فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیستم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1396)
 • سال بیستم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امیرحسین منصورآبادی، مهدیه همتی، علی مرادی *، احمد مقصودی صفحات 1-8
  زمینه
  کورکومین و کوئرستین دو ماده طبیعی با اثرات جانبی کم و دارای فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد دیابتی و ضد سرطانی قوی و سایر خواص درمانی می باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی این دو ماده به عنوان عامل ضد سرطانی و بررسی سمیت آنها بر روی سلول های سرطانی سینه ی موش رده 4T1 به روش MTT می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از کشت سلول ها در پلیت 96 خانه ای، غلظت های 5، 10، 20، 30 و 40 میکرو مولار از ماده کورکومین و کوئرستین به سلول ها اضافه شده و پس از انکوباسیون در مدت زمان 24 و 48 ساعت با استفاده از روش MTT میزان حیات سلول ها بررسی شد. داده ها با روش آماری Anova- one way تجزیه و تحلیل و معنی داری در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد میزان IC50 در زمان 24 ساعت برای کورکومین 3/0±21 میکرومولار و کوئرستین 7/0±7/21 میکرومولار و در زمان 48 ساعت 4/0±8/14 برای کورکومین میکرومولار و کوئرستین 45/0±2/18 میکرومولار بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشاهده گردید که میزان بقای سلول ها به غلظت کورکومین و کوئرستین و مدت زمان انکوباسیون بستگی داشته است. با افزایش غلظت محلول، میزان سمیت افزایش یافته و بقای سلول ها در زمان 48 ساعت کاهش بیشتری نسبت به زمان 24 ساعت داشته است.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، کورکومین، سمیت سلولی، کوئرستین، لاین سلولی 4T1
 • اکبر درگلاله *، سمیرا اسماعیلی ریکنده، مرتضی شمسی زاده، بهناز توسلی، اسحاق مرادی صفحات 9-17
  زمینه
  کمبود فاکتور 13 اختلالی خونریزی دهنده بوده و به شیوه اتوزوم مغلوب به ارث می رسد. در مناطقی که ازدواج فامیلی رایج است، شیوع بیشتری دارد. ایران به عنوان کشوری در خاورمیانه با میزان بالای ازدواج خویشاوندی نزدیک به نیمی از مبتلایان به کمبود شدید فاکتور 13 را در بر دارد. شایع ترین موتاسیون در جمعیت ایرانی Trp187Arg می باشد. در این بیماران خونریزی های تهدید کننده حیات شامل خونریزی سیستم عصبی مرکزی، خونریزی از بند ناف و سقط مکرر رخ می دهد که میزان مرگ ومیر و ناخوشی بالایی دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان مرگ ومیر و ناخوشی در این بیماران و دلایل آن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، مقالات منتشر شده تا سال 2015 در زمینه کمبود فاکتور سیزده در ایران با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و موتور جستجو SID PubMed، ScienceDirec و Google scholar بررسی شدند.
  یافته ها
  از بین 308 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13، 108 مورد خونریزی سیستم عصبی مرکزی را تجربه کرده بودند که 23 مورد با تکرار خونریزی همراه بوده است. به دنبال خونریزی سیستم عصبی مرکزی در 72 بیمار، عوارض مختلف عصبی رخ داده است. مجموع 63 مورد سقط در 30 زن مشاهده شده و 21 مرگ بخاطر خونریزی بند ناف یا خونریزی مخاطی ثبت شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای مرگ ومیر و عوارض مختلف در بیماران با کمبود فاکتور 13، تشخیص زود هنگام بیماری، اقدامات پیشگیرانه و بکارگیری شیوه های مراقبتی می بایست در این بیماران در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کمبود فاکتور 13، تظاهرات بالینی، ناخوشی، مرگ ومیر
 • حسین ارفعی نیا، سید عنایت هاشمی، رامین نبی زاده، علی اصغر اعلم الهدی، مجید کرمانی * صفحات 18-30
  زمینه
  در چند دهه اخیر کیفیت هوای شهرها به یکی از مهم ترین نگرانی ها تبدیل شده است، بخصوص شواهد و دلایل مستحکمی دال بر اثرات بهداشتی ذرات معلق بر جوامع شهری وجود دارد. علاوه بر غلظت ذرات معلق، بخش یونی ذرات معلق نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که برخی از مطالعات یون هایی مثل سولفات را عامل افزایش بیماری های تنفسی می دانند. لذا هدف این مطالعه، بررسی غلظت ذرات PM2.5 و اجزای یونی آنها شامل آنیون ها و کاتیون های اصلی در منطقه 12 شهر تهران، بهار 1392 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در هوای محدوده منطقه دوازده تهران انجام گرفت. غلظت PM2.5 با نمونه برداری توسط frmOMNITMAmbient