tabriz station using multiple regression models were investigated. Meteorological data, including maximum and minimum air temperature, dew point, maximum and minimum air relative humidity, number of sunshine hours and Daily wind speed during (1992-2012) were used in synoptic Tabriz stations. Various models of multiple linear regression and nonlinear one were derived for Tabriz station. The selected multiple linear regression model were tested by Ridge Regression method to be considered multi-collinearity among inputs in the model.Variance inflation factor, values for each variable were calculated. The results showed that all Variance inflation factor ,s had the value less than 10. In addition, the ratio for two- variable selected model was 3.34. Therefore, there was no multi-collinearity in the selected multiple linear regression model f (Tmin, n). Durbin-Watson statistic for the selected model was 1.45 that shows the reliability of the selected multiple linear regression model. RMSE and R2 values of the selected models (multiple linear regression and Non- Linear Regression) was calculated as 2.45 and 0.67 and 2.58 and 0.65, respectively. This results demonstrate the ability of regression techniques to estimate Pan evaporation in Tabriz station.
  Keywords: Tabriz, Evaporation, Multi, collinearity, Ridge regression, Regression models
 • Maryam Barati Moghadam, Mehdi Mazaheri, Jamal Mohammad Vali Samani Pages 99-117
  For accurate simulation of transport in natural rivers, some revisions have to perform in classical advection dispersion equation and some terms for considering of transient storage zones added to this equation. In this study a new and comprehensive model that merges numerical schemes with higher order accuracy (QUICK scheme) for solution of advection dispersion equation with transient storage zones in rivers with irregular cross sections at unsteady flow regime is presented. The presented method is verified by analytical solution, hypothetical example and two sets of real data. The results of verification implied that presented model have reasonable accuracy in simulation of contaminant transport in this condition. Also with implementation of model in the case of pure advection and comparing the results with two other numerical model results that use from centered difference method in spatial discretization of equations the ability of presented model in more accurate simulation in this case is shown. Results show that presented model in this study, is an applicable model and could be suggested as alternative for common present models at contaminant transport studies in natural rivers and streams.
  Keywords: Advection, dispersion equation, Transient storage, Numerical solution, unsteady flow, QUICK
 • Javad Behmanesh, Saeid Mehdi Zadeh, Tohid Ali Gholi Nia, Negar Rasoli Majd Pages 119-129
  Solar radiation is an essential factor in irrigation scheduling, hydrological cycle, crop growth simulation models and estimation of reference evapotranspiration. The aim of the present research was to investigate the accuracy of solar radiation estimation models and their effects on reference evapotranspiration. For this purpose, the meteorological data of 4 synoptic stations including Urmia, Takab, Salmas and Mahabad in West of Urmia lake catchment in daily scale were used. Solar radiation was estimated using seven models including, Hargreaves-Samani, Allen, Self-Calibrating, Samani, Annandale, Bristow-Campbell and Angstrom–Prescott. Then, the obtained values were used in FAO- Penman-Monteith equation to estimate the reference evapotranspiration. In order to evaluate the model's accuracy, the statistical indicators including root mean square error, mean bias error and determination coefficient were used. The evaluation results of the models showed that the Angstrom – Prescott model had the best performance, and the Samani method was the weakest method in the studied stations. The average values of the root mean square error for the Angstrom–Prescott and Samani methods in the studied region were obtained 0.48 and 1.43 mm/day, respectively.
  Keywords: Solar radiation, Sunshine hours, Experimental models, Meteorology
 • Maryam Sheikholeslami, Mehdi Ghomeshi Pages 131-143
  A density current is a (two-phase) flow of a fluid of density which is caused essentially by the influence of a density difference on the gravity. The previous experimental studies have been focused on investigation into properties of gravity current in straight channels. This paper presents a series of experiments in which saline gravity currents flowed through in physical models laboratory of Shahid Chamran University of Ahvaz. Experiments were carried out in 8.5 m length, 20cm width and 70cm height of flume and three radiuses of curvature (40, 80,120 cm). In this study the effect of three radiuses of curvature of channel bends on density flow behavior were studied. Experiments performed by four discharges (0.5,0.7,0.9 and 1.1 L/s) and four concentrations (8, 12, 16, 20 and 40 g/L). An Acoustic Doppler velocimeter (ADV-Vectrino) was used to record the instantaneous downstream velocity. The Vectrino Velocimeter measures water speed using the Doppler effect. The results show that the elevation of the interface at the outer bank is in every case greater than the one at the inner bank. The results show that due to increasing the relative radius of channel bend decreases elevation of the interface and transverse interfacial slopes. The maximum and minimum superelevation occur in r/b =2 and r/b=6, respectively.