Air Sampler با فیلتر PTFE با قطر 47 میلی متر و از طریق وزن سنجی محاسبه گردید. غلظت آنیون ها و کاتیون های مرتبط با ذرات PM2.5 پس از آماده سازی نمونه های جمع آوری شده و از طریق تزریق به دستگاه یون کروماتوگرافی (IC) مدل متروهم (Metrohm) 850 قرائت گردید. ماتریکس همبستگی بین آنیون ها و کاتیون ها محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Excel، SPSS ویرایش 18 و آزمون آماری One-Way ANOVA انجام شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت روزانه ذرات PM2.5 در طول مطالعه 19/41 میکروگرم برمترمکعب بود. آزمون One-Way ANOVA غلظت PM2.5 در روزهای مختلف هفته اختلاف معنی داری را در سطح 05/0 نشان داد. مقادیر غلظت برای سدیم، پتاسیم، آمونیوم، کلسیم، منیزیم، سولفات، نیترات، کلرور به ترتیب برابر 28/0، 06/0، 49/0، 87/0، 63/0، 56/3، 43/1 و 71/0 میکروگرم بر متر مکعب به دست آمد و برای فلوئور و نیتریت نیز مقداری تشخیص داده نشد. تعادل بین آنیون ها و کاتیون ها محاسبه شد و ضریب همبستگی (R2) بین آنیون ها و کاتیون ها 972/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت ذرات PM2.5 بالاتر از استانداردهای هوای ایران و WHO (25 میکروگرم بر مترمکعب) و EPA (35 میکروگرم بر مترمکعب) بود. در مطالعه ای نیز آزمون One-Way ANOVA بین غلظت ذرات در روزهای مختلف هفته نتایج مشابهی را نشان داد. سولفات و نیترات و بعد از آن کلسیم بیشترین غلظت ها را به خود اختصاص دادند. همبستگی بالایی بین آنیون ها و کاتیون ها مشاهده شد. ماتریکس همبستگی بین آنیون ها و کاتیون ها نشان داد که ترکیبات محتمل موجود در ذرات PM2.5 می تواند 2SO4(NH4)، CaSO4، CaCl2، KCl، K2SO4، NaCl و 2(NO3) Caباشد.
  کلیدواژگان: ذرات معلق PM2.5، آنیون، کاتیون، تهران
 • مهتاب بازیاری میمند *، احمد علی پور، علی پولادی ریشهری، مجتبی حبیبی عسگرآبادی صفحات 31-45
  زمینه
  امروزه یکی از مفاهیم مهم در نظام سلامت مرتبط با درمان و کاهش درد مزمن، مفهوم خودمدیریتی می باشد. با توجه به خلاء وجود ابزاری جهت سنجش این مفهوم، پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودمدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1394 بر روی 301 نفر از بیماران مبتلا به دردهای مزمن ستون فقرات که به مراکز فیزیوتراپی، بیمارستان و مطب پزشکان ارتوپد و طب فیزیکی و توانبخشی اختلالات ستون فقرات شهرستان بوشهر مراجعه کرده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. در این مطالعه از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی محتوا و همگرا و پایایی بازآزمایی و روش آلفای کرونباخ به کمک دو نرم افزار SPSS ویرایش 21 و AMOS ویرایش 20 استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، سه عامل خودمدیریتی پزشکی، هیجانی و عملکردی استخراج گردید که در مجموع توانست 32/39 درصد از متغیر خودمدیریتی درد را تبیین نماید. همچنین مقادیر شاخص های برازندگی (65/2=c2/df، 08/0= RMSEA، 95/0=CFI، 92/0=NFI، 94/0=GFI، 91/0=AGFI) در حد قابل قبولی برآورد گردید. روایی محتوا (80/0)، روایی همگرا (با مقیاس های خودمدیریتی درد مزمن نیکولاس، سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی درد، افکار فاجعه آفرین درد و باورها و ادراک های درد به ترتیب با ضرایب 68/0، 47/.، 50/0، 26/0- و 33/0-)، پایایی باز آزمایی (87/0) و پایایی به روش آلفای کرونباخ (79/0) مقیاس نیز تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شاخص های روایی و پایایی همگی در حد مطلوبی برآورد گردیدند، لذا می توان از آن در حیطه های پژوهشی، ارزیابی و درمان دردهای مزمن ستون فقرات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: درد مزمن، خودمدیریتی، اختلالات ستون فقرات، پایایی، روایی
 • سامان کشوری، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی * صفحات 46-56
  زمینه
  فراوانی بیماری های آلرژیک (حساسیتی) در سال های اخیر در حال افزایش است. شناسایی فراوانی آلرژن های غذایی مناطق مختلف در تشخیص و درمان این بیماری ها نقش بسیار مهمی دارد. هدف از این پژوهش تعیین فراوانی و ارتباط آلرژن های غذایی شایع در بیماران حساسیتی در استان بوشهر بر اساس تست پوستی پریک بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، 1100 بیمار مبتلا به بیماری های آلرژیک که در تست آلرژی پوستی پریک حداقل به یک آلرژن حساسیت داشتند، وارد مطالعه شدند. این تست با 21 عصاره آلرژن های شایع غذایی انجام شد.
  یافته ها
  در کل بیماران تحت مطالعه ارتباط بین شدت واکنش تست آلرژی پریک و شدت بیماری های آلرژیک به ترتیب با میگو (01/0P=)، شیر گاو (02/0P=) و بادام زمینی (04/0P=) بود. در این مطالعه فراوانی حساسیت بینی (2/54 درصد)، آسم (21 درصد)، کهیر مزمن (4/12 درصد)، کهیر حاد (3/31 درصد) و اگزما (12 درصد) بود. در حالی که شایع ترین آلرژن های غذایی به ترتیب بادام زمینی
  (6/46 درصد)، زرده تخم مرغ (1/43 درصد) و میگو (42 درصد) بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که آلرژن های حساسیت زای غذایی مانند میگو، شیر گاو و بادام زمینی در شدت علایم بیماری های آلرژیک نقش بیشتری دارند و همین آلرژن های غذایی بیشترین فراوانی را در بیماران نشان دادند.
  کلیدواژگان: بیماری های آلرژیک، آسم، آلرژن های غذایی، تست پوستی پریک
 • مصطفی گویا، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، محمدکاظم غیبی، حسین دارابی، شکرالله فرخی * صفحات 57-69
  زمینه
  آسم و بیماری های حساسیتی به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح می باشند. شیوع این بیماری ها در جهان و ایران رو به افزایش است. بر همین اساس مطالعه حاضر به بررسی شیوع این بیماری ها در شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر پرداخت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بیماری های حساسیتی و آسم، ISAAC فاز 1 و 3 به بررسی فراوانی و عوامل خطر این بیماری ها پرداخت. مطالعه بر روی 190 دانش آموز 7-6 سال و 223 دانش آموز دختر 14-13 سال مدارس این شهرستان در سال 1393 انجام شد.
  یافته ها
  شیوع اگزمای حساسیتی، حساسیت بینی و آسم در دانش آموزان 7-6 سال به ترتیب 6/11، 7/13 و 8/5 درصد بود، در حالی که فراوانی این بیماری ها در دانش آموزان 14-13 سال به ترتیب 3/14، 5/21 و 2/15 درصد بود. همچنین بین وجود عوامل خطر نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی، مصرف غذاهای دریایی و فست فود و فراوانی این بیماری ها ارتباط معنی داری یافت شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  بیماری های حساسیتی و آسم در کودکان سنین مدرسه شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر دارای فراوانی بالایی می باشد و به نظر می رسد این افزایش شیوع با عوامل خطری نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی، مصرف غذاهای دریایی و فست فود مرتبط است.
  کلیدواژگان: فراوانی، آسم، اگزمای حساسیتی، حساسیت بینی، ISAAC
 • علی اصغر مولوی *، فرهاد محمدجعفری صفحات 70-76
  زمینه
  گسل های فعال در واقع به عنوان مهم ترین عامل ورود رادون و تورون به سطح زمین می باشند. قرار گرفتن مناطق مسکونی بر روی این گسل ها یکی از دلایل اصلی افزایش تراکم این دو گاز رادیواکتیو در آنها است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از دستگاه اندازه گیری RTM1688 میزان غلظت رادون و تورون در 200 منزل مسکونی نزدیک به گسل های فعال در خراسان شمالی واقع در شمال شرق ایران اندازه گیری شد.
  یافته ها
  دامنه اندازه گیری های رادون از 12 بکرل بر متر مکعب تا 188 بکرل بر متر مکعب با مقدار متوسط 43/75 بکرل بر مترمکعب ثبت شد. بیش ترین دوز جذبی موثر سالیانه در نمونه ها 45/5 میلی سیورت و کم ترین مقدار 35/0 میلی سیورت با میانگین 187/2 میلی سیورت محاسبه شد. دامنه مقادیر تورون از صفر تا 840 بکرل بر متر مکعب با مقدار متوسط 48/325 بکرل بر متر مکعب ثبت شد. بیش ترین دوز جذبی موثر سالیانه تورون 17/21 میلی سیورت و کم ترین مقدار آن صفر با مقدار میانگین 20/8 میلی سیورت محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که در نواحی نزدیک به گسل های فعال شمال شرق ایران؛ تراکم گاز تورون، دو تا سه برابر حد مجاز است. همچنین مشخص شد که درصدی از مناطق مسکونی مورد مطالعه که در معرض دوز جذبی موثر سالیانه بیشتر از حد مجاز قرار دارند، برای رادون برابر 20 درصد و برای تورون برابر با 54 درصد می باشد. تراکم بالای رادون و تورون در منازل مسکونی منطقه، بیانگر نقش موثر گسل های فعال در تولید گازهاست و می تواند احتمال ابتلا به بیماری های ریوی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: رادون، تورون، گسل فعال، دوزجذبی موثر سالیانه
 • عبدالرسول عباسی، مسعود بحرینی *، محمدرضا یزدان خواه فرد، کامران میرزایی صفحات 77-89
  زمینه
  پرستاران بزرگ ترین رکن نظام بهداشتی درمانی در جهان می باشند و رضایت شغلی و صلاحیت بالینی آنها، کارایی و موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر بوشهر در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 257 پرستار شاغل در دو بیمارستان شهر بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه روا و پایای رضایت شغلی و مقیاس سنجش صلاحیت بالینی پرستاری بنر بود. داده ها با نرم افزار spss ویرایش 21، آمار توصیفی، آزمون t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد رضایت شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاهی با میانگین 34/29±96/126 و پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی با میانگین 26/23±31/128 تفاوت معنی داری ندارند. همچنین نمره کلی صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستان دانشگاهی 09/18±18/62 و پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی 64/17±78/67 بوده است که تفاوت معنی داری داشتند. بین میزان صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران در هر دو بیمارستان رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت.