  Keywords: Density current, Relative of radius of curvature, Curve channel
 • Maryam Abdollah Zade, Ahmad Fakheri Faed Pages 145-154
  In order to better exploitation of the available water resources and to prevent water crisis increment, predicting the changes in water resources through different methods will be of great importance. In this study, monthly data of water table elevation, consumptions and precipitation during the period of 2001 to 2011 for Ajabshir plain were used to predict the water table elevation through two methods. The first method is to solve the application of partial differential equation for consecutive time steps and the second one is the proposed regression model. The finite difference method was used for the temporal solution of the differential equation which leads to gain a correlation coefficient of 0.9 and an RMSE of 0.41 between estimated and observed values of groundwater levels. To determine the time period for the effects of precipitation and consumptions on the water table elevation, the cross correlation function was used; which indicated great impact of precipitation and consumptions on water table elevation with one and two lags respectively. Finally the general relationship between these three variables with time period effects through a multivariate nonlinear regression model was obtained via a correlation coefficient of 0.93 and RMSE of 0.35. According to the evaluation criteria derived from two methods, the multivariate regression model was selected.
  Keywords: Water table elevation, Multivariate nonlinear regression, Partial differential equation, Cross correlation
 • Forogh Fazel, Mehdi Gheysari, Marziyeh Mohamadian, Nemat Allah Etemadi Pages 155-165
  Maximum Allowable Depletion (MAD) by affecting on number of irrigation in growing season and irrigation use reduction can be used as a managerial tool to save water. The purpose of this study was to investigate the effect of MAD in irrigation interval, applied irrigation water, top and root growth of grass under subsurface drip irrigation system. Three irrigation treatments which were MAD equal to 40%(W1), 60%(W2), and 80%(W3) arranged in a randomized complete blocks statistical design with three replications in 2012 and 2013 in Isfahan University of Technology. The soil moisture was measured daily using Moisture Meter GMK-770S in the root zone depth of grass to manage irrigation. The apparent parameters and root parameters of grass were collected periodically. These parameters were analyzed by Duncan's multiple range test and the results showed that the irrigation treatments had no significant effect on the root growth parameters and top weight. In the depth of 0-13 cm the maximum root volumetric density and fresh and dry root weighted density were occurred in W1, W2 and W3 treatments, respectively. On the average, 80.14% of the mentioned parameters were in of 0-5 cm depth and 19.86% of them were in of 5-13 cm depth. The maximum (3.93g/day) and minimum (3.21/day) dry biomass were observed in W1 and W3 treatments, respectively. Overall, the results indicated that although the increment of MAD to 80% in a clay-loam soil slightly decreased the shoot and root growth of mix sport grass under a subsurface drip irrigation system, it is a reasonable management solution with the aim of conserving water in the water shortage condition which had the least negative effect on apparent parameters of grass.
  Keywords: Maximum allowable depletion, Drip irrigation, Grass, Water use
 • Mohammad Jahandar Malek Abadi, Farhood Kalateh, Yousef Hassan Zade Pages 167-176
  The basic equation of Gradually Varied Flow (GVF) describes the variation of water depth with flow process. Several methods have been developed for numerical solution of the water surface profile in GVF and one of the challenges of numerical integration is determining the appropriate integration spatial step size. In this paper a novel Adaptive Newton-Raphson method is developed for numerical solution of the GVF equation. In this method the spatial steps are determined by using error estimation during calculation, this procedure is smart and increases accuracy and speed of computation the water surface profile in GVF. Several examples were analyzed using the proposed method and compared with the results of previous researches and the accuracy of the proposed method was evaluated. The results indicate good accuracy of the proposed method in comparison with other methods. As shown in one of examples presented in the paper, the obtained results from 10 step of developed Adaptive Newton-Raphson methodapproximately equal with 90 step of standard direct step method.