  نتیجه گیری
  هر چند صلاحیت بالینی و رضایت شغلی اکثر پرستاران هر دو بیمارستان در سطح مطلوب ارزیابی شد اما هر دو معیار در پرستاران بیمارستان غیر دانشگاهی، از سطح بالاتری برخوردار بود. ضروری است مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاهی ارزیابی و ارتقاء صلاحیت بالینی و رضایت شغلی پرستاران را مورد توجه خاص قرار دهند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستار، رضایت شغلی، صلاحیت بالینی
 • ملیحه رضائی، افشین استوار * صفحات 90-103
  یک مقاله علمی به منظور انتقال اطلاعات به خواننده نوشته می شود. بخش نتایج یک مقاله، هسته اصلی مقاله را تشکیل می دهد و هدف آن، گزارش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده می باشد. به دلایل متعدد، مقالات منتشر شده در مجلات پزشکی از نظر آماری ضعیف هستند؛ ولی با این وجود تعداد کمی از مجلات اصول اولیه ارائه نتایج آماری را به نویسندگان شرح می دهند. با توجه به اینکه نگارش و ارائه نتایج آماری به اندازه یافتن نتایج آماری اهمیت دارد، هدف این مقاله، ارائه یک راهنما برای گزارش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برخی روش های آماری متداول می باشد. در این مقاله، اصولی که برای نوشتن نتایج در مجلات و مقالات مختلف به آنها اشاره شده است را به دو بخش تقسیم کرده ایم. بخش اول، اصول کلی ساختار بخش نتایج را شامل می شود و بخش دوم اصولی است که مربوط به نحوه گزارش آمار توصیفی و استنباطی می باشد.
  کلیدواژگان: مقاله علمی، نتایج، تجزیه و تحلیل آماری، نگارش علمی
 • شهرام بامداد *، علیرضا بوالخیر، عبدالکریم خرمی صفحات 104-114
  زمینه
  در راستای اجرای طرح مراقبت های اولیه بهداشتی چشم، دانستن میزان شیوع عوامل ایجاد کننده اختلال دید، در جمعیت کودکان و دانش آموزان هر منطقه بسیار کمک کننده است. به همین دلیل در مطالعه حاضر، علل شایع اختلال بینایی در دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان بویر احمد را بررسی و نتایج به دست آمده با مطالعات مشابه را مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 1850 نفر از 4427 دانش آموز ششم ابتدایی شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی 95- 1394به روش خوشه ای انتخاب شده و توسط تابلوی اسنلن (Snellen) خطی از فاصله 6 متری در مدارس مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند. افراد غیرطبیعی جهت تشخیص علت کاهش دید، به مراکز تخصصی چشم پزشکی ارجاع داده شدند و توسط یک چشم پزشک مورد معاینه کامل بالینی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 1850 نفر افراد مورد معاینه، 168 نفر (1/9 درصد) در غربالگری اولیه بر اساس پایه دید هشت دهم غیرطبیعی شناخته شدند و برای معاینه تخصصی به کلینیک تخصصی ارجاع داده شدند. از این تعداد، 95 نفر از دانش آموزان به چشم پزشک مراجعه کردند. در معاینه تخصصی، 70 نفر (8/3 درصد از کل افراد معاینه شده) دارای اختلال بینایی بودند، که مهم ترین آنها عیوب انکساری (84/3 درصد) تنبلی چشم (3/2 درصد) و انحرافات چشمی (19/0 درصد) می باشند. 38/0 درصد علت تنبلی چشم، عیوب انکساری بود. از کل تعداد مراجعه کنندگان به چشم پزشک، 3/26 درصد از افراد تمارض می کردند که شامل 35/2 درصد کل جامعه بود.
  نتیجه گیری
  عیوب انکساری، شایع ترین علت اختلال بینایی و تنبلی چشم در گروه مورد مطالعه شناخته شد. با توجه به سادگی تشخیص و درمان عیوب انکساری با ایجاد برنامه تنظیم غربالگری حدت بینایی در سنین قبل از مدرسه و نیز سنین یک سالگی و سه سالگی می توان شیوع تنبلی چشم را به طور چشمگیری کاهش داد و نیز از طریق اقدامات فرهنگی توسط صدا و سیمای استان، می توان شیوع تمارض را کاهش داد.
  کلیدواژگان: اختلال بینایی، تنبلی چشم، عیوب انکساری، انحراف چشمی
 • زهرا امینی خوئی، مریم مرادی نسب، اکرم نجفی * صفحات 115-134
  زمینه
  مرجان ها، اجتماعات پروکاریوتی متنوع و فراوانی را به شکل همزیست داخلی و یا خارجی در خود جای داده اند. در مطالعه مروری حاضر ارتباط بین مرجان ها و میکروارگانیسم های همزیست آنها از دیدگاه بوم شناسی و زیست فناوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Science Direct،Google Scholar و Scirus مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل مرجان، میکروارگانیسم همزیست، بوم شناسی و زیست فناوری بودند. در مجموع از میان 120 مقاله و گزارش، با حذف موارد مشابه در نهایت تعداد 103 مقاله ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میکروارگانیسم های همزیست مرجان ها در کنج های اکولوژیکی مانند لایه موکوس سطحی، بافت و اسکلت آنها مستقر هستند. آنها در چرخه سولفور، تثبیت نیتروژن، تولید ترکیبات ضد میکروبی و حفاظت از مرجان ها در برابر عوامل بیماری زا نقش دارند. بسیاری از ترکیبات فعال زیستی که به بی مهرگان مانند اسفنج ها و مرجان ها نسبت داده می شود در حقیقت به وسیله باکتری های همزیست آنها تولید می گردد. متابولیت های متنوع تولید شده توسط این میکروارگانیسم ها می تواند به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد. پنج ساز وکار غربالگری شامل غربالگری متداول، متاژنومیک، ژنومیک، بیوسنتز ترکیبی و سنتز زیستی برای کشف و گسترش ترکیبات طبیعی میکروب های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالب گردآوری شده می توان چنین نتیجه گرفت که مطالعات اکولوژیکی در مورد روابط طبیعی بین مرجان ها و میکروارگانیسم های همزیست آنها، پیش نیاز تحقیقات زیست فناورانه بوده و مسیر دستیابی به ترکیبات فعال زیستی موجود در این جاندارن را روشن تر می سازد. همچنین پیشنهاد می شود در گام نخست از تکنولوژی های مدرن و روش های غربالگری پیشرفته برای شناسایی جمعیت میکروارگانیسم های دریایی و پس از آن برای شناسایی متابولیت های ثانویه زیستی موجود در آنها استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مرجان، میکروارگانیسم همزیست، بوم شناسی، زیست فناوری
|
 • Amirhossean Mansourabadi, Mahdieh Hematti, Ali Moradi *, Ahmad Maghsoudi Pages 1-8
  Background
  Curcumin and quercetinare two natural substances with low side effects and has antioxidant activity, anti-diabetic and strong anti-cancer and other health benefits. The aim of this study was the evaluation of these two compounds as anti-cancer agents and their toxicity on murine 4T1 breast cancer cells by MTT method.
  Materials And Methods
  In this experimental study, after cells culturing in 96-well plate 5, 10, 20, 30, 40 micromolar concentrations of curcumin and quercetin were added to the cells and after incubation during 24 and 48 hours, cell viability were evaluated by MTT method. one way-Anova was used to analysis data. p
  Results
  The result of this study showed that IC50 at 24 hours for curcumin was 14.8±4 micromolar and for quercetin 21.7±0.7 micromolar per ml and for 48 hours for curcumin was 21±0.3 micromolar and for quercetin 18.2±0.45 micromolar.
  Conclusion
  In this study we showed that cell survival were depended on curcumin and quercetin concentration and time of incubation. By increasing the concentration of solution, toxicity have increased and cell survival have decrease at 48 hours more than 24 hours.
  Keywords: breast cancer, Curcumin, cytotoxicity, quercetin, 4T1 cell line
 • Akbar Dorgalaleh *, Samira Esmaeili Reykandeh, Moreza Shamsizadeh, Behnaz Tavasoli, Eshagh Moradi Pages 9-17
  Background
  Factor XIII (FXIII) deficiency is a bleeding disorder and it inherited in an autosomal recessive manner. in areas where consanguineous marriage is common, it has high prevalence. Iran as a Middle East country comprise the high rate of consanguinity in nearly half of patients with severe congenital FXIII deficiency (FXIIID). The most common mutation in Iranian population is Trp187Arg. In these patients occure life- threatening bleeding including central nervous system (CNS) bleeding, umbilical cord bleeding and recurrent miscarriage that have high rate of morbidity and mortality. The aim of this study was to investigate morbidity and mortality rate among these patients and the reasons for it.