  Keywords: Gradually varied flow, Newton Raphson method, Adaptive pattern, Water surface profiles, Step size
 • Mohammad Nazeri Tahrudi, Keyvan Khalili, Marziyeh Abbass Zadeh Afshar, Javad Behmanesh Pages 177-189
  Many nonlinear models have been developed based on the mean errors modeling. However, the non-linear models with Autoregressive conditional heteoscedasticity are based on variance modeling. These models are combined with linear models, partly to increase the accuracy of modeling and predictions. In this study, using data from the Urmia Lake water level data for the period 1973-2012, the models with autocorrelation moving average and Bilinear model and two combined models (Autoregressive conditional heteoscedasticity) and (Bilinear conditional heteoscedasticity) were evaluated. To select the ARMA family models, AICC test were used and regression coefficient (r) and root mean square error (RMSE) tests were used for validation models. The results of validation the ARMA, BL, ARMA-ARCH and BL-ARCH models showed the correlation coefficient of 0.707, 0.618, 0.792 and 0.704 and the mean square root equal 2.838, 4.309, 2.031 and 4.11 between observed and modeling data respectively. Also the results showed that model accuracy increased with combining both linear and nonlinear models, but with combining two nonlinear models is caused reduce the accuracy of the models. Overall the results showed that by combining ARMA and ARCH models, the model error decreased about 28 percentage and combining two non-linear models caused increased model error about 2 percentage.
  Keywords: ARMA, Autoregressive, Bilinear Model, Conditionally Heteroscedasticity
 • Sahar Nouroozi, Javad Ahadiyan Pages 191-200
  The discharge coefficient of morning glory spillway is decreased with eddies created by vortex at the inlet part of weir. However, a series of specific blades can reduce vortices which result in the spillway efficiency is increased. Hence, in this research numerical modeling of installed breaker blade on morning glory spillway was evaluated using Flow-3D model. To achieve these purposes, morning glory spillway was modeled without and with blades 3, 4 and 6 blades at 45 degree angle. To simulate the turbulence fluctuations, the modified k-e model (RNG k-e) was used and its results were compared to the experimental data. Results showed that by installing blades, the discharge coefficient increases up to 42 percent with 25 percent decreasing in the upstream water level. Moreover, among the three different arrangements of blades, the six-blade model was found to have more satisfactory results than other models. In comparison to control model, for H/D between 0 to 0.1 and 0.1 to 0.2 the discharge coefficient has been increased 40 and 57 percent for six-blade arrangement, respectively.
  Keywords: Morning glory spillway, Discharge coefficient, Vortex breaker, Numerical model of FLOW, 3D
 • Yaser Yekani Motlagh, Ali Ashraf Sadraddini, Amir Hossein Nazemi, Hossin Rzaee Pages 201-217
  Water dynamic in wetted volume of soil around emitter is one of the primary information for designing the irrigation systems and management of water and chemical substances. In fact, for particular kind of soil, knowing the evolution and gradual change of the shape of the wetted volume is necessary for estimation of the distance of emitters from each other and irrigation duration. Most of the numerical and analytical models used for prediction of wetting pattern need determining the pounding area from high cost experimental tests. These models predict unreliable results if the discharge of emitter is more than infiltration of soil. In this paper, a new model for coupling surface (Navier-Stokes, VOF) and subsurface flow equations (Richards) is presented. The method can use for simulation of both two phase air-water surface flow along with wetting pattern inside the soil in surface drip irrigation. In this model, Richards equation is discretized with finite volume method and coupled with two phases Navier-Stokes equations based on the new coupling algorithm. To demonstrate the accuracy of the model the results of new method for two different soil texture and discharge are compared with experimental data and numerical results of HYDRUS software. Furthermore, statistical indexes such as mean error and root mean square error and model efficiency are evaluated for the model. The results indicated that the presented model has the high ability in simulation of wetted pattern, and its accuracy is more than HYDRUS software.