  Materials And Methods
  In this systematic review we studied all published paper in the field of FXIIID factor deficiency in Iran until 2015 via searching in databases and search engine such as Sciencedirect, scientific information database (SID), PubMed and Google scholar.
  Results
  Among 308 patients with FXIIID, 108 cases had experienced CNS bleeding (CNSB) that in 23 cases had associated with rebleeding. in 72 patients have occured different types of neurological complications after central nervous system bleeding. A total of 63 recurrent miscarriages were observed in 30 women and 21 deaths were registered due to umbilical cord bleeding or mucosal bleedings.
  Conclusion
  Due to high rate of morbidity and mortality among patients with FXIIID, early diagnosis of disease, prophylaxis treatment and intensive health care should be considered among these patients.
  Keywords: Factor XIII deficiency, clinical features, Morbidity, Mortality
 • Hossean Arfaeinia, Seyed Enayat Hashemi, Ramin Nabizadeh, Aliasghar Alamolhoda, Majid Kermani * Pages 18-30
  Background
  In the last few decades, the city's air quality has become a major concern; especially there is strong evidence about health effects of particulate matter in urban communities.In addition to suspended particles concentration, the ionic part of suspended particles is also very important, So that some studies ions like Sulfate is the reson of increasing the respiratory diseases.So the aim of this study was to study of concentration of PM2.5 particles and their ionic componentsincluding major anions and cations in twelfth region of Tehran city in 2013.
  Materials and Methods
  This cross - sectional study was conducted in the air of twelfth region of Tehran. PM2.5 concentration was calculated with sampling by frmOMNITMAmbient Air Sampler with PTFE filter with a diameter of 47 mm and through the weight measurement.Concentration of anions and cations which had associated with PM2.5 particles was read after collected sample preparation and injection to device Ion Chromatography (IC) Metrohm 850 model. Correlation matrix was calculated between anions and cations. Data analysis was carried out by Excel and SPSS version 18 and One-Way ANOVA test.
  Results
  The mean daily concentration of PM2.5 particles was 19.41 µg/m3 during the study. One-Way ANOVA test showed a significant difference at the 0.05 level between PM2.5 concentrations on different days of the week. Concentrations for sodium, potassium, ammonium, calcium, magnesium, sulfate, nitrate, chloride were obtained 0.28, 0.06, 0.49, 0.87, 0.63, 56.3, 1.43 and 0.71 µg/m3, respectively, and no value was detected for fluoride and nitrite. Balance between anions and cations were calculated and the correlation coefficient (R2) were obtained 0.972 between the anions and cations.
  Conclusion The mean concentrations of PM2.5 was higher than the air standards in Iran and WHO guidelines (25 µg/m3) and EPA standards (35 µg/m3). In a study reported that the One-Way ANOVA test between particle concentrations on various days of the week indicated similar results. Sulfate and nitrate, and after that calcium had the highest concentrations. A high correlation was observed between the anions and cations. Correlation matrix between the anions and cations indicated that probable compounds in PM2.5 particles could be be (NH4)2SO4, CaSO4, CaCl2, KCl, K2SO4, NaCl and Ca(NO3)2.
  Keywords: Suspended particles of PM2.5, anions, cations, Tehran
 • Mahtab Bazyari Meymand *, Ahmad Alipour, Ali Pouladi Rishahri, Mojtaba Habibi Asgarabadi Pages 31-45
  Background
  Nowadays, one of the most important concepts in the health system associated with the treatment and reduction of chronic spinal pain is self- management. According to the gap of a tool to measure this concept, this study was performed with the aim of construction and validation of Persian version of self- management scale of chronic spinal pains.
  Materials and Methods
  The present study was descriptive and correlational study that it was performed in 2016 on 301 patients with chronic spinal pains who were referred to the Persian Gulf Martyrs Hospital, Salman Farsi, Physiotherapeutic centers and orthopedist and physical medicine and spine rehabilitation doctor's offices in Bushehr by using convenient simple sampling. In this study, the statistical methods of exploratory and confirmatory factor analysis, convergent and content validity and test-retest reliability and Cronbach's alpha using SPSS 21 software and AMOS 20 were used.
  Results
  Based on the results three factors including medical emotional and functional self management were extracted which overall, it could explain 39.32% of self-management variable of chronic spinal pain. Also, fitness indexes were estimated at an acceptable level (AGFI=0.91, GFI=0.95, NFI=0.92, GFI=0.95, RMSEA=0.08, c2/df=2.65). Content validity (0.80), convergent validity (with Nicolas self management of chronic pain, psychological hardiness, self-efficacy of pain, pain catastrophic thoughts and beliefs and perception of pain with coefficient 0.68, 0.47, 0.50, -0.26 and -0.33), test-retest reliability (0.87) and reliability using Cronbach's alpha (0.79) were confirmed.
  Conclusion
  According to all the indicators of reliability and validity were estimated in a satisfactory condition, so it can be used in areas of research, evaluation and treatment of chronic spinal pain.
  Keywords: Chronic pain, Self, management, Spinal disorders, Validity, Reliabiliy
 • Saman Keshvari, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi * Pages 46-56
  Background
  The Frequency of allergic diseases is growing in recent years. Identification of frequency of food allergens in different areas play an important role in diagnosis and treatment of these diseases. The aim of this study was to determine frequency and association of common food allergens in patients with allergic diseases based on Skin Prick Test in Bushehr province.
  Material and
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 1100 patients were enrolled with allergic diseases which had a sensitivity to at least one allergen. This test was carried out with 21 common food allergens extract.
  Results
  In all patients, association between the severity of the reaction prick allergy test and severity of allergic diseases with shrimp, cow's Milk and peanuts were (P= 0.01), (P= 0.02) and (P=0.04) respectively. In this study, the frequency of allergic rhinitis, asthma, chronic and acute urticaris and atopic eczema were 54.2%, 23%, 12.4%, 4.1% and 12%, respectively. While the the most common food allergens were peanuts (46.6%), egg yolk (43.1%) and shrimp (42%) respectively.
  Conclusion
  This study indicated that food allergens such as shrimp, cow's Milk and peanuts have a greater role in severity of allergic diseases and this food allergens showed the highest frequency in patients.
  Keywords: Allergic diseases, Asthma, Food allergens, Skin prick test
 • Mostafa Gooya, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Mohammad Kazem Gheybi, Hossean Darabi, Shokrolah Farrokhi * Pages 57-69
  Background
  Asthma and allergic diseases are raised as a major health problem. The prevalence of these diseases are increasing in Iran and all over the world. Based on this, the present study assessed to prevalence of these diseases in Assalouyeh region, Bushehr Province.
  Material and
  Methods
  This study was performed on 190 school children aged 6-7 years and 223 girl student aged 13-14 years in Assalouyeh city in 2014 based on ISAAC standard questionnaires Phase I and III which examined prevalence and risk factors for these diseases.
  Results
  The prevalence of atopic eczema, allergic rhinitis and asthma among 6-7 year-old students were 11.6%, 13.7% and 5.8%, respectively. While, the prevalence of these diseases among 13-14 year-old students were 14.3%, 21.5% and 15.2%, respectively. Also, there were a significant association between risk factors such as exposure to tobacco smoke, pet keeping, consumption of fast and sea foods with prevalence of these diseases (P
  Conclusion
  Asthma and allergic diseases were high among school children in Assalouyeh and it seems that this increasing prevalenc can be associated with risk factors such as exposure to tobacco smoke, pet keeping, consumption of fast and sea foods.
  Keywords: Prevalence, Asthma, Atopic eczema, Allergic rhinitis, ISAAC
 • Ali Asghar Mowlavi *, Farhad Mohammad Jafari Pages 70-76
  Background
  Active faults are actually the most important factor in the entry of radon and thoron to the surface of Earth. The location of residential areas on these faults is one of the main reasons for increasing the concentration of these radioactive gases in them.
  Materials And Methods
  By using RTM1688, the concentration of Radon and Thoron was measured in 200 houses in rural residential areas placed on the active faults in Northern Khorasan in the north-east of Iran.
  Results
  Radon measurements range was registered from 12Bqm-3 and 188 Bqm-3 with an average of 75.43 Bqm-3. The highest annual effective dose in samples was 5.45 mSv and the lowest was 0.35 mSv with an average of 2.187mSv. The range of Thoron was registered between 0.0 Bqm-3 and 840Bqm-3 with an average of 325.48 Bqm-3. The highest annual effective dose in samples was 21.17 mSv and the lowest was 0 mSv with an average of 8.20 mSv.
  Conclusion
  The results show that in close areas to active faults of north-east of Iran the concentration of Thoron and Radon is two to three times more than the safe level. It was found that 20 percent of residential areas are subject to annual effective dose greater than the limit for radon and 54 percent for Thoron. The high concentration of Thoron and Radon in these areas show that the active faults play the main role of producing of these gases which may increase of lung diseases.