  Keywords: Drip irrigation, Wetting pattern, Navier, Stocks equations, Richards equation, Equations coupling
 • Seyedeh Maedeh Shenani Hoveyzeh, Heidar Zarei, Habib Ramezani Pages 219-229
  The purpose of this study is to evaluate the land use changes on flood hydrograph at Abolabbas basin during the period of 1990-2009. In this paper, the techniques of Remote sensing, Geographic Information System (GIS) and HEC-HMS hydrologic model was used to achieve the purpose intended. At the first step, Landsat satellite images used for the preparation the land use maps of 1990 and 2009, Then images were classified using artificial network algorithm with fine accuracy in eight class of land use. Then these land use maps with the hydrologic soil map were integrated using GIS tools to produce CN maps of 1990 and 2009. The HEC-HMS rainfall-runoff model using of the SCS-CN method for estimating runoff in Abolabbas basin was calibrated and validated for 4 storms occurred at study area. Results of the simulation showed that changes in land use that occurred in the direction the reduction in the level of forest and increased level of rangelands and residential areas has caused peak flow and flood volume during the study period increased 5.5 and 5.1 percent, respectively. On the other hand the results showed, this land use change not affect on the time of peak in flood hydrograph.
  Keywords: Satellite images, Land use, Flood, HEC, HMS, Abolabbas basin
 • Negar Khalvandi, Amir Siltani Mohammadi, Saeid Broomand Nassab Pages 231-246
  The SALTMED is one of the models that can be used for simulation of soil moisture distribution and crop yield under different conditions. This study was carried out to evaluate the performance of SALTMED model for simulation of crop yield and soil moisture distribution under maize cultivation (KSC 704) and irrigation with saline water in research field of Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. This experiment performed in February 2014 to June 2014. The experiments were arranged according to a randomized complete block design with split plot layout. After calibration and verification of model with the control treatment data (irrigation with Karoon river water with EC: 2.5 dS.m-1), soil moisture distribution, crop yield and biological yield simulated for S1, S2, S3 and S4 treatments (irrigation water salinity: 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 dS.m-1, respectively). According to the calculations of soil moisture distribution prediction, model has a highest accuracy in depth of 60- 90 cm and model accuracy decreased in depth of 90- 120 cm. Accuracy of model increased with increasing the salinity of irrigation water. In simulation of crop yield and biological yield, coefficient of determination respectively was 0.93 and 0.82 and show model has better accuracy in simulation biological yield. According to the results, model simulates soil moisture, crop yield and biological yield with high accuracy.
  Keywords: Salinity, Water content, Soil profile, Yield, SALTMED model
 • Reza Fattahi Alkohi, Babak Lashkarara, Alireza Keramat Pages 247-257
  In this study, experimental model was used in order to evaluate the effect of diameter and length of drive pipe on ram pumps characteristic curves. To do so, after developing a ram pump device with inner diameter of 51mm and the construction of ancillary equipment, tests were carried out in six scenarios by changing the ratio of length to diameter of drive pipe in amounts of equal to 100, 200, 300, 400, 500 and 600. In each scenario with a change in supply head of pumping system and delivered of its, the ram pump performance was evaluated and quantities of pumping discharge (q), wasting discharge (Q) and frequency of impulse valve (n) were recorded. By analyzing the results and evaluating the dependent parameters versus effective independent parameters on the ram pump performance, the ram pump characteristic curves including relative pumping discharge (q/QT), relative wasting discharge (Q/QT) and impulse valve parameter (nD/v0) versus pressure head ratio (h/hm) per each of length to diameter ratios of drive pipe (L/D) were presented, and general equation of pump efficiency were determined. The result showed that along with increasing the length of drive pipe to 400 times of its diameter, the ram pump made is able to pump water to a height equal to twice supply head with efficiency of 48 percent.
  Keywords: Ram pump, Characteristic curve, Impulse valve, Drive pipe, Waste water