  Keywords: Radon, Thoron, active fault, annual effective absorption dose
 • Abdolrasoul Abbasi, Masoud Bahreini *, Mohammad Reza Yazdankhah Fard, Kamran Mirzaei Pages 77-89
  Background
  Nurses are the biggest component of the health care system in the world and their job satisfaction and clinical competence affect performance and success of the organization. This study aimed to determine and compare the clinical competence and job satisfaction of nurses in both academic and non-academic hospitals in Bushehr in 2015.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 257 nurses were studied in two hospitals of Bushehr city selected by census method. Data was collected by using valid and reliable Nurse Clinical Competence and Job Satisfaction Inventory questionnaires. Data analyzed by using SPSS- 21, and descriptive statistics, t-test, and ANOVA and Pearson correlation coefficient. Statistical significance was set at P
  Results
  Findings showed that there were no significant diffrences between academic hospital nurse's job satisfaction with 126.96±29.34 and non-academic hospital with 128.31±23.26. Also, there were a significant diffrences between total score of nurse's clinical competence in academic hospital 62.18±18.09 and in non-academic hospital 67.78±17.64. There were a significant and direct association between the clinical competence and job satisfaction of nurses in both hospitals (p≤0.05).
  Conclusion
  Although nurses clinical competence and job satisfaction in both hospitals were assessed at desirable level but both criteria were higher in non-university hospital nurses. It is nessessary that Nurse Manager’s of academic hospitals should pay attention to assessment and improvement of nurse clinical competence and job satisfaction
  Keywords: Hospital, Nurse, Job satisfaction, Clinical competence
 • Maliheh Rezaie, Afshin Ostovar * Pages 90-103
  A scientific article is written to convey information to the reader. The results section is the core component of an article and its objective is to report the findings obtained from statistical analyses for testing hypotheses. For multiple reasons, articles published in medical journals are statistically poor; however, few biomedical journals describe the basics of statistical results presentation to authors. As regards, the writing and presentation of statistical results are as important as statistical results finding. The objective of present article is providing an instruction for reporting the results obtained from data analyses by using some common statistical methods. This article contains two parts: general principles about the structure of results section and basic principles related to how to report descriptive and analytical statistics.
  Keywords: Scientific article, results, statistical analysis, scientific writing
 • Shahram Bamdad *, Alireza Bolkheir, Abdolkarim Khorrami Pages 104-114
  Background
  In line with the implementation of primary health care, Knowing the factors causing visual impairment is very helpful among children and students among population of each district. That's why in this study, we intend to study common causes of visual impairment in sixth grade elementary students in Boyer Ahmad city and we compared the results with similar studies.
  Materials And Methods
  1850 of 4427 sixth grade elementary students selected by Cluster sampling method in 2016-17 and they examined by linear snellen chart in the respective schools in 6 meters distance. Abnormal individuals were referred to specialized centers of Ophthalmology to determine the cause of decreased vision and they examined completely by an ophthalmologist.
  Results
  In the initial screening, of 1850 people examined, 168 students (9.1%) known abnormal based on basic view of 0.8 and they were referred to specialized clinic for specialist examination. of these, 95 students reffered to ophthalmologist. In specialist examination, 70 students (8.3% of total examined patients) were visually impaired which the most important were Refractive Errors(3.84%), Amblyopia(2.3%) and Strabismus(0.19%). 38% of amblyopia was refractive errors. Of total number referred to an ophthalmologist, 26.3% of people were malingering which including 2.35% of general population.
  Conclusion
  Refractive errors was known as the most common cause of visual impairment and Amblyopia in the study group. As for to diagnosis simplicity and treatment of refractive errors we can dramatically reduced the prevalence of amblyopia and we also can reduce the incidence of malingering through cultural measures by the Broadcasting of Province.
  Keywords: Visual impairment, Amblyopia, Refractive errors, Strabismus
 • Zahra Amini Khoei, Maryam Moradinasab, Akram Najafi * Pages 115-134
  Background
  Corals have a diversity of prokaryotic communities as an internal or external symbiotic . This review will examine the association between corals and their symbiotic microorganisms from the ecology and biotechnology perspective.
  Material and
  Methods
  In this study, articles were examined which indexed in Pubmed, Science Direct, Google Scholar and Scirus databases. Keywords we used included coral, symbiotic microorganisms, ecology, and biotechnology. Finally, overall of 120 articles and reports, 103 articles were evaluated by eliminating the same articles.
  Results
  The Corals symbiotic microorganisms stay on in the ecological niches such as the surface mucus layer, tissue and their skeleton. They play role in the cycle of sulfur, nitrogen fixation, production of antimicrobial compounds and protect corals against pathogens. Many bioactive compounds which attributed to invertebrates such as sponges and corals in fact they are produced by symbiotic bacteria. Various metabolites produced by these microorganisms can be used as medicine. Five screening strategies including conventional screening, met genomics, genomics, combinatorial biosynthesis, and synthetic biology are used for marine microbial natural products discovery and development.
  Conclusion
  According to the collected material we can be concluded that, the ecological studies about the natural association between corals and their symbiotic microorganisms were technological prerequisite for biomedical research and they make clear the road to attainment to bioactive compounds in fauna. Also, in the first step, it is recommended that modern technology and advanced screening methods used to identification of marine organisms and then to identify secondary metabolites among them.
  Keywords: Coral, Symbiotic microorganisms, Ecology, Biotechnology